Důležitost a spokojenost mužů a žen s aspekty pracovního života

Vydáno: 16 minut čtení

Rozdílný pohled žen a mužů na nejrůznější životní situace, pracovní i rodinné je ve své podstatě přirozeným a očekávaným standardem. Přináší tak nejen pestrost do našich životů, ale rovněž nabízí možnost vytěžit z této genderové spolupráce něco navíc. Mnozí odborníci se dlouhodobě zabývají otázkami o typicky ženském či mužském chování, jejich předvídání a vzájemném pochopení. V souvislosti s kvalitou pracovního života, pracovními podmínkami a dostupnými údaji z realizovaných reprezentativních šetření je možné blíže prozkoumat subjektivní postoje obou pohlaví na vybrané aspekty práce. Článek se nejprve zaměřuje na objektivní demografická data, na statistická zjištění o počtech zaměstnaných v jednotlivých odvětvích ekonomiky a ve třídách klasifikace zaměstnání podle pohlaví. Ve druhé části se detailněji věnuje subjektivním hodnotám důležitosti a spokojenosti vybraných aspektů vykonávané práce.

Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů

Participace žen na trhu práce v Evropské unii se za poslední desetiletí zvýšila, v roce 2014 představovaly ženy téměř 46 % osob aktivních na trhu práce EU, jak uvádí zpráva nadace Eurofound z roku 2016, zabývající se hlavními rysy a vývojem genderových rozdílů v oblasti účasti na trhu práce, zaměstnanosti a ekonomického postavení. [1] Téměř ve všech členských státech je míra zapojení žen nadále nižší, než u mužů. Ve zmiňovaném roce byla podle šetření pracovních sil EU míra zaměstnanosti osob ve věku od 15 až 64 let 59,6 % u žen a 70,1 % u mužů.

Za zmínku stojí uvést v dokumentu publikované odhadované celkové náklady na nižší míru zaměstnanosti žen, které v roce 2013 činily přibližně 370 miliard EUR, což odpovídá 2,8 % HDP EU (ČR 4,5 % HDP s náklady 6,7 miliard EUR). Jedná se o shrnutí nákladů na zdroje, které představují ušlé zisky a nezaplacené příspěvky jednotlivců do systému sociálního zabezpečení a náklady veřejných financí zahrnující jednotlivé výplaty dávek a dávek sociálního zabezpečení. Náklady na vyloučení ženy ze zaměstnanosti se během jejího pracovního života odhadují na 1,2 až 2 miliony EUR v závislosti na výši dosaženého vzdělání. Tato čísla jsou odhadem potenciální návratnosti investic do politik zaměřených na širší zapojení žen na trhu práce.

Statistické údaje zachycené ve zprávě vycházejí z celoevropského šetření Labour Force Survey (LFS), které je v ČR realizováno Českým statistickým úřadem. Od roku 2002 byly obsah a forma dotazníku výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) plně harmonizovány se standardem Evropské unie. Dotazník je tak národní modifikací celoevropského šetření LFS. Obsah a organizace tohoto šetření LFS je podle rozhodnutí Rady (ES) 577/98 povinné pro všechny členské země EU. Od roku 2000 jsou každoročně prováděna v rámci VŠPS i povinná šetření na témata zadaná Eurostatem (tzv. ad hoc moduly). Výsledky šetření za standardní dotazník i za jednotlivé ad hoc moduly jsou proto přímo srovnatelné za všechny státy Evropské unie.

Rozdíly v míře zaměstnanosti žen a mužů jsou nejvyšší v Řecku, Itálii a na Maltě. Na opačné straně s nejnižšími rozdíly jsou severní státy, jako je Finsko, Lotyšsko, Litva a Švédsko. Výběr z výsledků zveřejněné zprávy nadace Eurofound s porovnáním České republiky a států EU-28 uvádí následující tabulka.

  ČR EU-28
Ukazatele 2008 2014 2008 2014
Míra aktivity žen (v %) 61,0 65,6 63,7 66,5
Procentuální rozdíly v míře aktivity mezi muži a ženami 17,1 15,6 14,1 11,6
Míra zaměstnanosti žen (v %) 57,6 60,7 58,8 59,6
Procentuální rozdíl v míře zaměstnanosti mezi muži a ženami 17,8 16,3 13,8 10,5
Zaměstnanost žen na částečný úvazek jako procentní podíl na celkové zaměstnanosti (v %) 7,8 9,5 30,4 32,2
Dočasné zaměstnání žen jako procento z celkové zaměstnanosti (v %) 9,1 11,3 15,0 14,4
Samostatná výdělečná činnost žen jako procento z celkové zaměstnanosti (v %) 9,4 11,5 9,6 9,9
Míra zaměstnanosti žen ve vzdělávání, sociálních a zdravotních službách (v %) 22,2 24,5 27,9 30,4
Rozdíly v procentních bodech v odměňování mezi muži a ženami   22,5   16,7

Demografické údaje a zaměstnanost v ČR

Pro celkové dokreslení statistických údajů o aktuálním demografickém rozložení mužů a žen v České republice a situaci na trhu práce byla využita veřejná data Českého statistického úřadu (data z Veřejné databáze). Zahrnuty jsou údaje o složení obyvatelstva, ekonomickém postavení, počtu zaměstnaných podle odvětví ekonomických činností nebo podle tříd klasifikace zaměstnání.

  Muži Ženy
Počet obyvatel 5 200 687 5 378 133
v tom ve věku 15-64 let 3 526 294 (67,8 %) 3 416 329 (63,5 %)
k 31. 12. 2016    
     
  Muži Ženy
Pracovní síla ekon. aktivní (v tis. osob) 2 977,2 2 372,8
Míra ekon. aktivity (v %) 68,4 51,9
Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP (dosažitelní k 31. 12.) 179 582 180 588
Podíl nezaměstnaných osob (v %) 5,09 5,28

Počet ekonomicky aktivních obyvatel je určující pro výpočet míry ekonomické aktivity, která stanovuje podíl pracovní síly (tj. zaměstnaných a nezaměstnaných) na celkovém počtu obyvatel starších než je uvažovaná hranice sledování. Dle mezinárodně uznávané definice ILO se jedná o podíl pracovní síly na počtu všech osob starších 15 let.

Evidované počty mužů a žen v zaměstnání podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), popř. podle tříd klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) v dalších tabulkách ukazují na významné procentní zastoupení:

  • žen ve zpracovatelském průmyslu (21,5 %); velkoobchodu a maloobchodu (14,7 %); zdravotní a sociální péči (12,6 %) a vzdělávání (11,5 %);
  • žen na pozicích pracovnic ve službách a prodeji (22,6 %); specialistek (18,7 %); technických a odborných pracovnic (17,4 %) a úřednic (16,7 %);
  • mužů v odvětví zpracovatelského průmyslu (32,8 %); stavebnictví (12,3 %); velkoobchodu a maloobchodu, opravách a údržbách motorových vozidel (9,5 %) a dopravě a skladování (8,1 %);
  • mužů na pozicích řemeslníků a opravářů (27 %); obsluhy strojů a zařízení, montérů (18 %) a technických a odborných pracovníků (17 %).
  Muži Ženy
Zaměstnání celkem 2876,7   2261,9  
z toho   v %   v %
A - Zemědělství, lesnictví, rybářství 110,2 3,8 38,9 1,7
B - Těžba a dobývání 35,0 1,2 3,9 0,2
C - Zpracovatelský průmysl 942,9 32,8 485,8 21,5
D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 41,1 1,4 11,6 0,5
E - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 37,9 1,3 11,6 0,5
F - Stavebnictví 353,1 12,3 33,2 1,5
G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 273,9 9,5 331,9 14,7
H - Doprava a skladování 233,1 8,1 81,1 3,6
I - Ubytování, stravování a pohostinství 80,3 2,8 102,7 4,5
J - Informační a komunikační činnosti 112,4 3,9 35,1 1,6
K - Peněžnictví a pojišťovnictví 45,8 1,6 71,4 3,2
L - Činnosti v oblasti nemovitostí 19,7 0,7 19,3 0,9
M - Profesní, vědecké a technické činnosti 127,4 4,4 124,1 5,5
N - Administrativní a podpůrné činnosti 69,1 2,4 59,5 2,6
O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 164,6 5,7 165,6 7,3
P - Vzdělávání 77,6 2,7 261,0 11,5
Q - Zdravotní a sociální péče 75,1 2,6 285,3 12,6
R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 45,4 1,6 47,3 2,1
S - Ostatní činnosti 25,7 0,9 60,9 2,7
  Muži Ženy
Zaměstnání celkem 2876,7   2261,9  
z toho   v %   v %
Zákonodárci a řídící pracovníci 200,8 7,0 68,3 3,0
Specialisté 364,0 12,7 422,5 18,7
Techničtí a odborní pracovníci 489,9 17,0 394,4 17,4
Úředníci 99,5 3,5 376,8 16,7
Pracovníci ve službách a prodeji 270,8 9,4 512,2 22,6
Kvalifikovaní prac. v zemědělství, lesnictví a rybářství 47,3 1,6 22,5 1,0
Řemeslníci a opraváři 774,7 26,9 93,7 4,1
Obsluha strojů a zařízení, montéři 517,6 18,0 184,0 8,1
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 98,6 3,4 185,7 8,2
Zaměstnanci v ozbrojených silách 12,9 0,4 1,6 0,1

Aspekty práce – důležitost a spokojenost mužů a žen

Výše uvedená objektivní data a statistiky lze pomocí indexu kvality pracovního života vhodně oživit o subjektivní rozměr spokojenosti a důležitosti s vybranými ukazateli pracovního života žen a mužů v ČR. Základní informace o projektu a vytvořeném nástroji pro monitorování a měření tohoto indexu kvality pracovního života (http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz) byly publikovány v dubnovém čísle časopisu BHP. [2] Koncept indexu je postaven na subjektivním hodnocení pracovního života samotnými respondenty (pracovníky). V opakujících se reprezentativních šetřeních ekonomicky aktivní populace je zjišťována míra důležitosti a spokojenosti u 18 aspektů pracovního života, kumulovaných při výpočtu indexů do 6 obecnějších domén (viz obrázek). Ve finále jsou pak vypočteny celkové indexy důležitosti a spokojenosti (hodnocení).

Příkladem dobré praxe dlouholetého monitoringu indexu kvality pracovního života je rakouský Arbeitsklimma Index a německý DGB –Index Gute Arbeit, kde dostupnost výsledků slouží široké odborné i laické veřejnosti. Zahraniční specialisté z obou zemí byli konzultanty při přípravě českého výzkumného nástroje „Indikátor subjektivní kvality pracovního života“ (SQWLi) a finalizaci Metodiky dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice.

Indikátor subjektivní kvality pracovního života

Z dostupných šetření realizovaných v roce 2014 a v roce 2016 jsou k dispozici data, která lze za pomoci webové aplikace dle vlastního výběru filtrovat a graficky porovnávat. Pro účely tohoto příspěvku byla zpracována data s přihlédnutím k pohlaví respondentů. Celkové indexy se u obou pohlaví příliš neliší. Stručně lze charakterizovat, že u žen je celkový index důležitosti (InD) o něco málo vyšší než u mužů. Ženy i muži jsou téměř stejně spokojeni, resp. nespokojeni s naplněním jednotlivých aspektů své práce. Celkový index hodnocení (InH) je u žen jen nepatrně kritičtější, nižší než u mužů. Při porovnání s výsledky roku 2014 byly oba indexy u mužů na stejných hodnotách, ženy vnímaly důležitost v souhrnném indexu intenzivněji než v roce 2016, s hodnotou 80,1, a byly ještě méně spokojené, celkové subjektivní ohodnocení dosáhlo hodnoty 67,8. 

Indexy důležitosti a hodnocení z reprez. šetření roku 2016

Při bližším pohledu na všech 18 aspektů, které detailněji porovnáme v rámci příslušných šesti domén, jsou již více patrná rozdílná hodnocení obou pohlaví. Na desetistupňové škále se výsledné hodnoty pohybují v rozpětí 6,56 až 8,79 u důležitosti a 5,50 až 8,25 u spokojenosti neboli hodnocení.

Odměňování Důležitost Hodnocení
Muži Ženy Muži Ženy
Výše výdělku, platu 8,58 8,31 6,43 5,85
Spravedlivé odměňování 8,79 8,70 6,41 5,97
Nefinanční výhody 7,10 6,84 5,95 5,50

Odměňování, které zahrnuje tři odpovídající hlediska – výši výdělku, spravedlivé odměňování a nefinanční výhody, je doménou mužů. Ti hodnotili důležitost i spokojenost s těmito aspekty vyšším bodovým hodnocením než ženy, i když spravedlivé odměňování je u žen téměř na stejné hodnotě. U této domény je třeba také zdůraznit, že vykazuje ze všech šesti domén nejvyšší rozdíly hodnot mezi důležitostí a hodnocením, a to pro muže i ženy, což koresponduje s častými otázkami o nespravedlivém odměňování mužů a žen a související tzv. gender pay gap. Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů činí 21,6 %, což je jeden z nejvyšších rozdílů v EU. Hodnocení žen tak odráží jejich větší nespokojenost.

