Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP

Vydáno: 29 minut čtení

V posledních letech lze pozorovat dramatické změny ve světě práce. Změny a transformace, včetně zvýšené složitosti podnikání, technologického pokroku, gigové ekonomiky a vyvíjejících se platforem a procesů jsou rovněž i výzvy pro nové schopnosti profesionálů v oblasti BOZP. Požadavky a tlak na profesionála v oblasti BOZP bude stále vzrůstat, a to jak ze strany organizací, tak společností. Dnešní profesionálové v oblasti BOZP tak potřebují k ovlivňování a řízení změn v organizacích širší škálu dovedností, znalostí a chování. To je nyní důležitější než kdy dříve, protože ekonomiky se zotavují z globální pandemie.

1. Kompetence a kompetenční rámec v oblasti BOZP

Kompetence lze popsat jako kombinaci dovedností, zkušeností a znalostí, kterými člověk disponuje. Vzhledem k tomu, že se organizace snaží zajistit svou udržitelnost, musí profesionálové v oblasti BOZP prokázat širokou škálu kompetencí a efektivně začlenit zdraví, bezpečnost a pohodu do kultur pracovišť.

V roce 2019 vydala Institution of Occupational Safety and Health nový kompetenční rámec pro profesionály BOZP. Tento kompetenční rámec byl vytvořen na základě dlouhodobého výzkumu a po konzultacích s profesionály v oblasti BOZP, zaměstnavateli a dalšími zúčastněnými stranami.

Poznámka:

IOSH – Institution of Occupational Safety and Health je globální organizace pro profesionály v oblasti BOZP se sídlem ve Velké Británii.

Kompetenční rámec může pomoci profesionálům v oblasti BOZP budovat schopnosti a držet krok s rychlými změnami na pracovišti. Nový kompetenční rámec rozšiřuje technické dovednosti a zahrnuje „měkké dovednosti“ a obchodní dovednosti, které profesionálové v oblasti BOZP potřebují k ovlivňování a řízení změn.

Každá jednotlivá role ve společnosti bude mít svůj vlastní soubor kompetencí potřebných k efektivnímu výkonu práce. Kompetenční rámec je navržen tak, aby byl použitelným souborem standardů, které pomáhají zaměstnancům a zaměstnavatelům maximalizovat výkon a minimalizovat rizika.

Nově aktualizovaný kompetenční rámec pokrývá všechny dovednosti, znalosti a chování potřebné pro odborníky v oblasti BOZP. 69 kompetencí je rozděleno do 12 oblastí napříč technickými, základními a behaviorálními kategoriemi.

Tabulka: Kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP

 

Technické kompetence

 

 • Předpisy BOZP

 

 • Kultura

 

 • Řízení rizik

 

 • Udržitelnost

 

 • Řízení incidentů
 

Klíčové kompetence

 

 • Strategie

 

 • Vedení a řízení

 

 • Plánování
 

Behaviorální kompetence

 

 • Řízení zainteresovaných stran

 

 • Komunikace

 

 • Osobní výkonnost

 

 • Spolupráce s ostatními

2. Kompetence profesionála v oblasti BOZP

Technické kompetence

Jedná se o soubor kompetencí v oblasti BOZP, které podporují poradenskou schopnost profesionála v oblasti BOZP. Zahrnují porozumění legislativě, politice, řízení rizik, řízení incidentů a vlivu zdraví, bezpečnosti a dobrých životních podmínek na lidi. Zahrnují také nové technické kompetence, jako je udržitelnost, etické postupy, lidský kapitál a dopad na komunitu.

Předpisy BOZP

 • Rozvoj politiky BOZP

Profesionálové v oblasti BOZP by měli být schopni vytvořit politiku BOZP, která je v souladu s obchodní strategií, hybnou sílou a kulturou, a která podporuje produktivitu a úspěch. Politika musí popisovat záměr organizace a její přístup k BOZP.

Související dokumenty

Související články

K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Digitalizace s důrazem na virtuální realitu jako součást vzdělávacích procesů v BOZP
Školení založené na kompetencích
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
Mladí lidé a BOZP
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců

Související otázky a odpovědi

Platnost slovenských revizí
Profesní způsobilost řidiče
Povinné školení řidičů
OSVČ a bezpečnost práce
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Pracovní smlouva odborný zástupce
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání