Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení

Plné znění otázky

Firma zajišťuje opravy elektrických instalací ve svých budovách externími osobami. Musí mít všichni externí pracovníci vykonávající uvedenou práci platné osvědčení od TIČR a firma, která je zaměstnává, oprávnění vydané TIČR? Je firma, ve které opravy probíhají, povinna tato oprávnění a osvědčení externích pracovníků kontrolovat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP

Související otázky a odpovědi

Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Profesní způsobilost řidiče
Platnost slovenských revizí
Povinné školení řidičů
OSVČ a bezpečnost práce
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Pracovní smlouva odborný zástupce
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka

Související předpisy

§ 6c zákona 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
§ 103. 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6-10, 15 vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice