Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze

Vydáno: 7 minut čtení

V úterý 31. října 2017 se v Kaiserštejnském paláci v Praze konala slavnostní akce, na které předal náměstek ministryně práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem a zástupcem mediálního partnera Wolters Kluwer Petrem Řezníčkem cenu vítězi 4. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP.

Připomeňme, že soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které napomáhají k prosazování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti (BOZP). Má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost a zvýšit prestiž osob, které tyto úkoly plní.

Soutěž, která se koná pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí, je vyhlašována pro osoby s odbornou způsobilostí pro plnění úkolů v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky. Odborně způsobilou osobou pro úkoly v prevenci rizik se rozumí fyzická osoba podle § 9 a 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Záměrem soutěže je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti a které napomáhají k prosazování kultury bezpečnosti při práci, zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

Díky soutěži PROFESIONÁL BOZP bylo možné již počtvrté ocenit čestným titulem a věcnou cenou jednotlivce, opravdového odborníka v prevenci rizik, za prospěšné a efektivní přístupy, kterými může být nebo již bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury konkrétních podniků.

Vítězem 4. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP se stal pan Bc. Michal Bystrianský. Vítěz soutěže v současné době pracuje jako technik BOZP a PO pro významnou společnost Saint - Gobain Adfors CZ s.r.o., závod Hodonice. Do soutěže se přihlásil s projektem, který obsahoval tři aktivity, zavedené do podnikové praxe v poslední době. Vítězství mu zajistilo předložení velmi obsáhlého materiálu zahrnujícího opatření a řešení problematiky BOZP pro širokou škálu činností - zaměřených na čištění strojů, výškové práce a chemické látky. Přinášíme přehled těchto aktivit:

  • LOTO - Opravy a čištění strojního zařízení pracovníky údržby. Jedná se o rozsáhlé zařízení, bez vizuálního kontaktu operátorů stroje a údržby. Protože v minulosti docházelo k častým pracovním úrazům v důsledku nedostatečného zajištění strojního zařízení před a v průběhu opravy, byl vytvořen systém bezpečné práce pod názvem LOTO (Lock Out/Tag Out - „zamkni a označ“), v němž byl sestaven registr strojů, identifikovány typy oprav, údržby a čištění, jmenování odpovědných provozních osob (mistrů), tzv. LOTO manažerů, kteří odpovídají za předání stroje do údržby nebo na opravu, za vytvoření písemného povolení s podpisy mistra a pracovníka údržby. Oba se sejdou u stroje, mistr předá povolení údržbáři, ten zavěsí lístek (povolení) na hlavní vypínač a uzamkne stroj svým jediným originálem zámku a klíče a začne provádět činnost. Po ukončení prací a instalaci všech ochranných prvků stroj odemyká a zpět oproti podpisu předává provoznímu mistrovi. V průběhu opravy nikdo nemůže uvést stroj do chodu a ohrozit tak práci údržby. Vytvoření jasných pravidel pro provádění oprav a údržby zajistilo provádění plánované a autonomní údržby bez pracovních úrazů.
  • Závod Hodonice je rozsáhlým komplexem provozních budov s nutností pravidelné práce ve výškách, na střeše a výškových žebřících. Byla proto sestavena riziková mapa střech a žebříků v závodě a zároveň identifikace možných nebezpečí. Ve spolupráci s projektantem vznikl návrh nejvhodnějšího řešení záchytných systémů střech a žebříků, které byly instalovány v celkové ceně kolem 2 mil. Kč. Místní předpis pro bezpečnost práce ve výškách stanoví nutnost písemného povolení, certifikaci osob a jejich povinnosti před a v průběhu práce. Dva nově vytvořené instruktážní filmy pro zaměstnance pracující ve výškách (Použití záchytného systému žebříku a Použití záchytného systému střechy) připraví tyto zaměstnanci na práci v rámci jejich odborné přípravy. Dodržování bezpečnostních pravidel je vyžadováno i od pracovníků externích dodavatelských firem. Pravidelně jednou ročně probíhá revize všech zařízení pro práci ve výškách a proškolování zaměstnanců pracujících ve výškách. Osvědčila se i spolupráce s HZS Jihomoravského kraje při testování záchytného systému střech při havarijních situacích.
  • Při výrobních činnostech je v podniku používána řada chemických látek a přípravků. Součástí předloženého projektu bylo vytvoření systému bezpečné práce při nakládání s chemickými látkami na várně lubrikací, kde se používají nebezpečné látky a přípravky. Byly posouzeny a aktualizovány bezpečnostní listy. Chemické látky byly rozděleny do tří tříd - červená, oranžová zelená. Na plakátu jsou uvedeny názvy látek, bezpečnostní symboly, H věty a P věty, nutné použití OOPP, podmínky skladování, havarijní připravenost a první pomoc. Dle příslušných barev a nebezpečnosti se pak pomocí magnetických visaček označí obaly v provozu, spolu s vizualizací nutných OOPP a zajištění měření expozice jednotlivým látkám. Přehledné a vizuálně jasné rozdělení chemických látek umožňuje okamžitou identifikaci nebezpečí i jakékoli odchylky od stanovených pravidel a možnost zastavení práce. Zavedený denní systém kontrol stanovuje každé směně zaznamenat stav OK v několika sledovaných oblastech nebo NOK s tím, že je nějaký problém a je nutno zastavit činnost s nebezpečnými chemickými látkami. Zvyšuje se tak povědomí zaměstnanců o rizicích práce a vhodných preventivních opatřeních. Na daném pracovišti je v posledních několika letech zaznamenána nulová úrazovost.

Hodnotící komise ocenila široký záběr řešení popsaných v projektu, kdy se jednalo o konkrétní provozní opatření, která vedla ke snížení úrazovosti (zajištění bezpečné práce a oprav na strojích, instruktážní filmy pro práci ve výškách, u chemických látek skvělý systém jednoduchého značení snadno pochopitelný pro zaměstnance v provozu). Jednalo se o vlastní, konkrétní řešení, která se uplatňují i ve vztahu k dodavatelům.

Na předání ceny vítězi 4. ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP přímo navázalo vyhlášení nové soutěže. 31. říjen 2015 je tak dnem zahájení dalšího, v pořadí druhého ročníku soutěže určené pro odborníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. Více informací naleznete na stránkách: http://www.vubp.cz/profesionalkoordinator-bozp/.

Související dokumenty

Související články

Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
(Ne)bezpečný svět chemie
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI - výsledky 1. ročníku soutěže
Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
(Ne)bezpečný svět chemie

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Související otázky a odpovědi

OSVČ a bezpečnost práce
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Pracovní smlouva odborný zástupce
Platnost slovenských revizí
Povinné školení řidičů
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Profesní způsobilost řidiče
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky