Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují

Vydáno: 7 minut čtení

Soutěž PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP na staveništi, jejíž 3. ročník v tomto roce proběhl, je soutěží, jejímž cílem je ocenit jednotlivce, opravdové odborníky na BOZP na staveništích, kteří vykonávají práci v dané oblasti, a kteří napomáhají prosazování kultury prevence rizik v oblasti BOZP ve výstavbě, ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v ČR, ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku.

BOZP profesionál

Jsou oceňovány tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými se dosahuje zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury jmenovitých podniků

Soutěž PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP na staveništi má za cíl podpořit aktivní přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi v České republice, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž koordinátora BOZP na staveništi ve vztahu k ostatním účastníkům ve výstavbě a podpořit oprávněné požadavky koordinátorů BOZP na staveniš

Související dokumenty

Související články

Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI - výsledky 1. ročníku soutěže
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
BOZP a fotodokumentace pořízená před zahájením kontroly
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP - 3. část
Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců

Související otázky a odpovědi

Platnost slovenských revizí
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Povinné školení řidičů
OSVČ a bezpečnost práce
Profesní způsobilost řidiče
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Pracovní smlouva odborný zástupce
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky