Ověřování provozní spolehlivosti analyzátorů a detektorů plynů a par

Vydáno: 7 minut čtení

Tento článek si klade za cíl upozornit na důležitost pravidelných kontrol funkčnosti již instalovaných zařízení a všech souvisejících prvků a popsat provádění základních zkoušek vycházejících z norem ČSN EN 60079-29-1 a ČSN EN 45544-1. Aby spolehlivost zařízení byla co nejvyšší, je nutno dodržovat pravidelné kontroly za účelem zjištění stability měřených koncentrací, přednastavených hodnot a výrobcem udávaných parametrů.

Úvod

Pro včasnou detekci nebezpečných koncentrací hořlavých a toxických plynů a par existuje na trhu s přístroji bezpočet zařízení. Liší se nejen svým provedením, ale také účelem použití, velikostí, typem detekovaného plynu či páry a mnoha dalšími parametry. Podle typu je zjednodušeně můžeme rozdělit na stabilní zařízení, přemístitelná a přenosná zařízení. Dle využití pak známe analyzátory na jedné straně, kdy si představíme zařízení, které dokáže přesně analyzovat složení plynu a koncentraci všech složek v měřené směsi. Na druhé straně máme nejjednodušší zařízení - „signalizátor“. Mezi těmito přístroji stojí snímače a detektory plynu, což je sestava, ve které je umístěn snímací člen a která může obsahovat součásti návazných obvodů. Se všemi druhy se setkáváme v průmyslových oborech, kde se předpokládá výskyt plynů a par kapalin, které mohou ve směsi se vzduchem popřípadě s kyslíkem způsobit vznik výbušné atmosféry a dále tam, kde by jejich přítomnost mohla ohrozit lidské zdraví.

1. Dělení analyzátorů

Z pohledu vlastností analyzovaného prostředí je základním dělením:

  • analyzátory a detektory hořlav

Související dokumenty

Související články

Analýza a změna nebezpečného chování zaměstnanců
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Nové příležitosti a výzvy pro mikropodniky a malé podniky
Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
Vyhledávání rizik aneb jak se naučit správně hledat
Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
HOP filozofie a porušování pravidel na pracovištích
Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
"Job Hazard Analysis" a bezpečné pracovní postupy
Zabraňte haváriím, poučte se z chyb jiných
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 8. část - Péče o technická zařízení a vybavení pracovišť - úvod
Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Alkohol na pracovišti
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při dětské činnosti
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní postup
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka