398/2001 Sb. o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

Schválený:
398/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 24. října 2001
o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
Změna: 112/2005 Sb.
Změna: 461/2013 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 6a odst. 3 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:
 
§ 1
Poplatky za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení jsou stanoveny v příloze této vyhlášky.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
PhDr. Špidla v. r.
 
Příl.
Poplatky za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb., (dále jen "zákon")
1. Za vydání odborného a závazného stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona , 2 000 Kč a za každou započatou hodinu při zpracování tohoto stanoviska 1 250 Kč.
2. Ve stanovených případech za provedení prohlídek, řízení a vyhodnocení zkoušek, kterými se osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, a ve stanovených případech za potvrzení úspěšných výsledků zkoušek podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona za každou započatou hodinu 1 250 Kč.
3. Ve stanovených případech za prověření odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona za každou započatou hodinu 1 250 Kč.
4. Za vydání oprávnění o odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona 3 000 Kč.
5. Za změnu oprávnění o odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny za účelem rozšíření rozsahu oprávnění podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona 650 Kč.
6. Za změnu údajů v oprávnění o odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle § 6a odst. 1 písm. c) zákona 130 Kč.
7. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazeného technického zařízení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 3 400 Kč.
8. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazeného technického zařízení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona po uplynutí pěti let platnosti ode dne vydání osvědčení 1 600 Kč.
9. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím vyhrazených technických zařízení pro druhý a každý jeden další druh, třídu nebo skupinu vyhrazených technických zařízení
a) za účelem rozšíření rozsahu osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 750 Kč,
b) po uplynutí pěti let platnosti ode dne vydání osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 750 Kč.
10. Za vydání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám a montážím vyhrazených technických zařízení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 200 Kč.
11. Za změnu údajů v osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona 100 Kč.
12. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob k obsluze vyhrazených tlakových zařízení - kotlů (dále jen "kotle") a vydání osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona za základní zkoušku včetně příslušné zkoušky doplňkové pro
a) 1. třídu kotlů 4 550 Kč,
b) 2. třídu kotlů 3 900 Kč,
c) 3. třídu kotlů 2 750 Kč,
d) 4. třídu kotlů 2 000 Kč,
e) za doplňkovou zkoušku pro jinou třídu kotlů ve výši rozdílu poplatků jednotlivých tříd kotlů podle písmen a) až d),
f) za doplňkovou zkoušku na jiné palivo než uvedené v osvědčení 700 Kč.
13. Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob k obsluze kotlů a vydání osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona po uplynutí pěti let platnosti ode dne vydání osvědčení za základní zkoušku včetně příslušné zkoušky doplňkové pro
a) 1. třídu kotlů 1 800 Kč,
b) 2. třídu kotlů 1 500 Kč,
c) 3. třídu kotlů 1 100 Kč,
d) 4. třídu kotlů 850 Kč.
14. Za vydání každé stránky opisu stanoviska, osvědčení nebo oprávnění podle § 6a odst. 1 písm. a) až d) zákona 100 Kč.