336/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
336/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl.I
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení vlády č. 204/2014 Sb. a nařízení vlády č. 233/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno a) zní:
"a) výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování,".
2. V § 2 se číslo "58,70" nahrazuje číslem "66" a číslo "9 900" se nahrazuje číslem "11 000".
3. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
--------------------------------------------------------------- 
Skupina prací      Nejnižší úroveň      zaručené mzdy
            ---------------------------------------
             v Kč za hodinu      v Kč za měsíc
---------------------------------------------------------------
1.              66,00          11 000
---------------------------------------------------------------
2.              72,90          12 200
---------------------------------------------------------------
3.              80,50          13 400
---------------------------------------------------------------
4.              88,80          14 800
---------------------------------------------------------------
5.              98,10          16 400
---------------------------------------------------------------
6.             108,30          18 100
---------------------------------------------------------------
7.             119,60          19 900
---------------------------------------------------------------
8.             132,00          22 000
---------------------------------------------------------------
                              .".
4. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.