Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 24. část - Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků

Vydáno: 10 minut čtení

Využívání dopravních prostředků na pracovišti vyžaduje opatření, jež má zaměstnavatel povinnost zajistit. Stejně tak na řidiče jsou kladeny různě odstupňované požadavky v závislosti na popisu práce, věku apod. Odpovědnost za správné proškolení, zdravotní prohlídky a plnění dalších povinností však nese opět především zaměstnavatel.

Legislativní požadavky

Zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ukládá zaměstnavateli povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Uvedené nařízení zavádí termín „místní provozní bezpečnostní předpis“, což je vnitřní předpis zaměstnavatele, kterým si zaměstnavatel má upravit podmínky pro provozování dopravy dopravními prostředky. V praxi bývá tento dokument někdy označován jako dopravní řád, organizační směrnice k provozování dopravy apod. Bez ohledu na název musí obsahovat popis pracovních a technologických postupů, jednotlivých operací a úpravu podmínek pro pohyb zaměstnanců a dopravních prostředků v areálu zaměstnavatele tak, aby se v co největší míře omezila možnost nehod nebo zranění osob. Dále tento dokument může obsahovat konkrétní pracovní rizika možného ohrožení života a zdraví při práci v daném prostředí a možnosti jejich snížení.

Pro zajištění BOZP jsou velice důležité také návody k obsluze jednotlivých dopravních prostředků dodané výrobcem, případně další provozní dokumentace. Provozní dokumentace musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení a musí s ní být zaměstnanci-řidiči prokazatelným způsobem seznámeni. Patří mezi ně například provozně-technické informace o vozidle (jízdní soupravě), jako např. hmotnost, šířka, výška, max. povolené zatížení nebo nejvyšší povolená rychlost apod.

Zdravotní způsobilost zaměstnanců řídících vozidla

Stejně jako v jiných oblastech, platí i při provozování dopravy povinnost zadávat práci s ohledem na odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnance. Zdravotní způsobilost řeší dva předpisy. Zákon č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v § 87 odst. 1 stanoví lékařské prohlídky u těchto řidičů:

 • řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
 • řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
 • řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,
 • držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,
 • držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.

Všichni tito řidiči musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku před zahájením výkonu práce, jejíž hlavní náplní je řízení daného vozidla, a následně pak i následné periodické lékařské prohlídky každé dva roky. Po dovršení 50 let věku řidiče se tato lhůta zkracuje na jeden rok. Ostatní řidiči se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení tohoto věku, následně pak po dovršení 68 let věku poté každé dva roky. Toto neplatí jen pro účely řízení vozidla v zaměstnání, ale i pro řízení soukromého vozidla. Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 72/2011 Sb. Posudek vyhotovený jinou formou (například věta „způsobilý k řízení vozidla“ uvedená na formuláři receptu) je neplatný.

U některých řidičů vzniká také povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření. Jedná se o:

 • držitele řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
 • držitele řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

Dalším právním předpisem, který upravuje lékařské prohlídky u řidičů, je vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. V příloze této vyhlášky je vymezen okruh profesí, kterých se tyto prohlídky týkají:

 • obsluhy jeřábů, opravářů jeřábů, vazačů jeřábových břemen, obsluhy transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalé obsluhy nákladních výtahů,
 • obsluhy a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků,
 • řidiči motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby.

Četnost těchto prohlídek vychází z kategorie práce, do které byly tyto profese zařazeny. Konkrétně pro kategorii 1 lhůta činí 1x za 6 let, resp. po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky; pro kategorie 2 až 4 pak 1x za 4 roky, resp. po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky.

Odborná způsobilost - školení zaměstnanců

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů skupin C, D a E (včetně všech podskupin) zahrnuje vstupní a následná pravidelná školení v rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů může provádět pouze držitel akreditace, přičemž je povinen dodržet stanovenou učební osnovu a obsah výuky. Povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů se nevztahuje1) na řidiče:

 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,
 • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
 • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
 • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
 • vozidel ve zkušebním provozu,
 • vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
 • vozidel používaných pro vlastní potřeby a
 • zemědělských a lesnických traktorů.

Odborná způsobilost pro přepravu a nakládání s nebezpečnými věcmi - školení ADR

Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)2), a to za podmínek v ní uvedených. V této dohodě jsou uvedeny i požadavky na školení osádky vozidla, které přepravuje nebezpečné věci. Řidiči musí absolvovat školení a úspěšně složit zkoušku u oprávněné (akreditované) organizace. Tím získají osvědčení, které má platnost 5 let. Před ukončením platnosti osvědčení musí absolvovat obnovovací školení, kterým se platnost osvědčení prodlouží na dalších 5 let. Jiné školení musí absolvovat osoby, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí (například závozníci nebo řidiči přepravující tzv. podlimitní množství nebezpečných věcí).

Školení ostatních řidičů (tzv. řidičů referentů)

Nejprve je třeba připomenout, že pojem „řidič referent“ je přežitkem, který současný právní řád nezná. Bylo by vhodnější použít spíše termín „ostatní řidiči“. Jedná se o tu část zaměstnanců, kteří při výkonu své práce řídí vozidlo a nevztahuje se na ně výše uvedená povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Při plnění povinnosti zaměstnavatele „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“3), vzniká nutnost provádět školení zaměstnanců zahrnující v přiměřeném rozsahu také dopravní předpisy, návody k obsluze používaných dopravních prostředků, možná rizika ohrožení zdraví, dopravní řád společnosti atd. Obsah a četnost tohoto školení si určuje zaměstnavatel sám, a to s ohledem na místní podmínky nebo jeho reálné potřeby. Obvykle se doporučuje tato školení opakovat jednou ročně, ale za chybu nelze považovat ani četnost stanovenou pro periodické školení zaměstnanců o BOZP, do jehož osnovy může být tato problematika taktéž zahrnuta.

Dopravní řád společnosti

Organizace, které provozují vnitropodnikové komunikace, zvláště pak je-li na nich čilý provoz, jsou povinny zpracovat dopravní řád. Jedná se o dokument, který by měl obsahovat textovou a grafickou část. V textové části by mělo být uvedeno zejména:

 • vymezení platnosti dokumentu (místní, časové apod.),
 • rozdělení odpovědností (za údržbu komunikací, opravu a údržbu vozidel, správu vozového parku apod.),
 • pracovní a technologické postupy - např. správné nakládání a uložení nákladu,
 • zakázané činnosti,
 • místní úpravy silničního provozu - maximální povolená rychlost na komunikacích v areálu, v objektech,
 • povinnosti v případě vzniku mimořádné události - dopravní nehoda nebo porucha vozidla omezující provoz apod.,
 • další skutečnosti mající vliv na bezpečnost a ochranu zdraví.

V grafické části by pak měla být mapka areálu s uvedením dopravních cest, ploch určených pro parkování, nakládku a vykládku materiálu, rozmístění dopravního značení apod.

Závěr

Uvedená problematika je velmi široká a nelze ji plnohodnotně obsáhnout v rámci jednoho přehledového článku. Zaměstnavatelům, kterých se tato agenda jakkoli dotýká, lze proto doporučit, aby této oblasti věnovali náležitou pozornost. Je totiž velkým omylem domnívat se, že odborná způsobilost zaměstnance pro řízení vozidel je dána pouze držením platného řidičského oprávnění. To jej opravňuje pouze vozidlo dané skupiny řídit, resp. účastnit se silničního provozu v souladu s obecně platnými dopravními předpisy. Při řízení vozidla v rámci výkonu práce je ale nutné zohledňovat celou řadu dalších povinností vycházejících z pracovněprávních předpisů, o nichž bylo v tomto článku pojednáno.

Související dokumenty

Související články

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 22. část - Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 25. část - Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 25. část - Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 7. část - Zdravotní rizika a kategorizace práce
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 11. část - Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 17. část - Audity systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve frmě
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 18. část - Home office z pohledu BOZP
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Nová právní úprava poskytování OOPP
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office

Související otázky a odpovědi

Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Kontrola používání OOPP
Kontrola alkoholu na pracovišti
Zkouška na alkohol v krvi
Příspěvek na ochranné nápoje
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
72/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)