224/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Schválený:
224/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. června 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se mění takto:
1. V příloze č. 1 se v položce 1.3 za slovo "hluboká" vkládají slova "á 1 cm".
2. V příloze č. 1 položka 1.8 zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8    Poranění sliznic do 10 cm
2
4 za každých dalších 10 cm
2
připočítat 2 body ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
3. V příloze č. 1 položka 1.10 a 1.11 zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.10   Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí  za jedno pohmožděné místo
     kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a     10 - 20 bodů
     svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené části
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.11   Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných    za jedno pohmožděné místo
     částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části      5 - 20 bodů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
4. V příloze č. 1 položka 1.15 zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.15   Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm
2
2 - 4 za každých dalších 100 cm
2
připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
5. V příloze č. 1 položka 7.41 zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.41   Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře             součet bodů příslušných
                                      položek z položek 7.25 až 
                                      7.40, nejvýše však 500 bodů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
6. V příloze č. 4 se na konci kapitoly VI. doplňuje položka 6.1.2, která zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.2   Nedomykavost, dysfonie, fonastenie                          2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.