Vztahy Důležitost Hodnocení
Muži Ženy Muži Ženy
Vztahy s kolegy 8,09 8,40 7,87 7,77
Chování nadřízených k podřízeným 8,14 8,42 6,88 6,88
Mezilidské vztahy 8,36 8,56 7,38 7,32

Jak lze očekávat ve vazbě na potřebu komunikovat je vztahová doména důležitější pro ženy než pro muže. Pro ženy platí, že pokud by trávily nějaký čas pospolu a nemluvily by, svědčilo by to o sociálním konfliktu. Naopak nemluvnost většiny mužů dohání ženy k pláči. Muže i ženy trápí v rámci vztahů na pracovištích nejvíce chování nadřízených k podřízeným, rozdíl mezi hodnotami důležitosti a spokojeností je již významný. U žen se pak ještě objevuje ve větší míře nespokojenost s mezilidskými vztahy.

Čas Důležitost Hodnocení
Muži Ženy Muži Ženy
Časová náročnost 7,65 7,90 5,92 6,15
Rozložení pracovní doby 7,24 7,66 6,53 6,81
Dostatek času na rodinu, na sebe 7,81 8,36 6,42 6,56

Vhodné rozložení času mezi práci a rodinu je opět důležitější doménou pro ženy. Na druhé straně jsou to opět ženy, které všechny tři aspekty hodnotí lépe. Nemalá diskrepance mezi důležitostí a hodnocením časové náročnosti práce a dostatku času na rodinu a sebe je rovněž číselným potvrzením aktuálních trendů obtížnosti slučování rodinného a pracovního života.

Seberealizace Důležitost Hodnocení
Muži Ženy Muži Ženy
Zajímavost práce 7,82 7,78 7,06 6,96
Další vzdělávání a osobní rozvoj 6,56 6,84 5,88 5,92
Samostatnost práce 7,28 7,16 6,50 6,13

Seberealizace je oblast, po které jistě vnitřně touží každý z nás právě v rámci své pracovní činnosti. Nejdůležitější hledisko této domény je pro obě pohlaví zajímavost práce, kdy muži vnímají zajímavost spolu se samostatností o něco více důležité než ženy. Nízké ohodnocení důležitosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje (nejnižší hodnota ze všech aspektů u žen i mužů) není příliš dobrým ukazatelem pro nadcházející změny na trhu práce v kontextu nastupujících nových technologií, robotizace, digitalizace a změn charakteru práce. Výsledky posledního šetření z roku 2016 zpracované v tabulkách navíc korespondují i s výsledky předešlého šetření z roku 2014.

Jistota Důležitost Hodnocení
Muži Ženy Muži Ženy
Charakter pracovního poměru 7,65 7,73 7,86 7,79
Jistota pracovního místa 8,68 8,75 7,02 6,96
Rozvíjení se pro další uplatnění 7,86 7,85 7,05 6,73

Doména jistoty práce zahrnující charakter pracovního poměru, jistotu daného pracovního místa a pocit jistoty dalšího uplatnění ve vazbě na rozvíjení se jsou základem pro kvalitní pracovní život. Respondenti toto tvrzení dokládají vysokými hodnotami důležitosti především aspektu jistoty pracovního místa. Promítnutí aktuální situace na trhu práce do realizovaných šetření se u této domény odrazilo v hodnotách 9,15 za ženy a 8,91 za muže pro důležitost jistoty zaměstnání v předešlém šetření z roku 2014, tedy z období končící globální hospodářské krize. Přetrvávající nejistotu dokládá nemalý nesoulad důležitosti a hodnocení u aspektu jistoty pracovního místa u obou pohlaví. Charakter pracovního poměru je z celé sady aspektů jediným, který muži i ženy ohodnotili s kladnou bilancí v porovnání s důležitostí. Rozvíjení se pro další uplatnění kritičtěji hodnotily ženy.

Podmínky Důležitost Hodnocení
Muži Ženy Muži Ženy
Bezpečnost práce a ochrana zdraví 8,07 8,13 7,47 7,98
Technické vybavení v zaměstnání 8,04 7,61 7,82 7,88
Čistota, pořádek a hygiena 7,57 8,40 7,47 8,25

Mít dobré pracovní podmínky není stále ještě samozřejmostí. Respondenti však svým vysokým ohodnocením vyjádřili svůj postoj k aspektům jako je BOZP, úroveň technického vybavení a čistota, pořádek a hygiena v práci a jejich důležitosti při výkonu práce. Ženy, jak lze očekávat, ohodnotily důležitost čistoty, pořádku a hygieny jedním s nejvyšších bodování. Kladná a pozitivní jsou i hodnocení všech tří hledisek jak u žen, tak u mužů, s nejmenší diskrepancí při porovnání mezi všemi doménami.

