Obecné ohrožení z nedbalosti v BOZP a PO z pohledu soudního znalce

Vydáno: 4 minuty čtení

Obecné ohrožení podle § 272–273 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, je trestný čin, jehož se dopustí pachatel, který úmyslně (§ 272) nebo z nedbalosti (§ 273) vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil, nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí), případně obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. Trest je podle okolností a závažnosti stanoven od jednoho roku odnětí svobody po trest výjimečný.

Položme si otázku, jak se může obecné ohrožení dotýkat oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Doposud jsme měli možnost registrovat zejména trestné činy z hlediska obecného ohrožení např. u výbuchů veřejného plynového potrubí nebo skladů munice, u požárů výškových budov, nebo úniku nebezpečných chemikálií. Doba se však mění, a Česká republika postupně vědomě či nevědomě přebírá britský model trestní odpovědnosti „bezpečnostního experta“ za dokonalé zajištění BOZP a PO. Je to logické, pokud vystupuji jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik nebo požární ochraně, či v obdobné pozici, a mám platný doklad své odbornosti nebo o svých dovednostech a vykonávám činnost smluvně nebo v pracovně právním poměru, mám i odpovědnost za své rady, provedená školení a zpracovanou dokumentaci BOZP a PO nebo jiný výkon prací v ochraně životů, zdraví a majetku.

K informování o možnosti trestní odpovědnosti z trestného činu či přečinu obecného ohrožení z nedbalosti OZO v PR (a dalších – koordinátorů BOZP na staveništi, manažerů BOZP, pracovníků QHSE) a OZO v PO (techniků PO) nás vedou zkušenosti při vypracovávání znaleckých posudků zejména pro Službu kriminální policie a vyšetřování v posledních letech. Jednalo se o několik odborně způsobilých osob, kterým byl vytýkán nedostatečný odborný výkon v oblasti bezpečnosti práce a staveb, a nebo požární ochrany pro zaměstnavatele.

Jelikož jsme vázáni mlčenlivostí podle Trestního řádu, můžeme pouze naznačit, že se jde o koordinátory BOZP na staveništi, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochraně, techniky PO, a to jak osoby v hlavním pracovně právním vztahu, tak i smluvní poskytovatele služeb.

V uvedených případech šlo o nedostatečné a nesprávné vyhodnocení a posouzení dokumentace BOZP a PO, nebyla řádně a v zákonných termínech prováděna kontrolní činnost, nebo nebylo prokázáno dostatečné metodické vedení a poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pro zaměstnavatele ze strany vlastního zaměstnance nebo poskytovatele služeb.

Uvedeným osobám, které dále z nedbalosti způsobily svou laxností či neznalostí i ublížení na zdraví, a to i těžké ublížení na zdraví, proto, že hrubě porušily zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, hrozí nyní potrestání odnětím svobody na dvě léta až osm let podle trestního zákoníku.

Pravdou je, že pro získání odborné způsobilosti v prevenci rizik či požární ochraně nejsou nastaveny nijak složité požadavky a nároky a může tuto činnost vykonávat zjednodušeně řečeno „každý“. Mírné zpřísnění přináší aktualizovaný zákon č. 309/2006 Sb., který umožní zkoušku koordinátorovi BOZP na staveništi jen s minimálně středoškolským vzděláním technického směru. Obdobně se měly, podle našeho názoru, uplatnit i zvýšené nároky na OZO v PR nebo PO.

Hodně je toho špatného v naší republice v oborech bezpečnosti práce a požární ochrany. Čas na změny byl dostatečný, ale stát, i přes neustálé podněty a připomínky ze strany odborné veřejnosti, a dané sliby, že stav zlepší, nekoná. Není divu, že jsou pak někteří „zajišťovatelé“ BOZP a PO překvapeni, že i na ně se vztahuje trestní odpovědnost.

POUŽITÉ ZDROJE

  1. Interní materiály Kanceláře znalkyně Dr. Ing. Jana Maturové, LL. M
  2. Interní materiály firmy PYROKONTROL trading and consulting
  3. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  4. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  5. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP
  6. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Související dokumenty

Související články

Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Školení BOZP a PO formou e-learningu z pohledu soudního znalce
Přehled nových technických norem - prosinec 2015 a leden 2016
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Zpracovatelský průmysl je také zdrojem řady pracovních úrazů
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Nové nařízení Evropského parlamentu o strojních zařízeních
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Krácení bolestného
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka

Související předpisy

40/2009 Sb. trestní zákoník
141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
262/2006 Sb., zákoník práce
133/1985 Sb. o požární ochraně