Úskalí a potenciál mezigenerační spolupráce na pracovišti

Vydáno: 21 minut čtení

Aktuální demografický vývoj populace, nízký podíl nezaměstnanosti a vysoká fluktuace v kombinaci se zvyšujícím se apelem na efektivitu a pracovní výkon přináší na pracovištích řadu komplikovaných situací. S cílem maximalizace pracovních výkonů pracovníků se mnoho zaměstnavatelů uchyluje k většímu důrazu na týmovou spolupráci. Zatímco samotná týmová spolupráce nemusí být problémem, často se stává doslova krizovou v případě, že zahrnuje členy z odlišných generací. Jak tedy přistupovat k mezigenerační spolupráci na pracovišti tak, aby byla přínosná pro všechny aktéry, stejně jako pro firmu?

Plíživé změny se značnými dopady

Identifikovat, získat a udržet si zaměstnance s vysokým potenciálem a dále jeho talent rozvíjet ve prospěch daného jedince i organizace, to je nedílnou činností většiny oddělení lidských zdrojů. Postupně ovšem přichází situace, kdy sice disponujeme řadou specializovaných nástrojů na identifikaci i rozvoj zaměstnanců, ovšem zmenšuje se okruh populace, ze které lze potenciální zaměstnance získat.

Dle dat Českého statistického úřadu v roce 2009 bylo 71 % populace ve věku mezi 15. – 64. rokem života (tedy ekonomicky aktivní populace). Velikost ekonomicky aktivní populace se do roku 2019 zmenšila o 6,5 p.b. na 64,5 %. Ovšem tento trend zmenšující se ekonomicky aktivní části obyvatel bude pokračovat i nadále. Například dle predikcí populačního vývoje společnosti bude v roce 2050 pouze 56,5 % ekonomicky aktivní populace. Přičemž zároveň roste podíl populace starší 65 let (v roce 2050 bude populace starší 65 let tvořit 28,6 % z celkové populace). Obdobný demografický vývoj můžeme sledovat i v dalších zemích (nejen) Evropské unie. Je tedy zřejmé, že postupné demografické změny ovlivňují i trh práce a je právě úkolem zaměstnavatelů tuto změnu zachytit včas a začít ji strategicky řešit.

Situaci na trhu práce navíc umocňuje velmi nízký podíl nezaměstnaných, který společně s měnícím se významem práce v lidském životě komplikuje nejen získávání nových zaměstnanců, ale také jejich dlouhodobé udržení.

Zároveň se změnou demografické linky se také postupně prodlužuje délka života a tím i délka pracovního života člověka, a to obzvláště v případě vysoce kvalifikovaných nemanuálních prací. Postupně tak vzniká potřeba mezigenerační spolupráce, která je svým způsobem nová. Novost je mimo jiné v počtu generací, které na pracovišti mohou pracovat, ale také v tom, co pod pojmem „mezigenerační spolupráce“ chápeme.

Pojem „mezigenerační spolupráce“ je potřeba chápat nejen jako tradiční proces učení mladší generace od generace starší. Je potřeba se dívat na mezigenerační spolupráci na pracovišti jako na příležitost spojení diferencovaných přístupů k tvorbě nových nápadů či zvýšení efektivity.

Generace a generační rozdíly

V případě diskuse o mezigenerační spolupráci na pracovišti je nejprve nutné vymezit samotný pojem generace. Napříč odbornou veřejností je pojem generace chápán jako skupina lidí přibližně stejného věku, socializovaná v podobné době a její členy tak pojí podobný způsob myšlení a životní styl. Přestože již mnohé generace dokážeme pojmenovat (např. generace X, Y, Baby Boomers), v praxi není vždy zcela zřejmé, do které gen

Související dokumenty

Související články

Podstata, tvorba, řízení a využití týmů
Diversity Management jako konkurenční výhoda
Psychologické bariéry výkonnosti a jejich překonávání
Řízení projektů a projektových týmů
Diversity Management jako konkurenční výhoda
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Podstata, tvorba, řízení a využití týmů
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Talent management
Umění sebereflexe aneb jak nesednout sám sobě na lep
Psychologické bariéry výkonnosti a jejich překonávání
Čtyři mýty spojené s řízením lidí
Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů"
Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností
Efektivní rozhodování problémových situací v personální práci
Motivační nástroje vedoucího
Personální management a praxe jeho řízení ve 21. století
Jak čelit pracovnímu stresu
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Jak jednat s pracovníky různých vlastností a typů
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
Nejčastější chyby začínajících manažerů

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Kolektivní smlouva
Jmenování na dobu určitou
Teambuilding
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Diskriminace v odměňování
Dovolená navíc
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Kvalifikační dohoda
Dvě odborové organizace
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Rekvalifikace u zaměstnavatele
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Uchování kopií dokladů