Závěr

Kvalita života, ať už pracovního nebo osobního, je spojena s člověkem, prostorem a časem a vyžaduje holistický a interdisciplinární přístup. Snaha objektivně zkoumat existující skutečnosti a trendy napomáhá mapovat, analyzovat a predikovat dopady (pozitivní i negativní) na kvalitu pracovního i celkového života, identifikovat příležitosti a přinášet možnosti pro pozitivní změny ve společnosti. V této souvislosti je třeba nezapomínat na vzájemnou interakci objektivních podmínek, subjektivního vnímání, hodnotového systému a aspirací.

Článek se v úvodu krátce dotkl přetrvávajících genderových nerovností na trhu práce a podrobněji se věnoval subjektivnímu hodnocení žen a mužů na vybrané aspekty pracovních podmínek. Existující genderové nerovnosti se odrážejí ale i v dalších oblastech společenského života. Podle žebříčku EIGE hodnotícího úroveň rovnosti žen a mužů v členských státech EU je ČR v tomto ohledu s hodnotou 43,8 výrazně pod průměrem EU (52,9). Ve srovnání s průměrem EU zaostává ČR zejména v oblasti ekonomických nerovností, účasti na trhu práce a nízkého zastoupení žen v rozhodovacích a mocenských pozicích, konkrétně pak nízkého zastoupení žen ve vedení největších obchodních společností. Za posledních 10 let nedošlo k výraznějším změnám a zastoupení žen zůstává na těchto pozicích dlouhodobě nízké. Genderové rozdíly ve mzdách a výpadky z trhu práce z důvodu rodičovství a péče o osobu blízkou se v důchodovém věku projevují ve výrazných rozdílech výše penzí žen a mužů a výrazně vyšším rizikem ohrožení chudobou na straně žen.

S nástupem nových technologií jsou očekávány změny v charakteru práce, zánik pracovních míst, který se dotkne mužů i žen, stejně jako nově vznikající pracovní místa s novými nároky na znalosti, pracovní kompetence, úspěšné vykonávání nových rolí. Systém zpětných vazeb za pomoci kombinací objektivních a subjektivních zjištění je vhodným nástrojem pro dlouhodobé měření kvality pracovního života pracujících v České republice. Úroveň a kultivace komplexních pracovních podmínek při zajišťování zdrojů pro život a seberealizaci pracujících obyvatel v ČR by se měly stát dlouhodobými prioritami a předmětem skutečného zájmu tvůrců politik.

Kvalita pracovního života

http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/

Literatura

  1. Eurofound. The gender employment gap: challenges and solutions (online). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016 (cit. 2017-10-31). Dostupný z: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publi cation/field_ef_document/ef1638cs1.pdf. ISBN 978-92-8971550-8.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka; MLEZIVOVÁ, Iveta. Kvalita pracovního života: důležitost a spokojenost pracujících s vykonávanou prací v ČR. Bezpečnost a hygiena práce. 2017, roč. 67, č. 4. s. 12-14, 19-23. ISSN 0006-0453.
  3. Strategický rámec Česká republika 2030 (online). Praha: Úřad vlády ČR, 2017 (cit. 2017-10-31). Dostupný z: https://www.cr2030.cz/.
  4. Veřejná databáze (online). Praha: Český statistický úřad (cit. 2017-10-31). Dostupný z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/.
  5. VYSKOČIL, František. Rozdíl mezi mužem a ženou: 1. část: lovec a ochránkyně sídla. Vesmír (online). 2006, roč. 85, č. 7, s. 429-431 (cit. 2017-10-31). Dostupný z: http://casopis.vesmir.cz/clanek/rozdily-mezi-muzem-a-zenou.

Související dokumenty

Související články

Problematika stárnutí a zapojování starších pracovníků do pracovního procesu
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Problematika stárnutí a zapojování starších pracovníků do pracovního procesu
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Stárnoucí pracovníci
Kvalita pracovního života
Hodnocení a odměňování zaměstnanců v mezinárodních firmách
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Pracovní podmínky mladistvých
Špatné pracovní podmínky - vznik stresu na pracovišti
Přístup k měření a hodnocení lokálních svalových skupin při zátěži posuzované v hygienických limitech a projevech na zdraví
Pracovní podmínky v nájemních jednotkách obchodních center
Povinnost k informování zaměstnance o pracovních podmínkách
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví
Několik poznámek k BOZP agenturních zaměstnanců
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
Klady a zápory sdíleného pracovního místa

Související pracovní situace

Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související otázky a odpovědi

Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Aktualizace směrnic BOZP
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Kategorizace práce - smluvní lékař