27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Schválený:
27/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. ledna 2016
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Změna: 270/2017 Sb.
Změna: 270/2017 Sb. (část)
Změna: 416/2017 Sb.
Změna: 270/2017 Sb. (část)
Změna: 244/2018 Sb.
Změna: 196/2019 Sb., 248/2019 Sb.
Změna: 606/2020 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., (dále jen „zákon“):
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných.
(2) Při postupech upravených touto vyhláškou se přihlíží ke všem vyjádřením žáka v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje; o těchto záležitostech se žákovi poskytují dostatečné a vyčerpávající informace pro utvoření názoru. Při postupech upravených touto vyhláškou se dbá, aby byly v souladu se zájmem žáka. Veškerá sdělení upravená touto vyhláškou jsou poskytována žákovi nebo zákonnému zástupci žáka srozumitelným způsobem.
 
ČÁST DRUHÁ
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
 
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 2
Podpůrná opatření
(1) Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost.
(2) Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovalo poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“) žákovi využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.
(3) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
(4) Podpůrná opatření se poskytují samostatně nebo v kombinacích různých druhů a stupňů v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Konkrétní druh podpůrného opatření lze poskytovat pouze v jednom stupni.
(5) Členění konkrétních podpůrných opatření do stupňů, pravidla jejich použití a normovaná finanční náročnost podpůrných opatření druhého až pátého stupně jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
HLAVA II
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH
Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 
§ 3
(1) Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení. Individuální vzdělávací plán školské poradenské zařízení zpravidla nedoporučuje, pokud jsou všechny informace podstatné pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení podle § 15.
(2) Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.
(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny zejména informace o
a) úpravách obsahu vzdělávání žáka,
b) časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání,
c) úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka,
d) případné úpravě očekávaných výstupů vzdělávání žáka.
(4) Individuální vzdělávací plán dále obsahuje jméno pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Vzor individuálního vzdělávacího plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb žáka.
(6) Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje škola. Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý.
 
§ 4
(1) Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka podle § 16 odst. 1.
(2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy.
(3) Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se zpracování individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání podle něho a vyhodnocování jeho naplňování.
 
§ 4a
Pedagogická intervence
(1) Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu žáka.
(2) Pedagogickou intervenci poskytuje základní škola, školní družina, školní klub nebo střední škola.
(3) Pedagogická intervence se poskytuje jako podpůrné opatření prvního stupně.
(4) Pedagogickou intervenci souběžně využívá více žáků, je-li to možné a vhodné.
 
§ 5
Asistent pedagoga
(1) Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb.
(2) Asistent pedagoga pracuje podle potřeby s žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.
(3) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména
a) přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogickou činností,
b) podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti,
c) výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.
(4) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména
a) pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
b) pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
c) pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní prostředí,
d) pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,
e) nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby,
f) pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
(5) Jednomu žákovi nelze doporučit současně více než jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Asistent pedagoga uvedený v odstavci 3 může za tím účelem zajišťovat i činnosti uvedené v odstavci 4.
 
§ 6
Poskytování podpůrných opatření žáku používajícímu jiný komunikační systém než mluvenou řeč
(1) Pro žáka, u něhož je potřebné při vzdělávání užívat jiný komunikační systém než mluvenou řeč, zajišťuje škola vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám, přednostně v tom, jehož užívání žák preferuje.
(2) Žákům, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém jazyce, poskytuje škola souběžně vzdělávání v psaném českém jazyce; při jeho výuce se používají metody používané při výuce českého jazyka jako jazyka cizího.
(3) Výstupy z naukových předmětů jsou u žáků, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém jazyce, stanovovány v českém znakovém jazyce a v psané češtině.
 
§ 7
Tlumočník českého znakového jazyka
(1) Upřednostňuje-li žák při komunikaci český znakový jazyk a je-li vzděláván ve škole, třídě či studijní skupině, kde český znakový jazyk není komunikačním systémem všech účastníků vzdělávacího procesu, poskytuje mu škola vzdělávání s využitím tlumočníka českého znakového jazyka.
(2) Tlumočník provádí přesný překlad obsahu sdělení mezi účastníky komunikace formou, která je jasná a srozumitelná všem zúčastněným, a v komunikačním systému, který si žák zvolil.
(3) Tlumočník je využíván po celou dobu poskytování vzdělávání, je-li to v zájmu naplnění vzdělávacích potřeb žáka.
(4) Využívá-li žák více způsobů komunikace, stanoví školské poradenské zařízení rozsah působení tlumočníka při poskytování vzdělávání s ohledem na naplnění vzdělávacích potřeb žáka a komunikační systém, který žák upřednostňuje.
(5) Činnosti tlumočníka může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné.
(6) Činnost tlumočníka je využívána při vzdělávání a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby.
 
§ 8
Přepisovatel pro neslyšící
(1) Upřednostňuje-li žák při komunikaci mluvený český jazyk s oporou v psaném textu a je-li vzděláván ve škole, třídě či studijní skupině, kde mluvený český jazyk s oporou v psaném textu není komunikačním systémem všech účastníků vzdělávacího procesu, poskytuje mu škola vzdělávání s využitím přepisovatele pro neslyšící.
(2) Přepisovatel v rámci vzdělávání převádí mluvenou řeč do písemné podoby v reálném čase.
(3) Činnosti přepisovatele může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné.
 
§ 9
Působení dalších osob poskytujících podporu
Působení dalších osob, které žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami po dobu jeho pobytu ve škole poskytují podporu podle jiných právních předpisů, zejména osobního asistenta, se umožní na základě vyjádření školského poradenského zařízení.
 
HLAVA III
POSTUP V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
 
§ 10
Podrobnosti k poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou
(1) Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně.
(2) Škola může zpracovat plán pedagogické podpory, který zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu, zejména v situaci, kdy pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání.
Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně
 
§ 11
(1) Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami.
(2) Poradenskou pomoc školského poradenského zařízení může využít žák nebo jeho zákonný zástupce také na základě svého uvážení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu.
(3) Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka vychází z
a) charakteru obtíží žáka, které mají dopad na jeho vzdělávání,
b) speciálně-pedagogické, případně psychologické, diagnostiky za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
c) informací o dosavadním průběhu vzdělávání žáka ve škole, zejména údajů uvedených ve školní matrice,
d) informací školy o podpůrných opatřeních prvního stupně poskytovaných žákovi,
e) údajů o dosavadní spolupráci žáka se školským poradenským zařízením,
f) informací poskytnutých žákem nebo zákonným zástupcem žáka,
g) podmínek školy, ve které se žák vzdělává nebo se bude vzdělávat, a
h) posouzení zdravotního stavu poskytovatelem zdravotních služeb nebo posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem, je-li to třeba.
(4) Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka přihlíží k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.
(5) V případě podpůrného opatření spočívajícího v používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek školské poradenské zařízení doporučí přednostně ty pomůcky, kterými již škola disponuje, pokud tím bude naplněn účel podpůrného opatření.
 
§ 12
(1) Pro doporučení konkrétních podpůrných opatření školské poradenské zařízení zjišťuje také možnost využití personálních a materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření jiným žákům školy. Při tomto zjišťování škola poskytuje školskému poradenskému zařízení součinnost.
(2) K doložení podkladů uvedených v § 11 odst. 3 může školské poradenské zařízení vyzvat školu, zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
(3) Školské poradenské zařízení projedná před vydáním doporučení návrh doporučených podpůrných opatření se školou, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka, a povede-li to k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření. Se školským zařízením projedná školské poradenské zařízení návrh podpůrných opatření v oblasti školských služeb.
(4) Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, postupuje škola a školské poradenské zařízení podle jiného právního předpisu2).
 
§ 13
Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření
(1) Zprávu obsahující závěry vyšetření a doporučení obsahující podpůrná opatření pro vzdělávání žáka vydá na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka školské poradenské zařízení.
(2) Při vydání zprávy a doporučení je zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informován o jejich obsahu a poučen o možnosti podat žádost o revizi podle § 16b zákona.
(3) Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem.
 
§ 14
Zpráva
(1) Zpráva vydaná pro účely doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje
a) identifikační údaje žáka a školského poradenského zařízení,
b) datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci,
c) důvod poskytování poradenské pomoci,
d) anamnestické údaje žáka,
e) popis obtíží,
f) průběh dosavadní poradenské péče,
g) informace o podkladech, z nichž školské poradenské zařízení ve svých závěrech vychází,
h) shrnutí průběhu a výsledků vyšetření,
i) popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
j) skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření,
k) poučení o možnosti podat žádost o revizi zprávy podle § 16b zákona,
l) identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který je odpovědný za provedení vyšetření a zpracování zprávy, a
m) datum vyhotovení zprávy.
(2) Vzor zprávy je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 15
Doporučení
(1) Doporučení se vyhotovuje za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Školské poradenské zařízení vychází při vydání doporučení zejména ze závěrů vyšetření uvedených ve zprávě a případného posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem. Výsledky vyšetření a posouzení podle věty druhé zpravidla nesmí být v den podání žádosti o poskytnutí poradenské pomoci starší než 6 měsíců.
(2) Doporučení vydané za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje
a) identifikační údaje žáka, školy a školského poradenského zařízení,
b) datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci,
c) shrnutí závěrů vyšetření,
d) popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
e) údaje o případném znevýhodnění žáka uvedeném v § 16 odst. 9 zákona,
f) doporučené podpůrné opatření a jeho stupeň, včetně případných kombinací a variant podpůrných opatření,
g) návrh postupu při poskytování podpůrných opatření,
h) poučení o možnosti podat žádost o revizi doporučení podle § 16b zákona,
i) identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který poskytl poradenskou službu a zpracoval doporučení,
j) datum vyhotovení doporučení a
k) podpis vedoucího pracoviště školského poradenského zařízení; je-li doporučení zasíláno prostřednictvím datové schránky, nevyžaduje se podpis vedoucího pracoviště školského poradenského zařízení.
(3) Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné; tato doba nepřesáhne 2 roky, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit dobu až 4 roky. Termín nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské zařízení do zprávy a doporučení.
(4) Pro vzdělávání žáka lze v daném období vydat pouze 1 doporučení. Nové doporučení může školské poradenské zařízení před vypršením doby podle odstavce 3, § 20 odst. 2 nebo § 22 odst. 1 vydat, pouze pokud došlo ke změně vzdělávacích potřeb žáka nebo potřebě změny doporučeného podpůrného opatření. Věta první se neuplatní, pokud je vzhledem k více druhům znevýhodnění žáka uvedených v § 16 odst. 9 zákona nezbytné vydání doporučení různými školskými poradenskými zařízeními s ohledem na jejich zaměření nebo je-li žákovi souběžně poskytováno vzdělávání nebo školské služby ve více školách.
(5) Vzor doporučení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
 
§ 16
Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně
(1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním.
(2) Informovaný souhlas podle odstavce 1 obsahuje
a) výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření,
b) informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření,
c) informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření mohou nastat, a
d) podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl.
(3) Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se školským poradenským zařízením a na základě informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka po dobu nezbytně nutnou jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se školským poradenským zařízením.
(4) Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Školské poradenské zařízení vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě přiměřené povaze speciálních vzdělávacích potřeb a době platnosti doporučení; nejpozději ve lhůtě 1 roku od vydání doporučení se vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření v podobě využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících žákovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiných právních předpisů. V případě vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu se uplatní § 4 odst. 2. V případě vyhodnocení doporučení k využití asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele pro neslyšící školské poradenské zařízení vždy posoudí také, zda rozsah hodin doporučeného podpůrného opatření odpovídá potřebám žáka.
(5) Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.
(6) Shledá-li školské poradenské zařízení, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, vydá doporučení stanovující jiná podpůrná opatření případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně. Povinnost předchozího informovaného souhlasu podle odstavce 1 tím není dotčena.
 
HLAVA IV
ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI
 
§ 17
Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
(1) Ve třídě, oddělení nebo studijní skupině se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáků.
(2) Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nesmí přesáhnout jednu třetinu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině.
(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách, které nejsou zřízeny podle § 16 odst. 9 zákona, a ve třídách, odděleních a studijních skupinách škol, které nejsou zřízeny podle § 16 odst. 9 zákona, mohou vykonávat přímou pedagogickou činnost souběžně nejvýše 3 pedagogičtí pracovníci.
(4) Omezení podle odstavců 1 a 2 se neuplatní u mateřské a základní školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 3 zákona nebo žáka podle § 36 odst. 7 zákona. Omezení podle odstavců 1 a 2 se dále neuplatní u střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy.
(5) Ve třídě, oddělení nebo ve studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, se mohou s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků vzdělávat nejvýše 4 žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona. Omezení podle věty první se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 3 zákona nebo žáka podle § 36 odst. 7 zákona, a dále u střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy.
 
§ 18
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ UVEDENÝCH V § 16 ODST. 9 ZÁKONA
 
§ 19
Pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona
(1) Shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností žáka a k uplatnění jeho práva na vzdělávání, doporučí školské poradenské zařízení zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona.
(2) Třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle § 25.
(3) Ve třídě mateřské nebo střední školy, oddělení konzervatoře nebo studijní skupině vyšší odborné školy se mohou žáci s různými znevýhodněními uvedenými v § 16 odst. 9 zákona vzdělávat bez omezení podle odstavce 2.
(4) Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pro žáky s mentálním postižením se nevzdělávají žáci bez mentálního postižení.
Zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona
 
§ 20
(1) Žáka lze vzdělávat ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pouze na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení, je-li to v souladu se zájmem žáka.
(2) Na doporučení podle odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení při jeho vydání se použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 roky. V případě doporučení zařazení žáka do školy nebo třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením je první doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku a dále pak nejvýše po dobu 2 let.
(3) Doporučení obsahuje dále odůvodnění, ze kterého jsou zřejmé důvody pro doporučení vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a naplnění podmínek stanovených v § 16 odst. 9 zákona.
 
§ 21
(1) Při podání žádosti podle § 20 odst. 1, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka projeví zájem o tento způsob vzdělávání, je škola povinna informovat zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o
a) organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících organizačních změnách,
b) struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče,
c) možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka,
d) dopadech vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka a
e) možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.
(2) Přílohou žádosti podle odstavce 1 je
a) písemné vyhotovení poučení obsahující informace uvedené v odstavci 1 a podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl, a
b) doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona.
 
§ 22
Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální
(1) Na doporučení školského poradenského zařízení k převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální se použijí § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 roky.
(2) Je-li žákovi doporučeno vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální, informuje školské poradenské zařízení zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výstupech vzdělávání a jejich dopadech na možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.
(3) Před získáním písemného souhlasu podle § 49 odst. 2 zákona je škola povinna informovat zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o
a) rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání a
b) dopadech převedení na možnosti dalšího vzdělávání a profesní uplatnění žáka.
(4) Informovaný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka s převedením žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální obsahuje písemné vyhotovení poučení s informacemi uvedenými v odstavci 3 a podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl.
 
§ 23
Přezkoumání podmínek
(1) Školské poradenské zařízení vyhodnocuje, zda vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáka. Vyhodnocení podle věty první se provádí nejpozději do 1 roku po zařazení nebo převedení žáka; další vyhodnocení se provádí nejpozději do 2 let od předešlého vyhodnocení, přičemž v odůvodněných případech lze vyhodnocení provést až do 4 let od předešlého vyhodnocení.
(2) Se závěry vyhodnocení seznámí školské poradenské zařízení zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
(3) Dojde-li k významné změně speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přezkoumá školské poradenské zařízení jeho vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální a případně doporučí úpravu vzdělávání žáka, zejména zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, nebo převedení žáka do jiného vzdělávacího programu.
(4) Při zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, zařadí ředitel školy žáka do ročníku, který odpovídá dosaženým znalostem a dovednostem žáka, s přihlédnutím k jeho věku.
 
§ 24
Organizace vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona
(1) V mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona je rozsah poskytování speciálně pedagogické péče nejvýše 3 hodiny denně.
(2) Žáci, kteří se vzdělávají v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo třídě základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, mohou mít na prvním stupni nejvýše 5 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 5 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování; na druhém stupni nejvýše 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 6 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování.
(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona mohou být zařazeni žáci 2 i více ročníků, popřípadě i prvního a druhého stupně.
(4) Jde-li o třídu střední školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo o třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 zákona ve střední škole, mohou se v ní vzdělávat žáci více oborů vzdělání stejné kategorie dosaženého vzdělání podle nařízení vlády upravujícího soustavu oborů vzdělání3) ; pravidla pro vytváření víceoborových tříd stanovená ve vyhlášce upravující střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři se neuplatní.
 
§ 25
Počty žáků
(1) Třída, oddělení a studijní skupina zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že by počet žáků podle věty první nepostačoval k naplňování jejich vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na vzdělávání, má třída, oddělení a studijní skupina nejméně 4 a nejvíce 6 žáků.
(2) Při odborném výcviku ve střední škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona se skupiny naplňují do počtu stanoveného nařízením vlády upravujícím soustavu oborů vzdělání3), nejvýše však do počtu 7 žáků. Při ostatních součástech praktického vyučování se skupina naplňuje do počtu 7 žáků.
(3) Škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 10 žáků.
 
§ 26
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků
(1) V jedné skupině žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona při koupání a plaveckém výcviku připadají na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 4 žáci; vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, je možné s žáky konat plavecký výcvik individuálně.
(2) Lyžařský výcvik provádí 1 pedagogický pracovník s nejvýše 8 žáky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona. U žáků slabozrakých a žáků s tělesným postižením připadá na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 6 žáků, u žáků nevidomých na 1 pedagogického pracovníka připadá 1 žák.
(3) Přesahuje-li počet žáků při akci mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, počet žáků stanovený na příslušnou třídu nebo skupinu, zabezpečí ředitel školy dohled další zletilé osoby, která je svéprávná a je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
 
ČÁST ČTVRTÁ
VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ
 
§ 27
Nadaný a mimořádně nadaný žák
(1) Za nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
(2) Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
(3) Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný zástupce žáka školskému poradenskému zařízení poskytne.
(4) Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech.
(5) Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším ročníku.
(6) Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu.
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka
 
§ 28
(1) Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
(2) Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.
(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje
a) závěry doporučení školského poradenského zařízení,
b) závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a pedagogické diagnostiky, které blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost,
c) údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické nebo psychologické péče mimořádně nadanému žákovi,
d) vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu zkoušek,
e) seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů,
f) určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka,
g) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a
h) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením.
(4) Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu po zahájení vzdělávání mimořádně nadaného žáka ve škole, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
(5) Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, případně školským zařízením, a žákem a dále zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý.
 
§ 29
(1) Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
(2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy.
(3) Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se zpracování individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání podle něho a vyhodnocování jeho naplňování.
(4) Vzor individuálního vzdělávacího plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Přeřazení do vyššího ročníku
 
§ 30
(1) Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou jmenuje ředitel školy.
(2) Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vždy
a) předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel,
b) zkoušející učitel, kterým je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti; v prvním až pátém ročníku základního vzdělávání vyučující daného ročníku, a
c) přísedící učitel, kterým je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti.
(3) Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky.
(4) Žák může v 1 dni skládat jen 1 zkoušku.
 
§ 31
(1) Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky podle § 30 odst. 1 s ohledem na věk žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do vyššího ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast.
(2) Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.
(3) O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.
(4) Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka.
(5) Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vydáno vysvědčení. V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval.
 
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 32
Přechodná ustanovení
(1) Školy poskytují podpůrná a vyrovnávací opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do doby zahájení poskytování podpůrných opatření podle této vyhlášky, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
(2) Doporučení zařazení žáka se zdravotním postižením do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za doporučení zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, a to po dobu odpovídající účelu doporučení, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 33
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
2. Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
3. Čl. II vyhlášky č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
 
§ 34
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.
Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
 
Příloha 1
Přehled podpůrných opatření
1. Členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření
1.1. Přehled podpůrných opatření se člení na část A, část B a část C.
1.2. Část A obsahuje výčet a účel podpůrných opatření, jejich členění do stupňů a u podpůrných opatření druhého až pátého stupně, s výjimkou kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením. Při uplatňování podpůrných opatření vyššího stupně uvedených v části A a zároveň spočívajících v poradenské pomoci školy anebo školského poradenského zařízení nebo v úpravě metod vzdělávání anebo školských služeb nebo hodnocení žáka vyšší stupeň podpůrného opatření zahrnuje rovněž vždy podpůrná opatření stejného druhu uvedená v tomto přehledu u nižších stupňů.
1.3. Podpůrná opatření s normovanou finanční náročností jsou vždy označena stupněm (II. - V.), číslem položky podle struktury Přehledu a označením pro podporu ve škole (A) nebo školském zařízení (B). Označení položky slouží pro vykazování použitých podpůrných opatření ve škole, případně ve školském zařízení.
1.4. Část B obsahuje výčet a účel kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, jejich členění do stupňů a pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením včetně jejich normované finanční náročnosti. Školské poradenské zařízení doporučuje v případě vážně nemocných žáků a žáků s duševními onemocněními pomůcky a speciální učebnice ze všech skupin, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření a v souladu se vzdělávacími potřebami žáka. Kompenzační pomůcky lze použít bez ohledu na skupiny obtíží, podle kterých jsou kompenzační pomůcky v části B uvedeny.
1.5. Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona. Druhy podpůrných opatření odpovídají věku žáka a stupni vzdělání a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
1.6. Pokud činnost školy a školského zařízení vykonává jedna právnická osoba, jsou doporučená podpůrná opatření pro školské zařízení a školu uvedena v jednom doporučení školského poradenského zařízení; jinak vydává školské poradenské zařízení samostatné doporučení pro vzdělávání žáka ve školském zařízení.
1.7. Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nelze poskytovat podpůrná opatření spočívající ve výuce předmětů speciálně pedagogické péče, použití speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, vyjma případu, kdy je tato učebnice či pomůcka určena pro žáka s jiným druhem znevýhodnění, než pro které je škola, třída, oddělení nebo studijní skupina zřízena. V mateřské škole nelze poskytovat podpůrné opatření V. 3. 2. "Počet žáků ve třídě".
1.8. Ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v oboru vzdělání základní škola, základní škola speciální, praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá, v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo v třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona v mateřské škole, ve škole při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve třídě přípravného stupně základní školy speciální a v oddělení školní družiny tvořeném pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona nelze dále poskytovat podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga.
1.9. Normovaná finanční náročnost se nestanovuje pro kompenzační pomůcku, pokud je stejná nebo obdobná pomůcka žákovi hrazena na základě jiných právních předpisů a lze ji využít k naplnění jeho vzdělávacích potřeb.
1.10. V části C je uveden počet hodin za rok pro stanovení normované finanční náročnosti u podpůrných opatření spočívajících ve využití tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele pro neslyšící.
1.11. U podpůrných opatření
a) spočívajících v činnosti asistenta pedagoga,
b) spočívajících v činnosti speciálního pedagoga,
c) spočívajících v činnosti školního speciálního pedagoga,
d) spočívajících v činnosti školního psychologa,
e) předmětu speciálně pedagogické péče,
f) speciálních učebnic,
g) speciálních učebních pomůcek a
h) kompenzačních pomůcek
je níže uvedená normovaná finanční náročnost podmíněná; finanční prostředky ze státního rozpočtu na tato podpůrná opatření se poskytují pouze v případě, pokud žák nemůže využít již dříve doporučené podpůrné opatření financované ze státního rozpočtu na základě doporučení pro jiného žáka.
2. Obecná pravidla normované finanční náročnosti
Normovaná finanční náročnost je vyjádřena následujícími vztahy:
 
I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I
I I. Normovaná roční finanční náročnost     I kde:                      I
I podpůrných opatření osobního charakteru se   I P
Tp
je platový tarif v 5. platovém stupni v 12. I I stanoví vztahem (zaokrouhleno na desítky I platové třídě stanovený podle jiného právního I I nahoru): I předpisu 4) , I I I I I a) je-li činnost realizována učitelem, včetně I P
Tp1
je platový tarif v 5. platovém stupni I I učitele, který získal kvalifikaci podle § 7 I v 9. platové třídě stanovený podle jiného I I odst. 2, § 8 odst. 2 nebo § 9 odst. 7 zákona I právního předpisu 4), I I č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů I I I (dále jen "pedagogický pracovník školy s I P
Tap
je platový tarif v 5. platovém stupni v 8. I I rozšířenou kompetencí pro oblast speciální I platové třídě stanovený podle jiného právního I I pedagogiky"): I předpisu 4) , I I I I I P1 = P
Tp
x 12 x 1,Proc I P
Tap1
je platový tarif v 5. platovém stupni v I I I 5. platové třídě stanovený podle jiného I I b) je-li činnost realizována učitelem, včetně I právního předpisu 4) , I I učitele s rozšířenou kompetencí pro oblast I I I speciální pedagogiky v mateřské škole: I P
Tpm
je platový tarif v 5. platovém stupni ve I I I 13. platové třídě stanovený podle jiného I I P5 = P
Tp1
x 12 x 1,Proc I právního předpisu 4) , I I I I I c) je-li činnost realizována asistentem I I I pedagoga podle § 5 odst. 3: I I I I Proc je součtem procent sazby pojistného na I I P2 = P
Tap
x 12 x 1,Proc I sociální zabezpečení a příspěvku na státní I I I politiku zaměstnanosti 5) , jehož poplatníkem I I d) je-li činnost realizována asistentem I je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na I I pedagoga podle § 5 odst. 4: I veřejné zdravotní pojištění, které platí I I I zaměstnavatel za své zaměstnance 6) , a I I P4 = P
Tap1
x 12 x 1,Proc I procent, v jejichž výši se stanoví základní I I I příděl, kterým je tvořen fond kulturních a I I e) je-li činnost realizována pracovníky I sociálních potřeb 7) . I I poskytujícími poradenské služby ve škole I I I (školním psychologem s kvalifikací podle § 19 I I I zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších I I I předpisů, nebo školním speciálním pedagogem s I I I kvalifikací podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., I I I ve znění pozdějších předpisů): I I I I I I P3 = P
Tpm
x 12 x 1,Proc I I
I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I
I II. Normovaná hodinová finanční náročnost   I kde:                      I
I podpůrných opatření se stanoví vztahem     I P
Ttp
je platový tarif v 7. platovém stupni v I I (zaokrouhleno na jednotky nahoru): I 11. platové třídě stanovený podle jiného I I I právního předpisu 8) , I I je-li činnost realizována tlumočníkem českého I I I znakového jazyka nebo přepisovatelem pro I Proc je součtem procent sazby pojistného na I I neslyšící: I sociální zabezpečení a příspěvku na státní I I I politiku zaměstnanosti 5) , jehož poplatníkem I I N1 = P
Ttp
x 1,Proc/160 I je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na I I I veřejné zdravotní pojištění, které platí I I I zaměstnavatel za své zaměstnance 6) , a I I I procent, v jejichž výši se stanoví základní I I I příděl, kterým je tvořen fond kulturních a I I I sociálních potřeb 7) . I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I
3. Část A
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Podpůrná opatření prvního stupně - obecně                                 I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší  I
I tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítáni, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci I
I pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy  I
I dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností.     I
I                                                      I
I Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují s pedagogickým pracovníkem I
I poskytujícím poradenské služby ve škole (dále jen "poradenský pracovník školy") a zletilým žákem nebo   I
I zákonným zástupcem žáka. Obtíže žáka jsou dále vyvolané zejména aktuálně nepříznivým zdravotním nebo    I
I psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Škola zohledňuje  I
I sociální status, vztahovou síť žáka a jeho sociální a rodinné prostředí. Pokud žák dochází do školského  I
I zařízení, které se podílí na vzdělávání žáka (zejména v případě zájmového vzdělávání) a charakter jeho   I
I obtíží to vyžaduje, informuje škola tato zařízení o charakteru podpory žáka školou, tak aby i tato     I
I zařízení respektovala vzdělávací potřeby žáka. Podpůrná opatření směřují k naplňování speciálních     I
I vzdělávacích potřeb žáka, které nevyžadují opatření s normovanou finanční náročností, přitom pokud jsou  I
I účelné, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání.                       I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I - Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a vyhodnocování zvolených postupů             I
I - Materiální podpora se poskytuje podle podmínek školy                           I
I - Prostředky pedagogické podpory žáka, zejména didaktické úpravy průběhu vyučování a práce s učivem.    I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ                          I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik    I
I prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se   I
I věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných    I
I opatření, pokud ve škole pracuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog, tak se podílí na     I
I poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník   I
I školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou I
I komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými I
I zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy I
I a školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné   I
I součinnosti.                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Bez normované finanční náročnosti.                                     I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I FORMA VZDĚLÁVÁNÍ                                              I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a tomu odpovídajícího stupně vzdělávání a podle požadavků I
I na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné  I
I důvody na straně žáka.                                           I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I VÝCHODISKA PRO POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ                               I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Pozorování v hodině, rozhovor (se žákem nebo zákonným zástupcem žáka).                   I
I                                                      I
I Prověřování znalostí a dovedností žáka a reflexe jeho výsledků.                      I
I                                                      I
I Analýza procesů, výkonů a výsledků činností žáka, využívání portfolia žákovských prací.          I
I                                                      I
I Analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického působení školy.                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PŘÍKLADY PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V PRVNÍM STUPNI                                I
I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I 1.      I Zvolené metody práce podporují kvalitu poznávacích procesů žáka, zvláště pak aparátu    I
I Metody výuky I řídícího osvojování učiva (myšlení, pozornost, paměť), rozvíjejí a podporují preferované  I
I        I učební styly žáka, respektují míru nadání žáka a jeho specifika.              I
I        I                                              I
I        I Orientují se na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání, na  I
I        I práci s textem a obrazem, dále na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které   I
I        I vedou k osvojování vědomostí a dovedností pomocí opakování a procvičování. Preferují    I
I        I řešení typových úloh a problémů.                              I
I        I                                              I
I        I Aktivizují a motivují žáka, upevňují pracovní návyky.                   I
I        I                                              I
I        I Klade se důraz na individualizaci výuky (zahrnuje zohledňování individuálních potřeb žáka, I
I        I respektování pracovních specifik žáka, stylů učení, doplňující výklad nebo procvičování,  I
I        I princip multisenzorického přístupu, nastavení dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat   I
I        I úspěch, opakované vracení se ke klíčovým pojmům a dovednostem aj.)                 I
I        I                                              I
I        I Volí se taková forma práce, která umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby,   I
I        I respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů. I
I        I                                              I
I        I Zadávání domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které má žák k jejich plnění. I
I        I Ve vyučovací hodině se věnuje větší pozornost formám a metodám výuky, struktuře vyučovací I
I        I hodiny, přiměřenosti vyučování, logické organizaci a srozumitelnosti předkládaného učiva, I
I        I motivaci k učení a opakování základních principů učiva, které směřuje ke zvyšování     I
I        I koncentrace pozornosti žáka a ke zlepšení jeho motivace; současně je zohledňován sociální I
I        I status a vztahová síť žáka a prostředí, ze kterého žák přichází do školy.         I
I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I 2.      I Obohacování učiva (dílčích výstupů) nad rámec školního vzdělávacího programu, formy    I
I Úprava    I obohacování se volí nejčastěji pro nadané a mimořádně nadané žáky podle charakteru jejich I
I obsahu a   I nadání. Cílem tohoto postupu je učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace,  I
I výstupů    I stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma  I
I vzdělávání  I vzdělávání nabízí.                                     I
I        I                                              I
I        I Výstupy vzdělávání se neupravují.                             I
I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I 3. Organizace I Pro podporu žákovy práce se doporučuje zejména:                      I
I výuky     I - nastavení pravidel průběhu a struktury vyučovací hodiny (střídání forem a činností během I
I        I výuky),                                          I
I        I - změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem k I
I        I charakteru výuky a potřebám žáků,                             I
I        I - diferenciace výuky, skupinová a kooperativní výuka,                   I
I        I - zohlednění postavení žáka ve skupině (třídě),                      I
I        I - nabídka volnočasových aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů žáka,          I
I        I - organizační podpora mimoškolního vzdělávání, včetně odborných exkurzí a stáží.      I
I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I 4. Hodnocení I Využívání různých forem hodnocení, práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru  I
I        I žákova problému, s důrazem na podporu rozvoje dovedností a vědomostí žáka, zohlednění   I
I        I akcelerovaného vývoje nadaných žáků v práci s učivem. Podpora autonomního hodnocení    I
I        I (sebehodnocení). Hodnocení vždy musí zohledňovat sociální kontext, ve kterém probíhá, a  I
I        I směřovat nejen k vyhodnocení úspěšnosti žákova učení, ale také k posílení jeho motivace  I
I        I pro vzdělávání.                                      I
I---------------I---------------I----------------------------------------------------------------------------I
I 5. Intervence I 5. 1     I Etapa přímé podpory žáka ve výuce učitelem nebo jiným pedagogickým     I
I školy     I Přímá     I pracovníkem. Slouží ke zmapování možných forem podpory žáka. Pokud     I
I        I podpora    I nepostačuje tato forma podpory a žákovy obtíže vyžadují součinnost více  I
I        I        I pedagogických pracovníků, je vytvářen plán pedagogické podpory (PLPP).   I
I        I        I Poskytování pedagogické intervence.                    I
I        I---------------I----------------------------------------------------------------------------I
I        I 5. 2     I Poskytování metodické a konzultační podpory pedagogickým pracovníkům,   I
I        I Metodická   I žákům a zákonným zástupcům žáků - ze strany poradenských pracovníků školy. I
I        I podpora    I                                      I
I        I---------------I----------------------------------------------------------------------------I
I        I 5. 3     I Škola na základě podnětu pedagogických pracovníků školy, zletilých žáků  I
I        I Navrhovatel a I nebo zákonných zástupců žáků informuje pedagogické pracovníky, kteří se  I
I        I koordinátor  I podílejí na vzdělávání žáka, a zákonné zástupce o úpravách postupů ve   I
I        I opatření   I vzdělávání žáka.                              I
I        I        I                                      I
I        I        I Vychází se z konzultace školy a zákonných zástupců o postupech vzdělávání, I
I        I        I s cílem spolupráce na řešení problému žáka, předpokládá se i        I
I        I        I nespolupracující žák nebo zákonný zástupce žáka.              I
I        I        I                                      I
I        I        I Spolupráce uvnitř školy                          I
I        I        I                                      I
I        I        I Ředitel školy pověří koordinací plánu pedagogické podpory třídního     I
I        I        I učitele, učitele předmětu nebo poradenského pracovníka školy.       I
I---------------I---------------I----------------------------------------------------------------------------I
I 6. Pomůcky  I Běžné učebnice a učební pomůcky.                              I
I---------------I--------------------------------------------------------------------------------------------I
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Podpůrná opatření druhého stupně - obecně                                 I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Charakter vzdělávacích potřeb žáka, pro kterého je tento stupeň určen, je ovlivněn zejména aktuálním    I
I zdravotním stavem žáka, opožděným vývojem, odlišným kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami I
I žáka, problémy v počáteční schopnosti učit se a připravovat se na školní práci, nadáním, specifickými   I
I poruchami učení a chování, mírným oslabením sluchových nebo zrakových funkcí, mírnými řečovými vadami,   I
I oslabením dorozumívacích schopností, poruchami autistického spektra s mírnými obtížemi, nedostatečnou   I
I znalostí vyučovacího jazyka a dalšími specifiky, která vyžadují využívání individuálního přístupu ke    I
I vzdělávacím potřebám žáka, úpravy v organizaci a metodách výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení postupu i I
I forem nápravy a případného využití podpůrného opatření v podobě individuálního vzdělávacího plánu.     I
I Problémy žáka ve vzdělávání lze charakterizovat jako mírné, lze je obvykle kompenzovat s využitím     I
I speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek nebo kompenzačních pomůcek, s podporou předmětu     I
I speciálně pedagogické péče a úpravami pedagogické práce.                          I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I - doporučení školského poradenského zařízení,                               I
I - pracovník školského poradenského zařízení odpovědný za komunikaci se školou,               I
I - v případě potřeby osoba poskytující škole konzultace z důvodu své odbornosti pro účely vzdělávání    I
I nadaných žáků;                                               I
I - spolupráce s rodinou a případně dalším subjektem pro naplňování podpory žáka (školská zařízení, která se I
I podílejí na vzdělávání žáka),                                       I
I - zařazení žáka do speciálně pedagogické péče podle skladby obtíží žáka a možností školy organizované   I
I školou nebo školskými zařízeními (školní družina, školní klub, středisko volného času, domovy dětí     I
I a mládeže).                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ                          I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik    I
I prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se   I
I věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných    I
I opatření, pokud ve škole pracuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog, tak se podílí na     I
I poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník   I
I školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou I
I komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými I
I zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy I
I a školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné   I
I součinnosti.                                                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě    I
I jiných právních předpisů:                                         I
I - úprava obsahu vzdělávání,                                        I
I - speciální učebnice a speciální učební pomůcky,                              I
I - kompenzační pomůcky,                                           I
I - 1 h / 1 týden předmět speciálně pedagogické péče poskytovaný pedagogickým pracovníkem školy s rozšířenou I
I kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, psychologem s kvalifikací podle § 19 zákona č. 563/2004 Sb.,  I
I ve znění pozdějších předpisů (dále jen "psycholog"), nebo speciálním pedagogem s kvalifikací podle § 18  I
I zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "speciální pedagog").            I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I FORMA VZDĚLÁVÁNÍ                                              I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a tomu odpovídajícího stupně vzdělávání a podle požadavků I
I na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné  I
I důvody na jeho straně.                                           I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------I---------------I
I PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO STUPNĚ                              I Normovaná   I
I                                              I roční     I
I                                              I finanční   I
I                                              I náročnost   I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 1.      I Úpravy metod výuky, včetně domácí přípravy:                I        I
I Metody    I - Reflektují možnosti a potřeby žáka ve vztahu k věku, rozvíjejí a     I        I
I výuky     I podporují výchovu žáka; zohledňují učební styly žáka; respektují míru   I        I
I        I nadání žáka a jeho specifika.                       I        I
I        I - Rozvíjejí myšlení, paměť, pozornost, vnímání, motoriku, stimulují vývoj, I        I
I        I využívají řešení typových úloh, řešení problémů; vedou k osvojení     I        I
I        I vědomostí, dovedností a postojů.                      I        I
I        I - Pomáhají překonávat nepřipravenost na školu a z toho plynoucí selhávání I        I
I        I ve školních dovednostech.                         I        I
I        I - Zahrnují intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a I        I
I        I kompetencí žáka, podporují připravenost na praktické činnosti.       I        I
I        I - Umožňují obohacení dílčích výstupů školního vzdělávacího programu nad  I        I
I        I rámec učiva vyučovacích předmětů a oblastí školního vzdělávacího programu I        I
I        I pro nadané a mimořádně nadané žáky.                    I        I
I        I - Využívají např. individuální a skupinovou projektovou práci, stáže na  I        I
I        I odborných pracovištích na podporu rozvoje vědomostí a dovedností, včetně  I        I
I        I praktických dovedností nadaných žáků.                   I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 2. Úprava   I Je nutná úprava obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák   I a):      I
I obsahu a   I vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám nemůže zvládnout nebo je zvládá   I P1 x 0,05   I
I výstupů    I alternativním způsobem.                          I b):      I
I vzdělávání  I                                      I P1 x 0,15   I
I        I Obsah vzdělávání žáků se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru  I c):      I
I        I speciálních vzdělávacích potřeb žáků na základě doporučení školských    I P1 x 0,15   I
I        I poradenských zařízení. Práce s obsahy vzdělávání směřuje k posílení    I        I
I        I vzdělávání žáka v oblastech, kde nedosahuje uspokojivých výsledků. U žáků I        I
I        I s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních I        I
I        I podmínek je třeba:                             I        I
I        I - podpora rozvoje školních dovedností na počátku vzdělávání žáka, posílení I        I
I        I přípravy na školní práci,                         I        I
I        I - v rámci nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin posílení výuky   I        I
I        I českého jazyka nebo výuky českého jazyka jako jazyka cizího:        I        I
I        I a) v předškolním vzdělávání: 4x15 minut výuky českého jazyka jako jazyka  I        I
I        I cizího/týden, nejvýše však 80 h,                      I        I
I        I b) v základním vzdělávání: 3 vyučovací hodiny (h)/týden, nejvýše však 120 I        I
I        I h,                                     I        I
I        I c) ve středním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše však 120 h.          I        I
I        I Úprava očekávaných výstupů vzdělávání se ve druhém stupni nepředpokládá.  I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 3.      I II. 3 A) ve  I Úpravy organizace a průběhu vzdělávání žáka ve třídě    I        I
I Organizace  I škole     I respektují specifika podmínek, které usnadní vzdělávání  I        I
I výuky     I        I žáka, včetně možností využívání speciálních učebnic,    I        I
I A) ve škole  I        I speciálních učebních a kompenzačních pomůcek a postupů.  I        I
I B) ve     I        I                              I        I
I školském   I        I Podpora sociokulturní adaptace v zapojení do třídního   I        I
I zařízení   I        I kolektivu u žáků.                     I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Organizace a podmínky výuky mohou být případně definovány I        I
I        I        I v individuálním vzdělávacím plánu.             I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I II. 3 B)   I Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních     vychází I        I
I        I ve školském  I z obtíží žáka ve vzdělávání, respektuje specifika žáka,  I        I
I        I zařízení   I která mohou ovlivňovat jeho účast na aktivitách      I        I
I        I        I organizovaných ve školských zařízeních. Organizace a    I        I
I        I        I podmínky zapojení žáka do aktivit školského zařízení jsou I        I
I        I        I specifikovány v doporučení školského poradenského     I        I
I        I        I zařízení. V případě, že žák potřebuje pro vzdělávání    I        I
I        I        I speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační I        I
I        I        I pomůcky, zváží školské poradenské zařízení, které z těchto I        I
I        I        I podpor jsou pro žáka nezbytné také pro vzdělávání ve    I        I
I        I        I školském zařízení, zváží potřebnost jejich duplicitního  I        I
I        I        I poskytnutí (pokud nelze pomůcku přenášet).         I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 4.      I II. 4     I Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření    I        I
I Individuální I        I navrhuje školské poradenské zařízení a zpracovává ho    I        I
I vzdělávací  I        I škola. Vychází ze školního vzdělávacího programu, vyhovuje I        I
I plán     I        I vzdělávacím potřebám žáka, u mimořádného intelektového   I        I
I        I        I nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec    I        I
I        I        I předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího   I        I
I        I        I programu. Cílem tohoto postupu je učivo prohloubit,    I        I
I        I        I rozšířit a obohatit o další informace, stimulovat procesy I        I
I        I        I objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb,   I        I
I        I        I které dané téma vzdělávání nabízí.             I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje  I        I
I        I        I předmět speciálně pedagogické péče, pokud je třeba    I        I
I        I        I podpořit vzdělávání žáka, včetně možnosti podpory     I        I
I        I        I školským poradenským zařízením.              I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 5.      I Hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího I        I
I Hodnocení   I jazyka). Nastavují se taková kritéria hodnocení, která žákovi umožní    I        I
I        I dosahovat osobního pokroku. Užívá se různých forem hodnocení, jejichž   I        I
I        I kritéria respektují charakter obtíží nebo specifik žáka, včetně jeho    I        I
I        I nadání nebo mimořádného nadání. Z hodnocení jsou zřejmé konkrétní     I        I
I        I individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po žákovi, jsou jasně a I        I
I        I srozumitelně formulována hodnoticí kritéria, dále třída hodnocených    I        I
I        I vlastností i hodnotící škála. Formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební I        I
I        I podpoře efektivního učení žáků a je pro ně informativní a korektivní;   I        I
I        I podporuje rozvoj autonomního hodnocení. Sumativní hodnocení žáků s     I        I
I        I potřebou podpůrných opatření (se speciálními vzdělávacími potřebami)    I        I
I        I zohledňuje jak omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělávání.    I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 6.      I Intervence ve druhém stupni zahrnuje podpůrná opatření spočívající v    I        I
I Intervence  I zajištění předmětu speciálně pedagogické péče. Předmět speciálně      I        I
I        I pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou I        I
I        I kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo   I        I
I        I psychology školy nebo školského poradenského zařízení, přičemž je zaměřen I        I
I        I ve druhém stupni na nápravy v oblasti logopedických obtíží, řečové     I        I
I        I výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností,  I        I
I        I rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, na   I        I
I        I nácvik sociální komunikace. Intervence zahrnují také poradenskou pomoc   I        I
I        I školského poradenského zařízení.                      I        I
I        I--------------I-------------------------------------------------------------I---------------I
I        I II. 6    I 1 hodina předmětu speciálně pedagogické péče zajistí škola I P1 x 0,05   I
I        I Předmět   I nebo školské poradenské zařízení              I        I
I        I speciálně  I Rozsah: 1 h týdně                      I        I
I        I pedagogické I reedukační skupiny (max. 4 žáci)              I        I
I        I péče     I Skupinová práce; individuální práce pouze v případě, že pro I        I
I        I       I daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již I        I
I        I       I existující skupiny.                     I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 7.      I II. 7 A.   I Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke  I        I
I Úpravy    I přijímání ke I střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského I        I
I podmínek   I vzdělávání  I poradenského zařízení je stanoven jiným právním      I        I
I přijímání ke I        I předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh      I        I
I vzdělávání a I        I přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných   I        I
I ukončování  I        I opatření druhého stupně, respektuje funkční důsledky    I        I
I vzdělávání  I        I speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění I        I
I        I        I nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh  I        I
I        I        I přijímacího řízení. Škola postupuje na základě doporučení I        I
I        I        I školského poradenského zařízení.              I        I
I        I---------------I---------------I---------------I----------------------------I---------------I
I        I II. 7 B.   I Skupina a   I Skupina 1   I U žáků s potřebou     I        I
I        I Ukončování  I kategorie   I        I podpůrných opatření    I        I
I        I vzdělávání  I podle jiného I        I druhého stupně jsou    I        I
I        I maturitní   I právního   I        I respektovány funkční    I        I
I        I zkouškou   I předpisu 9)  I        I důsledky speciálních    I        I
I        I upraveno   I odpovídající I        I vzdělávacích potřeb žáka, I        I
I        I jiným právním I druhému    I        I jeho onemocnění nebo    I        I
I        I předpisem 9) I stupni    I        I postižení ovlivňující   I        I
I        I        I podpůrných  I        I konání maturitní zkoušky. I        I
I        I        I opatření   I        I Žák je zařazen do     I        I
I        I        I        I        I příslušné kategorie pro  I        I
I        I        I        I        I konání maturitní zkoušky. I        I
I        I        I        I        I Při úpravě podmínek konání I        I
I        I        I        I        I maturitní zkoušky je nutné I        I
I        I        I        I        I zohlednit aktuální     I        I
I        I        I        I        I zdravotní stav žáka    I        I
I        I        I        I---------------I----------------------------I---------------I
I        I        I        I TP-1, ZP- 1, I Průběh konání maturitní  I        I
I        I        I        I SP-1, SPUO-1 I zkoušky nevyžaduje     I        I
I        I        I        I        I zvláštní úpravy zkušební  I        I
I        I        I        I        I dokumentace. Žákům je   I        I
I        I        I        I        I navýšen časový limit a   I        I
I        I        I        I        I mají upravené prostředí  I        I
I        I        I        I        I pro konání maturitní    I        I
I        I        I        I        I zkoušky. Mohou používat  I        I
I        I        I        I        I kompenzační pomůcky. Žáci I        I
I        I        I        I        I kategorie a skupiny SP-1  I        I
I        I        I        I        I nekonají poslechový    I        I
I        I        I        I        I subtest didaktického testu I        I
I        I        I        I        I z cizího jazyka.      I        I
I        I---------------I---------------I---------------I----------------------------I---------------I
I        I II. 7 C.   I I. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s    I        I
I        I ukončování  I výučním listem:                      I        I
I        I vzdělávání  I Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu   I        I
I        I        I vzdělávání uplatňována podpůrná opatření druhého stupně,  I        I
I        I        I aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a     I        I
I        I        I teoretické zkoušky na základě doporučení školského     I        I
I        I        I poradenského zařízení. U žáků s potřebou podpůrných    I        I
I        I        I opatření druhého stupně jsou respektovány funkční důsledky I        I
I        I        I obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení.  I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I II. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání:    I        I
I        I        I Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu   I        I
I        I        I vzdělávání uplatňována podpůrná opatření druhého stupně,  I        I
I        I        I aby byla zohledněna i v průběhu konání závěrečné zkoušky, I        I
I            I        I na základě doporučení školského poradenského zařízení. U  I        I
I        I        I žáků s potřebou podpůrných opatření druhého stupně jsou  I        I
I        I        I respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění I        I
I        I        I nebo zdravotního postižení. Rozsah podpory obvykle     I        I
I        I        I vyžaduje prodloužení času pro konání zkoušek a vytvoření  I        I
I        I        I pozitivního klimatu.                    I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I III. Konzervatoř - ukončení absolutoriem a vyšší odborné  I        I
I        I        I vzdělání - ukončení absolutoriem:             I        I
I        I        I Přiměřeně se uplatní pravidla pro konání závěrečné zkoušky I        I
I        I        I v oborech středního vzdělání pro žáky s potřebou      I        I
I        I        I podpůrných opatření v druhém stupni (bod II výše).     I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 8.      I Část B Přehledu podpůrných opatření.                    I        I
I Pomůcky    I                                      I        I
I        I Ve výjimečných případech lze použít obdobné speciální učebnice, speciální I        I
I        I učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud jejich použití povede k   I        I
I        I naplnění vzdělávacích potřeb žáka; přitom musí být dodržena normovaná   I        I
I        I finanční náročnost podpůrného opatření. Pro další skupiny žáků se     I        I
I        I speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou taxativně uvedeny, se   I        I
I        I volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v I        I
I        I souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, vždy v odpovídajícím I        I
I        I stupni podpůrných opatření.                        I        I
I        I                                      I        I
I        I Při navrhování pomůcek se dbá na posouzení potřebnosti kompenzačních a   I        I
I        I speciálních pomůcek, které mohou být žákovi již poskytnuty z jiných zdrojů I        I
I        I pro zabránění nedůvodného čerpání prostředků ze státního rozpočtu.     I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
 
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Podpůrná opatření třetího stupně - obecně                                 I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Použití podpůrného opatření ve třetím stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským     I
I poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka, případně vychází z   I
I vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi. Charakter speciálních    I
I vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje již znatelné úpravy v metodách práce, v organizaci a průběhu vzdělávání, I
I v úpravě školního vzdělávacího programu, v hodnocení žáka. Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy I
I ve strategiích práce s učivem, úpravy v podmínkách a postupech školní práce a domácí přípravy, včetně   I
I posilování motivace a postojů ke školní práci, v odůvodněných případech pak také úpravy obsahů vzdělání a I
I výstupů ze vzdělání.                                            I
I                                                      I
I Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými specifickými poruchami učení, odlišným I
I kulturním prostředím a jinými životními podmínkami žáka, poruchami chování, těžkou poruchou řeči      I
I (dorozumívacích schopností), řečovými vadami těžšího stupně, poruchami autistického spektra, lehkým    I
I mentálním postižením, zrakovým a sluchovým postižením (slabozrakost, nedoslýchavost), tělesným postižením, I
I neznalostí vyučovacího jazyka, dalšími obtížemi, které mají významný dopad na kvalitu a průběh vzdělávání I
I žáka, případně je ovlivněn mimořádným intelektovým nadáním. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka I
I je takový, že vyžaduje již i podporu práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga, dále využívání  I
I komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob a využívání prostředků               I
I alternativní nebo augmentativní komunikace podle potřeb žáka, podporu speciálně pedagogického centra v   I
I případě podpory nácviku prostorové orientace a využívání alternativních forem komunikace. Vhodná je také  I
I spolupráce s odborníky jiných resortů, pokud to vyžaduje zájem žáka (lékaři, sociální pracovníci,     I
I terapeuti atd.). Délka poskytování podpůrných opatření se řídí charakterem speciálních vzdělávacích potřeb I
I žáka, pohybuje se v řádu od několika měsíců až do konce trvání školní docházky.              I
I                                                      I
I Délka může být upravována v závislosti na posouzení aktuálního stavu žáka a na dalších okolnostech     I
I (například na závěrech kontrolního vyšetření).                               I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant na straně vzdělavatele, spolupráce se žákem a    I
I zákonným zástupcem žáka a případně dalším subjektem pro naplňování podpory u žáka. Zařazení žáka do    I
I speciálně pedagogické péče (předměty speciálně pedagogické péče), podle skladby speciálních vzdělávacích  I
I potřeb žáka a možností školy.                                       I
I Podpora práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga, případně školním psychologem, speciálním    I
I pedagogem. V případě ukončení poskytování podpůrného opatření je povinností školského zařízení tuto    I
I skutečnost oznámit zákonnému zástupci žáka nebo žákovi a škole.                      I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ                          I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik    I
I prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje I
I podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření; je I
I žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na    I
I poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník   I
I školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat    I
I pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými I
I poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve  I
I školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření      I
I spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby I
I spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Školské poradenské zařízení poskytuje      I
I metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy pracuje s žáky, u kterých je poskytování podpůrných       I
I opatření náročné.                                             I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě    I
I jiných právních předpisů:                                         I
I - úprava výstupů a obsahu vzdělávání,                                   I
I - speciální učebnice a speciální učební pomůcky,                              I
I - kompenzační pomůcky,                                           I
I - služby asistenta pedagoga pro více žáků (sdíleného) podle charakteru speciálních vzdělávacích potřeb,  I
I - podpora výuky dalším pedagogickým pracovníkem v rozsahu 0,5 úvazku,                   I
I - podpora školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem v rozsahu 0,5 úvazku (služba pro žáka a  I
I školu).                                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I FORMA VZDĚLÁVÁNÍ                                              I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy   I
I respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na jeho straně.           I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------I---------------I
I PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ                              I Normovaná   I
I                                              I roční     I
I                                              I finanční   I
I                                                  I náročnost   I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 1.      I Uplatňují se všechny vhodné metody výuky uváděné v předchozích stupních  I        I
I Metody výuky I podpůrných opatření.                            I        I
I        I                                      I        I
I        I Cílené zaměření na podporu dovedností a kompetencí žáka, které umožňují  I        I
I        I překonání bariér v jeho vzdělávání a jeho zapojení do práce ve školní   I        I
I        I třídě.                                   I        I
I        I                                      I        I
I        I Zahrnují intervence na podporu oslabených či nefunkčních dovedností a   I        I
I        I kompetencí žáka, rozvoj řečových a poznávacích funkcí, nácvik       I        I
I        I sebeobslužných dovedností a sociálních kompetencí. Podporují sociální   I        I
I        I začlenění a vytváření pozitivních postojů kooperativního učení i akceptace I        I
I        I těchto žáků jejich spolužáky.                       I        I
I        I                                      I        I
I        I Metody výuky respektují specifika žáků, využívají kooperativní formy    I        I
I        I výuky, otevřené učení a individualizovaný přístup. Podporují motivaci žáka I        I
I        I a jeho zařazení do školní třídy. Pracují i s prvky rozvinutých schopností I        I
I        I a kreativity a směřují k jejich dalšímu rozvíjení u žáků. Využívá se    I        I
I        I didaktických her, tvořivé psaní v mateřském i cizím jazyce.        I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 2. Úprava   I Úprava obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke  I        I
I obsahu a   I svým vzdělávacím potřebám a zdravotním omezením nemůže zvládnout nebo je  I        I
I výstupů    I zvládá alternativním způsobem.                       I        I
I vzdělávání  I                                      I        I
I        I Obsah vzdělávání žáků se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru  I        I
I        I speciálních vzdělávacích potřeb žáků, na základě doporučení podpůrných   I        I
I        I opatření školských poradenských zařízení. Úprava obsahu vzdělávání směřuje I        I
I        I k posílení vzdělávání žáka v oblastech, kde nedosahuje uspokojivých    I        I
I        I výsledků. Obsah učiva může být v odůvodněných případech modifikován;    I        I
I        I výstupy a výsledky vzdělávání se mohou upravovat pouze pro žáky s lehkým  I        I
I        I mentálním postižením podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní  I        I
I        I vzdělávání. Mohou se zařadit předměty speciálně pedagogické péče a     I        I
I        I uplatnit individuální vzdělávací plán. Pracuje se s posilováním výuky   I        I
I        I v předmětech, ve kterých žák selhává. Umožňuje se akcelerace vzdělávání.  I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I        I Pro nadané a mimořádně nadané žáky se umožňuje obohacování nad rámec    I a):      I
I        I výstupů školního vzdělávacího programu, respektuje se tzv. dvojí      I P1 x 0,05   I
I        I výjimečnost těchto žáků. Výstupy ze vzdělávání respektují možnosti žáka  I b):      I
I        I vzdělávat se, při snaze dosahovat odpovídajících výstupů, pro žáka     I P1 x 0,15   I
I        I maximálních.                                I c)      I
I        I                                      I P1 x 0,15   I
I        I Pro žáky s potřebou posílení výuky českého jazyka jako jazyka cizího se  I        I
I        I doporučuje:                                I        I
I        I a) v předškolním vzdělávání: 4x15 minut výuky /týden, nejvýše však 110 h  I        I
I        I b) v základním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše však 200 hodin.        I        I
I        I c) ve středním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše však 200 hodin.        I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 3.      I III. 3. 1 A) I Úpravy organizace a průběhu vzdělávání žáka ve třídě    I        I
I Organizace  I ve škole   I respektují specifika podmínek, které usnadní vzdělávání  I        I
I výuky     I        I žáka, včetně možností úpravy pracovního prostředí a    I        I
I A) ve škole  I        I pracovního místa žáka, využívání speciálních učebnic,   I        I
I B) ve     I        I speciálních učebních a kompenzačních pomůcek a postupů.  I        I
I školském   I        I Využívání úprav organizace výuky na podporu lepší     I        I
I zařízení   I        I koncentrace pozornosti žáků, dodržování hygieny      I        I
I        I        I vzdělávacího procesu a spolupráce v průběhu výuky.     I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Podpora organizace výuky v odůvodněných případech     I        I
I        I        I asistentem pedagoga nebo dalším pedagogickým pracovníkem. I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 3. 1 B) I Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních vychází I        I
I        I ve školském  I ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve vzdělávání,   I        I
I        I zařízení   I respektuje specifika žáka, která mohou ovlivňovat jeho   I        I
I        I        I účast na aktivitách organizovaných ve školských      I        I
I        I        I zařízeních. Organizace a podmínky zapojení žáka do aktivit I        I
I        I        I školského zařízení jsou specifikovány v doporučení     I        I
I        I        I školského poradenského zařízení. V případě, že účast na  I        I
I        I        I aktivitách školského zařízení vyžaduje u žáka také     I        I
I        I        I přítomnost asistenta pedagoga, poskytuje se jeho služba  I        I
I        I        I adekvátně jeho potřebám. Pokud škola a školské zařízení  I        I
I        I        I tvoří jeden právní subjekt, je stanoven rozsah práce    I        I
I        I        I asistenta pedagoga tak, aby mohl zajistit potřebnou    I        I
I        I        I podporu žáka ve školském zařízení.             I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 4.      I III. 4    I Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské  I        I
I Individuální I        I zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává škola. Vychází I        I
I vzdělávací  I        I ze školního vzdělávacího programu, vyhovuje vzdělávacím  I        I
I plán     I        I potřebám žáka, u mimořádného intelektového nadání je třeba I        I
I        I        I umožnit obohacování učiva nad rámec předmětů a       I        I
I        I        I vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu.    I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje  I        I
I        I        I předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou     I        I
I        I        I intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka,    I        I
I        I        I včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením   I        I
I        I        I nebo školním psychologem či speciálním pedagogem. Zahrnuje I        I
I        I        I možnosti podpory pedagogického pracovníka při vzdělávání  I        I
I        I        I žáka asistentem pedagoga (pokud je to nezbytné), dále   I        I
I        I        I obsahuje v případě potřeby úpravy obsahů a výstupů ze   I        I
I        I        I vzdělávání žáka, nepostačuje-li jejich vymezení přímo v  I        I
I        I        I doporučení.                        I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 5.      I III. 5.    I Podpůrná opatření ve třetím stupni zahrnují využívání   I        I
I Personální  I Personální  I asistenta pedagoga, využívání dalších pedagogických    I        I
I podpora    I podpora    I pracovníků a to zejména školního psychologa nebo školního I        I
I A) ve škole  I        I speciálního pedagoga, pokud ve škole pracuje. Pokud je   I        I
I B) ve     I        I počet žáků vyšší a není možné dělit třídu, může škola   I        I
I školském   I        I rozšířit asistenční podporu nebo je možné doplnit výuku  I        I
I zařízení   I        I o přítomnost dalšího pedagoga. Podpora se specifikuje   I        I
I        I        I podle požadavků na podporu pedagogické práce s žákem ve  I        I
I        I            I výuce, na podporu pohybu, orientace v prostoru, komunikace I        I
I        I        I a sebeobsluhy.                       I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 5. 1 A  I Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáků vyžaduje  I a): P2 x 0,25 I
I        I Asistent   I činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3 při   I b): P2 x   I
I        I pedagoga   I jeho vzdělávání, přitom jeho přítomnost není nezbytná po  I 0,3889    I
I        I podle     I celou dobu vyučování, může tak být využíván i pro další  I c): P2 x 0,5 I
I        I § 5 odst. 3  I žáky s obdobnou potřebou tohoto podpůrného opatření.    I d): P2 x   I
I        I        I                              I 0,6389    I
I        I        I Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory na  I e): P2 x 0,75 I
I        I        I skupinu žáků, nebo na 1 žáka, není-li ve třídě více žáků s I        I
I        I        I potřebou činnosti asistenta pedagoga. Speciální vzdělávací I        I
I        I        I potřeby žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná podpora  I        I
I        I        I pedagoga asistentem pedagoga, nemusí být stejného druhu.  I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah podpory týdně:                   I        I
I        I        I a) 9 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I b) 14 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I c) 18 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I d) 23 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I e) 27 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé I        I
I        I        I pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně  I        I
I        I        I možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy,    I        I
I        I        I doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu I        I
I        I        I podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší.   I        I
I        I        I Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou  I        I
I        I        I činností školské poradenské zařízení neurčuje.       I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 5. 1 B  I Pro podporu aktivit žáků ve školském zařízení,       I P2 x 0,25   I
I        I Asistent   I nevykonává-li právnická osoba vůči nim rovněž činnost   I        I
I        I pedagoga   I školy. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje I        I
I        I podle     I činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3.    I        I
I        I § 5 odst. 3  I                              I        I
I        I        I Rozsah podpory týdně:                   I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I 9 hodin přímé pedagogické činnosti             I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 5. 2 A  I Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáků vyžaduje  I a): P4 x 0,25 I
I        I Asistent   I činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4 při   I b): P4 x   I
I        I pedagoga   I jejich vzdělávání, přitom jeho přítomnost není nezbytná po I 0,3889    I
I        I podle     I celou dobu vyučování, může tak být využíván i pro další  I c): P4 x 0,5 I
I        I § 5 odst. 4  I žáky s obdobnou potřebou tohoto podpůrného opatření.    I d): P4 x   I
I        I        I Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory na  I 0,6389    I
I        I        I skupinu žáků, nebo na 1 žáka, není-li ve třídě více žáků s I e): P4 x 0,75 I
I        I        I potřebou činnosti asistenta pedagoga. Speciální vzdělávací I        I
I        I        I potřeby žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná podpora  I        I
I        I        I pedagoga asistentem pedagoga, nemusí být stejného druhu.  I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah podpory týdně:                   I        I
I        I        I a) 9 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I b) 14 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I c) 18 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I d) 23 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I e) 27 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé I        I
I        I        I pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně  I        I
I        I        I možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy,    I        I
I        I        I doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu I        I
I        I        I podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší.   I        I
I        I        I Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou  I        I
I        I        I činností školské poradenské zařízení neurčuje.       I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 5. 2 B  I Pro podporu aktivit žáků ve školském zařízení,       I P4 x 0,25   I
I        I Asistent   I nevykonává-li právnická osoba vůči nim rovněž činnost   I        I
I        I pedagoga   I školy. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje I        I
I        I podle     I činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4.    I        I
I        I § 5 odst. 4  I                              I        I
I        I        I Rozsah podpory týdně:                   I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I 9 hodin přímé pedagogické činnosti             I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 5. 3 A  I V případech, kdy jsou ve třídě, oddělení nebo studijní   I a):      I
I        I Další     I skupině více než 4 žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona   I P5 x 0,5   I
I        I pedagogický  I anebo je výuka žáků ve zdůvodněných případech natolik   I b):      I
I        I pracovník   I náročná, že již nepostačuje podpora asistentem pedagoga,  I P1 x 0,5   I
I        I        I je možné doplnit výuku o dalšího pedagogického pracovníka I c):      I
I        I        I (skladba žáků vyžadujících podpůrná opatření).       I P1 x 0,5   I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah podpory:                      I        I
I        I        I a) v předškolním vzdělávání:     0,5 úvazku pedagogického   I        I
I        I        I pracovníka                         I        I
I        I        I b) v základním vzdělávání: 0,5 úvazku pedagogického    I        I
I        I        I pracovníka                         I        I
I        I        I c) ve středním vzdělávání: 0,5 úvazku pedagogického    I        I
I        I        I pracovníka                         I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 5. 4 A  I Pokud je ve škole souběh okolností (lokalita, počet žáků s I a)      I
I        I Školní    I potřebou podpory, skladba žáků vyžadujících podpůrná    I 0,5 úvazku  I
I        I psycholog/  I opatření ve třetím stupni), které vyžadují přítomnost   I školní    I
I        I školní    I školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je I psycholog   I
I        I speciální   I navržena podpora těmito odborníky.             I P3 x 0,5   I
I        I pedagog    I                              I b)      I
I        I        I                              I 0,5 úvazku  I
I        I        I                              I školní    I
I        I        I                              I speciální   I
I        I        I                              I pedagog    I
I        I        I                              I P3 x 0,5   I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 6.      I Toto podpůrné opatření zahrnuje postupy uvedené v předchozích stupních,  I        I
I Hodnocení   I respektuje specifické nároky na činnost žáků, specifikuje hodnoticí    I        I
I        I kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící škálu; provádí     I        I
I        I kriteriální úpravy hodnocení, využívá slovní hodnocení, formativní i    I        I
I        I sumativní hodnocení žáka, podporuje autonomní hodnocení (sebehodnocení)  I        I
I        I žáka a všechny prvky hodnocení zvyšující motivaci žáka k učení. Významně  I        I
I        I zohledňuje sociální kontext hodnocení a směřuje k podpoře žáka v jeho   I        I
I        I učení - hodnocení žákovi indikuje konkrétní postupy v učení.        I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 7.      I Intervence ve třetím stupni zahrnuje postupy spočívající v zajištění    I        I
I Intervence  I předmětu speciálně pedagogické péče. Předmět speciálně pedagogické péče je I        I
I        I zajišťován pedagogy školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální   I        I
I        I pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského   I        I
I        I poradenského zařízení. Zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče    I        I
I        I uvedené ve druhém stupni podpůrných opatření, doplněné např. o zrakovou  I        I
I        I stimulaci, bazální stimulaci u žáků s mentálním postižením, práci s    I        I
I        I optickými pomůckami, logopedickou péči; u žáků, kteří nemohou vnímat řeč  I        I
I        I sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového vnímání, odezírání, rozumění    I        I
I        I mluvené řeči a její produkci, českému znakovému jazyku, dále se věnuje   I        I
I        I prostorové orientaci, případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče. I        I
I        I Současně zahrnuje intervence také poradenskou činnost školy, zejména    I        I
I        I školního psychologa a školního speciálního pedagoga, nebo školského    I        I
I        I poradenského zařízení.                           I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I III. 7    I Předmět speciálně pedagogické péče podle specifik obtíží  I P1 x 0,1   I
I        I Předmět    I žáka zajistí škola     nebo školské poradenské zařízení ve   I        I
I        I speciálně   I spolupráci.                        I        I
I        I pedagogické  I Rozsah: 2 h/týden                     I        I
I        I péče     I reedukační skupiny (max. 4 žáci)              I        I
I        I        I Skupinová práce; individuální práce pouze v případě, že  I        I
I        I        I pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do I        I
I        I        I již existující skupiny.                  I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 8.      I III. 8 A.   I Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke  I        I
I Úpravy    I Úprava    I střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského I        I
I podmínek   I podmínek   I poradenského zařízení je stanoven jiným právním      I        I
I přijímání ke I přijímání ke I předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh      I        I
I vzdělávání a I vzdělávání  I přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných   I        I
I ukončování  I        I opatření třetího stupně, respektuje funkční důsledky    I        I
I vzdělávání  I        I speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění I        I
I        I        I nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh  I        I
I        I        I přijímacího řízení. Pokud je to potřebné, umožní ředitel  I        I
I        I        I školy přítomnost podporující osoby, použití dalších    I        I
I        I        I komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob   I        I
I        I        I dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých I        I
I        I        I nebo využití prostředků alternativní nebo augmentativní  I        I
I        I        I komunikace. Škola postupuje na základě doporučení     I        I
I        I        I školského poradenského zařízení.              I        I
I        I---------------I---------------I---------------I----------------------------I---------------I
I III. 8 B.   I Skupiny a   I Skupiny 2 a 3 I U žáků s potřebou podpůrných opatření   I        I
I Ukončování  I kategorie   I        I třetího stupně jsou respektovány      I        I
I vzdělávání  I podle jiného I        I funkční důsledky speciálních vzdělávacích I        I
I maturitní   I právního   I        I potřeb žáka, jeho onemocnění nebo     I        I
I zkouškou   I předpisu9)  I        I postižení ovlivňující konání maturitní   I        I
I upraveno   I odpovídající I        I zkoušky. Žák je zařazen do příslušné    I        I
I jiným     I třetímu    I        I kategorie pro konání maturitní zkoušky.  I        I
I právním    I stupni    I        I Při úpravě podmínek konání maturitní    I        I
I předpisem9)  I podpůrných  I        I zkoušky je nutné zohlednit aktuální    I        I
I        I opatření   I        I zdravotní stav žáka.            I        I
I        I        I---------------I--------------------------------------------I---------------I
I        I        I ZP-2     I Žáci pracují s upravenou zkušební     I        I
I        I        I---------------I dokumentací, s výjimkou žáků zařazených  I        I
I        I        I SP-2;     I do kategorií SP-2-N a SPUO2-N, mají    I        I
I        I        I SP-2-N;    I navýšený časový limit a je jim upraveno  I        I
I        I        I SP-3-T    I prostředí pro konání maturitní zkoušky.  I        I
I        I        I---------------I Mohou používat kompenzační pomůcky.    I        I
I        I        I SPUO-2;    I Žáci kategorií a skupin SP-2 a SP-3-T   I        I
I        I        I SPUO-2-N   I nekonají poslechový subtest didaktického  I        I
I        I        I        I testu z cizího jazyka.           I        I
I        I---------------I---------------I--------------------------------------------I---------------I
I        I III. 8 C.   I I. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s    I        I
I        I Úprava    I výučním listem:                      I        I
I        I podmínek   I Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu   I        I
I        I dalšího    I vzdělávání uplatňována podpůrná opatření třetího stupně,  I        I
I        I ukončování  I aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a     I        I
I        I vzdělávání  I teoretické zkoušky na základě doporučení školského     I        I
I        I        I poradenského zařízení. U žáků s potřebou podpůrných    I        I
I        I        I opatření třetího stupně jsou respektovány funkční důsledky I        I
I        I        I obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení a I        I
I        I        I na základě toho je upravována zkušební dokumentace žáka a I        I
I        I        I průběh zkoušky, je umožněno vykonání zkoušky za      I        I
I        I        I přítomnosti další osoby-obvykle asistenta pedagoga nebo  I        I
I        I        I osobního asistenta.                    I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I II. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání:    I        I
I        I        I Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu   I        I
I        I        I vzdělávání uplatňována podpůrná opatření třetího stupně,  I        I
I        I        I aby byla zohledněna i v průběhu konání závěrečné zkoušky, I        I
I        I        I na základě doporučení školského poradenského zařízení. U  I        I
I        I        I žáků s potřebou podpůrných opatření třetího stupně jsou  I        I
I        I        I respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění I        I
I        I        I nebo zdravotního postižení. Rozsah podpory obvykle     I        I
I        I        I vyžaduje prodloužení času pro konání zkoušek, vytvoření  I            I
I        I        I pozitivního klimatu a uzpůsobení zkušební dokumentace a  I        I
I        I        I průběhu zkoušky, s případným využitím asistenta pedagoga  I        I
I        I        I nebo jiné osoby poskytující podporu. Obdobně je upravována I        I
I        I        I dokumentace pro žáky s potřebou Braillova písma nebo    I        I
I        I        I používání komunikačních systémů neslyšících a       I        I
I        I        I hluchoslepých osob, či s potřebou využívání prostředků   I        I
I        I        I alternativní nebo augmentativní komunikace.        I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I III. Konzervatoř - ukončení absolutoriem a vyšší odborné  I        I
I        I        I vzdělání - ukončení absolutoriem:             I        I
I        I        I Přiměřeně se uplatní pravidla pro závěrečnou zkoušku v   I        I
I        I        I oborech středního vzdělání pro žáky s potřebou podpůrných I        I
I        I        I opatření ve třetím stupni (II).              I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 9.      I Pokud to speciální vzdělávací potřeby vyžadují (zejména u žáků z odlišného I        I
I Prodloužení  I kulturního prostředí nebo žijících v odlišných životních podmínkách), je  I        I
I délky     I možné v případě potřeby prodloužit délku základního, středního a vyššího  I        I
I vzdělávání  I odborného vzdělávání o 1 rok.                       I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 10. Pomůcky  I Pomůcky a speciální učebnice jsou uvedeny v části B tohoto přehledu.    I        I
I        I                                      I        I
I        I Ve výjimečných případech lze použít obdobné speciální učebnice, speciální I        I
I        I učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud jejich použití povede k   I        I
I        I naplnění vzdělávacích potřeb žáka; přitom musí být dodržena normovaná   I        I
I        I finanční náročnost podpůrného opatření. Pro další skupiny žáků se     I        I
I        I speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou taxativně uvedeny, se   I        I
I        I volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v I        I
I        I souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, vždy v odpovídajícím I        I
I        I stupni podpůrných opatření.                        I        I
I        I                                      I        I
I        I Při navrhování kompenzačních a speciálních učebních pomůcek se dbá na   I        I
I        I posouzení jejich potřebnosti, zejména v případě že jsou již poskytnuty z  I        I
I        I jiných zdrojů.                               I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
 
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Podpůrná opatření čtvrtého stupně - obecně                                 I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Použití podpůrného opatření ve čtvrtém stupni může být podmíněno stanovením podpůrných opatření školským  I
I poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka (včetně vyjádření lékařů I
I a dalších odborníků), případně vychází z vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření     I
I poskytovaných žákovi. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve vzdělávání již vyžaduje významné  I
I úpravy v metodách a v organizaci vzdělávání, úpravy v obsahu vzdělávání, dále možnost úprav výstupů ze   I
I vzdělávání, se zřetelem k rozvíjení schopností a dovedností žáka, ke kompenzaci důsledků zdravotního    I
I postižení. Vždy se přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Žák vzdělávaný ve třídě, která není    I
I zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, je vzděláván s podporou individuálního vzdělávacího plánu. Do      I
I individuálního vzdělávacího plánu žáka jsou zařazeny také předměty speciálně pedagogické péče, zaměřené na I
I konkrétní potřeby žáka ve vztahu k typu jeho obtíží, druhu postižení a k jeho projevům. Podpůrná opatření I
I tohoto stupně jsou určena zejména pro žáky se závažnými poruchami chování, se středně těžkým a těžkým   I
I mentálním postižením (včetně komorbidit), s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými vadami I
I řeči, s poruchami autistického spektra, se závažným tělesným postižením. Dále mimořádně nadané žáky, kteří I
I vyžadují výraznou individualizaci vzdělávání nad rámec příslušného stupně vzdělání, dosahují mimořádných  I
I výsledků a vyžadují i úpravy ve formách vzdělávání.                            I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I - Doporučení školského poradenského zařízení.                               I
I - Konzultant na straně školy nebo školského zařízení.                           I
I - Spolupráce se žákem, zákonným zástupcem žáka a případně s dalším subjektem pro naplňování podpůrných   I
I opatření u žáka.                                              I
I - Koordinátorem péče je školské poradenské zařízení, které pravidelně vyhodnocuje efektivitu zvolených   I
I podpůrných opatření pro žáka ve spolupráci s rodinou a školou, v závislosti na charakteru speciálních   I
I vzdělávacích potřeb žáka.                                         I
I - Podpora poradenským pracovníkem školy. Využívání služeb asistentů pedagoga, tlumočníka českého znakového I
I jazyka, přepisovatele pro neslyšící, speciálního pedagoga, školního psychologa, případně jiného      I
I pedagogického pracovníka.                                         I
I - Poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.      I
I - Zajištění služeb speciálně pedagogického centra v prostorové orientaci žáků a v podpoře užívání     I
I alternativních forem komunikace, metodická podpora pedagogických pracovníků školy.             I
I - Výběr podpůrných opatření respektuje vždy věková specifika žáků.                     I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ                          I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik    I
I prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje I
I podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření; je I
I žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na    I
I poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník   I
I školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat   I
I pravidelnou komunikaci se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikuje se školskými I
I poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve  I
I školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření      I
I spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby I
I spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány veřejné moci. Školské      I
I poradenské zařízení poskytuje metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy se pracuje se žáky, u   I
I kterých je poskytování podpůrných opatření náročné a vyžaduje součinnost. Za účelem sjednocení přístupu k I
I žákovi se konají Případové konference.                                   I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě    I
I jiných právních předpisů:                                         I
I - Speciální učebnice a speciální učební pomůcky,                                  I
I - kompenzační pomůcky,                                           I
I - úprava prostředí, úprava pracovního místa žáka,                             I
I - mzdové náklady na další pedagogické pracovníky, zejména asistenta pedagoga a poskytovatele speciálně   I
I pedagogické péče,                                             I
I - mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele pro neslyšící, školní psychology, I
I školní speciální pedagogy                                         I
I - zajištění používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,               I
I - zajištění využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace.                I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I FORMA VZDĚLÁVÁNÍ                                              I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy   I
I respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na straně žáka.           I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------I---------------I
I PODPŮRNÁ OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ                             I Normovaná   I
I                                              I roční     I
I                                              I finanční   I
I                                              I náročnost   I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 1.      I Metody výuky zahrnují všechna doporučení předchozích stupňů podpůrného   I        I
I Metody    I opatření.                                 I        I
I výuky     I                                      I        I
I        I Volba metod výuky respektuje možnost úpravy obsahů vzdělávání a v     I        I
I        I odůvodněných případech, vzhledem k možnostem žáka, i redukování obsahu a  I        I
I        I úpravy výstupů. Rozsah těchto úprav je ovlivněn charakterem a mírou obtíží I        I
I        I žáka.                                   I        I
I        I                                      I        I
I        I Škola zajistí, aby výuka byla nevidomým, neslyšícím a hluchoslepým žákům  I        I
I        I poskytována v jazycích, způsobech a prostředcích komunikace, které jsou  I        I
I        I pro žáka nejvhodnější 10) a žákem preferované.              I        I
I        I                                      I        I
I        I Uplatňované metody výuky jsou významně ovlivňovány využíváním prostředků  I        I
I        I augmentativní nebo alternativní komunikace, které mají za cíl přechodně  I        I
I        I nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným   I        I
I        I postižením řeči, jazyka a psaní.                      I        I
I        I                                      I        I
I        I Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro  I        I
I        I běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Alternativní    I        I
I        I systémy komunikace se používají jako náhrada mluvené řeči. Při budování  I        I
I        I podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů je třeba využívat všech  I        I
I        I schopností a dovedností uživatele. Zásadou je vždy to, aby způsob     I        I
I        I dorozumívání byl co nejpřirozenější, jak je to jen v dané situaci možné.  I        I
I        I                                      I        I
I        I Alternativní komunikace využívá:                      I        I
I        I a) Systémy bez pomůcek - cílené pohledy, mimika, gesta, gestikulace,    I        I
I        I manuální znaky jazykové programy;                     I        I
I        I b) Systémy s pomůckami - předměty, fotografie, systémy grafických symbolů I        I
I        I (např. PCS, Bliss, piktogramy), komunikační tabulky, písmena a psaná    I        I
I        I slova, technické pomůcky s hlasovým výstupem, počítač se speciálním    I        I
I        I softwarem.                                 I        I
I        I                                      I        I
I        I Využívání speciálních učebních pomůcek, postupů a kompenzačních pomůcek,  I        I
I        I které umožní dosahovat u žáků maxima jejich potenciálu, při zachování   I        I
I        I motivace pro vzdělávání a jejichž užívání má vliv na volbu metod výuky.  I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 2.      I IV. 2     I Úprava obsahu vzdělávání žáka v řadě oblastí, které žák  I        I
I Úprava obsahu I        I vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám a zdravotním     I        I
I a výstupů   I        I omezením nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním   I        I
I vzdělávání  I        I způsobem. Úprava výstupů ze vzdělávání v souladu s     I        I
I        I        I možnostmi žáků, které vyplývají z jejich speciálních    I        I
I        I        I vzdělávacích potřeb, snaha využívat maximálně potenciál ke I        I
I        I        I vzdělávání žáka při zachování pozitivní motivace ke    I        I
I        I        I vzdělávání, s cílem přípravy na život. Vzdělávání podle  I        I
I        I        I upraveného vzdělávacího programu. Podpora samostatnosti  I        I
I        I        I žáka a jeho přípravy na budoucí uplatnění v profesním   I        I
I        I        I životě                           I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 3.      I IV. 3. 1 A ve I K zajištění zdárného průběhu výuky je třeba uzpůsobit   I        I
I Organizace  I škole     I prostředí vzdělávání tak, aby se maximalizovaly vzdělávací I        I
I výuky     I        I pokroky žáka i jeho sociální rozvoj; je možné využívat   I        I
I A) ve škole  I        I personální podporu pro práci se žákem. Přizpůsobit práci  I        I
I B) ve     I        I se žákem také doporučovaným režimovým opatřením ve vztahu I        I
I školském   I        I ke stravování, podávání léků, nárokům na dodržování    I        I
I zařízení   I        I hygieny, střídání činností a odpočinku atd.        I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Respektovat nároky na prostorové uspořádání třídy a    I        I
I        I        I pracovního místa žáka/žáků.                I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Využívání komunikačních systémů neslyšících a       I        I
I        I        I hluchoslepých osob.                    I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Je možné zkracovat vyučovací jednotky, část výuky     I        I
I        I        I realizovat individuálně. Pro žáky se speciálními      I        I
I        I        I vzdělávacími potřebami je možné stanovit odlišnou délku  I        I
I        I        I vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací  I        I
I        I        I hodiny dělit a spojovat.                  I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Možnost působení osoby poskytující dítěti, žákovi nebo   I        I
I        I        I studentovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle   I        I
I        I        I jiných právních předpisů.                 I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
    I        I IV. 3. 1 B  I Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních vychází I        I
I        I ve školském  I ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka, respektuje    I        I
I        I zařízení   I specifika žáka, která mohou ovlivňovat jeho účast na    I        I
I        I        I aktivitách organizovaných ve školských zařízeních. Pokud  I        I
I        I        I činnosti vyžadují poskytnutí speciálních učebních pomůcek I        I
I        I        I nebo kompenzačních pomůcek a žák nemůže využívat přidělené I        I
I        I        I pomůcky pro vzdělávání, poskytne školské poradenské    I        I
I        I        I zařízení pomůcky nezbytné pro zapojení žáka i ve školském I        I
I        I        I zařízení. V případě, že účast na aktivitách školského   I        I
I        I        I zařízení vyžaduje u žáka také přítomnost asistenta     I        I
I        I        I pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka,       I        I
I        I        I přepisovatele pro neslyšící nebo přítomnost další osoby,  I        I
I        I        I poskytuje se jejich služba adekvátně potřebám žáka a délce I        I
I        I        I pobytu v zařízeních. Obdobné platí i u využívání      I        I
I        I        I prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace.   I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 4.      I IV. 4     I Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské  I        I
I Individuální I        I zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává jej škola.   I        I
I vzdělávací  I        I Vychází ze školního vzdělávacího programu, naplňuje    I        I
I plán     I        I vzdělávací potřeby žáka, u mimořádného intelektového    I        I
I        I        I nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec    I        I
I        I        I předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího   I        I
I        I        I programu i ve formě rozšiřování a prohlubování učiva.   I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje  I        I
I        I        I předměty speciálně pedagogické péče, pokud je třeba    I        I
I        I        I podpořit vzdělávání žáka, včetně možnosti podpory     I        I
I        I        I školským poradenským zařízením nebo školním psychologem  I        I
I        I        I nebo speciálním pedagogem. Můževymezovat podmínky pro   I        I
I        I        I činnost asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového  I        I
I        I        I jazyka, přepisovatele pro neslyšící, využívání       I        I
I        I        I alternativních forem komunikace, pokud je to potřeba;   I        I
I        I        I dále případně obsahuje úpravy obsahůa výstupů ze      I        I
I        I        I vzdělávání žáka a využití speciálních učebnic,       I        I
I        I        I speciálních učebních pomůcek a kompenzačních pomůcek.   I        I
I        I        I Individuální vzdělávací plán pro neslyšící žáky      I        I
I        I        I může obsahovat vedle výuky českého znakového jazyka také  I        I
I        I        I výuku českého jazyka jako jazyka cizího; rozsah výuky je  I        I
I        I        I stanovován ve spolupráci se školským poradenským      I        I
I        I        I zařízením.                         I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 5.      I IV. 5.    I Umožňuje podporu pedagogického pracovníka a současně žáka I        I
I Personální  I Personální  I v případech, kdy je proces vzdělávání znesnadněn obtížemi I        I
I podpora    I podpora    I žáka, které vyžadují další osobu k podpoře vzdělávacího  I        I
I A) ve škole  I        I procesu. Umožňuje využívání podpůrného opatření asistenta I        I
I B) ve     I        I pedagoga, dalších pedagogických pracovníků, tlumočníka   I        I
I školském   I        I českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící,   I        I
I zařízení   I        I školního psychologa a školního speciálního pedagoga.    I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 1 A  I Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální     I a)      I
I        I Asistent   I vzdělávací potřeby žáků, nebo 1 žáka, není-li ve třídě   I P2 x 0,8889  I
I        I pedagoga   I více žáků s potřebou činnosti asistenta pedagoga, vyžadují I b)      I
I        I podle     I využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant I P2 x 1,0   I
I        I § 5 odst. 3  I podpůrného opatření III. 5. 1 A; rozsah doporučené     I        I
I        I        I pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i I        I
I        I        I době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském I        I
I        I        I zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická   I        I
I        I        I osoba.                           I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáků vyžaduje  I        I
I        I        I činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3.    I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta   I        I
I        I        I pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve I        I
I        I        I škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na I        I
I        I        I vzdělávání, vzdělávání žáka prostřednictvím asistenta   I        I
I        I        I pedagoga, který podporuje vzdělávání žáka společně s    I        I
I        I        I pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a I        I
I        I        I jeho rodinou.                       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah podpory týdně:                   I        I
I        I        I a) 32 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I b) 36 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé I        I
I            I        I pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně  I        I
I        I        I možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy,    I        I
I        I        I doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu I        I
I        I        I podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší.   I        I
I        I        I Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou  I        I
I        I        I činností školské poradenské zařízení neurčuje.       I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 2 A  I Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální     I a) P4 x    I
I        I Asistent   I vzdělávací potřeby žáků, nebo 1 žáka, není-li ve třídě   I 0,8889    I
I        I pedagoga   I více žáků s potřebou činnosti asistenta pedagoga, vyžadují I b) P4 x 1,0  I
I        I podle     I využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant I        I
I        I § 5 odst. 4  I podpůrného opatření III. 5. 2 A; rozsah doporučené     I        I
I        I        I pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i I        I
I        I        I době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském I        I
I        I        I zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická   I        I
I        I        I osoba.                           I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáků vyžaduje  I        I
I        I        I činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4.    I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta   I        I
I        I        I pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve I        I
I        I        I škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na I        I
I        I        I vzdělávání, vzdělávání žáka prostřednictvím asistenta   I        I
I        I        I pedagoga, který podporuje vzdělávání žáka společně s    I        I
I        I        I pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a I        I
I        I        I jeho rodinou.                       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah podpory týdně:                   I        I
I        I        I a) 32 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I b) 36 hodin přímé pedagogické činnosti           I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé I        I
I        I        I pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně  I        I
I        I        I možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy,    I        I
I        I        I doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu I        I
I        I        I podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší.   I        I
I        I        I Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou  I        I
I        I        I činností školské poradenské zařízení neurčuje.       I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 3 A  I a) Pro neslyšícího žáka, který nemůže vnímat mluvenou řeč I N1 x počet  I
I        I Tlumočník   I sluchem, pro něhož je český znakový jazyk jazykem     I hodin     I
I        I českého    I preferovaným, je využíván po celou dobu vyučování, na   I výuky/rok*)  I
I        I znakového   I všech úrovních vzdělávání (předškolní, základní, střední, I        I
I        I jazyka    I vyšší odborné) tlumočník českého znakového jazyka.     I        I
I        I        I Tlumočník českého znakového jazyka může být využíván i pro I        I
I        I        I skupinu žáků a dále pro komunikaci s vrstevníky ve škole. I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka v týdenním rozsahu I        I
I        I        I hodin zaokrouhleném na násobek 5, nejvýše 40        I        I
I        I        I h/týden/(včetně služeb pro školské zařízení, pokud     I        I
I        I        I vykonává jeho činnost stejná osoba jako činnost školy). V I        I
I        I        I časové dotaci na práci tlumočníka je třeba zohlednit    I        I
I        I        I potřebu přípravy tlumočení a činnost tlumočníka v době   I        I
I        I        I přestávek mezi vyučováním/vyučovacími hodinami.      I        I
I        I        I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I        I b) Pro neslyšícího žáka, který využívá přednostně jiné   I N1 x počet  I
I        I        I typy komunikačních prostředků a český znakový jazyk není  I hodin     I
I        I        I jeho preferovaným jazykem, rozhoduje o jeho potřebnosti a I výuky/rok*)  I
I        I        I rozsahu jeho působení ve výuce školské poradenské zařízení I        I
I        I        I na základě preferencí žáka a jeho potřeb. Vzdělávání    I        I
I        I        I těchto žáků vyžaduje přítomnost přepisovatele pro     I        I
I        I        I neslyšící.                         I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka v týdenním rozsahu I        I
I        I        I hodin zaokrouhleném na násobek 5, nejvýše 40        I        I
I        I        I h/týden/(včetně služeb pro školské zařízení, pokud     I        I
I        I        I vykonává jeho činnost stejná osoba jako činnost školy).  I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 4 AB  I Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem nebo jí může I N1 x počet  I
I        I Přepisovatel I vnímat omezeně a jeho preferovaným jazykem je český jazyk I hodin     I
I        I pro neslyšící I nebo komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob I výuky/rok*)  I
I        I        I z něj vycházející, většinou využívá služeb přepisovatele  I        I
I        I        I pro neslyšící. Vždy je však nutno respektovat preference  I        I
I        I        I žáka.                           I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Při využití technické podpory (plátno, tablety atd.) je  I        I
I        I        I možné využití přepisu pro více osob současně.       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah práce: po dobu vyučování v týdenním rozsahu hodin  I        I
I        I        I zaokrouhleném na násobek 5, nejvýše 40 h/týden/žák (včetně I        I
I        I        I služeb pro školské zařízení, pokud jeho činnost vykonává  I        I
I        I        I stejná osoba jako činnost školy)              I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 5 B  I Pokud žák navštěvuje školu a školské zařízení, jejichž   I a):      I
I        I        I činnost vykonávají různé osoby, a jeho zapojení do     I P2 x 0,25   I
I        I        I činností školského zařízení vyžaduje služby:        I b):      I
I        I        I a) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3,          I P4 x 0,25   I
I        I        I b) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 4,          I c):      I
I        I        I c) tlumočníka českého znakového jazyka,          I N1 x počet  I
I        I        I d) nebo přepisovatele pro neslyšící,            I hodin     I
I        I        I jsou služby těchto odborníků zajištěny     na dobu nezbytně  I výuky/rok*)  I
I        I        I nutnou.                          I d):      I
I        I        I                              I N1 x počet  I
I        I        I Rozsah práce: a) a b) 9 hodin přímé pedagogické činnosti  I hodin     I
I        I        I týdně;                           I výuky/rok*)  I
I        I        I                              I        I
I        I        I c) a d) po dobu vzdělávání žáka (v týdenním rozsahu hodin I        I
I        I        I zaokrouhleném na násobek 5)                I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 6   I Výuka žáka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického    I a):      I
I        I Další     I pracovníka.                        I P5 x 1,0   I
I        I pedagogický  I                              I b):      I
I        I pracovník   I Rozsah podpory:                      I P1 x 1,0   I
I        I        I a) v předškolním vzdělávání: 1,0 úvazku pedagogického   I c):      I
I        I        I pracovníka                         I P1 x 1,0   I
I        I        I b) v základním vzdělávání: 1,0 úvazku pedagogického    I        I
I        I        I pracovníka                         I        I
I        I        I c) ve středním vzdělávání: 1,0 úvazku pedagogického    I        I
I        I        I pracovníka                         I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I b) školní   I
I        I IV. 5. 7   I Pokud vzdělávání ve škole ovlivňuje souběh         I speciální   I
I        I Školní    I okolností podstatných pro kvalitu vzdělávání (lokalita,  I pedagog:   I
I        I psycholog /  I počet a skladba žáků s potřebou podpůrných opatření), je  I P3 x 0,5   I
I        I školní    I žádoucí přítomnost školního psychologa nebo školního    I        I
I        I speciální   I speciálního pedagoga, je navržena podpora těmito      I        I
I        I pedagog    I odborníky.                         I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 5. 8   I Pokud charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka    I        I
I        I Další     I vyžaduje přítomnost další osoby zejména osobního      I        I
I        I nepedagogický I asistenta, případně jiné osoby poskytující podporu v    I        I
I        I pracovník   I průběhu vzdělávání, umožní škola nebo školské zařízení   I        I
I        I        I jeho přítomnost na základě a v rozsahu stanoveném v    I        I
I        I        I doporučení.                        I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 6. Hodnocení I Hodnocení zahrnuje doporučení z nižších stupňů podpůrných opatření.    I        I
I        I Zohledňuje specifické nároky na činnost žáků, specifikuje hodnoticí    I        I
I        I kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící škálu; východiskem je  I        I
I        I analýza učiva zaměřená na didaktickou přístupnost učiva pro žákovo učení, I        I
I        I pozitivní motivaci k dalšímu vzdělávání a vytváření postojů. Výrazné    I        I
I        I kriteriální úpravy hodnocení, důraz na využívání různých forem       I        I
I        I formativního hodnocení, včetně slovního, podpora sebehodnocení žáka a   I        I
I        I práce s motivací ke vzdělávání.                      I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
    I 7.      I Intervence ve čtvrtém stupni zahrnují podpůrná opatření spočívající v   I        I
I Intervence  I zajištění předmětu speciálně pedagogické péče. Předmět speciálně      I        I
I        I pedagogické péče je zajišťován pedagogy školy s rozšířenou kompetencí pro I        I
I        I oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy  I        I
I        I nebo školského poradenského zařízení, přičemž je zaměřen na oblasti    I        I
I        I předmětů speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém i třetím stupni   I        I
I        I podpůrných opatření a dále na český znakový jazyk, prostředky alternativní I        I
I        I nebo augmentativní komunikace, na prostorovou orientaci, na samostatný   I        I
I        I pohyb zrakově postižených, na práci s optickými pomůckami, na Braillovo  I        I
I        I písmo, na bazální stimulaci u žáků s kombinovanými vadami, případně    I        I
I        I vychází z dalších obtíží žáků, které vyplývají z charakteru jejich     I        I
I        I zdravotních obtíží.                            I        I
I        I Současně je možné využít tuto dotaci pro práci se třídou nebo skupinou   I        I
I        I žáků, pro práci v oblasti nácviku sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních I        I
I        I schopností a praktických činností žáka. Zahrnuje také poradenskou pomoc  I        I
I        I školy, zejména školního psychologa, speciálního pedagoga, nebo školského  I        I
I        I poradenského zařízení.                           I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I IV. 7     I Předmět speciálně pedagogické péče vychází ze specifik   I P1 x 0,15   I
I        I Předmět    I obtíží žáků, které lze reedukovat.             I        I
I        I speciálně   I Například rozvíjí případné zbytkové sluchové a zrakové   I        I
I        I pedagogické  I vnímání, odezírání, rozumění mluvené i psané řeči a její  I        I
I        I péče     I produkci, orientaci v prostoru, samostatný pohyb atd. Toto I        I
I        I        I podpůrné opatření směřuje k nejvyšší možné samostatnosti  I        I
I        I        I žáka.                           I        I
I        I        I Rozsah: 3 h týdně                     I        I
I        I        I reedukační skupiny (max. 4 žáci)              I        I
I        I        I Skupinová práce; individuální práce pouze v případě, že  I        I
I        I        I pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do I        I
I        I        I již existující skupiny.                  I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I        I Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke  I        I
I 8.      I IV. 8 A.   I střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského I        I
I Úpravy    I Úprava    I poradenského zařízení je stanoven jiným právním      I        I
I podmínek   I podmínek   I předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh      I        I
I přijímání ke I přijímání ke I přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných   I        I
I vzdělávání  I vzdělávání  I opatření čtvrtého stupně, respektuje funkční důsledky   I        I
I a ukončování I        I speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění I        I
I vzdělávání  I        I nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh  I        I
I        I        I přijímacího řízení. Pokud je to potřebné, umožní ředitel  I        I
I        I        I školy přítomnost podporující osoby, použití dalších    I        I
I        I        I komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob   I        I
I        I        I nebo využití prostředků alternativní nebo augmentativní  I        I
I        I        I komunikace. Škola postupuje na základě doporučení     I        I
I        I        I školského poradenského zařízení.              I        I
I        I---------------I---------------I----------------I---------------------------I---------------I
I        I IV. 8 B.   I Skupiny a   I Skupina 2 a 3 I U žáků s potřebou     I        I
I        I Ukončování  I kategorie   I        I podpůrných opatření    I        I
I        I vzdělávání  I podle jiného I        I čtvrtého stupně jsou   I        I
I        I maturitní   I právního   I        I respektovány funkční   I        I
I        I zkouškou   I předpisu 9)  I        I důsledky specifických   I        I
I        I upraveno   I odpovídající I        I obtíží žáka, jeho     I        I
I        I jiným právním I čtvrtému   I        I onemocnění nebo      I        I
I        I předpisem 9) I stupni    I        I postižení, ovlivňující  I        I
I        I        I podpůrných  I        I konání maturitní zkoušky. I        I
I        I        I opatření   I        I Při úpravě podmínek    I        I
I        I        I        I        I konání maturitní zkoušky I        I
I        I        I        I        I je nutné zohlednit    I        I
I        I        I        I        I aktuální zdravotní stav  I        I
I        I        I        I        I žáka.           I        I
I        I        I        I----------------I---------------------------I        I
I        I        I        I TP-3-A     I Žáci pracují s upravenou I        I
I        I        I        I----------------I zkušební dokumentací,   I        I
I        I        I        I ZP-3-A     I mají navýšený časový   I        I
I        I        I        I----------------I limit a je jim upraveno  I        I
I        I        I        I SP-2-A     I prostředí pro konání   I        I
I        I        I        I----------------I maturitní zkoušky. Mohou I        I
I        I        I        I SP-3-T-A    I používat kompenzační   I        I
I        I        I        I----------------I pomůcky a mají nárok na  I        I
I        I        I        I SPUO-3-A    I asistenta. Žáci kategorií I        I
I        I        I        I        I a skupin SP-2-A a     I        I
I        I        I        I        I SP-3-T-A nekonají     I        I
I        I        I        I        I poslechový subtest    I        I
I        I        I        I        I didaktického testu z   I        I
I        I        I        I        I cizího jazyka.      I        I
I        I---------------I---------------I----------------I---------------------------I---------------I
I        I IV. 8 C.   I I. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s    I        I
I        I Úprava    I výučním listem:                      I        I
I        I podmínek   I Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu   I        I
I        I ukončování  I vzdělávání uplatňována podpůrná opatření čtvrtého stupně, I        I
I        I vzdělávání  I aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a     I        I
I        I        I teoretické zkoušky na základě doporučení školského     I        I
I        I        I poradenského zařízení a na základě zkušenosti s užívanými I        I
I        I        I podpůrnými opatřeními v průběhu vzdělávání na střední   I        I
I        I        I škole. U žáků s potřebou podpůrných opatření čtvrtého   I        I
I        I        I stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka,   I        I
I        I        I jeho onemocnění nebo zdravotního postižení a na základě  I        I
I        I        I toho je upravována zkušební dokumentace žáka a průběh   I        I
I        I        I zkoušky, je umožněno vykonání zkoušky za přítomnosti další I        I
I        I        I osoby-obvykle asistenta pedagoga, tlumočníka českého    I        I
I        I        I znakového jazyka nebo osobního asistenta.         I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I II. Závěrečná zkouška v oborech střední vzdělání:     I        I
I        I        I Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu   I        I
I        I        I vzdělávání uplatňována podpůrná opatření čtvrtého stupně, I        I
I        I        I aby byla zohledněna i v průběhu konání závěrečné zkoušky, I        I
I        I        I na základě doporučení školského poradenského zařízení. U  I        I
I        I        I žáků s potřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně jsou  I        I
I        I        I respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění I        I
I        I        I nebo zdravotního postižení. Rozsah podpory obvykle     I        I
I        I        I vyžaduje     prodloužení času pro konání zkoušek, vytvoření  I        I
I        I        I pozitivního klimatu a uzpůsobení zkušební dokumentace a  I        I
I        I        I průběhu zkoušky, s případným využitím asistenta pedagoga, I        I
I        I        I tlumočníka českého znakového jazyka nebo jiné osoby    I        I
I        I        I poskytující podporu. Obdobně je upravována dokumentace pro I        I
I        I        I žáky s potřebou používání Braillova písma s potřebou    I        I
I        I        I užívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých I        I
I        I        I osob či s potřebou využívání prostředků alternativní nebo I        I
I        I        I augmentativní.                       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I III. Konzervatoř - ukončení absolutoriem a vyšší odborné  I        I
I        I        I vzdělání - ukončení absolutoriem: Přiměřeně se uplatní   I        I
I        I        I pravidla pro ukončování středního vzdělávání závěrečnou  I        I
I        I        I zkouškou pro žáky s potřebou podpůrného opatření ve    I        I
I        I        I čtvrtém stupni (viz bod II).                I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 9.      I U žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona je možné v případě potřeby     I        I
I Prodloužení  I prodloužit délku základního, středního a vyššího odborného vzdělávání o 2 I        I
I délky     I roky.                                   I        I
I vzdělávání  I                                      I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 10. Pomůcky  I Část B přehledu                              I        I
I        I                                      I        I
I        I Ve výjimečných případech lze použít obdobné speciální učebnice, speciální I        I
I        I učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud jejich použití povede k   I        I
I        I naplnění vzdělávacích potřeb žáka; přitom musí být dodržena normovaná   I        I
I        I finanční náročnost podpůrného opatření. Pro další skupiny žáků se     I        I
I        I speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou taxativně uvedeny, se   I        I
I        I volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v I        I
I        I souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, vždy v odpovídajícím I        I
I        I stupni podpůrných opatření.                        I        I
I        I                                      I        I
I        I Při navrhování pomůcek se dbá na posouzení potřebnosti kompenzačních a   I        I
I        I speciálních učebních pomůcek, které mohou být žákovi již poskytnuty z   I        I
I        I jiných zdrojů pro zabránění nedůvodného čerpání prostředků ze státního   I        I
I        I rozpočtu.                                 I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
 
 
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Podpůrná opatření pátého stupně - obecně                                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Použití podpůrného opatření v pátém stupni je podmíněno předchozím stanovením podpůrných opatření školským I
I poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb. Charakter speciálních    I
I vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, průběhu a obsahu vzdělávání,   I
I podporu rozvoje schopností a dovedností žáka a kompenzaci důsledků jeho zdravotního postižení. Organizace I
I vzdělávání žáka a volba metod výuky plně akceptuje zdravotní stav žáka a omezení, která z něho vyplývají. I
I Je určen výhradně žákům s nejtěžšími stupni zdravotních postižení, zpravidla souběžným postižením více   I
I vadami, vyžadujících vysokou úroveň podpory, zohledněný v úpravách organizace, obsahu, forem a metod    I
I vzdělávání; volba podpůrných opatření plně respektuje možnosti a omezení žáka při výběru vzdělávacích   I
I obsahů a metod, hodnocení výsledků vzdělávání žáka. Vzdělávání žáka v tomto stupni zpravidla vyžaduje   I
I úpravu pracovního prostředí. V případě potřeby je možné využívat komunikační systémy neslyšících a     I
I hluchoslepých osob nebo prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace. Žáci jsou obvykle      I
I vzděláváni s podporou asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a druhého pedagogického pracovníka, často s I
I přítomností další osoby důležité pro podporu žáka. Výuka je realizována speciálními pedagogy, případně s  I
I jejich intenzivní podporou.                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant na straně vzdělavatele, spolupráce s rodinou a   I
I případně dalším subjektem pro naplňování podpůrných opatření u žáka.                    I
I                                                      I
I Koordinátorem péče je školské poradenské zařízení, které pravidelně vyhodnocuje efektivitu zvolených    I
I podpůrných opatření pro žáka ve spolupráci s rodinou a školou, intenzivně spolupracuje se školou a     I
I školským poradenským zařízením.                                      I
I                                                      I
I Poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených. Zajištění  I
I služeb speciálně pedagogického centra v prostorové orientaci žáků a v podpoře užívání alternativních forem I
I komunikace. Pokud žák využívá služeb školských zařízení, vztahují se na něho podpůrná opatření pro     I
I zapojení ve školských zařízeních pro čtvrtý stupeň podpůrných opatření.                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ                          I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik    I
I prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje I
I podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, je I
I žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na    I
I poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník   I
I školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat    I
I pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků nebo zletilými žáky. Pravidelně komunikuje se školskými I
I poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílí se na jejich realizaci ve   I
I školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření      I
I spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby I
I spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Školské poradenské zařízení poskytuje      I
I metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy se pracuje se žáky, u kterých je poskytování podpůrných I
I opatření náročné a vyžaduje součinnost. Podle potřeby je vyžadována rovněž spolupráce s poskytovateli   I
I zdravotních služeb.                                            I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST                                        I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I - Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě   I
I jiných právních předpisů:                                         I
I - Speciální učebnice a učební pomůcky,                                   I
I - kompenzační pomůcky,                                           I
I - úprava     prostředí, úprava pracovního místa žáka,                             I
I - mzdové náklady na další pedagogické pracovníky, včetně nákladů na asistenta pedagoga a poskytovatele   I
I speciálně pedagogické péče, mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele pro   I
I neslyšící, zajištění využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, služby školních   I
I psychologů, speciálních pedagogů služby školského poradenského zařízení.                  I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I FORMA VZDĚLÁVÁNÍ                                              I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy   I
I respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na straně žáka.           I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I                                                      I
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
 
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------I---------------I
I PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ                              I Normovaná   I
I                                              I roční     I
I                                              I finanční   I
I                                              I náročnost   I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 1.      I Metody výuky (zahrnují všechny možnosti nižších stupňů podpůrných     I        I
I Metody výuky I opatření)                                 I        I
I        I                                      I        I
I        I Metody výuky respektují limity žáků a jejich možností, směřují k dosažení I        I
I        I nejvyšší možné míry rozvoje u vzdělávaných žáků se zřetelem k podpoře   I        I
I        I motivace ke vzdělávání.                          I        I
I        I                                      I        I
I        I Výuka vždy zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče,          I        I
I        I - odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáků,              I        I
I        I - je zajišťována s využitím podpůrných metod a s podporou speciálních   I        I
I        I učebních pomůcek,                             I        I
I        I - je realizována pedagogickým pracovníkem s příslušnou odbornou      I        I
I        I kvalifikací,                                I        I
I        I - probíhá individuálně, případně ve skupině,                I        I
I        I - probíhá často s podporou dalšího pedagogického pracovníka.        I        I
I        I                                      I        I
I        I U některých žáků je nutná výuka s podporou prostředků alternativní nebo  I        I
I        I augmentativní komunikace, s využitím potřebných pomůcek (komunikátory, PC, I        I
I        I speciální klávesnice).                           I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 2.      I Obsah učiva je zpravidla modifikován a také výrazně redukován vzhledem k  I        I
I Úprava obsahu I možnostem žáků, je umožněno zejména vzdělávání v mezích daných příslušným I        I
I a výstupů   I rámcovým vzdělávacím programem podle charakteru speciálních vzdělávacích  I        I
I vzdělávání  I potřeb žáků, podle upraveného školního vzdělávacího programu,       I        I
I        I prostřednictvím individuálního vzdělávacího plánu nebo vzdělávání v    I        I
I        I souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělání základní škola I        I
I        I speciální, oba díly. Úprava výstupů ze vzdělávání vyplývá z úpravy a    I        I
I        I především redukce a modifikace vzdělávacích obsahů.            I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 3. Organizace I V. 3. 1    I - K zajištění zdárného průběhu výuky je třeba uzpůsobit  I        I
I výuky     I Organizace  I prostředí vzdělávání tak, aby se maximalizovaly vzdělávací I        I
I        I výuky     I pokroky žáka i jeho sociální rozvoj; je možné využívat   I        I
I        I        I personální podporu pro práci se žákem.           I        I
I        I        I - Přizpůsobit práci se žákem doporučovaným režimovým    I        I
I        I        I opatřením ve vztahu ke stravování, podávání léků, nárokům I        I
I        I        I na dodržování hygieny atd.                 I        I
I        I        I - Respektovat nároky na prostorové uspořádání třídy a   I        I
I        I        I pracovního místa žáka.                   I        I
I        I        I - Využívání komunikačních systémů neslyšících a      I        I
I        I        I hluchoslepých osob.                    I        I
I        I        I - Je možné zkracovat vyučovací jednotky, část výuky    I        I
I        I        I realizovat individuálně.                  I        I
I        I        I - Možnost působení osoby poskytující dítěti, žákovi nebo  I        I
I        I        I studentovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle   I        I
I        I        I jiných právních předpisů.                 I        I
I        I        I - Individuální výuka v domácím prostředí zajištěná     I        I
I        I        I pedagogickým pracovníkem školy.              I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 3. 2    I 4 žáci/třída, oddělení, studijní skupina. Pokud to     I P1      I
I        I Počet žáků ve I charakter obtíží žáků umožňuje, je možné počet žáků    I        I
I        I třídě     I navýšit na 6.                       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Nejvýše 3 pedagogičtí pracovníci              I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 4.      I V. 4     I Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské  I        I
I Individuální I        I zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává škola. Vychází I        I
I vzdělávací  I        I z potřeby úprav obsahu a výstupů vzdělávání žáka, ze    I        I
I plán     I        I školního vzdělávacího programu a speciálních vzdělávacích I        I
I        I        I potřeb žáka.                        I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Individuální vzdělávací plán zahrnuje předměty speciálně  I        I
I        I        I pedagogické péče, včetněmožnosti podpory školským     I        I
I        I        I poradenským zařízením nebo školním psychologem či     I        I
I        I        I speciálním pedagogem. Může vymezovat podmínky pro     I        I
I        I        I činnost asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového  I        I
I        I        I jazyka, přepisovatele pro neslyšící, využívání       I        I
I        I        I alternativních forem komunikace, pokud je to potřeba;   I        I
I        I        I dále případně obsahuje úpravy obsahů a výstupů ze     I        I
I        I        I vzdělávání žáka a využití speciálních učebnic,       I        I
I        I        I speciálních učebních pomůcek a kompenzačních pomůcek.   I        I
I        I        I Individuální vzdělávací plán pro neslyšící žáky může    I        I
I        I        I obsahovat vedle výuky českého znakového jazyka také    I        I
I        I        I výuku českého jazyka jako jazyka cizího; rozsah výuky je  I        I
I        I        I stanovován ve spolupráci se školským poradenským      I        I
I        I        I zařízením.                         I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 5.      I V. 5     I Umožňuje podporu pedagogického pracovníka a současně žáka I        I
I Personální  I Personální  I v případech, kdy je proces vzdělávání znesnadněn      I        I
I podpora    I podpora    I charakterem speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které  I        I
I        I        I vyžadují další osobu k podpoře vzdělávacího procesu.    I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 1    I Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální     I P2 x 1,0   I
I        I Asistent   I vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta     I        I
I        I pedagoga   I pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného    I        I
I        I podle     I opatření III. 5. 1 A a IV. 5. 1 A; rozsah doporučené    I        I
I        I § 5 odst. 3  I pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i I        I
I        I        I době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském I        I
I        I        I zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická   I        I
I        I        I osoba.                           I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje  I        I
I        I        I činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3.    I        I
I        I        I Asistent pedagoga je využíván v rozsahu celé výuky žáka.  I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah podpory týdně:                   I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I 36 hodin přímé pedagogické činnosti.            I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou  I        I
I        I        I činností školské poradenské zařízení neurčuje.       I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 2    I Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální     I P4 x 1,0   I
I        I Asistent   I vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta     I        I
I        I pedagoga   I pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného    I        I
I        I podle     I opatření III. 5. 2 A a IV. 5. 2 A; rozsah doporučené    I        I
I        I § 5 odst. 4  I pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i I        I
I        I        I době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském I        I
I        I        I zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická   I        I
I        I        I osoba.                           I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje  I        I
I        I        I činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4.    I        I
I        I        I Asistent pedagoga je využíván v rozsahu celé výuky žáka.  I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah podpory týdně:                   I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I 36 hodin přímé pedagogické činnosti.            I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou  I        I
I        I        I činností školské poradenské zařízení neurčuje.       I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 3    I a) Pro žáka, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem, pro I a):      I
I        I Tlumočník   I něhož je český znakový jazyk jazykem preferovaným, je   I N1 x počet  I
I        I českého    I využíván po celou dobu vyučování tlumočník českého     I hodin     I
I        I znakového   I znakového jazyka. Tlumočník českého znakového jazyka může I výuky/rok*)  I
I        I jazyka    I být využíván i pro skupinu žáků a dále pro komunikaci s  I b):      I
I        I        I vrstevníky ve škole.                    I N1 x počet  I
I        I        I                              I     hodin     I
I        I        I Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka v týdenním rozsahu I výuky/rok*)  I
I        I        I hodin zaokrouhleném na násobek 5, nejvýše 40 h/týden/žák - I        I
I        I        I (včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho  I        I
I        I        I činnost stejná osoba jako činnost školy). V časové dotaci I        I
I        I        I na práci tlumočníka je třeba zohlednit potřebu přípravy  I        I
I        I        I tlumočení a přestávky, v zájmu kvality práce tlumočníka.  I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I b) Pro neslyšícího žáka, který využívá přednostně jiné   I        I
I        I        I typy komunikačních prostředků a český znakový jazyk není  I        I
I        I        I jeho preferovaným jazykem, stanovuje školské poradenské  I        I
I        I        I zařízení potřebnost a rozsah působení tlumočníka českého  I        I
I        I        I znakového jazyka ve výuce na základě preferencí žáka a   I        I
I        I        I jeho potřeb. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje přítomnost  I        I
I        I        I přepisovatele pro neslyšící.                I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka v týdenním rozsahu I        I
I        I        I hodin zaokrouhleném na násobek 5, nejvýše 40 h/týden/žák - I        I
I        I        I (včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho  I        I
I        I        I činnost stejná osoba jako činnost školy)          I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 4    I Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem nebo jí může I N1 x počet  I
I        I Přepisovatel I vnímat omezeně a jeho preferovaným jazykem je český jazyk I hodin     I
I        I pro      I nebo komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob I výuky/rok*)  I
I        I neslyšící   I z něj vycházející, využívá zejména služeb přepisovatele  I        I
I        I        I pro neslyšící; vždy je však nutno respektovat preference a I        I
I        I        I potřeby žáka.                       I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I Rozsah práce: po dobu vyučování žáka v týdenním rozsahu  I        I
I        I        I hodin zaokrouhleném na násobek 5,             I        I
I        I        I                              I        I
I        I        I nejvýše 40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské    I        I
I        I        I zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná osoba jako  I        I
I        I        I činnost školy)                       I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 5 B   I Pokud žák navštěvuje školu a školské zařízení, jejichž   I a):      I
I        I        I činnost vykonávají různé osoby, a jeho zapojení do     I P2 x 0,25   I
I        I        I činností školského zařízení vyžaduje služby:        I b):      I
I        I        I a) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3,          I P4 x 0,25   I
I        I        I b)asistenta pedagoga podle § 5 odst. 4,          I c):      I
I        I        I c) tlumočníka českého znakového jazyka,          I N1 x počet  I
I        I        I d) nebo přepisovatele pro neslyšící,            I hodin     I
I        I        I                              I výuky/rok*)  I
I        I        I Rozsah práce:                       I d):      I
I        I        I a) a b) 9 hodin přímé pedagogické činnosti týdně;     I N1 x počet  I
I        I        I c) po dobu vzdělávání žáka (v týdenním rozsahu hodin    I hodin     I
I        I        I zaokrouhleném na násobek 5)                I výuky/rok*)  I
I        I        I d) po dobu vzdělávání žáka (v týdenním rozsahu hodin    I        I
I        I        I zaokrouhleném na násobek 5)                I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 6    I Výuka žáka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického    I a):      I
I        I Další     I pracovníka.                        I P5 x 1,0   I
I        I pedagogický  I                              I b):      I
I        I pracovník   I Rozsah podpory:                      I P1 x 1,0   I
I        I        I a) v předškolním vzdělávání: 1,0 úvazku pedagogického   I c):      I
I        I        I pracovníka                         I P1 x 1,0   I
I        I        I b) v základním vzdělávání: 1,0 úvazku pedagogického    I        I
I        I        I pracovníka                         I        I
I        I        I c) ve středním vzdělávání: 1,0 úvazku pedagogického    I        I
I        I        I pracovníka                         I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 7    I Školní speciální pedagog podporuje vzdělávání žáků s    I P3 x 0,5   I
I        I Školní    I nejvyšší mírou podpory.                  I        I
I        I speciální   I                              I        I
I        I pedagog    I                              I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 5. 8    I Pokud charakter obtíží žáka vyžaduje přítomnost další   I        I
I        I Další     I osoby, zejména osobního asistenta, případně další osoby  I        I
I        I nepedagogičtí I pro vzdělávání žáka nezbytné, umožní škola jeho přítomnost I        I
I        I pracovníci  I na základě doporučení školského poradenského zařízení.   I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 6. Hodnocení I Hodnocení zahrnuje individuálně specifické nároky na činnost žáků,     I        I
I        I specifikuje hodnoticí kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící  I        I
I        I škálu; východiskem je podpora žáka ve vzdělávání a snaha ho motivovat k  I        I
I        I dalšímu vzdělávání. Formativní hodnocení vychází ze zdravotního stavu   I        I
I        I žáka, směřuje k vytvoření náhledu na schopnost dosahovat pokroku u žáka.  I        I
I        I Obdobně se přistupuje k sumativnímu hodnocení žáka. Využívání různých   I        I
I        I forem hodnocení, včetně slovního.                     I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
I 7.      I Intervence v pátém stupni zahrnuje podpůrná opatření spočívající v     I        I
I Intervence  I zajištění předmětu speciálně pedagogické péče je cíleně zaměřená na    I        I
I        I maximální podporu pro žáky. Předmět speciálně pedagogické péče je     I        I
I        I zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro   I        I
I        I oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy  I        I
I        I nebo školského poradenského zařízení; je zaměřen na nápravy, které     I        I
I        I vyplývají z charakteru zdravotních a jiných obtíží žáků. Zahrnuje předměty I        I
I        I speciálně pedagogické péče uváděné ve čtvrtém stupni podpory, případně ve I        I
I        I třetím nebo druhém stupni podpory.                     I        I
I        I Současně je možné využít tuto dotaci pro práci se třídou nebo skupinou   I        I
I        I žáků, pro práci v oblasti nácviku sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních I        I
I        I schopností a praktických dovedností žáka. Zahrnuje také poradenskou pomoc I        I
I        I školy, zejména školního psychologa, školního speciálního pedagoga nebo   I        I
I        I školského poradenského zařízení.                      I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 7     I Předmět speciálně pedagogické péče, vychází ze specifik  I P1 x 0,2   I
I        I Předmět    I obtíží žáka.                        I        I
I        I speciálně   I Rozsah práce: 4 h týdně                  I        I
I        I pedagogické  I reedukační skupiny (max. 4 žáci)              I        I
I        I péče     I Skupinová práce; individuální práce pouze v případě, že  I        I
I        I        I pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do I        I
I        I        I již existující skupiny.                  I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 8.      I V. 8 A.    I Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke  I        I
I Úpravy    I Úpravy    I střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského I        I
I podmínek   I podmínek   I poradenského zařízení je stanoven jiným právním      I        I
I přijímání a  I přijímání ke I předpisem11). Přijímání uchazečů ke vzdělávání v jiné   I        I
I ukončování  I vzdělávání  I škole se řídí ustanovením školského zákona a dále jsou při I        I
I vzdělávání  I        I žpřijímání uchazečů respektovány funkční důsledky     I        I
I        I        I onemocnění nebo postižení uchazeče, které byly       I        I
I        I        I respektovány již v průběhu jeho dosavadního vzdělávání   I        I
I        I        I a které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Ředitel I        I
I        I        I školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče   I        I
I        I        I s potřebou podpůrných opatření pátého stupně obdobně jako I        I
I        I        I ve čtvrtém stupni.                     I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 8 B.    I Pokud žák bude konat maturitní zkoušku, uplatní se obdobně I        I
I        I Úprava    I pravidla úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky   I        I
I        I podmínek   I podle čtvrtého stupně podpůrného opatření.         I        I
I        I konání    I                              I        I
I        I maturitní   I                              I        I
I        I zkoušky 9)  I                              I        I
I        I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I        I V. 8 C.    I Pravidla pro čtvrtý stupeň podpůrného opatření se uplatní I        I
I        I Úpravy    I obdobně.                          I        I
I        I podmínek   I                              I        I
I        I ukončování  I                              I        I
I        I vzdělávání  I                              I        I
I---------------I---------------I------------------------------------------------------------I---------------I
I 9. Pomůcky  I Část B přehledu. Dbá se posouzení potřebnosti kompenzačních pomůcek a   I        I
I        I speciálních učebních pomůcek, které mohou být žákovi již poskytnuty z   I        I
I        I jiných zdrojů pro zabránění nedůvodného čerpání prostředků ze státního   I        I
I        I rozpočtu.                                 I        I
I---------------I----------------------------------------------------------------------------I---------------I
4. Část B
Vysvětlivky zkratek:
Univ. - pomůcky pro všechny typy postižení
TP - tělesné postižení
Sluch - sluchové postižení
NKS - narušená komunikační schopnost
KŽP - kulturní a životní podmínky
Zrak - zrakové postižení
MP - mentální postižení
SPCh - specifické poruchy chování
PAS - poruchy autistického spektra
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Postižení I   Kód   I  Kompenzačních pomůcka, speciální  I Normovaná I
I      I       I  učebnice nebo speciálních učební  I finanční I
I      I       I         pomůcka        I náročnost I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.1.01  I Úprava a strukturace prostoru     I   500 Kč I
I      I       I (nábytek, podoba pracovního místa,   I      I
I      I       I osvětlení, odhlučnění apod.)      I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.01  I Základní materiální a didaktické    I   500 Kč I
I      I       I vybavení pro žáka se SVP (vč.     I      I
I      I       I spotřebního materiálu)         I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.02  I Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí   I   500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.03  I Pomůcky pro rozvoj vybraných      I   500 Kč I
I      I       I smyslových funkcí a vnímání (sluch,  I      I
I      I       I zrak, hmat)              I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.04  I Pomůcky pro rozvoj vybraných      I   500 Kč I
I      I       I kognitivních funkcí (paměť, pozornost, I      I
I      I       I myšlení)                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.05  I Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky   I   500 Kč I
I      I       I včetně pohybu v prostoru        I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.06  I Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či  I   500 Kč I
I      I       I grafomotoriky             I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.07  I Pomůcky pro rozvoj řeči, komunikačních I   500 Kč I
I      I       I schopností a logopedickou podporu (dle I      I
I      I       I potřeby žáka)             I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.08  I Pomůcky pro rozvoj čtení a psaní (v  I   500 Kč I
I      I       I libovolné rovině dle potřeby žáka)   I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.09  I Pomůcky pro učení se českému jazyku  I   500 Kč I
I      I       I nebo do výuky českého jazyka      I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.10  I Pomůcky pro učení se matematice nebo  I   500 Kč I
I      I       I do výuky matematiky          I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.11  I Sada názorných či manipulačních    I  2 000 Kč I
I      I       I učebních/didaktických pomůcek     I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.12  I Pomůcky pro učení nebo do výuky    I   500 Kč I
I      I       I ostatních nauk. předmětů dle povahy  I      I
I      I       I SVP žáka                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.13  I Pomůcky pro učení se cizímu jazyku   I   500 Kč I
I      I       I nebo do výuky cizího jazyku      I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.14  I Pomůcky pro rozvoj orientace v čase  I   500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.15  I Pomůcky pro rozvoj prostorové a    I   500 Kč I
I      I       I pravolevé orientace          I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.16  I Pomůcky pro rozvoj sociálních     I   500 Kč I
I      I       I dovedností a seberegulace       I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.2.17  I Pomůcky pro podporu dovednosti učení  I   500 Kč I
I      I       I se a využití různých učebních stylů  I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.3.01  I Výukový, kompenzační či na rozvoj   I  2 000 Kč I
I      I       I funkce zaměřený software        I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.II.4.01  I Počítač / notebook / tablet (podle   I  5 000 Kč I
I      I       I potřeb žáka)              I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.1.01 I Úprava a strukturace prostoru     I  1 250 Kč I
I      I       I (nábytek, podoba prac. místa,     I      I
I      I       I osvětlení, odhlučnění apod.)      I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.01 I Základní materiální a didaktické    I  1 250 Kč I
I      I       I vybavení pro žáka se SVP (vč.     I      I
I      I       I spotřebního materiálu)         I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.02 I Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí   I  1 250 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.03 I Pomůcky pro rozvoj vybraných      I  1 500 Kč I
I      I       I smyslových funkcí a vnímání (sluch,  I      I
I      I       I zrak, hmat)              I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.04 I Pomůcky pro rozvoj vybraných      I  1 500 Kč I
I      I       I kognitivních funkcí (paměť, pozornost, I      I
I      I       I myšlení)                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.05 I Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky   I  1 500 Kč I
I      I       I včetně pohybu v prostoru        I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.06 I Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či  I  1 500 Kč I
I      I           I grafomotoriky             I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.07 I Pomůcky pro rozvoj řeči, komunikačních I  1 500 Kč I
I      I       I schopností a logopedickou podporu (dle I      I
I      I       I potřeby žáka)             I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.08 I Pomůcky pro rozvoj čtení a psaní (v  I  1 250 Kč I
I      I       I libovolné rovině dle potřeby žáka)   I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.09 I Pomůcky pro učení se českému jazyku  I  1 250 Kč I
I      I       I nebo do výuky českého jazyka      I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.10 I Pomůcky pro učení se matematice nebo  I  1 250 Kč I
I      I       I do výuky matematiky          I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.11 I Sada názorných či manipulačních    I  4 000 Kč I
I      I       I učebních/didaktických pomůcek     I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.12 I Pomůcky pro učení se cizímu jazyku   I  1 500 Kč I
I      I       I nebo do výuky cizího jazyku      I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.13 I Pomůcky pro učení nebo do výuky    I  1 000 Kč I
I      I       I ostatních nauk. předmětů dle povahy  I      I
I      I       I SVP žáka                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.14 I Pomůcky pro rozvoj sociálních     I  1 500 Kč I
I      I       I dovedností a seberegulace       I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.2.15 I Pomůcky pro podporu dovednosti učení  I  1 000 Kč I
I      I       I se a využití různých učebních stylů  I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.3.01 I Výukový, kompenzační či na rozvoj   I  4 000 Kč I
I      I       I funkce zaměřený software        I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.3.02 I Komunikační programy pro alternativní I  5 000 Kč I
I      I       I a augmentativní komunikaci       I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.4.01 I Počítač / notebook / tablet (podle   I  8 000 Kč I
I      I       I potřeb žáka)              I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.III.4.02 I Diktafon                I  1 500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.1.01  I Úprava a strukturace prostoru     I  2 000 Kč I
I      I       I (nábytek, podoba prac. místa,     I      I
I      I       I osvětlení, odhlučnění apod.)      I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.2.01  I Základní materiální a didaktické    I  2 000 Kč I
I      I       I vybavení pro žáka se SVP (vč.     I      I
I      I       I spotřebního materiálu)         I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.2.02  I Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí   I  2 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.2.03  I Pomůcky pro rozvoj vybraných      I  1 500 Kč I
I      I       I smyslových funkcí a vnímání (sluch,  I      I
I      I       I zrak, hmat)              I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.2.04  I Pomůcky pro rozvoj vybraných      I  3 000 Kč I
I      I       I kognitivních funkcí (paměť, pozornost, I      I
I      I       I myšlení)                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.2.05  I Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky   I  2 250 Kč I
I      I       I včetně pohybu v prostoru        I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.2.06  I Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či  I  2 250 Kč I
I      I       I grafomotoriky             I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.2.07  I Pomůcky pro rozvoj řeči, komunikačních I  3 000 Kč I
I      I       I schopností a logopedickou podporu (dle I      I
I      I       I potřeby žáka)             I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.VI.2.08  I Pomůcky pro učení se českému jazyku  I  2 000 Kč I
I      I       I nebo do výuky českého jazyka      I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.2.09  I Pomůcky pro učení se matematice nebo  I  3 000 Kč I
I      I       I do výuky matematiky          I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.2.10  I Alternativní podoba výukových     I  3 000 Kč I
I      I       I materiálů nebo převod učebnic (např.  I      I
I      I       I audiopodoba)              I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.2.11  I Sada názorných či manipulačních    I  6 000 Kč I
I      I       I učebních/didaktických pomůcek     I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.3.01  I Výukový, kompenzační či na rozvoj   I  6 000 Kč I
I      I       I funkce zaměřený software        I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.IV.3.02  I Komunikační programy pro alternativní I  8 000 Kč I
I      I       I a augmentativní komunikaci       I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.V.1.01  I Úprava a strukturace prostoru     I  4 000 Kč I
I      I       I (nábytek, podoba prac. místa,     I      I
I      I       I osvětlení, odhlučnění apod.)      I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.V.2.01  I Alternativní podoba výukových     I  5 000 Kč I
I      I       I materiálů nebo převod učebnic (např.  I      I
I      I       I audiopodoba)              I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.V.2.02  I Pomůcky pro rozvoj řeči, komunikačních I  4 500 Kč I
I      I       I schopností a logopedickou podporu (dle I      I
I      I       I potřeby žáka)             I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.V.3.01  I Komunikační programy pro alternativní I 18 400 Kč I
I      I       I a augmentativní komunikaci       I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Univ.   I U.V.4.01  I Počítač / notebook / tablet (podle   I 12 000 Kč I
I      I       I potřeb žáka)              I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I NKS    I A.II.2.01  I Logopedické zrcadlo          I  1 300 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I NKS    I A.II.3.01  I Software na rozvoj komunikačních    I  3 000 Kč I
I      I       I schopností a smyslového vnímání    I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Sluch   I C.II.3.01  I Software pro rozvoj sluchového vnímání I  4 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.II.1.01  I Stůl s výškově a úhlově nastavitelnou I  6 000 Kč I
I      I       I plochou                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.II.1.02  I Protiskluzová podložka         I  2 300 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.II.1.03  I Židle s pevnou podnožkou        I  3 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.II.1.04  I Přenosné stojany pro práci na lavici  I  1 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.II.1.05  I Speciální židle s područkami - pro   I  6 000 Kč I
I      I       I žáky, kteří mají bezpečný sed     I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
    I TP    I D.II.2.02  I Manipulační pomůcky pro rozvoj     I  2 000 Kč I
I      I       I grafomotoriky             I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I KŽP    I H.II.2.01  I Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu I   750 Kč I
I      I       I k zapůjčení              I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I KŽP    I H.II.2.07  I Didaktické manipulační pomůcky pro   I   700 Kč I
I      I       I rozvoj čtení, českého jazyka,     I      I
I      I       I matematiky               I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.II.1.01  I Sklopná deska s protiskluzovou fólií  I  2 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.II.1.04  I Mechanické zvětšovací zařízení - lupa I   500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.II.2.02  I Pracovní sešity s výraznou konturou  I  2 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.II.2.03  I Pomůcky pro rozvoj smyslů a      I  3 000 Kč I
I      I       I vizuomotorické koordinace       I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.II.2.04  I Pomůcky pro výuku tělesné výchovy   I  1 000 Kč I
I      I       I (ozvučené míče apod.)         I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.2.01  I Základní materiální vybavení pro    I   500 Kč I
I      I       I nadaného či mimořádně nadaného žáka  I      I
I      I       I (vč. spotřebního materiálu)      I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.2.02  I Mikroskop               I  2 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.2.03  I Preparační soupravy          I   500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.2.05  I Mapy                  I   500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.2.06  I Globus                 I  1 500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.2.09  I Elektronické a technické stavebnice  I  5 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.2.11  I Kopírovací karta (např. do knihovny)  I  1 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.2.12  I Flipchart               I  3 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.2.13  I Průkazy do knihoven s on-line přístupy I   600 Kč I
I      I       I k odborným databázím          I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.2.14  I Alternativní učebnice a učební texty  I  1 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.2.15  I Encyklopedie, atlasy a odborné     I  2 000 Kč I
I      I       I slovníky                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.2.17  I Soubor pomůcek/publikací pro rozvoj  I  3 000 Kč I
I      I       I nadání                 I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadaní  I K.II.2.18  I Sada materiálového vybavení pro    I  1 000 Kč I
I      I       I zpracování (soutěžních) projektů    I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.3.01  I Výukový software            I  2 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.II.4.01  I Tablet                 I  5 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I NKS    I A.III.3.02 I Software pro rozvoj českého jazyka -  I  2 000 Kč I
I      I       I slovní zásoby, pravopisu, syntaxe   I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I NKS    I A.III.3.03 I Software na rozvoj komunikačních    I  5 000 Kč I
I      I       I schopností a smyslového vnímání    I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.III.2.04 I Demonstrační obrázky          I  2 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.III.2.05 I Didaktické pomůcky pro činnostní učení I  1 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.III.2.08 I Speciální učebnice pro výuku žáků s  I  2 500 Kč I
I      I       I mentálním postižením          I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.III.2.10 I Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy     I  1 500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.III.2.11 I Bubny, Orffovy nástroje, perkuse    I  4 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.III.3.01 I Výukový software            I  4 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.III.4.01 I Multidotykový počítač         I 12 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Sluch   I C.III.3.01 I Elektronická učebnice pro výuku    I  2 000 Kč I
I      I       I českého znakového jazyka        I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.III.1.01 I Speciální komponenty osobního počítače I  7 000 Kč I
I      I       I (alternativní myš, klávesnice aj.)   I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.III.1.02 I Židle uzpůsobená fyziologickým     I 10 000 Kč I
I      I       I potřebám žáka             I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.III.1.03 I Madla k WC               I   900 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.III.1.04 I Polohovací pytle            I  4 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.III.1.05 I Držák berlí na lavici         I   560 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.III.1.06 I Pomůcky pro činnost žáka v prostoru  I  2 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.III.1.07 I Pomůcky pro pohyb a polohování v    I  2 000 Kč I
I      I       I prostoru (např. schůdky, područky,   I      I
I      I       I gymbally apod.)            I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.III.2.01 I Speciální rýsovací pomůcky       I  5 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.III.2.02 I Pomůcky pro výuku tělesné výchovy -  I 10 000 Kč I
I      I       I rovnovážné a balanční pomůcky pro   I      I
I      I       I senzomotorickou stimulaci       I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.III.4.01 I Dotykový monitor            I 15 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I PAS    I E.III.1.01 I Nábytek ke strukturalizaci prostoru  I  8 000 Kč I
I      I       I (policový regál, skříňky apod.)    I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I PAS    I E.III.2.01 I Sada strukturovaných krabic      I  2 500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I PAS    I E.III.2.05 I Speciální učebnice           I  3 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I PAS    I E.III.2.06 I Individualizované pomůcky (symboly,  I  2 500 Kč I
I      I       I sešity, pracovní listy, deníky,    I      I
I      I       I scénáře, schémata, strukturované úkoly I      I
I      I       I apod.)                 I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I PAS    I E.III.4.02 I Dotykový monitor            I 12 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I PAS    I E.III.4.03 I Speciální komponenty osobního počítače I  1 500 Kč I
I      I       I (alternativní myš, klávesnice aj.)   I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
    I SPCh   I F.III.1.01 I Pomůcky pro relaxaci (koberec,     I  2 000 Kč I
I      I       I overball apod.)            I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I SPCh   I F.III.1.02 I Pomůcky pro organizaci času, prostoru I  1 200 Kč I
I      I       I a postupu práce            I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I SPCh   I F.III.3.01 I Výukový software            I  4 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I KŽP    I H.III.2.01 I Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu I  1 500 Kč I
I      I       I k zapůjčení              I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I KŽP    I H.III.2.02 I Psací a rýsovací náčiní        I   500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I KŽP    I H.III.2.04 I Knihy a encyklopedie pro rozvoj    I  1 250 Kč I
I      I       I všeobecného rozhledu          I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.III.1.01 I Hardware a software na kompenzaci   I 30 000 Kč I
I      I       I zrakových funkcí (zvětšovací zařízení, I      I
I      I       I optické pomůcky)            I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.III.1.02 I Mechanické zvětšovací zařízení - lupa I  2 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.III.1.04 I Klávesnice pro slabozraké       I   500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.III.2.01 I Elektronická verze učebnic       I  4 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.III.2.02 I Didaktické pomůcky pro výuku naukových I  4 500 Kč I
I      I       I předmětů, upravené pro slabozraké žáky I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.III.2.04 I Pomůcky k rýsování slabozrakých    I   500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.III.2.05 I Kalkulátor s velkým displejem a    I  4 000 Kč I
I      I       I hlasovým výstupem           I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.III.2.06 I Sešity v odpovídajícím formátu     I   500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.III.2.07 I Tabulky na psaní Braillova písma a   I  1 500 Kč I
I      I       I pomůcky pro výuku Braillova písma   I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.III.2.08 I Zy-Tex papír A4            I  5 500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.III.2.01 I Mikroskop               I 10 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.III.2.02 I Binokulární lupa            I 10 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.III.2.04 I Dalekohled               I 10 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.III.2.06 I Soupravy na přírodovědné pokusy a   I 10 000 Kč I
I      I       I výzkumy                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.III.2.07 I Odborné knihy pro oblasti       I  3 000 Kč I
I      I       I rozšiřujícího učiva včetně       I      I
I      I       I elektronických publikací        I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.III.2.08 I Odborné časopisy (i elektronické verze I  2 000 Kč I
I      I       I a včetně ročního předplatného)     I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadaní  I K.III.2.09 I Pronájem (vybavení) odborného     I 50 000 Kč I
I      I       I pracoviště včetně odborného personálu I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadaní  I K.III.2.10 I Soubor pomůcek/publikací pro rozvoj  I  6 000 Kč I
I      I       I nadání                 I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadaní  I K.III.2.11 I Sada materiálového vybavení pro    I  3 000 Kč I
I      I       I zpracování (soutěžních) projektů    I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.III.3.01 I Výukový software            I  4 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.III.3.02 I Odborné programy pro podporu sběru,  I 20 000 Kč I
I      I       I evidence nebo zpracování výzkumných  I      I
I      I       I dat                  I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.III.4.01 I Počítač / notebook / tablet (dle    I 12 000 Kč I
I      I       I potřeby žáka)             I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.III.4.04 I Videokamera a střihačský program    I  7 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I NKS    I A.IV.1.01  I Pomůcky pro alternativní komunikaci  I  3 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I NKS    I A.IV.1.03  I Komunikátor              I  8 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I NKS    I A.IV.3.01  I Software na přepis psané řeči do    I  7 500 Kč I
I      I       I hlasového výstupu           I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.IV.1.02  I Pomůcky pro rozvoj augmentativní a   I  5 000 Kč I
I      I       I alternativní komunikace        I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.IV.2.01  I Názorné didaktické (manipulační)    I  8 000 Kč I
I      I       I pomůcky                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.IV.2.02  I Speciální učebnice pro žáky základní  I  5 000 Kč I
I      I       I školy speciální            I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.IV.2.04  I Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci I 10 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.IV.2.05  I Pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné    I  8 000 Kč I
I      I       I motoriky                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.IV.2.06  I Montessori pomůcky (sada)       I  8 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.IV.3.01  I Výukové programy            I 10 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Sluch   I C.IV.1.01  I Pomůcky pro podporu dalších      I  1 000 Kč I
I      I       I komunikačních systémů         I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Sluch   I C.IV.2.01  I Speciální učebnice pro žáky se     I  3 000 Kč I
I      I       I sluchovým postižením          I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Sluch   I C.IV.3.01  I Multimediální učebnice s podporou   I  9 000 Kč I
I      I       I českého znakového jazyka        I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Sluch   I C.IV.3.02  I SW a HW pro automatický přepis mluvené I 12 000 Kč I
I      I       I řeči v reálném čase          I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.IV.1.01  I Vozík mechanický            I 22 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.IV.1.02  I Nájezdové ližiny            I  8 200 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.IV.1.03  I Schodolez nebo jiné obdobné zařízení  I 116 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.IV.1.04  I Nástavce na WC             I  1 200 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.IV.1.05  I Stůl vhodný k vozíku          I 10 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.IV.1.06  I Speciální komponenty osobního počítače I     11 000 Kč I
I      I       I (alternativní myš, klávesnice aj.)   I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.IV.1.07  I Židle uzpůsobená fyziologickým     I 30 000 Kč I
I      I       I potřebám žáka             I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.IV.1.08  I Pomůcky pro pohyb a polohování v    I  4 000 Kč I
I      I       I prostoru (např. schůdky, područky,   I      I
I      I       I gymbally apod.)            I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.IV.2.01  I Taktilně haptické didaktické pomůcky  I  5 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.IV.2.02  I Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci I  5 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.IV.2.03  I Pomůcky pro rozvoj motoriky      I  5 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.IV.4.01  I Kamery připevněné na monitoru PC k   I 40 000 Kč I
I      I       I snímání pohybů hlavy (včetně SW)    I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I PAS    I E.IV.1.01  I Komunikátor              I  5 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I PAS    I E.IV.1.03  I Speciální komponenty osobního počítače I  8 000 Kč I
I      I       I (alternativní myš, klávesnice aj.)   I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I PAS    I E.IV.2.01  I Individualizované pomůcky (symboly,  I  5 000 Kč I
I      I       I speciální učebnice, sešity, pracovní  I      I
I      I       I listy, deníky, scénáře, schémata,   I      I
I      I       I strukturované úkoly apod.)       I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I PAS    I E.IV.2.02  I Pomůcky pro rozvoj augmentativní a   I  8 000 Kč I
I      I       I alternativní komunikace (zvukové    I      I
I      I       I hračky, komunikační tabulky aj.)    I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.1.01  I Zápisník pro nevidomé a slabozraké   I 85 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.1.02  I Pichtův psací stroj          I 15 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.1.03  I Software na přepis psané řeči do    I  3 000 Kč I
I      I       I hlasového výstupu           I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.1.04  I Diktafon                I  2 500 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.1.05  I Vodící lišty              I  8 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.1.06  I Braillský řádek            I 90 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.1.07  I Kalkulátor s hlasovým výstupem     I  4 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.1.08  I Braillská tiskárna           I 130 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.1.09  I Televizní lupa             I 90 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.1.10  I Zvětšovací/čtecí zařízení pro     I 60 000 Kč I
I      I       I slabozraké a nevidomé         I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.2.01a) I Učebnice v Braillově písmu nebo    I 10 000 Kč I
I      I       I alikvótní částka na přepis do     I      I
I      I       I Braillova bodového písma (500 stran)  I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.2.01b) I Učebnice v Braillově písmu nebo    I 20 000 Kč I
I      I       I alikvótní částka na přepis do     I      I
I      I       I Braillova bodového písma (1000 stran) I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.2.01c) I Učebnice v Braillově písmu nebo    I 40 000 Kč I
I      I       I alikvótní částka na přepis do     I      I
I      I       I Braillova bodového písma (2000 stran) I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.2.02  I Braillský papír            I   800 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.2.03  I Fuser - příprava názorných edukačních I 40 000 Kč I
I      I       I materiálů               I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.2.04  I Rýsovací souprava pro nevidomé     I  7 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.2.05  I Atlasy, reliéfní plánky a 3D modely  I 20 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.2.06  I Speciální pomůcky na tělesnou výchovu I  5 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Zrak   I I.IV.3.01  I Čtecí a odečítací programy       I 40 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.IV.2.02  I Soupravy na přírodovědné pokusy a   I 30 000 Kč I
I      I       I výzkumy                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.IV.2.03  I Odborné knihy a časopisy včetně    I 10 000 Kč I
I      I       I elektronických pro podporu výzkumné  I      I
I      I       I činnosti                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.IV.3.1  I Odborné programy pro podporu sběru,  I 50 000 Kč I
I      I       I evidence nebo zpracování výzkumných  I      I
I      I       I dat                  I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Nadání  I K.IV.4.1  I Licence pro online přístup k databázím I 50 000 Kč I
I      I       I odborných publikací          I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I NKS    I A.V.1.01  I Pomůcky pro alternativní komunikaci  I  2 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I NKS    I A.V.1.03  I Komunikátor              I 10 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I NKS    I A.V.2.01  I Speciální učební materiály pro rozvoj I  3 000 Kč I
I      I       I čtení                 I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I NKS    I A.V.2.02  I Speciální pomůcky pro rozvoj      I  5 000 Kč I
I      I       I komunikačních funkcí a jazykových   I      I
I      I       I kompetencí               I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I NKS    I A.V.2.05  I Pomůcky pro myofunkční terapii a    I  7 000 Kč I
I      I       I orofaciální stimulaci         I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I MP    I B.V.3.01  I Speciální softwarové vybavení     I  4 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Sluch   I C.V.1.01  I Pomůcky pro alternativní komunikaci  I  3 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I Sluch   I C.V.1.02  I Spotřební materiál na výrobu pomůcek  I  2 000 Kč I
I      I       I pro augmentativní a alternativní    I      I
I      I       I komunikaci               I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.V.1.01  I Polohovací sedačka/lehátko       I 10 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.V.1.02  I Zvedák                 I 30 000 Kč I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.V.1.03  I Židle uzpůsobená fyziologickým     I 50 000 Kč I
I      I       I potřebám žáka             I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.V.4.01  I Držák na tablet včetně ochranného   I  8 000 Kč I
I      I       I obalu                 I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
    I TP    I D.V.4.02  I Joystick pro alternativní ovládání   I  6 000 Kč I
I      I       I tabletu                I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
I TP    I D.V.4.03  I PC pracoviště pro žáky s nejtěžším   I 50 000 Kč I
I      I       I postižením               I      I
I-----------I-------------I----------------------------------------I------------I
5. Část C:
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I   Rozsah poskytovaného podpůrného opatření   I   Počet hodin/rok   I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           5 I        hod/týden I           200 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           10 I        hod/týden I           400 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           15 I        hod/týden I           600 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           20 I        hod/týden I           800 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           25 I        hod/týden I          1000 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           30 I        hod/týden I          1200 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           35 I        hod/týden I          1400 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I           40 I        hod/týden I          1600 I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
 
Příloha 2
Individuální vzdělávací plán
      


 
Příloha 3
zrušena
 
Příloha 4
Zpráva školského poradenského zařízení
 
Č.j.:                        Pouze pro žáka nebo zákonného zástupce!        
V .................... dne

Jméno a příjmení dítěte/žáka/studenta (dále jen "žák"):
Datum narození:                Věk v době vyšetření: 
Bydliště:
Škola, ročník: 
Důvod vyšetření:
Zpráva je určena (uvést komu): 

Podklady pro stanovení podpůrných opatření 
ve vzdělávání:

Anamnéza:
Průběh vyšetření: (záznam o průběhu vyšetření, popis použitých postupů a diagnostických 
nástrojů, záznam konzultace s dalšími subjekty, které se podílejí na péči o žáka)
  a) Část psychologická
  b) Část speciálně- pedagogická
  c) Část pedagogická (vyhodnocení plánu pedagogické podpory) 

Závěr z vyšetření:

Termín kontrolního vyšetření:


Žák nebo zákonný zástupce byl s výsledky vyšetření a s navrhovaným doporučením pro 
vzdělávání žáka osobně seznámen. Dále byl seznámen s dalšími postupy, které jsou nezbytné 
pro úpravy průběhu vzdělávání žáka, způsobem pro žáka nebo jeho zákonného zástupce 
srozumitelným. 

Informovaný souhlas zletilého žáka nebo jeho zákonného zástupce 

Poučení:
Žák nebo zákonný zástupce může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel tuto zprávu školského 
poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem 
prováděním revizí o její revizi. 
 
 
Příloha 5
A) Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školeB) Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízeníVybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 270/2017 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jejich normovaná finanční náročnost se řídí dosavadními právními předpisy.
2. V případě žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané před 1. září 2017 se lhůta pro vydání zprávy a doporučení řídí právními předpisy účinnými v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 se řídí právními předpisy účinnými v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.
Čl.II vyhlášky č. 416/2017 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Poskytování podpůrného opatření na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními právními předpisy.
2. Normovaná finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu podpůrného opatření doporučeného podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se však ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky řídí pravidly pro podpůrné opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, které je tomuto podpůrnému opatření svou povahou a účelem nejbližší. V případě asistenta pedagoga podle dosavadních právních předpisů je tomuto podpůrnému opatření svou povahou a účelem nejbližší asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s odpovídajícím stupněm podpůrného opatření a rozsahem činnosti.
3. Školská poradenská zařízení poprvé doporučí podpůrná opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, po uplynutí 3 měsíců ode dne vyhlášení této vyhlášky; do uplynutí této doby doporučují podpůrná opatření podle dosavadních právních předpisů. Ustanovení bodu 2 zůstává nedotčeno.
Čl.II vyhlášky č. 248/2019 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Poskytování podpůrného opatření na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jeho normovaná finanční náročnost se řídí dosavadními právními předpisy.
2. Pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině vzděláván žák, pro něhož bylo vydáno doporučení spočívající v podpoře asistentem pedagoga, učitelem nebo dalším pedagogickým pracovníkem přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, uplatňuje se na třídu, oddělení nebo studijní skupinu omezení počtu pedagogických pracovníků podle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a to až do skončení platnosti tohoto doporučení.
Čl.II vyhlášky č. 606/2020 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Poskytování podpůrného opatření spočívajícího v zajištění pedagogické intervence poskytovaného na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jeho normovaná finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu se do 31. ledna 2021 řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Platnost doporučení k poskytování podpůrného opatření spočívajícího ve využití dalšího pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky není dotčena, normovaná finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu u tohoto podpůrného opatření se však ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky řídí pravidly pro podpůrné opatření spočívající v činnosti dalšího pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání stanovenými vyhláškou č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2) § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
3) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
5) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
9) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
10) Kupř. zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů.
11) Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
*) Počet hodin/rok pro stanovení normované finanční náročnosti se přiřadí podle tabulky uvedené v části C.
*) Počet hodin/rok pro stanovení normované finanční náročnosti se přiřadí podle tabulky uvedené v části C.

Související dokumenty

Související články

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství