194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Schválený:
194/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. května 2010
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Změna: 135/2016 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 367/2019 Sb.
Změna: 367/2019 Sb. (část)
Změna: 240/2022 Sb.
Změna: 464/2023 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
VEŘEJNÉ SLUŽBY V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
 
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou2) a veřejnou linkovou dopravou3) (dále jen „zajišťování dopravní obslužnosti“).
(2) Na postup při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě4) se ustanovení tohoto zákona použijí přiměřeně.
 
§ 2
Dopravní obslužnost
Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.
 
HLAVA II
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Dopravní obslužnost státu, kraje a obce
 
§ 3
(1) Kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením.
(2) Kraj zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. Kraj může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou v sousedícím územním obvodu jiného státu po předchozí dohodě s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu, pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti kraje.
(3) Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Obec může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou mimo svůj územní obvod, pokud je to potřeba pro zajišťování dopravní obslužnosti obce a se souhlasem kraje a obcí, které mají uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen.
 
§ 4
(1) Stát prostřednictvím své organizační složky zajišťuje dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy, které mají nadregionální nebo mezinárodní charakter; v sousedícím územním obvodu jiného státu ji může zajišťovat po předchozí dohodě s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu.
(2) Za stát zajišťuje dopravní obslužnost Ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy po dohodě s Ministerstvem financí určí maximální výši kompenzace a způsob tohoto určení na dobu účinnosti smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Nedojde-li mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem financí k dohodě, určí maximální výši kompenzace na návrh Ministerstva dopravy vláda; návrh na rozhodnutí vlády podá Ministerstvo dopravy vládě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nedošlo k dohodě mezi oběma ministerstvy ani na úrovni ministrů. Do doby rozhodnutí vlády určí rozsah dopravní obslužnosti Ministerstvo dopravy podle rozsahu dopravní obslužnosti určené v předchozím rozpočtovém roce. Na základě určené maximální výše kompenzace Ministerstvo dopravy určí rozsah zajišťování dopravní obslužnosti.
(3) Dopravní obslužnost pro potřeby obrany státu zajišťuje Ministerstvo dopravy po dohodě s Ministerstvem obrany.
Dopravní plánování a integrované veřejné služby
 
§ 4a
Dopravní plánování se provádí prostřednictvím koncepce veřejné dopravy a plánů dopravní obslužnosti území. Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Plány dopravní obslužnosti území musí být v souladu s koncepcí veřejné dopravy; do souladu s koncepcí veřejné dopravy musí být uvedeny vždy nejpozději do 1 roku ode dne jejího schválení.
 
§ 4b
(1) Koncepci veřejné dopravy pořizuje na dobu nejméně 5 let Ministerstvo dopravy pro celé území státu a schvaluje ji vláda. Ministerstvo dopravy koncepci veřejné dopravy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Koncepce veřejné dopravy obsahuje
a) hlavní cíle a priority státu v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících pro zajištění udržitelného rozvoje území, ochrany životního prostředí a životních potřeb obyvatel se zvláštním přihlédnutím k jejich věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci,
b) hlavní páteřní osy poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících a rozmístění hlavních přestupních uzlů na celostátní úrovni,
c) základní rámec pro spolupráci státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti a
d) nástroje pro její realizaci.
(3) Návrh koncepce veřejné dopravy projedná Ministerstvo dopravy zejména s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad"), ministerstvy, kraji, sdruženími obcí s celostátní působností a zástupci dopravců.
Dopravní plánování a integrované veřejné služby
 
§ 5
(1) Plán dopravní obslužnosti území pořizuje stát, kraj a obec, která zajišťuje nebo hodlá zajišťovat dopravní obslužnost, (dále jen "objednatel"). Více objednatelů může pořídit společný plán dopravní obslužnosti území.
(2) Plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména
a) popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,
b) předpokládaný rozsah poskytované kompenzace,
c) časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv,
d) harmonogram a způsob integrace, pokud se objednatelé podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,
e) maximální tarify pro cestující, mají-li být stanoveny objednatelem,
f) další údaje vztahující se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie13).
(3) Návrh plánu dopravní obslužnosti území pořizovatel projedná s
a) kraji, je-li pořizovatelem stát,
b) Ministerstvem dopravy a sousedními kraji, je-li pořizovatelem kraj,
c) krajem, v jehož územním obvodu se nachází, je-li pořizovatelem obec, a
d) provozovatelem dráhy celostátní nebo regionální, na které má být provozována veřejná drážní osobní doprava k zajištění dopravní obslužnosti.
(4) Plán dopravní obslužnosti území pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 6
(1) Integrovanými veřejnými službami se rozumí integrované veřejné služby v přepravě cestujících podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5). Požadavek na jednotnou informační službu je splněn, pokud je zajištěno poskytování informací o jednotném jízdním řádu a tarifu na jednom místě.
(2) Kraje a obce mohou samostatně nebo společně založit právnickou osobu pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „organizátor“). Organizátor může být pověřen, aby jménem kraje nebo obce pořizoval plán dopravní obslužnosti území nebo uzavíral smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na určeném území a u určených druhů dopravy.
(3) Majetkovou účast v organizátorovi může mít pouze kraj nebo obec. Organizátor nesmí provozovat veřejnou drážní osobní dopravu nebo veřejnou linkovou dopravu.
 
§ 7
Elektronické systémy plateb a odbavení cestujících
(1) Pokud stát, kraj nebo obec při zajišťování dopravní obslužnosti provozuje elektronické systémy plateb a odbavení cestujících sám nebo prostřednictvím třetích osob, musí tyto systémy, jejich zařízení a technologie určené prováděcím právním předpisem (dále jen „určená zařízení a technologie“) zajišťovat propojitelnost mezi elektronickými systémy plateb a odbavení cestujících.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky a postupy pro zajištění technické a provozní propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a určených zařízení a technologií.
 
§ 7a
Jednotný jízdní doklad
(1) Dopravce je při provozování veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících povinen umožnit využití jím poskytovaných přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu. Využití přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu může dopravce umožnit i při provozování jiné veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální nebo při poskytování integrovaných veřejných služeb.
(2) Ceny jízdného pro přepravní služby podle odstavce 1 a ceny dalších souvisejících služeb se sjednávají v souladu s cenovými předpisy14). Jednotným jízdním dokladem se prokazuje úhrada jízdného a cen souvisejících služeb podle věty první. Přepravní služby podle odstavce 1 poskytují dopravci za podmínek sjednaných s Ministerstvem dopravy.
(3) Prodej jednotného jízdního dokladu zajišťuje každý dopravce provozující veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální umožňující využití přepravních služeb podle odstavce 1.
(4) Prodej jednotného jízdního dokladu a zúčtování příjmů z tohoto prodeje se provádí prostřednictvím informačního systému jednotných jízdních dokladů, který je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo dopravy.
(5) V informačním systému jednotných jízdních dokladů jsou vedeny údaje o
a) dopravcích, kteří umožňují přepravu na základě jednotného jízdního dokladu, kterými jsou obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b) přepravních službách, které je možné využít na základě jednotného jízdního dokladu,
c) výši jízdného, cenách dalších souvisejících služeb a podmínkách užití přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu,
d) obchodních místech, ve kterých je zajištěn prodej jednotného jízdního dokladu,
e) objednateli, organizátorovi nebo jiné osobě zajišťující organizaci integrovaných veřejných služeb, kterými jsou obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a o jí zajišťovaném dopravním systému,
f) cestujících poskytnuté při zakoupení jednotného jízdního dokladu, jimiž mohou být jméno, popřípadě jména, a příjmení, doručovací adresa, datum narození, fotografie, druh a číslo osobního dokladu a kontaktní údaje,
g) kupujících jednotného jízdního dokladu poskytnuté při jeho zakoupení, jimiž mohou být obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa sídla, doručovací adresa, bankovní spojení a kontaktní údaje,
h) jízdném a cenách souvisejících služeb uhrazených na základě jednotného jízdního dokladu,
i) vydaných jednotných jízdních dokladech a přepravních službách poskytnutých na jejich základě a
j) právech uplatněných z přepravní smlouvy.
(6) Údaje podle odstavce 5 písm. f) a g) se uchovávají po dobu 12 měsíců od ukončení platnosti jednotného jízdního dokladu, popřípadě po dobu delší, je-li to nezbytné v případě uplatnění práv z přepravní smlouvy. Ministerstvo dopravy zveřejní údaje podle odstavce 5 písm. a) až e) způsobem umožňujícím dálkový přístup. Přístup k údajům podle odstavce 5 písm. f) až j) má pouze osoba, která jednotný jízdní doklad prodala, a dopravce, který na základě tohoto jízdního dokladu poskytl nebo má poskytnout přepravní služby.
(7) Náležitosti jednotného jízdního dokladu a způsob prodeje jednotného jízdního dokladu stanoví prováděcí právní předpis.
 
HLAVA III
POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB
 
§ 8
(1) Pro zajištění dopravní obslužnosti může objednatel
a) uzavírat smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravci, kteří jsou provozovateli dopravy podle jiných právních předpisů2),3), nebo
b) poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících sám, je-li objednatelem kraj nebo obec.
(2) Objednatel zajišťuje dopravní obslužnost tak, aby veřejné služby v přepravě cestujících
a) tvořily ucelené technické a provozní soubory a v případě veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální nenarušovaly síťový charakter drážní dopravy,
b) byly dopravně provázané s jinými veřejnými službami v přepravě cestujících a
c) byly poskytovány v souladu s jím pořízeným plánem dopravní obslužnosti území platným v okamžiku uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících nebo, poskytuje-li veřejné služby v přepravě cestujících objednatel sám, v okamžiku zahájení jejich poskytování.
(3) Dopravce nebo objednatel, pokud poskytuje veřejné služby v přepravě cestujících sám, musí nejpozději ke dni zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících
a) mít přidělenou kapacitu dopravní cesty, osvědčení dopravce a uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy s provozovatelem dráhy, jde-li o veřejnou drážní osobní dopravu,
b) mít licenci a schválený jízdní řád, jedná-li se o dopravce ve veřejné linkové dopravě,
c) mít zajištěna vozidla, personál a technické zázemí nezbytné pro provozování veřejných služeb v přepravě cestujících podle přidělené kapacity dopravní cesty nebo schváleného jízdního řádu,
d) být způsobilý zajistit poskytování souhrnu činností uložených zákonem o silniční dopravě a zákonem o dráhách a
e) splňovat standardy kvality a bezpečnosti dopravy, včetně standardů pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen „standardy kvality a bezpečnosti“).
(4) Standardy kvality a bezpečnosti jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. Minimální hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti a způsob jejich prokazování stanoví prováděcí právní předpis. Objednatel může stanovit přísnější hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti nebo požadovat splnění dalších standardů.
(5) Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících není veřejnoprávní smlouvou.
 
§ 9
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
(1) Objednatel v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1) může uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem vybraným na základě nabídkového řízení. Jsou-li splněny podmínky § 18, může objednatel uzavřít smlouvu s dopravcem přímým zadáním.
(2) Objednatel předá Ministerstvu financí do 31. března souhrnný přehled smluv o veřejných službách uzavřených v předchozím kalendářním roce.
Nabídkové řízení
 
§ 10
(1) Nabídkové řízení se zahajuje uveřejněním oznámení o zahájení nabídkového řízení. Oznámení je výzvou neomezenému počtu dopravců k podání nabídek a k prokázání splnění požadované kvalifikace. Oznámení musí obsahovat
a) identifikační údaje o objednateli,
b) popis předmětu nabídkového řízení, který zahrnuje rovněž předpokládanou hodnotu a předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících,
c) kritéria pro výběr dopravce,
d) informaci o dostupnosti dokumentace nabídkového řízení,
e) lhůtu pro podání nabídek, která nesmí být kratší než 52 dnů ode dne uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení,
f) místo podání nabídky a
g) informaci o tom, v jakém jazyce má být nabídka podána.
(2) Oznámení o zahájení nabídkového řízení uveřejní objednatel ve Věstníku veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících, které jsou předmětem nabídkového řízení, překročí 50 000 km za rok, uveřejní objednatel oznámení rovněž v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky. Pro uveřejňování se dále použije § 212 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně s tím, že odstavec 3 písm. b) věta za středníkem se nepoužije. Vzor formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Pro zadávací podmínky nabídkového řízení se použijí obdobně § 36 a 37 zákona o zadávání veřejných zakázek a pro zadávací dokumentaci se použijí obdobně § 98 až 102 zákona o zadávání veřejných zakázek.
(4) Objednatel použije obdobně pro
a) zadávací lhůtu § 40 zákona o zadávání veřejných zakázek,
b) předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů § 45 a 46 zákona o zadávání veřejných zakázek,
c) kvalifikaci, její rozsah, prokazování splnění kvalifikace a posouzení kvalifikace § 73 až 75, § 77 až 79 zákona o zadávání veřejných zakázek,
d) technické podmínky § 89 až 91 a § 93 až 95 zákona o zadávání veřejných zakázek,
e) účastníky nabídkového řízení a jejich vyloučení z účasti v tomto řízení § 47 a 48 zákona o zadávání veřejných zakázek,
f) vyloučení účastníka z účasti v nabídkovém řízení z důvodu provádění mezinárodní sankce § 48a zákona o zadávání veřejných zakázek,
g) jistotu § 41 zákona o zadávání veřejných zakázek,
h) podání nabídek a jejich obsah § 103 a 107 zákona o zadávání veřejných zakázek a
i) elektronické nástroje § 213 a 214 zákona o zadávání veřejných zakázek.
 
§ 11
(1) Objednatel může o podaných nabídkách dále jednat. V takovém případě musí oznámení o zahájení nabídkového řízení vedle údajů podle § 10 odst. 1 obsahovat
a) způsob jednání o nabídkách, zejména zda bude jednání probíhat se všemi dopravci současně anebo odděleně, a
b) způsob výběru dopravců pro další jednání, pokud se objednatel rozhodne postupně omezovat jejich počet.
(2) Před jednáním o nabídkách objednatel vyzve písemně všechny dopravce, kteří nebyli vyloučeni z účasti v nabídkovém řízení, k jednání o nabídkách. Pro průběh jednání se použije § 61 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.
 
§ 12
(1) Pro otevírání obálek s nabídkami se použije § 108 až 110 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.
(2) Pro posouzení nabídek se použije § 39 odst. 4 a 5 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně. Pro hodnocení nabídek se použije § 114 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně. Pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny se použije § 113 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.
 
§ 13
(1) Na základě výsledků nabídkového řízení vybere objednatel pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravce, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
(2) Pro oznámení o výběru dopravce se použije § 123 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně. Pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použije § 124 a 125 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.
(3) Pro podání námitek, způsob jejich vyřízení a zákaz uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použijí § 241 až 246 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.
(4) Při uzavírání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se objednatel může zavázat k budoucímu plnění, které není kryto z rozpočtu objednatele platného v okamžiku uzavření smlouvy.
 
§ 14
Pro zrušení nabídkového řízení se použije § 127 a 128 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně, včetně důvodů tohoto zrušení. Objednatel může nabídkové řízení rovněž zrušit, pokud si to vyhradí v oznámení o zahájení nabídkového řízení.
 
§ 15
Objednatel může uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících místo s vybraným dopravcem s právnickou osobou, která se nabídkového řízení neúčastnila, jestliže
a) v nabídce vybraného dopravce byla taková možnost uvedena, včetně právní formy, minimálního navrhovaného základního kapitálu, navrhované vlastnické struktury a návrhu obsazení orgánů takové osoby,
b) ji objednatel nebo vybraný dopravce v době uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímo nebo nepřímo ovládá,
c) předmětem její činnosti je realizace předmětu smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a
d) splňuje kvalifikační předpoklady.
 
§ 16
(1) Pro změnu závazku ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použije § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně s tím, že pro účely podle odstavce 4 písm. a) se použije limit pro veřejné zakázky na služby pro dotčeného zadavatele.
(2) Pro uveřejňování smluv o veřejných službách v přepravě cestujících se použije § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.
(3) Pro ukončení závazku ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použije § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.
 
§ 17
Objednatel uchovává dokumentaci nabídkového řízení po dobu 5 let od ukončení účinnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících nebo ode dne zrušení nabídkového řízení. Dokumentací nabídkového řízení se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné podobě nebo na nosičích dat, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon v průběhu nabídkového řízení, popřípadě po jeho ukončení, včetně úplného znění nabídek všech dopravců, smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a všech jejích změn.
Přímé zadání
 
§ 18
Pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie6), lze přímým zadáním uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících.
 
§ 19
(1) Nejpozději 1 rok před zahájením nabídkového řízení nebo před uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 uveřejní objednatel informace o svém rozhodnutí uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) v Úředním věstníku Evropské unie, pokud přímo použitelný předpis Evropské unie1) nestanoví jinak.
(2) V případě uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 je objednatel povinen nejpozději 2 měsíce před jejím uzavřením zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o
a) identifikačních údajích dopravce, s nímž má být smlouva uzavřena,
b) předpokládané průměrné roční hodnotě veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, je-li smlouva uzavírána s dopravcem, který má zajišťovat veřejné služby, u nichž průměrná roční hodnota nebo počet kilometrů za rok nepřesáhne hodnoty uvedené v přímo použitelném předpise Evropské unie1), a
c) předpokládaném rozsahu veřejných služeb.
(3) Osoba, která má zájem o uzavření stejné smlouvy o veřejných službách přímým zadáním a které v důsledku porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie1) postupem objednatele hrozí nebo vznikla újma na jejích právech (dále jen „stěžovatel“), může podat písemně zdůvodněné námitky objednateli do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle odstavce 2.
(4) V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu objednatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie1), jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie1) hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Na způsob vyřízení námitek a zákaz uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících se použijí § 245 a 246 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.
(5) Pro uveřejňování smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené na základě přímého zadání se postupuje podle § 16 odst. 2.
 
§ 20
(1) Před uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 nebo před uveřejněním oznámení o zahájení nabídkového řízení si objednatel vyžádá písemné vyjádření dopravce zajišťujícího veřejné služby v přepravě cestujících, které mají být zcela nebo zčásti předmětem nové smlouvy, k převodu vozidel na nového dopravce.
(2) Dopravce je oprávněn požadovat, aby ve smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené přímým zadáním nebo v dokumentaci nabídkového řízení byla obsažena povinnost nového dopravce odkoupit vozidla, která
a) byla nově pořízena se souhlasem objednatele ve druhé polovině doby účinnosti smlouvy o veřejných službách a
b) sloužila k zabezpečování veřejných služeb, které mají být zcela nebo zčásti předmětem nové smlouvy, a
c) nemohou být dopravcem využita pro zabezpečování jiných veřejných služeb.
(3) Kupní cena se stanoví jako očekávaná účetní hodnota v době převzetí vozidel podle odstavce 2 a zahrne i případné finanční náklady spojené s předčasným ukončením úvěrového, leasingového nebo jiného finančního vztahu, souvisejícího s financováním pořízení těchto vozidel.
(4) Pokud dopravce požaduje odkoupení vozidel, je povinen objednateli poskytnout seznam vozidel, na něž se má povinnost vztahovat, včetně data jejich pořízení, podmínek jejich financování a doby jejich amortizace, a doložit splnění podmínek podle odstavce 2.
(5) Objednatel je oprávněn vyžádat si od dopravce doklady, které jsou potřebné pro doložení splnění podmínek podle odstavce 2. Jsou-li podmínky splněny, objednatel žádosti vyhoví.
(6) Pokud dopravce nezašle objednateli vyjádření podle odstavce 1 do 2 měsíců od doručení žádosti objednatele, má se za to, že převod vozidel nepožaduje.
(7) Odstavec 2 se nepoužije v případech, kdy byla smlouva vypovězena objednatelem pro závažné porušení smluvních povinností ze strany dopravce, dopravce zanikl nebo přestal být provozovatelem dopravy podle jiných právních předpisů.
 
§ 21
Zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou a na dráze tramvajové
(1) Při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou a na dráze tramvajové se § 9 až 20 použijí v případech, kdy
a) cestující platí dopravci jízdné,
b) dopravci je uděleno výlučné právo nebo poskytována za předem sjednaných podmínek z veřejných rozpočtů kompenzace a
c) kompenzace nevylučuje obchodní riziko dopravce spojené s výší tržeb z jízdného za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících.
(2) Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, použije se na výběr dopravce ve veřejné linkové dopravě a na dráze tramvajové zákon o zadávání veřejných zakázek.
 
HLAVA IV
MIMOŘÁDNÉ SITUACE
 
§ 22
(1) Pokud dojde k přerušení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících nebo takovéto přerušení bezprostředně hrozí, může objednatel v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie8)
a) uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na poskytování dotčených veřejných služeb přímým zadáním,
b) rozšířit již uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících o poskytování dotčených veřejných služeb bez nabídkového řízení, nebo
c) rozhodnutím uložit poskytování dotčených veřejných služeb dopravci, který je provozovatelem dopravy podle jiných právních předpisů.
(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) objednatel vymezí rozsah poskytovaných veřejných služeb v přepravě cestujících a způsob výpočtu kompenzace v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1).
(3) Oznámení o zahájení řízení podle odstavce 1 písm. c) objednatel rovněž vyvěsí na úřední desce. Dopravci, kteří do 2 dnů od vyvěšení oznámení na úřední desce doručí objednateli písemné sdělení, že mají zájem o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, jichž se řízení týká, se stávají účastníky řízení.
(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) nemá odkladný účinek.
(5) Ministerstvo dopravy vykonává působnost nadřízeného správního orgánu9) krajů v řízení podle odstavce 1 písm. c).
(6) V případě uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v mimořádné situaci se § 19 odst. 1 až 4 a § 20 nepoužijí.
 
HLAVA V
KOMPENZACE
 
§ 23
(1) Kompenzaci v rozsahu stanoveném ve smlouvě poskytuje objednatel ze svého rozpočtu.
(2) Před uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním podle § 18 dopravce předloží objednateli finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu, které mají vyplynout ze smlouvy (dále jen „finanční model“). Na základě finančního modelu je objednatel povinen zkontrolovat, zda navrhovaná kompenzace není nadměrná.
(3) Ministerstvo dopravy na žádost objednatele poskytne stanovisko o přípustnosti a způsobu zahrnutí nákladů, výnosů či provozních aktiv do finančního modelu a způsobu sestavení finančního modelu.
(4) Při uzavírání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na základě nabídkového řízení podle § 10 se pro povinnost předložení finančního modelu použije odstavec 2 obdobně, pokud objednatel v dokumentaci nabídkového řízení nestanoví jinak.
(5) Poskytuje-li dopravce přepravní služby nebo jiné činnosti mimo poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících nebo při plnění rozhodnutí o uložení veřejné služby, je povinen vést evidenci o nákladech a výnosech ze smlouvy o veřejných službách nebo z rozhodnutí o uložení veřejné služby v přepravě cestujících podle jednotlivých smluv a rozhodnutí.
(6) Na základě finančního modelu, předloženého podle odstavce 2, který obsahuje poskytnutí nadměrné kompenzace, nelze uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících. Pokud by přesto byla smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřena, je neplatná.
(7) Prováděcí právní předpis stanoví náklady, výnosy a provozní aktiva, které mohou být využity pro sestavení finančního modelu, vymezení čistého příjmu a maximální dovolené míry výnosu na kapitál, způsob, jakým náklady, výnosy a provozní aktiva dopravce prokazuje objednateli, způsob sestavení finančního modelu, způsob určení nadměrné kompenzace a pravidla pro změny výše kompenzace.
 
§ 24
(1) Ministerstvo dopravy posoudí při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu na jednotlivý rozpočtový rok ekonomické zajištění dopravní obslužnosti státu, krajů a obcí v rozsahu podle uzavřených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na tento rok. Na žádost Ministerstva dopravy poskytnou kraje a obce údaje potřebné pro toto posouzení.
(2) Dojde-li na základě změny právních předpisů nebo nepředvídatelných mimořádných okolností k nárůstu nákladů dopravců a z těchto důvodů hrozí snížení rozsahu dopravní obslužnosti objednatele podle uzavřených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příslušný rok o více než 10 %, rozhodne Ministerstvo financí o tom, zda objednateli na základě žádosti poskytne dotaci nebo provede rozpočtové opatření na zajištění dopravní obslužnosti ze státního rozpočtu podle jiného právního předpisu10).
 
HLAVA VI
DOZOR PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
 
§ 25
(1) Dozor nad dodržováním postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv při zajišťování dopravní obslužnosti vykonává Úřad.
(2) Úřad při výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona
a) rozhoduje o tom, zda objednatel postupoval v souladu s tímto zákonem a přímo použitelným předpisem Evropské unie,
b) ukládá nápravná opatření a správní tresty,
c) projednává přestupky,
d) kontroluje úkony objednatele podle jiného právního předpisu; tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle jiných právních předpisů.
 
§ 26
(1) Řízení o přezkoumání úkonů objednatele se u Úřadu zahajuje na písemný návrh osoby, která podala námitky podle § 13 odst. 3 nebo § 19 odst. 3 nebo z moci úřední.
(2) Pro zákaz uzavření smlouvy se použije § 246 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně; to neplatí v případě uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v mimořádné situaci.
 
§ 27
(1) Pro řízení o přezkoumání úkonů objednatele se dále použijí § 250 až 252 a § 254 až 266 zákona o zadávání veřejných zakázek; § 255 odst. 1 a § 264 zákona o zadávání veřejných zakázek se nepoužijí.
(2) Návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat přesné označení objednatele, v čem je spatřováno porušení zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, příslušné důkazy, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu zasílaného Úřadu je doklad o doručení námitek objednateli a doklad o složení kauce. Kauci složí navrhovatel ve výši 1 % z předpokládané hodnoty veřejných služeb v přepravě cestujících nebo 100 000 Kč, pokud tuto předpokládanou hodnotu nelze zjistit.
(3) V případě řízení týkajícího se uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v mimořádné situaci nelze nařídit předběžné opatření.
 
§ 28
Objednatel je povinen vždy do 31. srpna poskytnout Ministerstvu dopravy souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) za předchozí kalendářní rok.
 
§ 29
zrušen
Pro povinnost mlčenlivosti a ochranu obchodního tajemství při výkonu dozoru se použije § 271 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.
 
§ 30
zrušen
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
 
§ 33
Přestupky objednatele
(1) Objednatel se dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie1) pro nabídkové řízení, přičemž tento postup ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících,
b) stanoví zadávací podmínky nabídkového řízení v rozporu se zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie1) a uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících,
c) uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu se zákazem jejího uzavření podle § 13 odst. 3 nebo § 19 odst. 4,
d) odmítne námitky nebo postupuje při jejich vyřizování v rozporu s § 13 odst. 3 nebo § 19 odst. 4,
e) nepořídí nebo neuchová dokumentaci nabídkového řízení podle § 17,
f) uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18,
g) neodešle k uveřejnění informace podle § 19 odst. 1 nebo oznámení podle § 19 odst. 2,
h) neuveřejní smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu s § 16 odst. 2 nebo § 19 odst. 5,
i) neuveřejní informace o smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální uzavřené přímým zadáním v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie11),
j) neposkytne Ministerstvu dopravy zprávu podle § 28, nebo
k) zajistí dopravní obslužnost
1. mimo svůj územní obvod v rozporu s § 3 odst. 2 nebo 3 nebo s § 4 odst. 1 bez souhlasu dotčeného kraje nebo obce anebo bez předchozí dohody s příslušným orgánem veřejné moci jiného státu, nebo
2. tak, že v rozporu s § 8 odst. 2 písm. c) nejsou veřejné služby v přepravě cestujících poskytovány v souladu s jím pořízeným plánem dopravní obslužnosti území.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), f), g) nebo h) lze uložit pokutu do 5 % z předpokládané hodnoty veřejných služeb v přepravě cestujících nebo do 20 000 000 Kč, pokud tuto předpokládanou hodnotu nelze zjistit. Za přestupky podle odstavce 1 písm. d), e), i) nebo k) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. j) lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
(3) Jednání objednatele spočívající v tom, že nedodrží pravidlo podle § 10 odst. 4 písm. f), není přestupkem podle tohoto zákona.
 
§ 34
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad, s výjimkou přestupku podle § 33 odst. 1 písm. j), který projednává Ministerstvo dopravy. Úřad zveřejňuje pravomocná rozhodnutí o přestupcích, které projednává, způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Pro řízení o přestupku podle tohoto zákona se použije § 270 odst. 1, 4 až 8, 10 a 11 zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.
 
HLAVA VII
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ
 
§ 35
Přechodná ustanovení
(1) Práva a povinnosti ze závazku uzavřeného podle dosavadních předpisů zůstávají zachovány v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství12) a řídí se dosavadními právními předpisy.
(2) U smlouvy podle odstavce 1 mohou objednatel a dopravce, se kterým je smlouva uzavřena, sjednat prodloužení její účinnosti, jen pokud doba účinnosti smlouvy po prodloužení nepřesáhne dobu stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství.
(3) U smlouvy podle odstavce 1, která umožňuje v době své účinnosti objednateli omezit rozsah veřejných služeb, které jsou předmětem smlouvy, a vypsat na část těchto služeb nabídkové řízení nebo na ně uzavřít smlouvu přímým zadáním a neobsahuje ujednání o nakládání s vozidly nově pořízenými dopravcem se souhlasem objednatele pro účely plnění těchto veřejných služeb, je objednatel povinen na žádost dopravce
a) umožnit provoz nově pořízených vozidel za účelem zajištění veřejných služeb, které jsou předmětem smlouvy podle odstavce 1, po celou dobu její účinnosti, nebo
b) zahrnout do dokumentace nabídkového řízení nebo do smlouvy uzavřené přímým zadáním povinnost dopravce odkoupit nově pořízená vozidla, a to v ceně očekávané účetní hodnoty ke dni jejich převzetí, a uhradit finanční náklady spojené s předčasným ukončením úvěrového, leasingového nebo jiného finančního vztahu, souvisejícího s financováním pořízení těchto vozidel.
(4) Plán dopravní obslužnosti území podle § 5 je pořizovatel povinen pořídit do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(5) Propojitelnost elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a určených zařízení a technologií musí být podle § 7 zajištěna u elektronických systémů, které začnou být provozovány po uplynutí 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(6) Požadavek na splnění standardů kvality a bezpečnosti podle § 8 se nepoužije pro smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, které jsou uzavírány na základě řízení o výběru dopravce zahájeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 36
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 7 a § 8 odst. 4.
(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 7a odst. 7, § 10 odst. 2 a § 23 odst. 7.
 
§ 37
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.
2. Vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o silniční dopravě
 
§ 38
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se odstavce 19 a 20 zrušují.
Dosavadní odstavce 21 a 22 se označují jako odstavce 19 a 20.
2. V § 4a odst. 1 větě druhé se slova „základní dopravní obslužnost“ nahrazují slovy „dopravní obslužnost kraje“.
3. V § 12 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
4. V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „finančně podporována krajem nebo v případě městské autobusové dopravy obcemi“ nahrazují slovy „provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, 6e)“.
Poznámka pod čarou č. 6e zní:
„6e) Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.“.
5. V § 12 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
6. V § 17 odst. 5 se slova „Ustanovení odstavců 2 a 3 se nevztahují“ nahrazují slovy „Odstavec 3 se nevztahuje“.
7. V § 18 písm. e) se slova „názvem výchozí a cílové zastávky spoje, u městské autobusové dopravy pouze“ zrušují.
8. § 19 až 19c se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13 zrušují.
9. V § 34 odst. 1 větě třetí se slova „a nad financováním dopravní obslužnosti“ zrušují.
10. Za § 40b se vkládá nový § 40c, který zní:
 
㤠40c
Působnost stanovená tímto zákonem krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, magistrátům statutárních měst a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností je výkonem přenesené působnosti.“.
11. V § 41 odst. 2 se slova „§ 19a odst. 3, § 19a odst. 3, § 19b odst. 6,“ zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dráhách
 
§ 39
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 377/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se odstavce 5 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5 a dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 6 a 7.
2. V § 34e odst. 5 se slova „závazky veřejné služby“ zrušují.
3. V § 36 písm. h) se slova „výchozí a“ zrušují.
4. § 39 až 39d se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7a a 7c zrušují.
5. V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Schválený jízdní řád postoupí drážní správní úřad Ministerstvu dopravy, které vede pro potřeby veřejnosti Celostátní informační systém o jízdních řádech.“.
6. V § 52 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní označení písmena b) se zrušuje.
7. V § 66 odst. 1 se slova „§ 39 odst. 8, § 39a odst. 3, § 39b odst. 2“ zrušují.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o akciové společnosti České dráhy
 
§ 40
V § 9 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou, zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
 
§ 41
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010 s výjimkou ustanovení § 33 odst. 1 písm. h), které nabývá účinnosti dnem 4. prosince 2010.
v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
 
Příloha
Standardy kvality a bezpečnosti
I.
Informační zařízení pro cestující
1. Vozidlo nebo souprava vozidel zajišťující veřejné služby v přepravě cestujících musí být označeno alespoň:
a) ve veřejné linkové dopravě označením linky stanoveným v licenci a názvem cílové zastávky spoje, označení linky a cílové zastávky na čele vozidla musí být čitelné i za tmy,
b) ve veřejné drážní osobní dopravě s výjimkou dráhy lanové, tramvajové, trolejbusové a speciální názvem konečné stanice (zastávky),
c) ve veřejné drážní osobní dopravě provozované na dráze tramvajové nebo dráze trolejbusové číslem nebo jiným označením linky a názvem konečné stanice (zastávky).
2. Vozidla přístupná cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti.
3. Vozidla uvedená do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona musí být vybavena zařízením umožňujícím akustické podávání informací cestujícím.
II.
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace
1. Ve vozidle musí být vyhrazena a označena místa k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace.
2. Ve vozidle musí být umožněna přeprava dětského kočárku s dítětem.
3. Ve vozidle musí být umožněna přeprava vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu.
4. Vozidla vymezená prováděcím právním předpisem vydaným podle § 8 odst. 4 musí umožňovat přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně osob na vozíku.
III.
Technické parametry vozidel
Vozidla zajišťující veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě mohou souhrnně dosahovat nejvýše průměrného stáří vozidel vymezeného v prováděcím právním předpise vydaném podle § 8 odst. 4.
Vybraná ustanovení novel
Čl.VIII zákona č. 135/2016 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Nabídková řízení podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a řízení o správních deliktech před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.VIII zákona č. 367/2019 Sb.
Přechodná ustanovení
1. První koncepci veřejné dopravy podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží Ministerstvo dopravy vládě ke schválení nejpozději do 30. září 2020.
2. První plán dopravní obslužnosti území podle zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pořídí objednatel, je-li jím obec, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Povinnost uvedenou v § 7a odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je dopravce povinen plnit od 13. prosince 2020.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění.
2) § 24 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.
3) § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.
4) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
5) Čl. 2 písm. m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
6) Čl. 5 odst. 2, 3a, 3b a 4 až 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, v platném znění.
7) Čl. 2 písm. j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
8) Čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
9) § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
10) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
11) Čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
12) Čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.
13) Čl. 2a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, v platném znění.
14) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.