Bezpečnostní značky, značení a signály

Vydáno: 20 minut čtení

Bezpečnostní značky a značení jsou jednou ze základních součástí zajištění prevence bezpečnosti práce. Požadavky na ně, jakož i na jejich používání, vyplývají z několika právních předpisů a technických norem. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, a to jsou prakticky všechna, neboť bezpečné pracoviště neexistuje, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP. V § 6 to po něm požaduje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bezpečnostní značky a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. Provedení značek a zavedení signálů na pracovištích uvádí nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Nařízení se vztahuje pouze na zaměstnavatele ve smyslu zákoníku práce a na osoby uvedené v § 12 zákona č. 309/2006 Sb. (OSVČ atd.). Tedy neplatí obecně, například pro obytné domy nebo pro části objektů, které slouží veřejnosti, například pro značení únikových východů v divadle atd. Tam platí požadavky jiných předpisů [např. § 11 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb.].

Zmíněné nařízení vlády neobsahuje všechny bezpečnostní značky, ale pouze jen v rámci Evropské unie dohodnuté pro ochranu zaměstnanců, například pro „Místo první pomoci“ bílý kříž v zeleném poli.

Bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky mohou být vyrobeny z různých materiálů či případně mohou být provedeny nástřikem či nátěrem apod. Vždy však musí být funkční, tedy vyhovovat potřebám ochrany zdraví zaměstnanců (musí být splněny požadované parametry stanovené technickou normou). Nařízení vlády přímo stanoví, že značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány a musí být zhotoveny z odolného materiálu. Před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech musí být kontrolována jejich funkčnost.

Bezpečnostní značky jsou rozděleny do čtyř základních skupin. První tvoří značky zákazu, které mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem v úhlu 45o od vodorovné roviny. Značky výstrahy, což je druhá skupina, mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem. Kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí mají značky příkazu. Informativní značky se člení do dvou podskupin – pro označení únikové cesty, nouzového východu nebo místa první pomoci či zařízení pro přivolání první pomoci a pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim. První podskupina těchto značek má obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí. Druhá, obsahující prostředky PO atd., má též obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogra

Související dokumenty

Související články

Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019
Právo požární ochrany, 5. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 2. část
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Několik poznámek k valorizaci rent
Bezpečnost a ochrana zdraví ve zdravotnictví
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Ochranné kryty a ochranná zařízení
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Související otázky a odpovědi

Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Náhrada za pracovní úraz
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře
Profesní způsobilost řidiče
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Pracovní úraz
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu