Program kontrol Státního úřadu inspekce práce

Vydáno: 4 minuty čtení

Na podzim roku 2017 jsme se dočkali změn v zákonech, ze kterých vychází činnost Státního úřadu inspekce práce. V časopisu PSK jsme k tématu již publikovali několik článků. Jedná se především o novelu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ale také o změny v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Těmto novinkám je přizpůsoben i „Roční program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce“ (viz www.suip.cz) Plánované kontroly zaměstnavatelů jsou rozděleny do tří základních oblastí:

  1. bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
  2. pracovní vztahy a podmínky,
  3. zaměstnanost.

V oblasti BOZP se inspekce práce chystá provést nejméně 10 000 kontrol v odvětví stavebnictví, zemědělství, dopravy, ve zpracovatelském průmyslu (s důrazem na průmysl dřevozpracující) a v terciární sféře.

Co se týče pracovních vztahů a podmínek, předmětem kontroly bude například porušování právních předpisů při vydávání potvrzení o zaměstnání, neinformování zaměstnanců o jejich právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, v oblasti odměňování především nevyplacení či krácení mzdy, nedodržení její splatnosti, nedodržení nejnižší úrovně zaručené mzdy a rovněž nevyplacení příplatků zaměstnancům.

Inspekce práce se zaměří také na dodržování předpisů v oblasti pracovní doby, zejména na nevedení či neúplnou evidenci pracovní doby, rozvrhování pracovní doby v rozporu se zákoníkem práce, nedodržení odpočinku v týdnu či nedodržení délky směny.

Po zpřísnění podmínek v oblasti agenturního zaměstnávání se inspekce zaměří především na zprostředkování zaměstnání bez povolení, ale i na nerovné zacházení a nevedení předepsané evidence. V případě agentur bude sledovat hlavně povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání, pojištění proti úpadku, dodržování informačních povinností vůči GŘ Úřadu práce ČR, vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní dobu, dobu odpočinku, vedení evidence, odměňování zaměstnanců a cestovní náhrady, vedení evidence o agenturních zaměstnancích, dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, písemný pokyn k dočasnému výkonu práce u uživatele, porovnání pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a srovnatelného zaměstnance uživatele a délku přidělení agenturního zaměstnance.

U uživatelů se kontroly zaměří především na vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní dobu a dobu odpočinku, vedení evidence pracovní doby, odměňování zaměstnanců, dodržování povinností uživatele, ke kterému je zaměstnanec agentury práce dočasně přidělen, existenci a obsah dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, existenci a obsah písemného pokynu k dočasnému přidělení či porovnání pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a srovnatelného zaměstnance uživatele.

V oblasti zaměstnanosti budou probíhat zejména kontroly nelegálního zaměstnávání občanů ČR, občanů EU a cizinců ze třetích zemí, dále již zmíněné kontroly zprostředkování zaměstnání bez povolení, inspekce bude sledovat i plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dále připravuje kontroly rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání a zaměří se rovněž na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Související dokumenty

Související články

Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 20. část - Inspekce práce a sankční postihy
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 15. část - Preventivně kontrolní činnost a prověrky BOZP na pracovištích
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Nová právní úprava poskytování OOPP
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Opičí neštovice a pracovní prostředí
BOZP, homeworking a home office
Automobil v pracovněprávních vztazích
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Příspěvek na ochranné nápoje
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kontrola používání OOPP
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kontrola alkoholu na pracovišti
Zkouška na alkohol v krvi
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Pracovní úraz a daňový náklad
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Zákonné pojištění jednatele
Smluvní pokuta za porušení BOZP

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Dopady nálezu Ústavního soudu do činnosti orgánů inspekce práce