229/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
229/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. června 2016,
kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zbraních
Čl.I
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části první zní: "ZBRANĚ, STŘELIVO A MUNICE".
2. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:
"(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie32) a upravuje nakládání se střelnými zbraněmi (dále jen "zbraň") a střelivem, podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu.
32) Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.".
3. V § 1 odst. 2 písm. a), b) a e) se za slova "ozbrojenými silami České republiky1)," vkládají slova "Vojenskou policií33),".
Poznámka pod čarou č. 33 zní:
"33) Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 1 odst. 2 písmeno f) zní:
"f) provádění pyrotechnického průzkumu ozbrojenými silami České republiky1), Vojenskou policií33), bezpečnostními sbory1a), Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.".
Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.
5. V § 1 odst. 3 se za slova "ozbrojené síly České republiky1)," vkládají slova "Vojenská policie33),".
6. V § 1 odst. 4 se slova "a střeliva" nahrazují slovy " , střeliva a munice".
7. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 1a
Vztah k právním předpisům upravujícím nakládání s výbušninami
(1) Tento zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na výbušniny vymezené zákonem upravujícím nakládání s výbušninami29) (dále jen "výbušnina").
(2) Výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice, se považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle tohoto zákona.".
8. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "č. 1 k tomuto zákonu".
9. V § 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
10. V části první nadpis hlavy II zní:
"ZBRANĚ A STŘELIVO".
11. V části první hlavě II se nad § 3 vkládá označení dílu 1, které včetně nadpisu zní:
"Díl 1
Kategorie zbraní a střeliva".
12. V § 4 písm. a) bodě 7 se slova "nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači" zrušují.
13. V § 4 písm. b) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje slovem "a", na konci bodu 3 se slovo "a" zrušuje a bod 4 se zrušuje.
14. V § 4 písm. c) se na konci bodu 1 čárka nahrazuje slovem "a", na konci bodu 2 se slovo "a" zrušuje a bod 3 se zrušuje.
15. V části první se označení hlav III až IX a XI včetně nadpisů zrušují a dosavadní hlavy X a XII až XIV se označují jako hlavy III až VI.
16. V části první hlavě II se nad § 8 vkládá označení dílu 2, které včetně nadpisu zní:
"Díl 2
Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva".
17. V § 15 odst. 5 se na konci písmene b) doplňuje slovo "a" a písmeno c) se zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
18. V části první hlavě II se nad § 16 vkládá označení dílu 3, které včetně nadpisu zní:
"Díl 3
Zbrojní průkaz".
19. V § 16 odst. 1 větě první se slova "nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu" zrušují.
20. V § 16 odst. 2 se na konci písmene d) doplňuje slovo "nebo", na konci písmene e) se slovo " , nebo" nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
21. V § 17 odstavec 2 zní:
"(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) posudek o zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle tohoto zákona, a to podle povahy těchto činností (dále jen "zdravotní způsobilost"), nejde-li o podání žádosti o vydání zbrojního průkazu podle § 21a,
b) doklad o odborné způsobilosti vykonávat činnosti podle tohoto zákona, a to podle povahy těchto činností (dále jen "odborná způsobilost"), a
c) fotografii žadatele, která splňuje požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (dále jen "fotografie").".
22. V § 18 odst. 1 písm. d) se za číslo "20" vkládají slova "a 20a".
23. V § 18 odst. 1 písm. e) se slova "a 21a" zrušují.
24. V § 19 odst. 1 se slova "D, E nebo F" nahrazují slovy "D nebo E".
25. Nad § 20 se vkládá nadpis "Zdravotní způsobilost".
26. § 20 zní:
 
"§ 20
(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotnických služeb
a) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
b) poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu, nebo
c) registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let.
(2) Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství.
(3) Není-li držitel zbrojního průkazu v České republice registrován u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo nesdělí-li na výzvu příslušného útvaru policie držitel zbrojního průkazu, u kterého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství je v České republice registrován, může příslušný útvar policie v případě mimořádné prohlídky podle § 20a odst. 3 nebo 4 rozhodnout, že zdravotní způsobilost držitele zbrojního průkazu posoudí poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, kterého příslušný útvar policie určí s ohledem na včasné provedení lékařské prohlídky. Odvolání držitele zbrojního průkazu proti rozhodnutí příslušného útvaru policie podle věty první nemá odkladný účinek.
(4) Posudek o zdravotní způsobilosti vydává, jde-li o zaměstnance, poskytovatel pracovnělékařských služeb, v ostatních případech poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na základě výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření. Další potřebná odborná vyšetření je posuzující lékař oprávněn vyžádat, pokud je to potřebné pro posouzení zdravotního stavu žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu; přitom se přihlédne také k rozsahu skupin zbrojního průkazu, pro které má být posudek vydán, a k povaze činnosti, kterou bude posuzovaná osoba jako držitel zbrojního průkazu vykonávat.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví
a) požadavky na zdravotní způsobilost,
b) nemoci, vady a stavy, kdy nelze vydat kladný posudek nebo kdy jej lze vydat pouze za předpokladu provedení odborného vyšetření,
c) druhy prohlídek a jejich obsah a
d) náležitosti lékařského posudku.".
27. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:
 
"§ 20a
(1) Každý lékař, který v rámci poskytování zdravotních služeb zjistí nebo nabude důvodné podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost podle tohoto zákona, je oprávněn u příslušného útvaru policie ověřit, zda je taková osoba držitelem zbrojního průkazu; příslušný útvar policie tyto údaje lékaři sdělí bez zbytečného odkladu. V případě zjištění, že taková osoba je držitelem zbrojního průkazu, lékař podle věty první oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám.
(2) V případě, že lékař podle odstavce 1 zjistí u pacienta, který je držitelem zbrojního průkazu, pokud je mu tato skutečnost známa, změnu zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám, a uvědomí policii. Příslušný útvar policie po oznámení skutečností podle věty první postupuje podle odstavce 3.
(3) Existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, může příslušný útvar policie vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce. O výzvě podle věty první příslušný útvar policie bez zbytečného odkladu informuje posuzujícího lékaře a sdělí mu důvody důvodného podezření. Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy podle věty první podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a předložit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Posuzující lékař a lékař se specializací v příslušném oboru zajišťující další potřebná odborná vyšetření jsou povinni lékařskou prohlídku provést a zajistit odborná vyšetření u určeného poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy se držitel zbrojního průkazu k posuzujícímu lékaři poprvé dostavil. Pokud se držitel zbrojního průkazu k lékařské prohlídce nedostaví nebo se jí odmítne podrobit, posuzující lékař tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie.
(4) Posuzující lékař, který u držitele zbrojního průkazu zjistí změnu zdravotního stavu, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost podle tohoto zákona, je povinen nový posudek o zdravotní způsobilosti zaslat bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie; u držitele zbrojního průkazu skupiny D je poskytovatel pracovnělékařských služeb povinen také informovat bez zbytečného odkladu zaměstnavatele držitele zbrojního průkazu skupiny D. V případě, že si posuzující lékař před vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti vyžádá provedení dalších potřebných odborných vyšetření, uvědomí o této skutečnosti příslušný útvar policie a uvede, zda u držitele zbrojního průkazu existuje podezření na změnu zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví.".
28. § 21a včetně nadpisu zní:
 
"§ 21a
Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatelem, který není držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu
(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, je povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit posudek o zdravotní způsobilosti.
(2) Nesplňuje-li žadatel o vydání zbrojního průkazu podmínku zdravotní způsobilosti, příslušný útvar policie jej vyrozumí, že nebude ke zkoušce odborné způsobilosti připuštěn.
(3) Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti starší než 3 měsíce. Je-li žádost o vydání zbrojního průkazu podána do 3 měsíců ode dne podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, není žadatel povinen připojit posudek o zdravotní způsobilosti.".
29. V § 22 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
30. V § 23 odst. 1 písm. c) bod 1 zní:
"1. na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku munice,".
31. V § 23 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
32. V § 27 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo", na konci písmene d) se slovo " , nebo" nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
33. V § 27 odst. 3 se slova "a držitel zbrojního průkazu je povinen tento průkaz neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie" zrušují.
34. § 27a se zrušuje.
35. V § 28 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo "a" a písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
36. V § 28 odst. 2 se závěrečná část ustanovení zrušuje.
37. V § 28 odst. 4 písmeno b) zní:
"b) nabývat do vlastnictví střelivo pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně; toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit a".
38. V § 28 se odstavec 6 zrušuje.
39. V § 29 odst. 1 písm. d) se slova "střelného prachu a zápalek," zrušují.
40. V § 29 odst. 1 písm. e) se slova "ke kontrole" zrušují a slova "provedení kontroly" se nahrazují slovy "jejich předložení".
41. V § 29 odst. 1 písm. f) se slova "kontrole zbraně příslušným útvarem" nahrazují slovy "předložení příslušnému útvaru".
42. V § 29 odst. 1 písmeno j) zní:
"j) odevzdat příslušnému útvaru policie zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně
1. do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojního průkazu, nebo
2. neprodleně v případě, že byl držiteli zbrojní průkaz odňat podle § 27 odst. 1 písm. a), b) nebo c),".
43. V § 29 odstavec 2 zní:
"(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu a odevzdat příslušnému útvaru policie tento posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Den uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu se vyznačuje ve zbrojním průkazu.".
44. V § 29 odst. 2 větě první se slova "nebo F" zrušují.
45. V § 29 se odstavce 4, 5, 7 a 8 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.
46. V části první hlavě II se nad § 31 vkládá označení dílu 4, které včetně nadpisu zní:
"Díl 4
Zbrojní licence".
47. V § 31 úvodní části ustanovení se slova "nebo k provozování pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro zbrojní licenci skupiny K" zrušují.
48. V § 31 se na konci písmene i) čárka nahrazuje slovem "a", na konci písmene j) se slovo "a" nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.
49. V § 32 odst. 1 písm. c) se slova "místa výroby, přechovávání, skladování, používání nebo ničení zbraně nebo střeliva, způsob jejich zabezpečení" nahrazují slovy "každé provozovny nebo místa, kde je žadatel oprávněn vykonávat jinou než podnikatelskou činnost podle tohoto zákona, (dále jen "provozovna"), právní důvod užívání provozovny, způsob zabezpečení zbraní a střeliva v provozovně".
50. V § 32 odst. 1 písm. d) se slova " , jedná-li se o vydání zbrojní licence skupiny A až J" zrušují.
51. V § 32 odstavec 3 zní:
"(3) K žádosti o vydání zbrojní licence je žadatel povinen připojit
a) návrh vnitřního předpisu podle § 39 odst. 1 písm. d) a
b) doklad o povolení vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládat se zbraněmi a střelivem, je-li důvodem žádosti o zbrojní licenci taková činnost.".
52. V § 33 odst. 1 písm. a) se slova "nebo v oboru pyrotechnického průzkumu, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny K" zrušují.
53. V § 33 odst. 2 se na konci písmene b) slovo "nebo" zrušuje, na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby v posledních 5 letech vykonával funkci odpovědného zástupce držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence, jemuž byla zbrojní licence nebo muniční licence odňata z důvodu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) nebo v § 36 odst. 2, nebo byl členem statutárního orgánu takového držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence.".
54. V § 36 odst. 4 se číslo "3" nahrazuje číslem "5".
55. V § 38 se odstavec 9 zrušuje.
56. V § 39 odst. 1 písm. a) se slova "nebo místo uložení zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva" zrušují.
57. V § 39 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) vydat vnitřní předpis a zaslat jej a každou jeho změnu do 10 pracovních dní ode dne jejich vydání příslušnému útvaru policie; ve vnitřním předpisu držitel zbrojní licence stanoví
1. pravidla pro používání zbraní a střeliva,
2. způsob evidence, uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva a
3. způsob bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem včetně postupu při nabíjení a vybíjení zbraně,".
58. V § 39 odst. 1 písm. e) se za slovo "podle" vkládají slova "§ 50b a".
59. V § 39 odst. 1 písm. f) se slovo " , munice" zrušuje.
60. V § 39 odst. 1 písmeno g) zní:
"g) na výzvu Ministerstvu obrany nebo zahraničnímu inspekčnímu týmu v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany předložit zbraň kategorie A, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,".
61. V § 39 odst. 1 písm. h) se slova "příslušnému útvaru" a slova "ke kontrole" zrušují a slova "provedení kontroly" se nahrazují slovy "jejich předložení".
62. V § 39 odst. 1 písm. i) se slova "kontrole zbraně příslušným útvarem" nahrazují slovy "předložení zbraně příslušnému útvaru".
63. V § 39 odst. 1 písm. k) se slova " , místa uložení zbraně" zrušují.
64. V § 39 se odstavce 6 a 7 zrušují.
65. V části první hlavě II se nad § 41 vkládá označení dílu 5, které včetně nadpisu zní:
"Díl 5
Registrace a průkaz zbraně".
66. V § 41 odst. 4 větě první se slovo "kontrole" nahrazuje slovy "při jejím předložení policii".
67. V § 42 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
68. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který zní:
 
"§ 42a
V případě, že ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky1), Vojenská policie33), bezpečnostní sbor1a), Vojenské zpravodajství1b), Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, kraj, obec nebo ozbrojené síly nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky a překračování státních hranic České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo munici uvedeným v § 1 odst. 2 písm. a) až d) na osobu, která je oprávněna se zbraní, střelivem nebo municí nakládat podle tohoto zákona, jsou povinny oznámit tuto skutečnost do 10 pracovních dnů Policejnímu prezidiu České republiky (dále jen "Policejní prezidium"). Ustanovení § 42 se použije přiměřeně.".
69. V části první hlavě II se nad § 44 vkládá označení dílu 6, které včetně nadpisu zní:
"Díl 6
Vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva".
70. V § 46 odst. 3 se slova "České republiky (dále jen "Policejní prezidium")" zrušují.
71. V § 49 odst. 9 se za slova "držiteli zadrží" vkládá slovo " , zajistí".
72. V § 50 odst. 7 větě první se slova "24 hodin před zahájením přepravy, nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního dne před zahájením přepravy," nahrazují slovy "1 hodinu před zahájením přepravy".
73. V § 50 odst. 7 větě druhé se slova "na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis," nahrazují slovy "s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní a jeho vytištěná listinná kopie".
74. V § 50a odst. 1 větě první se slova "24 hodin před zahájením přepravy, nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního dne" nahrazují slovy "1 hodinu".
75. V § 50a odst. 1 větě třetí se slova "na předepsaném tiskopise," nahrazují slovy "s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní a jeho vytištěná listinná kopie".
76. V § 50 odst. 8 větě první a v § 50a odst. 1 větě první se slova " , více než 200 000 kusů střeliva nebo jakékoliv množství munice" nahrazují slovy "nebo více než 200 000 kusů střeliva".
77. V § 50 se odstavec 9 zrušuje.
Dosavadní odstavce 10 až 13 se označují jako odstavce 9 až 12.
78. V § 50a se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
79. Za § 50a se vkládá nový § 50b, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 50b
Zabezpečení zbraní a střeliva v průběhu přepravy
Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B nebo C nebo se střelivem do těchto zbraní a podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky je v průběhu jejich přepravy povinen zabezpečit zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví prováděcí právní předpis; tím nejsou dotčeny právní předpisy upravující přepravu zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu18).".
80. V části první hlavě II se nad § 52 vkládá označení dílu 7, které včetně nadpisu zní:
"Díl 7
Střelnice".
81. V § 52 odst. 4 písmeno a) zní:
"a) listinu prokazující oprávnění užívat nemovitost jako střelnici,".
Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.
82. V části první hlavě II se nad § 56 vkládá označení dílu 8, které včetně nadpisu zní:
"Díl 8
Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem".
83. § 56 a 57 včetně nadpisů znějí:
 
"§ 56
Zadržení zbraně, střeliva nebo dokladu
(1) Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem.
(2) Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, B nebo C, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, pokud
a) existuje důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo k takové změně zdravotního stavu, která může v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob,
b) byl odňat zbrojní průkaz podle § 27 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo zbrojní licence podle § 36 odst. 1 písm. b) nebo § 36 odst. 2 a dosavadní držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence neodevzdal průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně příslušnému útvaru policie, nebo
c) je dán důvod pro zajištění podle § 57 odst. 1 a existuje důvodné podezření, že další nakládání se zbraní nebo střelivem držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence může představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob.
(3) Pokud držitel zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence na výzvu příslušníka policie neprodleně neodevzdá věci, které mají být zadrženy podle odstavce 2, nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií, je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají, a zadržet je.
(4) Příslušník policie může zadržet zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo podle odstavce 1 v místě jejich dosavadního uložení a současně zabránit přístupu k nim osobě, které byly zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo zadrženy, nebo jiné neoprávněné osobě, je-li to odůvodněno jejich množstvím nebo velikostí.
(5) Příslušník policie, který zadržel věc uvedenou v odstavcích 1 a 2, vydá jejímu držiteli na místě potvrzení o převzetí zadržené věci a neprodleně ji odevzdá s uvedením důvodu zadržení příslušnému útvaru policie.
(6) Pominou-li důvody, které vedly k zadržení zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně nebo dokladu, musí být tyto věci útvarem policie, u něhož jsou v úschově, bez zbytečného odkladu vráceny po předložení vydaného potvrzení tomu, komu byly zadrženy. Pokud není ten, komu byly věci zadrženy, totožný s jejich vlastníkem, musí být věci vráceny jejich vlastníkovi.
 
§ 57
Zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu
(1) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do těchto zbraní, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, B nebo C, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, jestliže proti jejich držiteli bylo zahájeno
a) v případě fyzické osoby trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 odst. 1,
b) v případě právnické osoby trestní stíhání pro úmyslný trestný čin,
c) v případě fyzické osoby správní řízení pro přestupek spáchaný tím, že
1. vlastní, drží nebo nosí zbraň v rozporu s § 8,
2. v rozporu s § 20a odst. 3 se nepodrobí lékařské prohlídce nebo nepředloží posudek o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie,
3. střílí ze zbraně v rozporu s § 28 odst. 5,
4. v rozporu s § 29 odst. 1 písm. l) se nepodrobí vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou nebo v rozporu s § 29 odst. 3 písm. b) nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky, léků nebo v důsledku nemoci,
5. nepostupuje podle § 41 odst. 5, nebo
6. neoznámí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C podle § 42 odst. 1, nebo
d) v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby správní řízení pro správní delikt spáchaný tím, že vlastní nebo drží zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.
(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, B, C nebo D, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropského zbrojního pasu, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, které byly zadrženy podle § 56 a ve věci má být vedeno řízení podle tohoto nebo zvláštního zákona. Pokud není do 1 měsíce od jejich zadržení zahájeno řízení podle tohoto zákona nebo věc není postoupena orgánu oprávněnému vést řízení podle zvláštního zákona, příslušný útvar policie postupuje podle odstavce 8.
(3) Účastníkem řízení o zajištění je osoba, která přechovává věci podle odstavce 1 nebo 2 a dále jejich vlastník nebo osoba, která je uvedena v dokladu. Osoba, která věci zajištěné podle odstavce 1 nebo 2 přechovává, je povinna tyto věci odevzdat bez zbytečného odkladu do úschovy útvaru policie, který o jejich zajištění rozhodl, nebo sdělit místo jejich uložení a umožnit jejich převzetí policií. Policie o převzetí zajištěných věcí vydá potvrzení.
(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek.
(5) Pokud držitel zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně nebo dokladu, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle odstavce 1, je na výzvu příslušného útvaru policie neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí, je příslušný útvar policie oprávněn za účelem zajištění zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně nebo doklad odebrat, přitom je oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají. Ustanovení správního řádu o exekuci na nepeněžitá plnění se nepoužijí.
(6) Příslušný útvar policie může v odůvodněných případech rozhodnout o zajištění zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva v místě jejich dosavadního uložení. Osoba, u níž jsou zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo podle odstavce 1 nebo 2 zajištěny, je povinna zajištění strpět a nesmí se zbraní, zakázaným doplňkem zbraně nebo střelivem zajištěnými podle odstavce 1 nebo 2 nakládat nebo umožnit takové nakládání jiné osobě.
(7) Příslušný útvar policie může tomu, komu byly věci podle odstavce 1 nebo 2 zajištěny, uložit povinnost uhradit náklady na provedení jejich zajištění.
(8) Pominou-li důvody, které vedly k zajištění zbraně, střeliva, zakázaného doplňku zbraně nebo dokladu, rozhodne příslušný útvar policie bez zbytečného odkladu o vrácení zajištěných věcí tomu, komu byly zajištěny. Pokud není ten, komu byly věci zajištěny, totožný s jejich vlastníkem, musí být věci vráceny jejich vlastníkovi.".
84. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 57a
Odstranění střeliva
(1) Kontrolní orgán podle § 75a rozhodne o odstranění střeliva, které je ve špatném technickém stavu, a určí k tomu jeho držiteli přiměřenou lhůtu.
(2) Policie zajistí odstranění střeliva podle odstavce 1, je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek nebo prohlásí-li vlastník střeliva, že v určené lhůtě není schopen odstranění střeliva zajistit, nebo jej v určené lhůtě neodstraní.
(3) Příslušný útvar policie může držiteli střeliva, které bylo odstraněno podle odstavce 2, uložit povinnost uhradit náklady spojené s odstraněním střeliva.".
85. V § 58 odst. 7 větě druhé se slova "skupiny A" zrušují.
86. V § 63 odstavec 4 zní:
"(4) Příslušný útvar policie ověří původ a stav zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně a může je předat k provedení kriminalistické expertizy. Příslušný útvar policie žádost podle odstavce 2 zamítne, pokud bylo zjištěno důvodné podezření, že se zbraní nebo zakázaným doplňkem zbraně byl spáchán trestný čin nebo přestupek.".
87. § 68 a 69 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 34 znějí:
 
"§ 68
Nálezy dokladů nebo zbraní
(1) Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen odevzdat neprodleně tyto doklady příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který je předá nejbližšímu útvaru policie. O převzetí dokladů vydá ten, kdo je převzal, potvrzení.
(2) Každý, kdo nalezne zbraň nebo zakázaný doplněk zbraně, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.
(3) Útvar policie, jemuž byl podle odstavce 2 oznámen nález zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně, uloží nalezenou zbraň nebo zakázaný doplněk zbraně a zabezpečí jejich úschovu po dobu 6 měsíců od jejich uložení. Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadají nalezené zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně do vlastnictví státu.
(4) Zbraň nebo zakázaný doplněk zbraně, které jejich vlastník opustil34), připadají do vlastnictví státu.
 
§ 69
Nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a přebíjení nábojů
(1) Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani je oprávněna nabývat do vlastnictví a držet fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba. Osoba uvedená ve větě první je oprávněna nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit nejvýše celkem 3 kilogramy černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 10 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami29) se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném ve větě druhé nepoužije.
(2) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva může za účelem prodeje přechovávat černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky nejvýše v množství, které s ohledem na způsob skladování stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Každý musí dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob.
(4) Každý, kdo nabývá do vlastnictví nebo drží černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky, je musí zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a musí zajistit podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami. Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na zabezpečení a podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a stanoví prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí.
(5) Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, B nebo C smí pouze držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence. Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie D smí osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba. Přebíjet náboje je osoba podle věty první a druhé oprávněna jen pro vlastní potřebu, přitom musí dodržovat technologické postupy, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů; to neplatí pro držitele zbrojní licence skupiny A a B.
34) § 1045 odst. 1 občanského zákoníku.".
88. § 70 se zrušuje.
89. V části první se za hlavu II vkládá nová hlava III, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 35 až 38 zní:
 
"HLAVA III
MUNICE A PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM
Díl 1
Obecná ustanovení o munici
 
§ 70
(1) Nestanoví-li tato hlava jinak, použijí se pro nakládání s municí ustanovení tohoto zákona o nakládání se zakázaným střelivem.
(2) Munice znehodnocená postupem podle prováděcího právního předpisu, řez munice provedený postupem podle prováděcího právního předpisu a makety munice se považují za zbraně kategorie D.
 
§ 70a
zrušen
(1) Municí je úplně i neúplně zkompletovaný výrobek obsahující výbušninu nebo nukleární, biologický nebo chemický materiál, speciálně konstruovaný pro použití ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory. Druhy a skupiny munice jsou vymezeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(2) Munice, jejíž použití, vývoj, výroba, skladování, převod nebo hromadění je zakázáno mezinárodní smlouvou35), která je součástí právního řádu, je zakázanou municí. Zakázanou munici a její součásti lze nabývat do vlastnictví a držet, pouze stanoví-li tak zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.
(3) V pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, rozhoduje ministerstvo na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední na základě vyjádření Ministerstva obrany, Českého báňského úřadu, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a policie. V pochybnostech, zda se výrobek určitého typu považuje za zakázanou munici podle odstavce 2, rozhoduje na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední ústřední správní úřad, který podle zvláštního zákona vykonává státní správu nebo kontrolu na úseku zakázané munice podle příslušné mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu. Informace o rozhodnutí podle věty první a druhé se zveřejní na internetových stránkách ústředního správního úřadu, který rozhodnutí vydal.
(4) Na klasifikaci munice z hlediska nebezpečnosti a snášenlivosti se použije obdobně klasifikace podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Díl 2
Muniční průkaz
 
§ 70b
(1) Muniční průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu v rozsahu podle druhu muničního průkazu opravňuje k provádění činností při nakládání s municí a k provádění pyrotechnického průzkumu, a to pouze v rámci pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli muniční licence. Doba platnosti muničního průkazu je 10 let.
(2) Muniční průkaz se rozlišuje podle rozsahu oprávnění na
a) základní muniční průkaz,
b) vyšší muniční průkaz a
c) průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu.
(3) Držitel základního muničního průkazu je za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem29) při nakládání s municí oprávněn zajišťovat manipulaci s municí a provádět činnosti při skladování munice.
(4) Držitel vyššího muničního průkazu je oprávněn
a) provádět činnosti při nakládání s municí jako držitel základního muničního průkazu,
b) odpalovat a střílet munici a
c) vykonávat činnost muničáře; muničářem je fyzická osoba, která je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a ve stanoveném rozsahu zabezpečuje plnění povinností při nakládání s municí.
(5) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněn
a) provádět činnosti při nakládání s municí jako držitel vyššího muničního průkazu a
b) provádět pyrotechnický průzkum.
 
§ 70c
Řízení ve věcech muničního průkazu
Nestanoví-li tato hlava jinak, použijí se na řízení ve věcech muničního průkazu ustanovení o řízení ve věcech zbrojního průkazu skupiny D obdobně.
 
§ 70d
Vydání muničního průkazu
(1) Muniční průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti o vydání muničního průkazu musí být
a) osobní údaje žadatele a
b) uvedení druhu muničního průkazu, o jehož vydání žadatel žádá.
(2) Příslušný útvar policie vydá muniční průkaz fyzické osobě, která splňuje podmínky pro vydání zbrojního průkazu skupiny D, nestanoví-li tato hlava jinak.
(3) Podmínkou pro získání základního muničního průkazu není odborná způsobilost žadatele.
(4) Podmínkou pro získání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je odborná způsobilost žadatele podle § 70f. Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je k žádosti o vydání muničního průkazu povinen připojit také osvědčení o odborné způsobilosti, které nesmí být starší než 1 rok.
(5) Podmínkou pro získání vyššího muničního průkazu není odborná způsobilost podle § 70f v případě žadatele, který doloží, že je držitelem platného oprávnění pyrotechnika podle zvláštního právního předpisu36).
(6) V případě vydání
a) vyššího muničního průkazu držiteli základního muničního průkazu vydá příslušný útvar policie vyšší muniční průkaz výměnou za základní muniční průkaz,
b) průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu držiteli základního muničního průkazu nebo vyššího muničního průkazu vydá příslušný útvar policie muniční průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu výměnou za základní muniční průkaz nebo vyšší muniční průkaz,
s dobou platnosti původního muničního průkazu.
(7) O vydání muničního průkazu lze opětovně požádat po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odnětí.
 
