Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik

Vydáno: 7 minut čtení

Zaměstnává-li zaměstnavatel 26 zaměstnanců a výše, zajišťuje úkoly v prevenci rizik osobou odborně způsobilou. Jedním z předpokladů odborné způsobilosti fyzické osoby je doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti. Požadavky na zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik stanovuje nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Fyzickým osobám, které se chystají na zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik a ostatním osobám působícím v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví přinášíme možnost si ověřit jejich znalosti, a to formou testových otázek.

Otázky jsou seřazeny do následujících oblastí:

 • Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro BOZP
 • Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik a předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání
 • Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly

Odpovědi jsou sestaveny tak, aby osoba testující si své znalosti nejen znala, ale i porozuměla problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („zde neplatí, že nejdelší odpověď je správná“ - důkladně si tak přečtěte otázku a u ní uvedené odpovědi). Správné odpovědi jsou ty, které jsou v souladu se zněním jednotlivých ustanovení platných právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Součástí otázek je i klíč k jejich řešení, tj. odkaz na přesné ustanovení daného předpisu, normy nebo publikace, v kterém naleznete správnou odpověď.

V případě Vašeho zájmu o danou problematiku je možné klást dotazy prostřednictvím „otázek a odpovědí“ na www.otazkyaodpovedi.cz.

OBLAST: Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na:

 1. jejich odbornou a zdravotní způsobilost pro danou práci
 2. jejich možnosti a schopnosti vykonávat přidělenou práci bezpečným způsobem
 3. rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce

Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 1

2. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli zákoníkem práce, je nedílnou a rovnocennou součásti pracovních povinností:

 1. odborně způsobilé osoby
 2. zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 3. vedoucích zaměstnanců

Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 2

3. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni:

 1. vyměnit si údaje o počtu zaměstnanců, kteří se budou na tomto pracovišti pohybovat
 2. provádět dozor nad svými zaměstnanci, zda vykonávají jim přidělené práce a činnosti
 3. vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 3

4. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby:

 1. které jsou na jeho pracovištích
 2. které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích
 3. které mají pracovní smlouvu se zaměstnavatelem

Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 5 

5. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit:

 1. zaměstnavatel, pokud se jedná o nákup osobních ochranných pracovních prostředků
 2. zaměstnanec
 3. zaměstnavatel

Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 6

6. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 1. je možné, ve stanovených případech, přenášet na zaměstnance
 2. nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance
 3. jsou v případech porušení právních předpisů pouze ze strany zaměstnance přeneseny přímo na zaměstnance

Zákon č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 6

7. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby:

 1. všechny prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly protiskluzný povrch
 2. prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch 
 3. prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly pouze denní osvětlení

Zákon č. 309/2006 Sb., § 2 odst. 1 písm. a)

8. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby na pracovišti:

 1. únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné
 2. únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly barevně odlišeny 
 3. únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly pod stálým dozorem

Zákon č. 309/2006 Sb., § 2 odst. 1 písm. d)

9. Pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci v rozsahu dohodnutém:

 1. s příslušnou krajskou hygienickou stanicí
 2. s příslušným zdravotním ústavem
 3. s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Zákon č. 309/2006 Sb., § 2 odst. 1 písm. f)

10. Zaměstnavatel je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci stavby, jimiž je:

 1. udržování pořádku a čistoty na staveništi
 2. udržování dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů
 3. zajištění úklidu stanoveným počtem zaměstnanců, v závislosti na velikosti stavby

Zákon č. 309/2006 Sb., § 3 odst. 2 písm. a)

11. Zaměstnavatel je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci stavby, jimiž je:

 1. všeobecný zákaz ruční manipulace s břemeny jednotlivým zaměstnancem
 2. předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny
 3. přenášení břemene minimálně dvěma zaměstnanci, nezávisle na jeho hmotnosti

Zákon č. 309/2006 Sb., § 3 odst. 2 písm. e)

12. Zaměstnavatel je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci stavby, jimiž je:

 1. vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších osob na staveništích, které mu bylo předáno
 2. vedení evidence přítomnosti všech zaměstnanců vyskytujících se na staveništích
 3. vedení evidence přítomnosti všech osob vyskytujících se na staveništích

Zákon č. 309/2006 Sb., § 3 odst. 2 písm. o)

13. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 1. vybaveny minimálně jedním bezpečnostním prvkem
 2. vhodné pro práci, při které budou používány
 3. odpovídající požadavkům zaměstnance

Zákon č. 309/2006 Sb., § 4 odst. 1

14. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly:

 1. vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců
 2. vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání před neúmyslným zastavením zařízení
 3. vybaveny ochrannými zařízeními, jedná-li se o vyhrazené technické zařízení

Zákon č. 309/2006 Sb., § 4 odst. 1 písm. a)

Správné odpovědi na otázky:

1c), 2c), 3c), 4b), 5c), 6b), 7b), 8a), 9c), 10a), 11b), 12a), 13b), 14a)

Poznámka
U otázek 10, 11 a 12 bylo slovo zaměstnavatel nahrazeno slovem zhotovitel, a to k 1. 5. 2016 v souvislosti s novelizací zákona č. 309/2006 Sb.

Související dokumenty

Související články

Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - dokončení
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Bezpečné provozování vnitropodnikové dopravy

Související otázky a odpovědi

Platnost slovenských revizí
Povinné školení řidičů
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Profesní způsobilost řidiče
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovní smlouva odborný zástupce
OSVČ a bezpečnost práce
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Pracovní postup
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení

Související předpisy

592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
262/2006 Sb., zákoník práce