Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků

Vydáno: 18 minut čtení

Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků (vozíků) ve vnitropodnikové dopravě se opětovně podceňuje, jak vyplývá z kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2023.

Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků
Ing.
Jiří
Kysela
Metodik/inspektor pro manipulaci a skladování, zpracovatelský průmysl a strojírenství a zdvihací zařízení Státního úřadu inspekce práce
Obecně lze konstatovat, že v oblasti bezpečnosti práce dochází k pozitivní změně, což dokládají i například poznatky z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce. Většina zaměstnavatelů si již uvědomuje, že absence zaměstnance například v souvislosti s pracovním úrazem, a to na klíčových pozicích (dispečer, operátor, řidič manipulačního vozíku, logistik, vedoucí i řadový zkušený zaměstnanec apod.) přináší negativní dopad například na splnění plánovaných ukazatelů, případně nedodání zakázky v termínu apod. Takže zaměstnavatelé, dle mého názoru, mají tudíž snahu vytvářet svým zaměstnancům „komfortní“ pracovní prostředí například tím, že více školí a více se zajímají o bezpečnost práce a bezpečné pracovní prostředí, dále zavádějí účinný systém řízení BOZP, prezentují například i bonusy za „nulovou“ pracovní úrazovost, více také i investují do osobních ochranných pracovních prostředků, dále investují do automatizace ve skladových a průmyslových provozech, ale i v jiných odvětvích průmyslu, výrazně modernizují vozový park a zvyšují také i důraz na pravidelnou údržbu a servis manipulačních vozíků. Dále také v rámci možností a podmínek zavádějí i průmyslové roboty s cílem
eliminovat
lidský faktor = eliminace možného vzniku pracovního úrazu, snižují také i podíl ruční práce při manipulaci s břemeny apod.
Pracovní úrazovost u motorových dopravních prostředků vnitropodnikových
Provozování motorových dopravních prostředků (vozíků) já osobně řadím k velmi rizikovým činnostem to proto, že řidič musí nejen sledovat řadu ovládacích a bezpečnostních prvků ve vozíku, dále sledovat i převáženou manipulační jednotku (paletu, roli papíru apod.), vyhýbat se překážkám a nerovnostem, ale zejména sledovat pohyb před, dále vedle a za vozíkem. Pochopitelně řidiči mají za jízdy i řadu „důležitých činností“, než se plně věnovat řízení vozíku, a tím jsou například psaní SMS, poslouchání hudby nebo i telefonování apod. Tudíž zdrojem pracovního úrazu při provozu manipulačních vozíků může být zejména střet zaměst

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Svět práce a lidský kapitál
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
Údržba je vysoce rizikovou činností
Poznámka ke školním úrazům
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví
Vzor směrnice k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Ke změnám v právní úpravě nepřetržitého odpočinku
Otazníky kolem úrazů na pracovních cestách

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Zaměstnanec u lékaře
Práce ve ztíženém prostředí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz

Související předpisy

378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)