Změní digitalizace pracovní náplň zaměstnance v bezpečnosti práce?

Vydáno: 13 minut čtení

K dnešnímu vysvětlení mě přiměly statistické údaje, podle nichž půl milionu lidí čeká změna pracovní náplně spolu s rozvojem digitalizace. Bude třeba investovat velké částky do vzdělávání. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky se stát na celoživotní vzdělávání zaměří. Zvažují se specifické fondy a pracovní skupiny. Podle průzkumu Hospodářské komory jsou chybějící digitální dovednosti hlavní překážkou k zaměstnávání lidí v předdůchodovém a důchodovém věku. Digitální znalosti chybí téměř polovině zaměstnanců starších 55 let.

Změní digitalizace pracovní náplň zaměstnance v bezpečnosti práce?
JUDr.
Ladislav
Jouza
Předmět digitalizace u zaměstnavatele
Přechod z „papírové“ formy pracovněprávních písemností na digitální (počítačovou) úroveň, se dotýká zejména personální a mzdově účetní oblasti. Jedná se např. o pracovněprávní písemnosti, jako jsou pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, potvrzení o zaměstnání, evidence docházky, mzdové listy a výkaznictví, evidence odvodů, dokumenty týkající se skončení pracovního poměru apod.
V praxi to neznamená nic jiného, než rozšíření znalostí a kvalifikace příslušných zaměstnanců, jako je např. bezpečnostní technik, personalista, mzdová účetní a další.
Většina zaměstnavatelů na digitalizační platformu již v současnosti úspěšně přechází a provádějí s tím spojená účelná organizační, technická i jiná opatření.
Digitalizace v bezpečnosti práce
Zvládnutí agendy spojené s digitalizací bude pro příslušné zaměstnance znamenat zásah do pracovní náplně a zvýšení (prohloubení) kvalifikace.
Zavádění digitalizace se plně projeví i v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dotkne se zejména činnosti bezpečnostních techniků a dalších zaměstnanců, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti práce. Do digitální podoby se dostanou např. záznamy o pracovním úrazu, předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných pracovníc

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Svět práce a lidský kapitál
Vzor směrnice k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Ke změnám v právní úpravě nepřetržitého odpočinku
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách
Pracovní režimy řidičů - klíčové problémy, příklady
Ohrožení nemocí z povolání
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků
Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Práce ve ztíženém prostředí
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Délka pracovní doby
Zaměstnanec u lékaře
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Školení první pomoci
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Aktualizace směrnic BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci