Bezpečnostní značky, značení a signály

Vydáno: 20 minut čtení

Bezpečnostní značky a značení jsou jednou ze základních součástí zajištění prevence bezpečnosti práce. Požadavky na ně, jakož i na jejich používání, vyplývají z několika právních předpisů a technických norem. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, a to jsou prakticky všechna, neboť bezpečné pracoviště neexistuje, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP. V § 6 to po něm požaduje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bezpečnostní značky a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. Provedení značek a zavedení signálů na pracovištích uvádí nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Nařízení se vztahuje pouze na zaměstnavatele ve smyslu zákoníku práce a na osoby uvedené v § 12 zákona č. 309/2006 Sb. (OSVČ atd.). Tedy neplatí obecně, například pro obytné domy nebo pro části objektů, které slouží veřejnosti, například pro značení únikových východů v divadle atd. Tam platí požadavky jiných předpisů [např. § 11 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb.].

Zmíněné nařízení vlády neobsahuje všechny bezpečnostní značky, ale pouze jen v rámci Evropské unie dohodnuté pro ochranu zaměstnanců, například pro „Místo první pomoci“ bílý kříž v zeleném poli.

Bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky mohou být vyrobeny z různých materiálů či případně mohou být provedeny nástřikem či nátěrem apod. Vždy však musí být funkční, tedy vyhovovat potřebám ochrany zdraví zaměstnanců (musí být splněny požadované parametry stanovené technickou normou). Nařízení vlády přímo stanoví, že značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány a musí být zhotoveny z odolného materiálu. Před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech musí být kontrolována jejich funkčnost.

Bezpečnostní značky jsou rozděleny do čtyř základních skupin. První tvoří značky zákazu, které mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem v úhlu 45o od vodorovné roviny. Značky výstrahy, což je druhá skupina, mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem. Kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí mají značky příkazu. Informativní značky se člení do dvou podskupin – pro označení únikové cesty, nouzového východu nebo místa první pomoci či zařízení pro přivolání první pomoci a pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim. První podskupina těchto značek má obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí. Druhá, obsahující prostředky PO atd., má též obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogra

Související dokumenty

Související články

Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019
Právo požární ochrany, 5. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 2. část
Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
Novelizace mezinárodní dohody pro přepravu nebezpečných věcí po silnici - ADR 2019
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Právo požární ochrany, 5. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 2. část
Pracovní úraz - co teď?!
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP - 3. část
Obsah prověrky BOZP v malých podnicích
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik
Zabraňte haváriím, poučte se z chyb jiných
Přístup k analýze a hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Přehled nových technických norem - červen a červenec 2016
Právo požární ochrany, 1. část - Historie, bezpečnostní systematika a právní základ
Posouzení stability stohu v rámci stohového skladování a výpočet stability
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016
Jak vybrat kancelářskou židli
Požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí provedených za rok 2015 v oblasti BOZP

Související otázky a odpovědi

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Výpis ze zdravotní dokumentace
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní postup
Hasicí přístroj v budově
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek