Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II

Vydáno: 22 minut čtení

V rámci regálového skladování nejrůznějších materiálů a výrobků, a to v nejširším slova smyslu, neustále dochází k celé řadě nežádoucích událostí, jejichž součástí jsou i nejzávažnější úrazy, jakož i havárie celých regálových systémů a souvisejících skladových objektů. Nutno dodat, že se vesměs jedná o události zcela zbytečné, při kterých současně dochází ke značným materiálovým a finančním ztrátám. Jejich základní příčinu tvoří nejčastěji porušování bezpečnostních předpisů.

Příklady uvedených událostí nalezne čtenář ve vstupním příspěvku tohoto seriálu, který je věnován bezpečnosti regálového skladování (1). Bližší představu o těchto událostech lze získat v použité literatuře (2) Autor současně doporučuje čtenářům pokusit se alespoň o virtuální prožití celé události – také pro získání potřebného pohledu na bezpečnost práce.

V roce 2014 došlo na Mladoboleslavsku ve skladové hale o rozměrech 100 m x 70 m k pádu regálů s autobateriemi. V kritickou dobu byla pracovní přestávka, uvnitř haly byl naštěstí pouze jeden zaměstnanec. Hasiči jej vyprostili, a to dokonce aniž utrpěl zranění. Problém ale představovala kyselina, která se při havárii regálů rozlila po podlaze skladové haly (3).

V průběhu první dekády současného století byla postupně zpracována celá soustava evropských norem věnovaných ocelovým statickým skladovacím systémům; a to od etapy jejich projektování, navrhování a konstrukce, přes výrobu a montáže, až po provoz a kontrolu provozovaných zařízení. Vydání těchto norem je nutno jenom uvítat, neboť takto byl vytvořen základní předpoklad k postupnému navrhování bezpečných, spolehlivých a provozuschopných zařízení, jakož i jejich provozování bezpečným způsobem.

Pro zlepšení informovanosti o těchto normách, ve snaze o jejich plné pochopení a tím i snadnější dodržování, s konečným cílem zvýšení bezpečnosti regálového skladovaní, předkládáme tento seriál. V předcházejícím článku byla věnována pozornost základní terminologické normě, která třídí a definuje celou soustavu ocelových statických skladovacích systémů (4). V dnešním článku je, a postupně v článcích navazujících bude, zaměřena pozornost na normy související.

Stručné informace o ČSN EN 15629 (26 9634) - Ocelové statické skladovací systémy – Specifikace skladovacího zařízení (5)

Norma specifikuje a blíže rozvádí zásady pro odpovídající (tudíž i bezpečné) projektování, navrhování a zhotovování – montáže policových a příčkových regálů – viz následující obrázky. Vychází z evropských směrnic, implementovaných do našeho právního řádu, a to:

  • Směrnice Rady 89/391/EHS (6), zavedené v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (7)
  • Směrnice Rady 89/655/EEC, zavedené v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (8).
Poznámky:
  1. V komentované normě uvedená směrnice 89/655/EEC je v současnosti nahrazena směrnicí EP a Rady 2009/104/ES.
  2. V Národní předmluvě normy je uvedeno, že související EN 15620 dosud nebyla zavedena do naší soustavy technických norem. V době vydání komentované normy (květen 2009) se jednalo o nepravdivou informaci, neboť česká verze této evropské normy byla vydána již v dubnu 2009 (9). Je smutnou skutečností, že celou soustavu těchto norem vytvářel stejný zpracovatel a popsaný nedostatek přehlédl rovněž zodpovědný pracovník tehde

Související dokumenty

Související články

Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Bezpečnost regálového skladování
Regál jako základ regálového skladování
Balící stoje pohledem pracovní úrazovosti
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Pozor na riziko vzniku profesního astmatu a dermatitidy
Pracovní úraz - co teď?!
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za pracovní úraz
Pracovní úraz
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění

Související předpisy

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí