57/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Schválený:
57/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slova „odst. 2“ vkládá slovo „školského“.
2. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova „školském zařízení“ vkládají slova „zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů“.
3. V § 2 odst. 4 se slova „nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení“ nahrazují slovy „není uveden v odstavci 1“.
4. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o úrazu
a) pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo
b) v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu.“.
5. V § 3 odst. 4 se slova „inspektorátu bezpečnosti práce“ nahrazují slovy „oblastnímu inspektorátu práce“.
6. V § 4 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
7. V § 4 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 písm. c) se slova „příslušnému inspektorátu České školní inspekce“ nahrazují slovy „České školní inspekci“.
8. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „§ 3“ vkládají slova „nebo aktualizaci záznamu podle § 2 odst. 6 písm. b)“.
9. V § 4 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Škola a školské zařízení zasílají záznamy o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli na základě jeho písemné výzvy.
(4) Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje, jedná-li se o aktualizaci záznamu o úrazu podle § 2 odst. 6 písm. a). Škola nebo školské zařízení vždy k 30. září vyrozumí Českou školní inspekci o aktualizacích záznamů o úrazu podle § 2 odst. 6 písm. a) v uplynulém školním roce. Vyrozumění podle věty druhé obsahuje pořadové číslo a školní rok vyhotovení každého záznamu o úrazu, který byl v uplynulém školním roce aktualizován, a údaj o důvodu aktualizace.
(5) Záznam o úrazu a vyrozumění o aktualizacích záznamů o úrazu podle odstavce 4 se zasílá České školní inspekci v elektronickém formuláři.“.
10. Příloha zní:
 
„Příloha k vyhlášce č. 64/2005 Sb.
Vzor formuláře záznamu o úrazu dítěte, žáka a studenta
 
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení (název, sídlo, IČ):                   ZÁZNAM O ÚRAZU
                                   (DÍTĚTE, ŽÁKA, STUDENTA)
------------------------------------------------
Škola, školské zařízení (např. ZŠ, SŠ):      pořadové číslo záznamu o úrazu/školní rok
                          Byl záznam vyhotoven na žádost?
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Jméno a příjmení zraněného:            Datum narození:   Třída, ročník:

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Místo trvalého pobytu zraněného:          Jméno příjmení a místo trvalého pobytu zákonného zástupce:
                             

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Datum úrazu:      Čas:    Místo:         Zákonný zástupce vyrozuměn:
                              Datum:     Čas:    Způsob:
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Zdravotnické zařízení, kde byl zraněný ošetřen, léčen:   Šlo o úraz smrtelný?     Datum úmrtí

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Popis události:                       Druh činnosti:
                              1. vyučovací hodina
                              2. přestávka
                              3. praktické vyučování nebo praktická příprava
                              4. pěstitelské práce, praktické činnosti a dílny
Zraněná část těla:                     5. tělesná výchova - skupinová činnost
                              6. tělesná výchova - individuální činnost
Předpokládaná příčina úrazu:                7. školní výlet
                              8. sportovní akce a soutěže
                              9. kurzy plavání, lyžování a sportovně-
                                turistické kurzy
                              10. jiné činnosti
Lze předpokládat zavinění zraněného/jiné osoby?:
Věc, kterou bylo zranění bezprostředně způsobeno:

Preventivní opatření, které mělo úrazu předejít a bylo školou
nebo školským zařízením přijato v době před úrazem:


------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Byl úraz způsoben nebo ovlivněn jinou osobou (jméno, příjmení, místo trvalého pobytu) 
či vznikl následkem spolupůsobení přírodních živlů nebo zvířat?

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Jména, příjmení a podpisy svědků:

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Datum     Jméno, příjmení, funkce     Podpis zraněného        Jméno, příjmení a podpis
sepsání    a podpis osoby vykonávající   (umožňuje-li to jeho stav):   vedoucího zaměstnance,
záznamu:    dohled v době úrazu:                        razítko:
            
   


------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
Aktualizace  Byla poskytnuta náhrada za bolest?                Jméno, příjmení a podpis
Datum:    Byla poskytnuta náhrada za ztížení společenského uplatnění?    vedoucího zaměstnance,

       Jedná se o úraz smrtelný?       Datum úmrtí:        razítko:

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
Čl. II
Podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje od 1. května 2010.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, s výjimkou čl. I bodu 7, který nabývá účinnosti dnem 1. května 2010.
Ministryně:
PhDr. Kopicová v. r.

Související dokumenty

Související články

Poznámka ke školním úrazům