§ 70e
(1) Ustanovení § 20 a 20a o posuzování zdravotní způsobilosti a postupu v případě zjištění změny zdravotního stavu žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu se obdobně použijí na posuzování zdravotní způsobilosti a postup v případě zjištění změny zdravotního stavu žadatele o vydání muničního průkazu a držitele muničního průkazu.
(2) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí muničního průkazu z důvodů uvedených v § 27 odst. 1 nebo jestliže držitel muničního průkazu vážným způsobem nebo opakovaně porušil povinnost nebo zákaz stanovené v § 70h.
 
§ 70f
Odborná způsobilost žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
(1) Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu prokazuje odbornou způsobilost před komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců navržených ministerstvem, policií, Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem.
(2) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu zahrnuje písemný test a ústní pohovor. Žadatel při zkoušce osvědčuje znalost
a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) dalších právních předpisů upravujících nakládání s municí,
c) právních předpisů upravujících nakládání s výbušninami,
d) nauky o munici, střelivu a výbušninách a
e) zdravotnického minima.
(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se skládá z teoretické části, která zahrnuje písemný test a ústní pohovor a při které žadatel osvědčuje znalosti v rozsahu podle odstavce 2, a z praktické části, v níž se posuzují teoretické znalosti žadatele vztahující se k prakticky předváděným činnostem a která zahrnuje
a) identifikaci a stanovení možné míry nebezpečnosti munice, střeliva a výbušniny a jejich detekci,
b) zajišťování místa nálezu munice, střeliva a výbušniny,
c) bezpečnou manipulaci s municí, střelivem a výbušninou a
d) likvidaci munice, střeliva a výbušnin.
(4) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška se podává ministerstvu, které podané přihlášky eviduje podle data doručení a žadateli oznámí termín a místo konání zkoušky. Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky bez náležité omluvy, ministerstvo jeho přihlášku odloží; o odložení provede pouze záznam do spisu.
(5) Žadateli, který u zkoušky odborné způsobilosti uspěl, vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu. Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl nebo se bez náležité omluvy ke zkoušce nedostavil, může se ke zkoušce znovu přihlásit za podmínek uvedených v odstavci 4, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
(6) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu hradí žadatel; může je hradit i držitel muniční licence.
(7) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušební řád stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 70g
Další požadavky na bezúhonnost a spolehlivost žadatele o muniční průkaz
(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání muničního průkazu nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití, porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití, provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky a nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu, jestliže ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl uložen, neuplynulo alespoň 10 let, není-li podle § 22 třeba, aby ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl uložen, uplynula delší doba.
(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání muničního průkazu nepovažuje také ten, kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku podle tohoto zákona nebo na úseku používání výbušnin.
(3) Při posouzení dodatečných podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti žadatele o vydání muničního průkazu podle odstavců 1 a 2 se použije § 22 odst. 2 a 3 a § 23 odst. 2 obdobně.
 
§ 70h
Povinnosti držitele muničního průkazu
(1) Držitel muničního průkazu je povinen
a) dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s municí, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob,
b) zabezpečit svůj muniční průkaz proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) na výzvu policie předložit muniční průkaz,
d) neprodleně oznámit policii ztrátu nebo odcizení muničního průkazu,
e) provést u příslušného útvaru policie výměnu muničního průkazu za nový a zároveň odevzdat původní doklad do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jeho držitele,
f) mít u sebe při provádění činnosti při nakládání s municí a při provádění pyrotechnického průzkumu muniční průkaz,
g) podrobit se na výzvu příslušníka policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není při provádění činnosti při nakládání s municí nebo při provádění pyrotechnického průzkumu ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
h) podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu a odevzdat příslušnému útvaru policie posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu; den uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu se vyznačuje v muničním průkazu a
i) dostavit se na základě výzvy příslušného útvaru policie k posuzujícímu lékaři, podrobit se lékařské prohlídce a bez zbytečného odkladu předložit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti; ustanovení § 20a odst. 3 se použije obdobně.
(2) Držitel vyššího muničního průkazu a držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je při zabezpečování činnosti muničáře dále povinen
a) umožnit manipulaci s municí pouze fyzické osobě uvedené v § 70m odst. 2 písm. b),
b) dohlížet na manipulaci s municí prováděnou držitelem muničního průkazu, který pro držitele obecné muniční licence nezajišťuje plnění povinností muničáře,
c) neprodleně oznámit policii ztrátu nebo odcizení munice nebo výbušniny,
d) neprodleně oznámit policii zjištění rizikového technického stavu munice,
e) zabezpečit obecnou muniční licenci a další doklady vydané podle tohoto zákona nebo vztahující se k munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
f) zabezpečit munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a zajistit bezpečnost muničního skladiště a
g) zajistit dodržování pravidel pro manipulaci, skladování munice, jakož i pro provádění jiné činnosti při nakládání s municí stanovených vnitřním předpisem držitele obecné muniční licence a provozním řádem střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.
(3) Držitel muničního průkazu nesmí provádět činnost při nakládání s municí, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky nebo léků anebo v důsledku nemoci nebo úrazu.
(4) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je při provádění pyrotechnického průzkumu dále povinen
a) vyzvat k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou,
b) označit místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny,
c) zajistit místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny před nepovolanými osobami,
d) upozornit osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění nebezpečného prostoru,
e) neprodleně ohlásit policii nález munice, střeliva nebo výbušniny,
f) dodržovat podmínky pro zacházení s municí, střelivem nebo výbušninou,
g) zabezpečit nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením a
h) bez zbytečného odkladu zapisovat nálezy munice, střeliva nebo výbušniny do evidenční knihy o nálezech munice, střeliva a výbušnin (dále jen "kniha nálezů").
(5) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu při provádění pyrotechnického průzkumu dále nesmí
a) manipulovat s municí, střelivem nebo výbušninou v rozporu s tímto zákonem a
b) zneškodňovat nebo likvidovat munici, střelivo nebo výbušninu.
Díl 3
Muniční licence
 
§ 70i
(1) Muniční licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu v rozsahu podle druhu muniční licence opravňuje k nakládání s municí nebo k zajišťování provádění pyrotechnického průzkumu.
(2) Nabývat do vlastnictví, držet, přechovávat, skladovat munici a jinak nakládat s municí je oprávněn pouze držitel obecné muniční licence.
(3) Provádění pyrotechnického průzkumu je oprávněn zajišťovat pouze držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu.
 
§ 70j
Vydání muniční licence
(1) Muniční licenci vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) údaj, zda žadatel žádá o vydání obecné muniční licence nebo muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu,
c) způsob a účel nakládání s municí, pro které podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba žádá o vydání obecné muniční licence, a
d) osobní údaje odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby nebo osobní údaje odpovědného zástupce podnikající fyzické osoby, pokud byl ustanoven.
(2) Žadatel o vydání obecné muniční licence v žádosti o vydání muniční licence dále uvede
a) osobní údaje osoby, která je pro něj v rámci svého pracovního zařazení oprávněna zabezpečovat činnost muničáře při manipulaci, skladování a jiném nakládání s municí, včetně čísla jejího muničního průkazu,
b) adresu každé provozovny, právní důvod užívání provozovny a způsob jejího zabezpečení a
c) údaj o tom, zda se na kteroukoliv provozovnu žadatele vzhledem k množství skladované, umisťované, zpracovávané nebo jakkoliv jinak používané munice nebo výbušnin vztahuje nebo bude vztahovat zákon o prevenci závažných havárií37), současně uvede údaj o zařazení objektu do příslušné skupiny nebo nezařazení podle zákona o prevenci závažných havárií.
(3) Příslušný útvar policie vydá muniční licenci podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě se sídlem na území České republiky, která
a) je držitelem živnostenského oprávnění v oboru
1. nakládání s municí, žádá-li o vydání obecné muniční licence, nebo
2. pyrotechnického průzkumu, žádá-li o vydání licence pro provádění pyrotechnického průzkumu;
příslušný útvar policie si za účelem ověření této skutečnosti opatří výpis z živnostenského rejstříku, nebo
b) prokáže, že je oprávněna k zajišťování vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládat s municí; v takovém případě je žadatel povinen k žádosti připojit ověřenou kopii dokladu o povolení této činnosti.
(4) K žádosti o vydání muniční licence je žadatel povinen připojit
a) listinu prokazující oprávnění užívat provozovnu pro účely nakládání s municí, jde-li o žádost o vydání obecné muniční licence,
b) návrh vnitřního předpisu podle § 70m odst. 2 písm. c) a
c) doklad o povolení vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládat s municí, je-li důvodem žádosti o muniční licenci taková činnost.
(5) Příslušný útvar policie žádost o vydání muniční licence zamítne, jestliže
a) podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 3,
b) právnická osoba není bezúhonná, byla-li odsouzena pro úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo trestný čin uvedený v § 70g odst. 1; v případě trestného činu uvedeného v § 70g odst. 1 se nepřihlíží k zahlazení odsouzení ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, jestliže ode dne nabytí právní moci rozsudku neuplynulo alespoň 10 let,
c) podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby nesplňují podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti pro vydání muničního průkazu, nebo
d) podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby v posledních 5 letech vykonával funkci odpovědného zástupce držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence, jemuž byla zbrojní licence nebo muniční licence odňata z důvodu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) nebo v § 36 odst. 2, nebo byl členem statutárního orgánu takového držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence.
(6) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti osob uvedených v odstavci 5 o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů12). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby nebo jejího odpovědného zástupce nebo odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
(7) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání muniční licence, je-li zahájeno trestní stíhání osoby pro trestný čin, jehož spáchání vylučuje bez- úhonnost právnické osoby podle odstavce 5 písm. b) nebo fyzické osoby podle odstavce 5 písm. c).
(8) Adresa provozovny se uvede v obecné muniční licenci. Příslušný útvar policie zašle bez zbytečného odkladu kopii obecné muniční licence nebo nové obecné muniční licence živnostenskému úřadu příslušnému podle sídla držitele muniční licence. Živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku pouze provozovnu uvedenou v obecné muniční licenci.
 
§ 70k
Prověřování bezúhonnosti a spolehlivosti
Příslušný útvar policie prověří bezúhonnost a spolehlivost osob uvedených v § 70j odst. 5 alespoň jednou během 5 let od vydání muniční licence a následně vždy alespoň během každých 5 let nebo při změně v těchto osobách.
 
§ 70l
Řízení ve věcech muniční licence
(1) Na odnětí muniční licence a zánik platnosti muniční licence se obdobně použijí ustanovení o odnětí zbrojní licence a zániku platnosti zbrojní licence, nestanoví-li tato hlava jinak.
(2) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí muniční licence také tehdy, jestliže držitel muniční licence přestal splňovat některou z podmínek pro vydání muniční licence uvedených v § 70j odst. 3 nebo nastala některá ze skutečností odůvodňující zamítnutí žádosti o vydání muniční licence podle § 70j odst. 5.
(3) O vydání muniční licence lze opětovně požádat po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odnětí.
 
§ 70m
Povinnosti držitele muniční licence
(1) Držitel muniční licence je povinen
a) neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení muniční licence,
b) na výzvu policie předložit muniční licenci, včetně příslušných dokladů vztahujících se k munici,
c) požádat příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence, jestliže došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby nebo jména, příjmení nebo místa pobytu podnikající fyzické osoby; žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen, a
d) oznámit příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby a jejich osobní údaje nebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, nebo pokud bude ustanoven nový odpovědný zástupce, a jeho osobní údaje; oznámení musí podat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.
(2) Držitel obecné muniční licence je dále povinen
a) ustanovit muničáře, a to pro každou provozovnu, zajistit přítomnost muničáře v provozovně vždy, dochází-li zde k manipulaci s municí, a ustanovit muničáře do 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího muničáře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,
b) zajistit, aby činnosti při nakládání s municí prováděla pouze fyzická osoba, která je k němu v pracovním, členském nebo obdobném poměru a je držitelem příslušného muničního průkazu; tuto povinnost nemá držitel obecné muniční licence u fyzické osoby,
1. na jejíž činnost dohlíží držitel muničního průkazu, který je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
2. která manipuluje s komponenty munice neobsahujícími žádné aktivní muniční náplně,
3. která je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
4. která provádí činnost vymezenou ve vnitřním předpisu držitele obecné muniční licence a
5. která je prokazatelně poučena o způsobu bezpečné manipulace s municí,
c) vydat vnitřní předpis a zaslat jej a každou jeho změnu do 10 pracovních dní ode dne jejich vydání příslušnému útvaru policie; ve vnitřním předpisu držitel muniční licence stanoví
1. pravidla pro bezpečnou manipulaci, skladování a jiné nakládání s municí,
2. způsob evidence munice a
3. dokumentaci muničního skladiště podle § 70r odst. 5,
d) zajistit podmínky pro zabezpečení munice proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a podmínky pro zajištění bezpečnosti muničního skladiště a splňovat stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice podle § 70r,
e) při zjištění špatného technického stavu munice učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku a učiněná opatření neprodleně oznámit policii,
f) neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení munice,
g) na výzvu Ministerstvu obrany nebo zahraničnímu inspekčnímu týmu v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany předložit na určeném místě zakázanou munici, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,
h) na výzvu policie předložit na určeném místě munici včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,
i) požádat příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence, pokud má dojít ke změně místa provozovny; žádost musí být podána nejméně 1 měsíc přede dnem, kdy má ke změně dojít, příslušný útvar policie vydá novou muniční licenci výměnou za doklad původní,
j) zapisovat do evidenční knihy munice v centrálním registru zbraní údaje o druhu, typu a výrobním provedení munice, původu munice, datu výroby a datu expirace munice, množství zalaborované výbušniny a třídě nebezpečnosti a třídě snášenlivosti munice (dále jen "údaje o munici"),
k) zajistit u držitelů muničního průkazu, kteří v rámci jeho činnosti manipulují, zajišťují uskladnění nebo jinak nakládají s municí, nejméně jednou ročně školení bezpečnosti při nakládání s municí; o provedených školeních je držitel obecné muniční licence povinen vést evidenci,
l) umožnit příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti obecné muniční licence převzetí munice do úschovy nebo její zajištění v místě dosavadního uložení,
m) před delaborací, znehodnocováním nebo ničením munice nebo výrobou řezů munice zpracovat dokumentaci technologického postupu, při delaboraci, znehodnocování nebo ničení munice nebo výrobě řezů munice technologický postup uvedený v dokumentaci dodržovat a tuto dokumentaci uchovávat alespoň po dobu 10 let od posledního provedení delaborace, znehodnocení nebo ničení munice příslušného typu nebo výrobě řezů munice příslušného typu,
n) označit znehodnocenou munici kontrolní znehodnocovací značkou přidělenou za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přičemž musí zůstat zachováno původní značení munice,
o) vydat vlastníku munice potvrzení o delaboraci, znehodnocení nebo zničení munice nebo o provedení řezu munice a
p) ohlásit do 10 pracovních dnů Policejnímu prezidiu změnu v zařazení objektu do příslušné skupiny nebo jeho vyřazení podle zákona o prevenci závažných havárií.
(3) Držitel licence pro provádění pyrotechnického průzkumu je dále povinen
a) zpracovat před zahájením pyrotechnického průzkumu technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami a předat jej příslušnému útvaru policie ke schválení,
b) zajistit, aby nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, bylo neprodleně nahlášeno policii,
c) kontrolovat, zda je nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci jím prováděného pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, nahlášeno policii a zda nalezená munice, střelivo nebo výbušnina není používána k jiným účelům, než je uvedeno v licenci pro provádění pyrotechnického průzkumu, a zda s ní není nakládáno způsobem neodpovídajícím bezpečnému provádění pyrotechnického průzkumu,
d) zajistit provádění pyrotechnického průzkumu pouze prostřednictvím fyzické osoby, která je k němu v pracovním, členském nebo obdobném poměru a je držitelem muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,
e) vést a po dobu 5 let uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin, která zahrnuje zejména knihu nálezů, závěrečnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu a průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu,
f) při nálezu munice, střeliva nebo výbušniny učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku a
g) bez zbytečného odkladu po provedení pyrotechnického průzkumu zpracovat o jeho výsledku závěrečnou zprávu a předložit ji neprodleně příslušnému útvaru policie; na žádost stavebníka provede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku nebo zpracuje průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu.
(4) Držitel obecné muniční licence nesmí převést vlastnictví k munici na osobu, která k nabytí vlastnictví k munici není oprávněna. To neplatí, jde-li o technické zpracování delaborované munice osobou oprávněnou v rámci své podnikatelské činnosti takové zpracování provádět.
(5) Pokud držitel muniční licence provádí činnost samostatně, musí být držitelem muničního průkazu příslušného druhu. Přitom držitel obecné muniční licence neplní povinnosti uvedené v odstavci 2 písm. a), b) a k), je však povinen zabezpečovat činnost muničáře podle § 70h odst. 2 písm. c) až g).
(6) V době, kdy muničář nemůže vykonávat svou funkci, zabezpečuje jeho činnost odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby.
(7) Minimální technické požadavky na delaboraci, znehodnocování nebo ničení munice nebo výrobu řezů munice, minimální obsah dokumentace technologického postupu a podrobnosti o vedení knihy nálezů stanoví prováděcí právní předpis.
Díl 4
Některá ustanovení o nakládání s municí
 
§ 70n
Přeprava munice
(1) Munici může držitel obecné muniční licence nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území pouze na základě povolení; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů9).
(2) V případě vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území se pro žádost o povolení, posouzení této žádosti, vydání povolení, vydání dlouhodobého povolení, hlášení přepravy, hlášení změn v přepravě, sledování přepravy a oprávnění policie v souvislosti s přepravou munice použije § 50 obdobně; stanoví-li § 50 minimální množství přepravovaných zbraní nebo střeliva, pro které je třeba splnit povinnost, platí, že takovou povinnost je třeba splnit při přepravě jakéhokoli množství munice.
(3) Přepravovat jakékoliv množství munice po území České republiky může držitel obecné muniční licence, který provedl hlášení přepravy. Pro hlášení přepravy podle věty první, hlášení změn v přepravě, sledování přepravy a oprávnění policie v souvislosti s přepravou munice po území České republiky se použije § 50a obdobně.
(4) Jedná-li se o silniční přepravu, musí být každý dopravní prostředek určený k přepravě munice vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.
(5) Držitel obecné muniční licence nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky je v průběhu přepravy povinen zabezpečit munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení munice v průběhu přepravy stanoví prováděcí právní předpis; tím nejsou dotčeny právní předpisy upravující přepravu munice jako nebezpečného nákladu18).
(6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor
a) žádosti o povolení přepravy munice,
b) hlášení přepravy munice držitelem obecné muniční licence nebo podnikatelem se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky a
c) hlášení přepravy munice po území České republiky držitelem obecné muniční licence.
 
§ 70o
Odpalování, střelba a ničení munice
(1) Odpalovat nebo střílet munici je dovoleno na střelnici pro munici nebo v k tomu určeném zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice. Ničit munici výbuchem nebo spalováním je dovoleno v trhací jámě pro ničení munice nebo v k tomu určeném zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.
(2) Provozovat střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice může držitel obecné muniční licence pouze na základě povolení.
(3) Pro žádost o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení, pozastavení provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a zrušení povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice se obdobně použijí ustanovení upravující žádost o povolení k provozování střelnice, povolení k provozování střelnice, pozastavení provozování střelnice a zrušení povolení k provozování střelnice.
(4) K žádosti o povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice držitel obecné muniční licence přiloží provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.
(5) Příslušný útvar policie si před vydáním povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice vyžádá vyjádření obvodního báňského úřadu. Obvodní báňský úřad se vyjádří k žádosti z hlediska bezpečnosti provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.
(6) Příslušný útvar policie vydá povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, je-li zajištěn bezpečný provoz střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a pokud střelnice pro munici, trhací jáma pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice splňuje minimální technické požadavky podle tohoto zákona.
(7) Držitel obecné muniční licence jako provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice je povinen
a) oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,
1. změnu provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,
2. změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, nebo
3. ukončení provozování nebo zrušení střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,
b) zajistit při odpalování, provádění střelby nebo ničení munice přítomnost muničáře a
c) zajistit dostupnost lékárničky první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.
(8) Minimální technické požadavky na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a povinné náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 70p
Zadržení a zajištění munice nebo dokladu
(1) Příslušník policie je oprávněn zadržet munici, doklady vztahující se k munici, muniční průkaz, muniční licenci, povolení k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice nebo výbušninu nalezenou při pyrotechnickém průzkumu, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem. O převzetí zadržené munice nebo dokladu vydá příslušník policie jejich dosavadnímu držiteli na místě potvrzení. Příslušník policie je oprávněn zadržet munici, doklady vztahující se k munici, muniční průkaz, muniční licenci, povolení k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice také tehdy, pokud je dán důvod pro zajištění podle odstavce 2 a existuje důvodné podezření, že další nakládání s municí jejím držitelem může představovat ohrožení jeho života, zdraví nebo majetku anebo života, zdraví nebo majetku jiných osob.
(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění munice, dokladů vztahujících se k munici, muničního průkazu, muniční licence, povolení k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice, jestliže
a) proti držiteli obecné muniční licence bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin, jehož spáchání vylučuje bezúhonnost držitele muniční licence,
b) proti držiteli obecné muniční licence bylo zahájeno správní řízení pro správní delikt uvedený v § 76f, nebo
c) byly zadrženy a ve věci má být vedeno řízení podle tohoto nebo zvláštního zákona; pokud není do 1 měsíce od jejich zadržení zahájeno řízení podle tohoto zákona nebo věc není postoupena orgánu oprávněnému vést řízení podle zvláštního zákona, příslušný útvar postupuje podle odstavce 7.
(3) Účastníkem řízení o zajištění je osoba, která přechovává věci podle odstavce 2, a dále jejich vlastník nebo osoba, která je uvedena v dokladu. Osoba, která věci zajištěné podle odstavce 2 přechovává, je povinna tyto věci odevzdat bez zbytečného odkladu do úschovy útvaru policie, který o jejich zajištění rozhodl, nebo sdělit místo jejich uložení a umožnit jejich převzetí policií. Policie o převzetí zajištěných věcí vydá potvrzení. Pokud držitel věcí podle odstavce 2, které byly zajištěny, na výzvu neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií, je příslušník policie oprávněn za účelem zajištění věci podle odstavce 2 odebrat, přitom je oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají. Ustanovení správního řádu o exekuci na nepeněžitá plnění se nepoužijí.
(4) Odvolání proti rozhodnutí o zajištění věcí podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.
(5) Příslušník policie může v odůvodněných případech zadržet munici v místě jejího dosavadního uložení a současně zabránit přístupu k ní osobě, které byla munice zadržena, nebo jiné neoprávněné osobě, je-li to odůvodněno jejím množstvím, velikostí, povahou nebo stavem. Příslušný útvar policie může v odůvodněných případech rozhodnout o zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení. Osoba, u níž je munice zajištěna, je povinna zajištění strpět a nesmí s municí nakládat nebo umožnit takové nakládání jiné osobě.
(6) Příslušný útvar policie může tomu, komu byla munice zajištěna, uložit povinnost uhradit náklady na provedení jejího zajištění.
(7) Pominou-li důvody, které vedly k zadržení munice nebo dokladu, musí být tyto věci útvarem policie, u něhož jsou v úschově, bez zbytečného odkladu vráceny po předložení vydaného potvrzení tomu, komu byly zadrženy. Pominou-li důvody, které vedly k zajištění munice nebo dokladu, rozhodne příslušný útvar policie bez zbytečného odkladu o vrácení zajištěných věcí tomu, komu byly zajištěny. Pokud není ten, komu byly věci zadrženy nebo zajištěny, totožný s jejich vlastníkem, musí být věci vráceny jejich vlastníkovi.
 
§ 70q
Odstranění munice
(1) Kontrolní orgán podle § 75a rozhodne o odstranění munice, která je ve špatném technickém stavu, a určí k tomu držiteli obecné muniční licence přiměřenou lhůtu.
(2) Policie zajistí odstranění munice podle odstavce 1, je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek nebo prohlásí-li držitel obecné muniční licence, že v určené lhůtě není schopen odstranění munice zajistit, nebo ji v určené lhůtě neodstraní.
(3) Příslušný útvar policie může držiteli munice, která byla odstraněna podle odstavce 2, uložit povinnost uhradit náklady spojené s jejím odstraněním.
 
§ 70r
Muniční skladiště
(1) Držitel obecné muniční licence je povinen munici zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení
a) uložením v muničním skladišti, kterým je samostatná uzamykatelná stavba, splňující požadavky prováděcího právního předpisu,
b) zajištěním ochrany muničního skladiště elektronickým zabezpečovacím zařízením a
c) přijetím alespoň jednoho dalšího opatření k zabezpečení muničního skladiště; další opatření může spočívat v zajištění fyzické ostrahy, zajištění vnější ochrany, například ochranou perimetru, nebo v přijetí jiných srovnatelných režimových opatření.
(2) Držitel obecné muniční licence je povinen zajistit bezpečnost muničního skladiště. Zajištěním bezpečnosti muničního skladiště se rozumí přijetí opatření k prevenci rizika vzniku nebo rozšíření požáru nebo výbuchu uložené munice, k minimalizaci jejich následků a splnění dalších požadavků na uložení munice. Způsob zajištění bezpečnosti muničního skladiště musí splňovat stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob skladování uložené munice. Způsob zajištění bezpečnosti muničního skladiště stanoví s ohledem na klasifikaci munice podle nebezpečnosti a snášenlivosti prováděcí právní předpis.
(3) Pokud povaha munice nebo zvláštní provozní potřeba držitele obecné muniční licence neumožňuje zabezpečení munice nebo zajištění bezpečnosti muničního skladiště podle odstavců 1 a 2, může příslušný útvar policie na základě písemné žádosti držitele obecné muniční licence rozhodnout o povolení jiného způsobu zabezpečení munice nebo jiného způsobu zajištění bezpečnosti uložené munice. K žádosti podle věty první žadatel přiloží návrh jiného způsobu zabezpečení munice nebo jiného způsobu zajištění bezpečnosti uložené munice, včetně popisu konkrétních technických a organizačních opatření, odůvodnění žádosti a technickou dokumentaci munice; není-li technická dokumentace munice vyhotovena v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, přiloží žadatel také překlad technické dokumentace munice do jazyka českého, vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu tlumočníků. Pokud se mají v muničním skladišti nacházet také výbušniny, vyžádá si příslušný útvar policie před vydáním rozhodnutí podle věty první vyjádření obvodního báňského úřadu k zabezpečení výbušnin a k bezpečnosti nakládání s výbušninami.
(4) Ustanoveními tohoto zákona o zabezpečení munice nejsou dotčeny požadavky zvláštního právního předpisu upravujícího ochranu utajovaných informací38) a zákona upravujícího požární ochranu. Při ukládání munice podle požadavků ochrany utajovaných informací musí být také zajištěna bezpečnost muničního skladiště nebo proveden jiný způsob zajištění bezpečnosti uložené munice podle odstavce 3.
(5) Držitel obecné muniční licence zpracuje pro každé muniční skladiště, které provozuje, dokumentaci muničního skladiště obsahující popis zabezpečení munice a způsobu zajištění bezpečnosti muničního skladiště. Dokumentace muničního skladiště je součástí vnitřního předpisu držitele obecné muniční licence podle § 70m odst. 2 písm. c) a musí být zaslána příslušnému útvaru policie v elektronické podobě nejméně 10 dní před prvním uložením druhu munice, kterého se dokumentace muničního skladiště týká, v muničním skladišti.
(6) Příslušný útvar policie předá bez zbytečného odkladu dokumentaci muničního skladiště krajskému úřadu.
Díl 5
Pyrotechnický průzkum
 
§ 70s
Pyrotechnický průzkum představuje soubor odborných činností při
a) vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, jejich identifikaci stanoveným postupem a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí, nebo
b) dohledu při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, a identifikaci nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.
Díl 6
Nález dokladu, munice, střeliva nebo výbušniny
 
§ 70t
(1) Každý, kdo nalezne muniční průkaz nebo muniční licenci, je povinen odevzdat neprodleně tento doklad příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který jej předá nejbližšímu útvaru policie. O převzetí dokladu vydá ten, kdo jej převzal, potvrzení.
(2) Každý, kdo nalezne munici, střelivo nebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.
(3) Nalezená munice, střelivo nebo výbušnina, jakož i munice, střelivo nebo výbušnina, které jejich vlastník opustil34), připadá do vlastnictví státu. Představuje-li nalezená munice, střelivo nebo výbušnina bezprostřední nebezpečí pro život, zdraví nebo majetek osob, zajistí policie neprodleně jejich zničení.
35) Například Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 29/2000 Sb. m. s., Úmluva o kazetové munici, vyhlášená pod č. 18/2012 Sb. m. s., Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 96/1975 Sb., Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 14/2009 Sb. m. s., a Smlouva o nešíření jaderných zbraní, vyhlášená pod č. 61/1974 Sb.
36) § 36 zákona č. 61/1988 Sb.
Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění pozdějších předpisů.
37) Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
38) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní hlavy III až VI se označují jako hlavy IV až VII.
90. V části první nadpis hlavy IV zní:
"INFORMAČNÍ SYSTÉMY A STÁTNÍ SPRÁVA".
91. V části první hlavě IV se nad § 71 vkládá označení dílu 1, které včetně nadpisu zní:
"Díl 1
Vedení a využívání informačních systémů".
92. V § 71 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "podle tohoto zákona" nahrazují slovy "v oblasti zbraní a střeliva".
93. V § 71 odst. 2 se na konci písmene i) čárka nahrazuje slovem "a", na konci písmene j) se slovo "a" nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.
94. V § 71 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Policie při plnění úkolů státní správy na úseku munice vede informační systémy obsahující údaje o
a) vydaných muničních průkazech a jejich držitelích,
b) vydaných muničních licencích a jejich držitelích,
c) munici v držení držitelů muničních licencí,
d) vyvezené nebo provezené munici,
e) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních přepravovat munici,
f) ztracené nebo odcizené munici, muničních průkazech a muničních licencích,
g) zajištěné, zadržené, odebrané, odevzdané, propadlé nebo zabrané munici,
h) střelnicích pro munici, trhacích jámách pro ničení munice a zvláštních zařízeních pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a
i) nalezené munici, střelivu nebo výbušninách.".
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
95. V § 71 odst. 5 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavců 2 a 3" a slovo "řízení" se nahrazuje slovy "rámci činnosti".
96. V § 71 odst. 6 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavců 2 a 3" a slova "a střeliva" se nahrazují slovy " , střeliva a munice".
97. V § 73 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Držitelům muniční licence je policie oprávněna poskytovat čísla ztracených nebo odcizených muničních průkazů nebo muničních licencí.".
98. V § 73 odst. 4 písm. a) se slova "nebo střeliva" nahrazují slovy " , střeliva nebo munice".
99. V § 73a odst. 1 se slova "registr zbraní27)" nahrazují slovy "registr zbraní" a slova "a střeliva" se nahrazují slovy " , střeliva a munice".
Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje.
100. V § 73a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a v § 71 odst. 3 písm. a) až g)".
101. V § 73a odst. 4 se za slovo "licence" vkládají slova "nebo držitel obecné muniční licence".
102. V § 73a odst. 5 se za slova "písm. d)," vkládají slova "nebo držiteli obecné muniční licence," a za slova "vydání zbrojní licence" se vkládají slova "nebo obecné muniční licence".
103. V § 73a odstavce 6 až 9 znějí:
"(6) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence se do centrálního registru zbraní přihlašuje prostřednictvím individualizovaných přístupových údajů. Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence může požádat správce centrálního registru zbraní o zřízení nebo zrušení přístupu do centrálního registru zbraní pro jím pověřené osoby. Správce centrálního registru zbraní doručí individualizované přístupové údaje držiteli zbrojní licence nebo držiteli obecné muniční licence a jím pověřené osobě do vlastních rukou bez zbytečného odkladu po zřízení přístupu do centrálního registru zbraní. Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence a jím pověřená osoba jsou povinni chránit přístupové údaje proti zneužití.
(7) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek. Držitel obecné muniční licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu munice. Změnu stavu je držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence povinen zaznamenat bez zbytečného odkladu po fyzickém převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek nebo munice nebo po jiné skutečnosti zakládající změnu stavu, nejpozději však do 2 dnů.
(8) Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje
a) držitel zbrojní licence, pokud jde o údaje týkající se zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek,
3. údaje o zbrani, střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách, včetně kategorie zbraně a uvedení místa jejich uložení včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém jsou zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky nabyty, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu a zápalkám převedeno nebo jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky přenechány, včetně oprávnění,
b) držitel obecné muniční licence v rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,
3. údaje o munici, včetně způsobu uložení munice a uvedení místa jejího uložení, včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém je munice uložena, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byla munice nabyta, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví k munici převedeno nebo jíž byla munice přenechána, včetně oprávnění,
c) policie a
d) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
(9) Policie umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti, zejména pro vedení řízení a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, nepřetržitý dálkový přístup k informacím z centrálního registru zbraní
a) ministerstvu,
b) Ministerstvu obrany,
c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
d) zastupitelskému úřadu České republiky,
e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a
f) Českému báňskému úřadu a obvodnímu báňskému úřadu.".
104. V § 73a odst. 10 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) náležitosti vedení evidence munice v centrálním registru zbraní.".
105. V části první hlavě IV se nad § 74 vkládá označení dílu 2, které včetně nadpisu zní:
"Díl 2
Výkon státní správy".
106. V § 74 odst. 1 se za slova "věcech zbraní, střeliva" vkládá slovo " , munice" a za slovo "ministerstvo" se vkládají slova " , Ministerstvo obrany".
107. V § 74 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "střeliva" vkládá slovo " , munice".
108. V § 74 odstavec 3 zní:
"(3) Ministerstvo
a) ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči Policejnímu prezidiu,
b) je oprávněno kontrolovat kontrolní činnost vykonávanou Policejním prezidiem nebo příslušným útvarem policie,
c) vydává soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a žadatele o jmenování zkušebním komisařem,
d) vede informační systém zkušebních komisařů a poskytuje z něj policii údaje nezbytné pro určování zkušebních komisařů k provádění zkoušky odborné způsobilosti,
e) poskytuje údaje z informačních systémů vedených podle tohoto zákona, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
f) rozhoduje v pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, a
g) ve spolupráci s policií zabezpečuje podmínky pro činnost komise pro zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a komise pro zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.".
109. V § 74 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:
"(4) Ministerstvo obrany je v místě jejich uložení oprávněno kontrolovat fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva39), která je součástí právního řádu. Kontrolu podle věty první je Ministerstvo obrany oprávněno vykonávat rovněž v případě provádění znehodnocování, výroby řezů, provádění delaborace a ničení zbraní kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva39), která je součástí právního řádu. Oprávnění podle věty první a druhé mají v rozsahu závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy39), která je součástí právního řádu, i zahraniční inspekční týmy v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany.
39) Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.".
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.
110. V § 74 odst. 5 se na konci textu písmene e) doplňují slova "a přepravu munice podle § 70n odst. 3, stanoví-li tak zákon".
111. V § 74 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova "a na žádost držitele zbrojní licence a obecné muniční licence přiděluje kontrolní znehodnocovací značku podle vzoru stanoveného prováděcím právním předpisem".
112. Nad § 75 se vkládá nadpis "Kontrola vykonávaná policií".
113. § 75 zní:
 
"§ 75
(1) Policie vydá příslušníkovi nebo zaměstnanci policie zařazenému v Policejním prezidiu nebo příslušném útvaru policie kontrolní průkaz, který je dokladem o pověření ke kontrole. Příslušník policie nebo zaměstnanec policie podle věty první je povinen prokázat se současně také služebním průkazem příslušníka policie nebo průkazem zaměstnance policie.
(2) Policejní prezidium spolupracuje při kontrole nakládání s municí zejména s orgány státní báňské správy a příslušnými orgány státního požárního dozoru nebo zvláštního požárního dozoru. Policejní prezidium projedná nejpozději do konce měsíce září plán kontrolní činnosti nakládání s municí na nadcházející kalendářní rok s Českým báňským úřadem a Českou inspekcí životního prostředí za účelem koordinace kontrolní činnosti vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů upravujících nakládání s municí.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se výkon kontrolní činnosti kontrolním řádem31).".
114. Za § 75 se vkládají nové § 75a až 75c, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 75a
(1) Policejní prezidium kontroluje dodržování povinností držitelem
a) zbrojní licence skupiny C, pokud provádí zahraniční obchod se zbraněmi nebo střelivem nebo má provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie,
b) zbrojní licence, pokud má provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, a
c) muniční licence.
(2) Příslušný útvar policie kontroluje dodržování povinností
a) držitelem zbrojní licence, který nepodléhá výkonu kontroly podle odstavce 1,
b) provozovatelem střelnice a
c) zkušebním komisařem v rámci provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu.
(3) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 2 je kontrolní orgán oprávněn
a) požadovat předložení zbraně kategorie A, B, C nebo D, střeliva do těchto zbraní, munice a příslušných dokladů,
b) provádět kontrolu bezpečného používání zbraně nebo střeliva a dodržování dalších povinností osob při nakládání se zbraněmi nebo střelivem,
c) provádět kontrolu dodržování povinností při nakládání s municí a při zajišťování pyrotechnického průzkumu,
d) v odůvodněných případech zajistit zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo do této zbraně, munici nebo výbušninu nalezenou v rámci pyrotechnického průzkumu; o převzetí vydá kontrolované osobě potvrzení a
e) zajistit u držitele muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu, jestliže je neodevzdal policii.
(4) Je-li to k dosažení účelu kontroly potřebné, je kontrolní orgán oprávněn kontrolovat dodržování povinností podle tohoto zákona i jinými osobami, k jejichž kontrole je podle odstavce 1 nebo 2 příslušný jiný kontrolní orgán, souvisí-li jejich činnost s činností kontrolované osoby. Je-li to k dosažení účelu kontroly potřebné, může kontrolní orgán také kontrolovat činnosti prováděné kontrolovanou osobou na základě jiných skupin zbrojní licence nebo na základě muniční licence.
 
§ 75b
Opatření k nápravě
Kontrolní orgán může uložit držiteli zbrojní licence nebo držiteli muniční licence povinnost odstranit protiprávní stav, pokud byly kontrolou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že nebyla dodržena povinnost nebo byl porušen zákaz podle tohoto zákona a protiprávní stav trvá; k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.
 
§ 75c
Oprávnění příslušníka policie
Příslušník policie je oprávněn
a) vyzvat k předložení zbraně, střeliva nebo munice, dokladu nebo jiného oprávnění k držení nebo nošení zbraně nebo střeliva nebo muničního průkazu,
b) zjišťovat způsob nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie D a zjišťovat, zda kontrolovaná osoba neumožnila držení nebo nošení zbraně nebo střeliva osobě, která není k držení zbraně kategorie D oprávněna,
c) zastavovat vozidla převážející zbraně, střelivo nebo munici a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice a doklady k přepravovaným zbraním, střelivu nebo munici,
d) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy zbraní, střeliva nebo munice nebo jiný veřejný zájem,
e) požadovat po provozovateli střelnice předložení dokladů potřebných k provozu střelnice,
f) požadovat předložení dokladů nebo jiný způsob prokázání plnění povinností zbrojíře, muničáře nebo správce střelnice a
g) vyzvat každého, kdo nosí zbraň nebo se zbraní nebo střelivem na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje nebo manipuluje s municí, k vyšetření podle zvláštního právního předpisu30) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.".
115. V části první hlavě V se nad nadpis nad § 76 vkládá označení dílu 1, které včetně nadpisu zní:
"Díl 1
Přestupky a správní delikty na úseku zbraní a střeliva".
116. V § 76 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) v rozporu s § 57 odst. 3 neodevzdá zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí,".
117. V § 76 odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:
"f) znemožní zajištění zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva provedeného na základě § 57 odst. 6 v místě jejich dosavadního uložení,
g) neoprávněně nakládá se zbraní, zakázaným doplňkem zbraně nebo střelivem, které byly zajištěny v místě jejich dosavadního uložení podle § 57 odst. 6, nebo nakládání s nimi umožní jiné osobě,".
Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena h) až m).
118. V § 76 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) v rozporu s § 57a neodstraní v určené lhůtě střelivo,".
Dosavadní písmena h) až m) se označují jako písmena i) až n).
119. V § 76 odst. 1 písm. n) se slova "zbraně, střeliva, výbušniny nebo munice" nahrazují slovy "zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně".
120. V § 76 odst. 1 se na konci písmene m) slovo "nebo" zrušuje, na konci písmene n) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až r), která znějí:
"o) přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani v rozporu s § 69 odst. 1,
p) v rozporu s § 69 odst. 3 nedbá zvýšené opatrnosti při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem nebo zápalkami, čímž ohrozí život, zdraví nebo majetek jiných osob,
q) v rozporu s § 69 odst. 4 nezabezpečí černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí podmínky pro jejich skladování, přechovávání a zacházení s nimi, nebo
r) přebíjí náboje v rozporu s § 69 odst. 5.".
121. V § 76 odstavec 3 zní:
"(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) nebo j),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e), f), g) nebo k),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo i),
d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), l) nebo m) nebo odstavce 2.".
122. V § 76 odstavec 3 zní:
"(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) nebo k),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e), f), g), h), l), p), q) nebo r),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),
d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), m), n) nebo o) nebo odstavce 2.".
123. V § 76a odst. 1 se na konci písmene d) doplňuje slovo "nebo" a písmeno e) se zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
124. V § 76a odstavec 2 zní:
"(2) Držitel zbrojního průkazu se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 20a odst. 3 se nepodrobí lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře nebo bez zbytečného odkladu po provedené lékařské prohlídce nepředloží příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti, nebo
b) v rozporu s § 29 odst. 2 se nepodrobí lékařské prohlídce nebo neodevzdá posudek o zdravotní způsobilosti.".
125. V § 76a odst. 7 se číslo "6" nahrazuje číslem "4".
126. V § 76a odst. 8 písm. a) se slova "ke kontrole" nahrazují slovy "podle § 29 odst. 1 písm. e)".
127. V § 76a odst. 14 písm. a) se slova "odstavce 2 písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "odstavce 2".
128. V § 76a odst. 14 písm. b) se slova " , e) nebo f)" nahrazují slovy "nebo e)".
129. V § 76a odst. 14 písm. c) se slova "odstavce 2 písm. c)," zrušují.
130. V § 76b odstavce 4 a 5 znějí:
"(4) Posuzující lékař se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 20a odst. 4 nevydá nový posudek o zdravotní způsobilosti, nezašle jej příslušnému útvaru policie nebo neinformuje příslušného zaměstnavatele.
(5) Lékař se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 20a odst. 2 neučiní oznámení poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti nebo neuvědomí policii, nebo
b) nezajistí ve stanovené nebo určené lhůtě provedení lékařské prohlídky nebo odborného vyšetření podle § 20a odst. 3.".
131. Nadpis nad § 76c zní:
"Správní delikty".
132. V § 76c odst. 2 se na konci písmene c) slovo "nebo" zrušuje a za písmeno c) se vkládají nová písmena d) až f), která znějí:
"d) v rozporu s § 57 odst. 3 neodevzdá zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí,
e) znemožní zajištění zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva provedeného na základě § 57 odst. 6 v místě jejich dosavadního uložení,
f) v rozporu s § 57 odst. 6 neoprávněně nakládá se zbraní, zakázaným doplňkem zbraně nebo střelivem, které byly zajištěny v místě jejich dosavadního uložení, nebo nakládání s nimi umožní jiné osobě, nebo".
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno g).
133. V § 76c odst. 2 se na konci písmene f) slovo "nebo" zrušuje a za písmeno f) se vkládá nové písmeno g), které zní:
"g) v rozporu s § 57a neodstraní v určené lhůtě střelivo,".
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).
134. V § 76c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která znějí:
"i) přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani v rozporu s § 69 odst. 1,
j) v rozporu s § 69 odst. 4 nezabezpečí černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí podmínky pro jejich skladování, přechovávání a zacházení s nimi, nebo
k) přebíjí náboje v rozporu s § 69 odst. 5.".
135. V § 76c se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva se dopustí správního deliktu tím, že přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky za účelem jejich prodeje v rozporu s § 69 odst. 2.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
136. V § 76c odst. 6 písm. a) se slova "nebo 4" nahrazují slovy " , 4 nebo 5".
137. V § 76d odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "nebo nezašle jeho změnu ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie".
138. V § 76d odst. 1 písm. d) se za slova "uvedeným v" vkládají slova "§ 50b a".
139. V § 76d odst. 1 písmeno f) zní:
"f) nepředloží zbraň kategorie A, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů podle § 39 odst. 1 písm. g),".
140. V § 76d odst. 1 písm. g) se slova "ke kontrole" zrušují.
141. V § 76d odst. 1 se na konci písmene t) slovo "nebo" zrušuje, na konci písmene u) se tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno v), které zní:
"v) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným na základě § 75b.".
142. V § 76d odst. 8 se na konci písmene c) slovo "nebo" zrušuje.
143. V § 76d odst. 8 písmeno d) zní:
"d) v rozporu s § 50 odst. 10 neprodleně neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní, nebo".
144. V § 76d se na konci odstavce 8 doplňuje písmeno e), které zní:
"e) v rozporu s § 50b nezabezpečí přepravované zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo je zabezpečí v rozporu s prováděcím právním předpisem.".
145. V § 76d odst. 9 písmeno c) zní:
"c) v rozporu s § 50a odst. 3 neprodleně neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní.".
146. V § 76d odst. 10 písm. a) se slova "nebo u)" nahrazují slovy " , u) nebo v)".
147. V části první hlavě V se nad § 76e vkládá označení dílu 2, které včetně nadpisu zní:
"Díl 2
Přestupky a správní delikty na úseku munice".
148. § 76e a 76f včetně nadpisů znějí:
 
"§ 76e
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 70i odst. 2 nabude do vlastnictví, drží, přechovává nebo skladuje munici,
b) provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, aniž by byla držitelem příslušného druhu muničního průkazu,
c) vykonává činnost muničáře, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,
d) odpaluje nebo střílí munici, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,
e) v rozporu s § 70p odst. 3 přechovávanou munici nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle § 70p odst. 2, neodevzdá, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí policií,
f) v rozporu s § 70p odst. 5 neumožní zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení nebo s municí, která byla zajištěna v místě jejího dosavadního uložení, jakkoli neoprávněně nakládá nebo nakládání s ní umožní jiné osobě, nebo
g) v rozporu s § 70t odst. 2 neoznámí nález munice, střeliva nebo výbušniny.
(2) Držitel muničního průkazu se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 70b odst. 1 provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum mimo rámec pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli příslušného druhu muniční licence,
b) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. a) nedbá zvýšené opatrnosti při manipulaci s municí, čímž ohrozí život, zdraví nebo majetek jiných osob,
c) na výzvu policie nepředloží muniční průkaz podle § 70h odst. 1 písm. c),
d) neprodleně neoznámí policii ztrátu nebo odcizení muničního průkazu podle § 70h odst. 1 písm. d),
e) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. e) ve stanovené lhůtě neprovede u příslušného útvaru policie výměnu muničního průkazu za nový nebo neodevzdá původní doklad,
f) při provádění činnosti při nakládání s municí nebo při provádění pyrotechnického průzkumu u sebe nemá muniční průkaz podle § 70h odst. 1 písm. f),
g) se nepodrobí vyšetření podle § 70h odst. 1 písm. g),
h) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. h) se nepodrobí lékařské prohlídce nebo neodevzdá doklad o zdravotní způsobilosti,
i) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. i) se nedostaví na základě výzvy příslušného útvaru policie k posuzujícímu lékaři, nepodrobí se lékařské prohlídce nebo bez zbytečného odkladu nepředloží příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti, nebo
j) v rozporu s § 70h odst. 3 provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky, léků nebo v důsledku nemoci.
(3) Muničář se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 70h odst. 2 písm. a) umožní manipulaci s municí neoprávněné fyzické osobě,
b) neprodleně neoznámí policii ztrátu nebo odcizení munice nebo výbušniny podle § 70h odst. 2 písm. c),
c) neprodleně neoznámí policii zjištění rizikového technického stavu munice podle § 70h odst. 2 písm. d),
d) nezabezpečí munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí bezpečnost muničního skladiště podle § 70h odst. 2 písm. f), nebo
e) opakovaně nebo hrubým způsobem nezajistí dodržování pravidel stanovených pro manipulaci, skladování munice, jakož i pro jiné nakládání s municí podle § 70h odst. 2 písm. g).
(4) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se dopustí přestupku tím, že
a) nevyzve k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou podle § 70h odst. 4 písm. a),
b) neoznačí místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70h odst. 4 písm. b),
c) nezajistí místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny před nepovolanými osobami podle § 70h odst. 4 písm. c),
d) v rozporu s § 70h odst. 4 písm. d) neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru,
e) neprodleně neohlásí policii nález munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70h odst. 4 písm. e),
f) nedodržuje podmínky pro zacházení s municí, střelivem nebo výbušninou podle § 70h odst. 4 písm. f),
g) nezabezpečí nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením podle § 70h odst. 4 písm. g),
h) bez zbytečného odkladu nezapíše nález munice, střeliva nebo výbušniny do knihy nálezů podle § 70h odst. 4 písm. h),
i) v rozporu s § 70h odst. 5 písm. a) manipuluje s municí, střelivem nebo výbušninou v rozporu s tímto zákonem, nebo
j) v rozporu s § 70h odst. 5 písm. b) zneškodňuje munici, střelivo nebo výbušninu.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) nebo f), odstavce 2 písm. b) nebo j) nebo odstavce 3 písm. d) nebo e),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo g) nebo odstavce 2 písm. a), c), d), e), f), g), h) nebo i), odstavce 3 písm. a), b) nebo c) nebo odstavce 4.
 
§ 76f
Správní delikty
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 70i odst. 2 nabývá do vlastnictví, drží, přechovává, skladuje munici nebo jinak nakládá s municí,
b) v rozporu s § 70i odst. 3 zajišťuje provádění pyrotechnického průzkumu, nebo
c) neoznámí nález munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70t odst. 2.
(2) Držitel muniční licence se dopustí správního deliktu tím, že
a) neprodleně neohlásí policii ztrátu nebo odcizení muniční licence podle § 70m odst. 1 písm. a),
b) na výzvu policie nepředloží muniční licenci, včetně příslušných dokladů vztahujících se k munici podle § 70m odst. 1 písm. b),
c) nepožádá ve stanovené lhůtě příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence podle § 70m odst. 1 písm. c),
d) neoznámí ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby anebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby podle § 70m odst. 1 písm. d), nebo
e) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným na základě § 75b.
(3) Držitel obecné muniční licence se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 2 písm. a),
b) nezajistí manipulaci s municí podle § 70m odst. 2 písm. b),
c) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. c) nevydá vnitřní předpis nebo jeho změnu nezašle ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie,
d) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. d) a § 70r
1. nezajistí podmínky pro zabezpečení munice proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nezabezpečí,
2. nezajistí podmínky pro zajištění bezpečnosti muničního skladiště nebo nezajistí bezpečnost muničního skladiště, nebo
3. nesplní stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice,
e) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. e)
1. neučiní nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, nebo
2. učiněná opatření neprodleně neoznámí policii,
f) neprodleně neohlásí policii ztrátu nebo odcizení munice podle § 70m odst. 2 písm. f),
g) nepředloží na určeném místě zakázanou munici, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů podle § 70m odst. 2 písm. g),
h) na výzvu policie nepředloží na určeném místě munici včetně příslušných dokladů podle § 70m odst. 2 písm. h),
i) nepožádá ve stanovené lhůtě příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence podle § 70m odst. 2 písm. i),
j) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. j) nezapisuje do evidenční knihy munice v centrálním registru zbraní údaje o munici nebo je zapisuje v rozporu s § 73a,
k) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. k)
1. nezajistí nejméně jednou ročně školení, nebo
2. nevede evidenci o provedených školeních,
l) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. l) neumožní příslušnému útvaru policie po zániku platnosti obecné muniční licence ve stanovené lhůtě převzetí munice do úschovy nebo její zajištění v místě dosavadního uložení,
m) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 2 písm. m),
n) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. n)
1. neoznačí znehodnocenou munici kontrolní znehodnocovací značkou, nebo
2. při znehodnocování nezachová původní značení munice,
o) nevydá vlastníku munice potvrzení podle § 70m odst. 2 písm. o) nebo jej vydá v rozporu s prováděcím právním předpisem,
p) neprovede hlášení podle § 70m odst. 2 písm. p),
q) v rozporu s § 70m odst. 4 převede vlastnictví k munici na osobu, která k nabytí vlastnictví k munici není oprávněna,
r) v rozporu s § 70n odst. 3 a § 50a odst. 1 neohlásí příslušnému útvaru policie přepravu munice nebo ji neohlásí ve stanovené lhůtě nebo rozsahu,
s) odpaluje, střílí nebo ničí munici v rozporu s § 70o odst. 1,
t) v rozporu s § 70o odst. 2 provozuje střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice bez povolení nebo je provozuje po zániku platnosti povolení,
u) jako provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice nesplní některou z povinností uvedených v § 70o odst. 7,
v) v rozporu s § 70p odst. 3 přechovávanou munici nebo doklad, které byly zajištěny, neodevzdá, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí policií,
w) v rozporu s § 70p odst. 5 neumožní zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení, nebo s municí, která byla zajištěna v místě jejího dosavadního uložení, jakkoli neoprávněně nakládá nebo nakládání s ní umožní jiné osobě,
x) neodstraní v určené lhůtě munici podle § 70q, nebo
y) v rozporu s § 70r odst. 5
1. nezpracuje dokumentaci muničního skladiště, nebo
2. nezašle ve stanovené lhůtě dokumentaci muničního skladiště příslušnému útvaru policie.
(4) Držitel obecné muniční licence nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 70n odst. 1 přepravuje munici bez povolení,
b) v rozporu s § 70n odst. 2 a § 50 odst. 7 neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu ve stanovené lhůtě nebo rozsahu údaje týkající se přepravy,
c) v rozporu s § 70n odst. 4 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo
d) v rozporu s § 70n odst. 5 nezabezpečí přepravovanou munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo je zabezpečí v rozporu s prováděcím právním předpisem.
(5) Držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 70m odst. 3 písm. a) nezpracuje technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami nebo jej nepředá ke schválení,
b) nezajistí, aby nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, bylo neprodleně nahlášeno policii podle § 70m odst. 3 písm. b),
c) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 3 písm. c),
d) nezajistí provádění pyrotechnického průzkumu podle § 70m odst. 3 písm. d),
e) v rozporu s § 70m odst. 3 písm. e)
1. nevede dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin, nebo
2. dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin neuchovává po dobu 5 let od provedení pyrotechnického průzkumu,
f) neučiní při nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku podle § 70m odst. 3 písm. f), nebo
g) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 3 písm. g).
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 3 písm. d), l), q), v) nebo w),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. e), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h), j), k), m), n), o), r), s), t), u), x), y), odstavce 4 nebo odstavce 5 písm. d) nebo f),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), b), c) nebo d), odstavce 3 písm. i) nebo p) nebo odstavce 5 písm. a), b), c), e) nebo g).".
149. V části první hlavě V se nadpis nad § 77 zrušuje.
150. V části první hlavě V se nad § 77 vkládá označení dílu 3, které včetně nadpisu zní:
"Díl 3
Společná ustanovení k přestupkům".
151. § 77 a 77a včetně nadpisů znějí:
 
"§ 77
Příslušnost
Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
 
§ 77a
Blokové řízení
Policie může přestupek podle tohoto zákona projednat v blokovém řízení. Za přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek na úseku zbraní nebo střeliva,
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek na úseku munice.".
152. Za § 77a se vkládá nový § 77b, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 77b
Evidence přestupků
Přestupky podle tohoto zákona se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.".
153. V části první hlavě V se doplňuje díl 4, který včetně nadpisu zní:
"Díl 4
Společná ustanovení ke správním deliktům právnických a podnikajících fyzických osob
 
§ 77c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají kontrolní orgány podle své příslušnosti k výkonu kontroly stanovené v § 75a odst. 1 a 2.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob vybírá orgán, který je uložil. Příjem z těchto pokut je příjmem státního rozpočtu.
 
§ 77d
(1) Za správní delikt podle § 76d nebo 76f lze uložit propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D, střeliva nebo munice, jestliže zbraň kategorie A, B, C anebo D, střelivo nebo munice náleží pachateli správního deliktu a
a) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, nebo
b) byly správním deliktem získány nebo byly nabyty za věc správním deliktem získanou.
(2) Propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D, střeliva nebo munice nelze uložit, je-li jejich hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.
(3) Vlastníkem propadlé zbraně kategorie A, B, C anebo D, střeliva nebo munice se stává stát.
 
§ 77e
(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D, střeliva nebo munice podle § 77d odst. 1, lze rozhodnout, že se taková zbraň, střelivo nebo munice zabírá, jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem a pokud
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela.
(2) Vlastníkem zabrané zbraně kategorie A, B, C anebo D, střeliva nebo munice se stává stát.".
154. § 79 včetně nadpisu zní:
 
"§ 79
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda stanoví nařízením
a) technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva k provedení § 58 odst. 2 až 5,
b) množství černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které je podle § 69 odst. 2 podnikatel v oboru zbraní a střeliva oprávněn přechovávat za účelem prodeje,
c) technické požadavky na zabezpečení a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí, k provedení § 69 odst. 4,
d) postup a technické požadavky na znehodnocování zbraní a střeliva, postup a technické požadavky na zhotovování řezů zbraní a střeliva, postup a technické požadavky na ničení zbraní a střeliva, minimální obsah dokumentace technologického postupu delaborace, znehodnocení nebo ničení munice příslušného typu nebo výroby řezů munice, vzor potvrzení o delaboraci munice, o znehodnocení zbraně, střeliva nebo munice, o zničení zbraně, střeliva nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, střeliva nebo munice a vzor kontrolní znehodnocovací značky,
e) minimální technické požadavky na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a povinné náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, a
f) k provedení § 70r
1. technické požadavky na zabezpečení muničního skladiště,
2. technické požadavky na elektronické zabezpečovací zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště,
3. minimální technické a organizační požadavky na další opatření k zabezpečení muničního skladiště a
4. stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice.
(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 13, § 39a odst. 4, § 50b, § 52 odst. 7, § 70f odst. 7, § 70n odst. 5 a § 73a odst. 10.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) vzor zbrojního průkazu, zbrojní licence, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, průkazu zbraně, průkazu zkušebního komisaře, evropského zbrojního pasu, muničního průkazu a muniční licence,
b) vzor žádosti o udělení výjimky, o povolení, o vydání zbrojního průkazu, o rozšíření skupin zbrojního průkazu, o vydání zbrojní licence, o rozšíření skupin zbrojní licence, o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, o povolení přepravy, o vydání evropského zbrojního pasu, o jmenování zkušebním komisařem, o povolení k provozování střelnice, o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně, o vydání muničního průkazu, o vydání muniční licence, o povolení přepravy munice a o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,
c) vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, žadatele o jmenování zkušebním komisařem a žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,
d) vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně,
e) vzor hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva, hlášení přepravy zbraní a střeliva po území České republiky podnikatelem v oboru zbraní a střeliva, hlášení přepravy munice držitelem obecné muniční licence nebo podnikatelem se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky a hlášení přepravy munice po území České republiky držitelem obecné muniční licence a
f) vzor kontrolního průkazu.
(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 3 a stanoví dovolené výrobní provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a požadavky na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost podle § 9 odst. 2 písm. e).
(5) Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku k provedení § 20 odst. 5, § 54 odst. 2 písm. b) a § 70o odst. 7 písm. c).".
155. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 k zákonu č. 119/2002 Sb.
156. V příloze č. 1 části druhé se na konci textu bodu 1 doplňují slova " , nejedná-li se o munici".
157. V příloze č. 1 části druhé se body 4, 5, 17 a 19 zrušují.
Dosavadní body 6 až 16, 18 a 20 se označují jako body 4 až 16.
158. V příloze č. 1 části druhé body 13 až 15 znějí:
"13. Znehodnocené střelivo - střelivo, na kterém byly provedeny úpravy znemožňující jeho původní funkci. Znehodnocené střelivo neobsahuje žádné aktivní náplně, jakými jsou například výmetné náplně, zápalkové, výbušné, zápalné, svítící nebo dýmotvorné slože.
14. Řez střeliva - střelivo, na kterém byly provedeny úpravy odkrývající alespoň částečně vnitřní konstrukci včetně náhradních (inertních) náplní a které neobsahuje žádné aktivní náplně.
15. Maketa střeliva - střelivo nebo předmět tvarově a rozměrově shodný s originální předlohou, které neobsahují žádné aktivní náplně, přičemž mohou obsahovat náplně vyrobené z inertního materiálu. Zahrnuje civilní nebo vojenské školní střelivo určené pro výuku nebo výcvik.".
159. Doplňuje se příloha č. 2 k zákonu, která včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 2 k zákonu č. 119/2002 Sb.
Druhy a skupiny munice
1. Skupiny munice
a) středorážová munice - kulové náboje a střely ráže větší než 12,7 mm a nejvýše 20 mm, pokud jejich střela obsahuje výbušné látky nebo jiné aktivní muniční náplně, ostatní náboje ráže větší než 20 mm, s výjimkou nábojů dovoleného výrobního provedení,
b) dělostřelecká munice - dělostřelecké jednotné nebo dělené náboje od ráže 20 mm včetně podkaliberní munice,
c) miny do minometů všech ráží,
d) granáty ruční, puškové, granátometné a speciální,
e) jednorázové protitankové střely a střely do pancéřovek a tarasnic,
f) iniciátory - zapalovače, zápalkové šrouby včetně zápalky, elektrické pilule, roznětky, rozbušky, pokud jsou konstrukčně určeny pro použití v munici,
g) letecké pumy - všechny druhy leteckých pum, včetně jejich submunice,
h) neřízené rakety a řízené raketové střely - rakety a jejich komponenty, protitankové řízené střely, letecké řízené i neřízené střely, protiletadlové střely, raketové náboje,
i) miny pozemní, podvodní a speciální,
j) ženijní munice - výbušné odminovací a minovací systémy a ženijní náloživo, konstruované pro vedení námořní, letecké nebo pozemní války,
k) torpéda,
l) hlubinné a demoliční nálože,
m) výbušné předměty výcvikového a speciálního určení obsahující zejména pyrotechnické slože nebo výbušniny,
n) pyropatrony a speciální pyroprostředky letectva, raketové a ostatní vojenské techniky,
o) ostatní munice nezařazená do výše uvedených skupin.
2. Delaborovaná munice - munice zbavená výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, neoznačená podle zvláštního právního předpisu23). Delaborovaná munice je určena ke zničení, znehodnocení, výrobě řezu munice nebo k dalšímu technickému zpracování nebo využití materiálu.
3. Znehodnocená munice - delaborovaná munice, která je označena kontrolní znehodnocovací značkou podle zvláštního právního předpisu23).
4. Řez munice - řez munice vyrobený postupem a označený podle zvláštního právního předpisu23). Řez munice je určen pro školní a výcvikové účely, zbavený výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, a byly na něm provedeny úpravy odkrývající alespoň částečně vnitřní konstrukci munice včetně náhradních (inertních) náplní.
5. Maketa munice - munice nebo předmět tvarově a rozměrově shodný s originální předlohou, které neobsahují výbušniny nebo jiné aktivní muniční náplně, přičemž mohou být vyrobeny z jiného (nestandardního) materiálu než munice a mohou obsahovat náplně vyrobené z náhradního (inertního) materiálu. Zahrnuje například munici určenou pro výuku nebo výcvik.
6. Nalezená munice - souhrnné označení pro munici, která byla připravena k použití, byla použita (například vystřelena, shozena, odpálena, vržena anebo vymetena), rozhozena nebo se jinými vnějšími vlivy dostala mimo kontrolu svého držitele a zůstala nevybuchlou například také v důsledku selhání iniciačního mechanismu nebo byla konstruována tak, aby vybuchla z jiných příčin.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Platný zbrojní průkaz skupiny F se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se stejnou dobou platnosti.
2. Platnost zbrojního průkazu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí dnem, který je v něm uveden. Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo zbrojního průkazu skupiny F, který je dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považován za průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie do 2 měsíců po uplynutí 5 let od vydání tohoto zbrojního průkazu.
3. Střelná zbraň, zakázaný doplněk zbraně, střelivo nebo munice, které jejich vlastník přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opustil a které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v držení státu, připadají do vlastnictví státu.
4. Držitel zbrojního průkazu skupiny D, který není držitelem základního muničního průkazu nebo vyššího muničního průkazu, je oprávněn pro držitele zbrojní licence, který provádí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti při nakládání s municí, nabývá do vlastnictví, drží, přechovává, skladuje munici nebo s municí jinak nakládá a který není držitelem obecné muniční licence, nebo pro držitele obecné muniční licence provádět činnosti při nakládání s municí nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přitom je povinen plnit povinnosti také jako držitel příslušného druhu muničního průkazu.
5. Ministerstvo vydá na žádost osobě, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem zbrojního průkazu skupiny F a která je ke dni podání žádosti držitelem průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, doklad rovnocenný osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.
6. Platná zbrojní licence skupiny K se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Držitel zbrojní licence skupiny K, která se podle věty první považuje za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu, je povinen provést výměnu dokladu za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu u příslušného útvaru policie nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Držitel zbrojní licence, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládá s municí a který není držitelem obecné muniční licence, je oprávněn nadále nakládat s municí nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby vydání obecné muniční licence nebo do doby uplynutí 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se na držitele zbrojní licence podle věty první při nakládání s municí pohlíží jako na držitele obecné muniční licence, taková osoba je přitom povinna plnit povinnosti také jako držitel obecné muniční licence.
8. Provozovatel střelnice schválené pro střelbu munice, trhací jámy pro ničení výbušnin využívané také pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice provozovaných ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je povinen požádat o povolení jejich provozování podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost podle věty první lze podat současně s žádostí o vydání obecné muniční licence.
9. Munici lze zabezpečovat proti zneužití, ztrátě nebo odcizení jako zbraň kategorie A nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Držitel zbrojní licence podle bodu 10 nebo držitel obecné muniční licence je povinen zajistit bezpečnost muničního skladiště a poprvé zpracovat dokumentaci muničního skladiště nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a věci zadržené nebo zajištěné podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy. Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F a žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny F podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a žádost o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu. Žádost o vydání zbrojní licence skupiny K podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za žádost o vydání muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu.
11. Držitel zbrojní licence zašle do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnému útvaru policie vnitřní předpis vydaný podle § 39 odst. 1 písm. d) zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. Držitel zbrojní licence zapíše u zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které drží a jejichž držitelem byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do evidenční knihy v centrálním registru zbraní údaj o místu jejich uložení, včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém jsou zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny, a to nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence zapíše údaje vedené podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o munici v centrálním registru zbraní u munice, kterou drží a jejímž držitelem byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do evidenční knihy v centrálním registru zbraní nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Platnost výjimky, na jejímž základě držitel zbrojního průkazu skupiny A nebo držitel zbrojní licence ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona drží munici, zaniká uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
15. Údaje o přestupcích na úseku zbraní a střeliva projednaných v blokovém řízení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zapíše policie do evidence vedené podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Údaje v evidenci přestupků na úseku zbraní a střeliva projednaných v blokovém řízení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uchová policie po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o požární ochraně
Čl.III
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., se mění takto:
1. § 6a a 6b včetně nadpisů znějí:
 
"§ 6a
Posouzení požárního nebezpečí
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí posouzení požárního nebezpečí.
(2) Posouzení požárního nebezpečí obsahuje
a) popis a posouzení rizik z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat a majetku,
b) zhodnocení možnosti provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru, včetně popisu jeho možných následků,
c) systém řízení požární ochrany a
d) návrhy na opatření ke snížení rizika možnosti vzniku a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat a majetku, návrhy na provedení záchranných prací a návrhy opatření k účinné likvidaci požáru, včetně stanovení lhůt k jejich plnění.
(3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba předloží posouzení požárního nebezpečí zpracované osobou uvedenou v § 11 odst. 1 ve 2 vyhotoveních ke schválení orgánu státního požárního dozoru.
(4) Neshledá-li orgán státního požárního dozoru v posouzení požárního nebezpečí nedostatky, posouzení požárního nebezpečí schválí.
(5) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložené posouzení požárního nebezpečí vykazuje obsahové nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je zpět předkladateli s uvedením zjištěných nedostatků a současně stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné předložení vráceného posouzení po odstranění zjištěných nedostatků. Řízení lze přerušit na dobu stanovenou pro odstranění nedostatků a opětovné předložení.
(6) Neodstraní-li předkladatel nedostatky ve lhůtě stanovené podle odstavce 5, orgán státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení posouzení požárního nebezpečí.
(7) Před změnou v provozované činnosti, která má vliv na obsah schváleného posouzení požárního nebezpečí, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předloží orgánu státního požárního dozoru ke schválení doplněné nebo je-li to vzhledem k rozsahu změny potřebné nové posouzení požárního nebezpečí. Do doby schválení předloženého materiálu nelze změny v provozované činnosti provést.
(8) Změny v objemu roční produkce nejsou důvodem pro předložení nového posouzení požárního nebezpečí, je-li toto schváleno výhradně pro činnost uvedenou v § 4 odst. 3 písm. b).
 
§ 6b
Dokumentace zdolávání požárů
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požárů.
(2) Dokumentace zdolávání požárů obsahuje operativní plán zdolávání požárů a operativní kartu zdolávání požárů upravující zásady rychlého a účinného zdolávání požáru a záchrany osob, zvířat a majetku.
(3) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba předloží dokumentaci zdolávání požárů zpracovanou osobou uvedenou v § 11 odst. 1 nebo 2 ve 2 vyhotoveních ke schválení orgánu státního požárního dozoru.
(4) Neshledá-li orgán státního požárního dozoru v dokumentaci zdolávání požárů nedostatky, dokumentaci zdolávání požárů schválí.
(5) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložená dokumentace zdolávání požárů vykazuje obsahové nedostatky, pro které ji nelze schválit, vrátí ji zpět předkladateli s uvedením zjištěných nedostatků a současně stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné předložení po odstranění zjištěných nedostatků. Řízení lze přerušit na dobu stanovenou pro odstranění nedostatků a opětovné předložení.
(6) Neodstraní-li předkladatel nedostatky ve lhůtě stanovené podle odstavce 5, orgán státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení dokumentace zdolávání požárů.
(7) Před změnou v provozované činnosti, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předloží orgánu státního požárního dozoru ke schválení novou dokumentaci zdolávání požárů. Do doby schválení předložené dokumentace nelze změny v provozované činnosti provést.
(8) Podle odstavců 1 až 7 se postupuje i v případě, kdy zpracování dokumentace zdolávání požárů stanoví dokumentace požární ochrany.".
2. Za § 6b se vkládá nový § 6c, který zní:
 
"§ 6c
Prováděcí právní předpis stanoví
a) hodnoty nahodilého požárního zatížení pro účely členění činností podle požárního nebezpečí,
b) vymezení složitých podmínek pro zásah,
c) množství, druhy a způsob vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, jakož i požadavky na jejich projektování, montáž, provoz, kontrolu, údržbu a opravy,
d) druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
e) způsob vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce,
f) lhůty a způsob provádění kontrol dodržování předpisů o požární ochraně,
g) postup při poskytování výrobků a vzorků orgánu státního požárního dozoru k provedení požárně technické expertizy za účelem zjišťování příčin vzniku požáru,
h) způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím a
i) způsob posuzování požárního nebezpečí.".
3. V § 11 odst. 1 větě první se slova "§ 6a odst. 1," zrušují.
4. V § 31 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) schválením posouzení požárního nebezpečí a schválením dokumentace zdolávání požárů,".
5. V § 76 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písmena a) až q).
6. V § 76 odst. 2 písm. f) se slovo "stanovená" nahrazuje slovy "nebo lhůty stanovené".
7. § 76c zní:
 
"§ 76c
(1) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím bez odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí nebo provede v rozporu s § 6a odst. 7 změnu, která má vliv na obsah schváleného posouzení požárního nebezpečí, se uloží pokuta až do výše 10 000 000 Kč.
(2) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, bez odsouhlasení dokumentace zdolávání požárů nebo provede v rozporu s § 6b odst. 7 změnu, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů, se uloží pokuta až do výše 10 000 000 Kč.".
8. Za § 76c se vkládá nový § 76d, který zní:
 
"§ 76d
Pokutu podle § 76a až 76c ukládá hasičský záchranný sbor kraje. Pro stanovení výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání.".
9. V § 77 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Do této doby se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení.".
10. V § 77 se odstavec 2 zrušuje. Současně se zrušuje označení odstavce 1.
11. V § 79 odst. 2 se slova "a vybírá" zrušují.
12. § 85 zní:
 
"§ 85
(1) Zvláštní požární dozor vykonává v případě
a) útvaru nebo zařízení bezpečnostního sboru příslušný bezpečnostní sbor,
b) vojenského objektu, vojenského útvaru, vojenského zařízení, vojenského záchranného útvaru nebo právnické osoby založené nebo zřízené Ministerstvem obrany Ministerstvo obrany,
c) objektu, zařízení, pracoviště nebo činnosti v podzemí náležející do působnosti orgánu státní báňské správy Český báňský úřad,
d) námořní lodě a civilního letadla Ministerstvo dopravy,
e) drážního vozidla nebo říčního plavidla Ministerstvo dopravy, s výjimkou zjišťování příčin vzniku požárů, nebo
f) objektu Ministerstva zahraničních věcí nacházejícího se mimo území České republiky Ministerstvo zahraničních věcí.
(2) Zvláštní požární dozor se vykonává v rozsahu stanoveném v § 31, s výjimkou odstavce 1 písm. d). Při zvláštním požárním dozoru se postupuje obdobně jako u státního požárního dozoru.
(3) Orgán vykonávající zvláštní požární dozor rozhoduje o správních deliktech podle § 76 a 76c zjištěných při výkonu tohoto dozoru u právnické nebo podnikající fyzické osoby, s výjimkou § 76 odst. 4.
(4) Před změnou vlastnictví nebo převodem práva hospodařit, kterými se přenese odpovědnost za výkon dozoru na státní požární dozor, oznámí orgán vykonávající zvláštní požární dozor tuto skutečnost příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje a následně mu bez zbytečného odkladu oznámí datum, kdy tato skutečnost nastala. V případě změny vlastnictví nebo převodu práva hospodařit, kterými se přenese odpovědnost za výkon zvláštního požárního dozoru na jiný orgán, oznámí orgán, který zvláštní požární dozor vykonává, tuto skutečnost hasičskému záchrannému sboru kraje a následně mu bez zbytečného odkladu oznámí datum, kdy tato skutečnost nastala a kdo zvláštní požární dozor od tohoto data vykonává.
(5) Vykonávat zvláštní požární dozor mohou osoby s odbornou způsobilostí podle § 11 odst. 1.".
13. § 85a se zrušuje.
14. V § 101 písm. a) se slova "§ 6b" nahrazují slovy "§ 6c".
Čl.IV
Přechodná ustanovení
1. Posouzení požárního nebezpečí schválené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za schválené podle § 6a zákona č. 133/1985 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Dokumentace zdolávání požárů schválená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za schválenou podle § 6b zákona č. 133/1985 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Při správě placení pokut uložených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona
Čl.V
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací" v prvním sloupci text zní:
"Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací".
2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací" ve druhém sloupci text zní:
"pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin a výzkum, vývoj a výrobu munice:
vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie;
pro ničení a zneškodňování výbušnin:
oprávnění pyrotechnika*);
pro nákup, prodej a skladování výbušnin:
a) oprávnění pyrotechnika nebo střelmistra*), nebo
b) oprávnění technického vedoucího odstřelů*);
pro znehodnocování, ničení a delaboraci munice:
a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a oprávnění pyrotechnika*),
b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu**) a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu**) a 5 let praxe v oboru;
pro nákup, prodej a skladování munice:
a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením,
b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu**) a 3 roky praxe v oboru, nebo
c) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu**) a 5 let praxe v oboru;
pro provádění trhacích prací:
a) oprávnění střelmistra*), nebo
b) oprávnění technického vedoucího odstřelů*)".
3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací" ve třetím sloupci text zní:
"spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu***);
výzkum, vývoj, výroba, znehodnocování, ničení, delaborace, nákup, prodej a skladování munice mohou být provozovány pouze v provozovně uvedené v muniční licenci****)".
4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací" ve čtvrtém sloupci text zní:
"pro výzkum, vývoj, výrobu, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin Český báňský úřad*****)".
5. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací" v pátém sloupci text zní:
"*) § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
**) § 70f zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.
***) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
****) § 70i zákona č. 119/2002 Sb., ve znění zákona č. 229/2016 Sb.
*****) § 23 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
6. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Provádění pyrotechnického průzkumu" ve druhém sloupci text zní:
"a) oprávnění pyrotechnika*) vydané obvodním báňským úřadem, nebo
b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu**)".
7. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Provádění pyrotechnického průzkumu" se ve třetím sloupci slovo "orgánu*)" nahrazuje slovem "orgánu***)".
8. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Provádění pyrotechnického průzkumu" v pátém sloupci text zní:
"*) § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů
**) § 70f zákona č. 119/2002 Sb., ve znění zákona č. 229/2016 Sb.
***) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.".
Čl.VI
Přechodná ustanovení
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provádění výzkumu, vývoje, výroby, znehodnocování, ničení, delaborace, skladování, nákupu, prodeje a skladování munice, může v uvedené činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud hodlá v provozování uvedených činností pokračovat i po uplynutí doby uvedené ve větě první, je povinen požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit doklady požadované podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je nemá živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení. Podá-li žádost do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v provozování živnosti pokračovat až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese nebo o změně rozhodnutí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o její udělení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti mu zanikne uplynutím posledního dne této lhůty.
2. Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.VII
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 137/2016 Sb., se mění takto:
1. V položce 30 se doplňují písmena f) a g), která znějí:
"f) Přijetí žádosti o vydání muničního
  průkazu za každý druh muničního průkazu   Kč    700
g) Přijetí žádosti o vydání muniční
  licence za každý druh muniční licence    Kč   1 500".
2. V položce 30 v části Zmocnění v bodě 1 se slova "nebo c)" nahrazují slovy " , c) nebo f)".
3. V položce 30 v části Zmocnění v bodě 2 se slova "nebo c)" nahrazují slovy " , c) nebo g)".
4. V položce 30 v části Zmocnění v bodě 3 se za slova "nového zbrojního průkazu" vkládají slova "nebo muničního průkazu" a na konci textu bodu se doplňují slova "nebo muničního průkazu".
5. V položce 30 v části Zmocnění v bodě 4 se slovo "sdružení" nahrazuje slovem "spolků".
6. V položce 30 v části Poznámky v bodě 1 se za slovo "c)" vkládají slova " , f) a g)".
7. V položce 30 v části Poznámky v bodě 2 se za slovo "průkazu" vkládají slova "nebo muničního průkazu".
8. V položce 31 písmena b) až d) znějí:
"b) Přijetí žádosti o vydání povolení
  k provozování střelnice na dobu
  neurčitou, střelnice pro munici, trhací
  jámy pro ničení munice nebo zvláštního
  zařízení pro odpalování, střelbu nebo
  ničení munice                Kč   1 500
c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke
  znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu
  zbraně za každou zbraň nebo za všechny
  hlavní části jedné zbraně, je-li o
  povolení znehodnocení, zničení nebo
  výrobu řezu těchto hlavních částí zbraně
  podána žádost současně           Kč   1 000
d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné
  způsobilosti žadatele o vydání zbrojního
  průkazu nebo muničního průkazu       Kč    100".
9. V položce 31 se doplňuje část "Zmocnění", která zní:
"Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení, zničení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky držiteli zbrojní licence až na 300 Kč za hlavní části jedné zbraně, je-li důvodem žádosti znehodnocení, zničení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.".
10. V položce 33 písm. b) se za slovo "střeliva" vkládají slova "nebo žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy munice".
11. V položce 33 písm. c) se za slovo "střelivo" vkládají slova "nebo žádosti o vydání povolení přepravovat munici".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Čl.VIII
V § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), se slova "nebo vojenskou munici včetně munice pro zbraně" zrušují.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o pyrotechnice
Čl.IX
Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. g) se slova "včetně munice" nahrazují slovy "a munici".
2. V § 38 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Náklady spojené se zajištěním odborného školení ve výši 10 000 Kč hradí žadatel o získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky Úřadu. Doklad o zaplacení nákladů předloží žadatel při zahájení odborného školení. Předložení dokladu o zaplacení nákladů je předpokladem k absolvování odborného školení.".
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.X
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třináctého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 22, 25 až 27, 33, 40 až 43, 61, 62, 66, 71, 83, 103, pokud jde o § 73a odst. 9, 116, 117, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 132 a 140 a čl. IX, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.