233/2015 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
233/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. srpna 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl. I
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb. a nařízení vlády č. 204/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se číslo „55“ nahrazuje číslem „58,70“ a číslo „9 200“ se nahrazuje číslem „9 900“.
2. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
 
---------------------------------------------------------------
Skupina prací       Nejnižší úroveň zaručené mzdy
            ---------------------------------------
             v Kč za hodinu    v Kč za měsíc 
---------------------------------------------------------------
1.              58,70         9 900
---------------------------------------------------------------  
2.              64,80        10 900
---------------------------------------------------------------  
3.              71,60        12 100
---------------------------------------------------------------  
4.              79,00        13 300
---------------------------------------------------------------  
5.              87,20        14 700
---------------------------------------------------------------  
6.              96,30        16 200
---------------------------------------------------------------  
7.             106,30        17 900
---------------------------------------------------------------  
8.             117,40        19 800
--------------------------------------------------------------- 
3. § 4 včetně nadpisu zní:
 
㤠4
Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance
(1) Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, 55,10 Kč za hodinu nebo 9 300 Kč za měsíc.
(2) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
 
---------------------------------------------------------------
Skupina prací       Nejnižší úroveň zaručené mzdy
            ---------------------------------------
             v Kč za hodinu    v Kč za měsíc 
---------------------------------------------------------------
  1.            55,10         9 300
---------------------------------------------------------------  
  2.            60,90        10 300
---------------------------------------------------------------  
  3.            67,20        11 300
---------------------------------------------------------------  
  4.            74,20        12 500
---------------------------------------------------------------  
  5.            81,90        13 800
---------------------------------------------------------------  
  6.            90,50        15 300
---------------------------------------------------------------  
  7.            99,90        16 800
---------------------------------------------------------------  
  8.           110,30        18 600
--------------------------------------------------------------- .“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.