254/2007 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice

Schválený:
254/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. září 2007,
kterou se mění vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 79 odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):
Čl. I
Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. c) se za slovo "D" vkládají slova "nebo F".
2. V § 1 odst. 1 písm. d) se za slovo "zbraně" vkládají slova "nebo provádění pyrotechnického průzkumu".
3. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo "D" vkládají slova "nebo F".
4. V § 3 odst. 1 se slova "nebo E" nahrazují slovy ", , E nebo F".
5. V § 6 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:
"(1) V posudku kromě náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem1a) se uvede skupina zbrojního průkazu, pro který je žadatel nebo držitel posuzován, a místo pobytu1b).
1a) Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb.
1b) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).".
6. V § 6 odst. 2 se slova "v něm uvedené" nahrazují slovy "vstupní, periodické nebo mimořádné".
7. V § 6 odst. 2 se ve větě druhé slovo "výrok" nahrazuje slovem "závěr".
8. V § 6 odst. 3 se slovo "Platnost" nahrazuje slovy "Doba platnosti".
9. V § 7 se slova "v příloze č. 3" nahrazují slovy "v příloze č. 2".
10. V příloze č. 1 části II se v nadpisu slova "a E," nahrazují slovy " , E a F".
11. Příloha č. 2 se zrušuje.
Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 2.
Čl. II
Pokud do dne nabytí účinnosti této vyhlášky nebyl na základě posuzování zdravotní způsobilosti podle dosavadní vyhlášky posudek vydán, postupuje se při vydání posudku podle této vyhlášky.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2007.
Ministr:
MUDr. Julínek, MBA v. r.

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce strážníků obecní policie