Pracovnělékařské služby v době pandemie

Vydáno: 20 minut čtení

Přestože nouzový stav skončil již 17. května a mnozí zaměstnavatelé se vracejí k původnímu režimu, nároky na hygienická opatření zůstávají vyšší, než jsme byli zvyklí v době před vypuknutím pandemie. To se odráží i na požadavcích na pracovnělékařské služby.

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaným jako SARS CoV-2, vyhlásila vláda podle § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), dne 12. března 2020 na území České republiky nouzový stav a přijala řadu omezujících opatření na úseku ochrany veřejného zdraví. Nouzový stav dne 17. května 2020 skončil a dochází k postupnému uvolňování života jak veřejného, tak pracovního. V souvislosti s tímto uvolňováním a návratem do normálního života je však třeba přijmout řadu dalších hygienických opatření, neboť nebezpečí nákazy koronavirem nebylo a v nejbližší době nebude definitivně odstraněno. Hygienická opatření musí přijmout i všichni zaměstnavatelé, a to proto, že nebezpečí nákazy je zatím všudypřítomné a nelze jej nějakým preventivním opatřením zcela odstranit. My se však zaměříme na pracovnělékařské služby a jejich úkoly v době pandemie.

Vstupní lékařské prohlídky

Je známo, že v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS-CoV-2) na území České republiky nouzový stav a rozhodla o přijetí krizových opatření, vydala také dne 15. března 2020 usnesení č. 219, ve kterém nařídila, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020

  • lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
    • zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
    • posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdr

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Pracovní posudek
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související články

Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství

Související otázky a odpovědi

Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Vstupní lékařská prohlídka u dohod mimo pracovní poměr při práci v noci
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
Pracovnělékařské služby
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku
Nutnost opakování vstupní prohlídky
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Vstupní a periodické lékařské prohlídky u DPP/DPČ
Pracovnělékařská prohlídka
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Vstupní lékařská prohlídka pro administrativního pracovníka - smluvní lékař
Noční směny a lékařské prohlídky po 1. 1. 2018
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie

Související předpisy

240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
262/2006 Sb., zákoník práce
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
435/2001 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi