345/2002 Sb. , kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Schválený:
345/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 11. července 2002,
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Změna: 65/2006 Sb.
Změna: 65/2006 Sb. (část)
Změna: 65/2006 Sb. (část)
Změna: 259/2007 Sb.
Změna: 204/2010 Sb. (část)
Změna: 204/2010 Sb.
Změna: 285/2011 Sb.
Změna: 120/2015 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona:
 
§ 1
nadpis vypuštěn
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
 
§ 2
Schvalování typu a ověřování
Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry.
 
§ 2a
Prodloužení doby platnosti ověření
Druhy měřidel, u nichž lze prodloužit dobu platnosti ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, jsou stanoveny v příloze.
 
§ 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.
Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.
 
Příloha
DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL
Položka  Obor měření, druh měřidla      Doba platnosti
                         ověření

1     Měřidla geometrických veličin

1.1    Měřidla délky

1.1.1.   Délková měřidla na metrové zboží   2 roky

1.1.2   Měřická pásma            bez omezení

1.1.3   Měřicí zařízení pro měření délky   2 roky
      navinutelného zboží
1.1.4   Taxametry              2 roky
1.1.5       Měřicí sestavy taxametru 
      vozidel taxislužby          2 roky
1.1.6   Automatické hladinoměry 
      na stacionárních nádržích

      a) automatické hladinoměry      2 roky 

      b) automatické hladinoměry 
       s automatickou kontrolou 
       metrologických parametrů     4 roky

1.2    Měřidla plošného obsahu

1.2.1   Stroje na měření plochy usní     1 rok

1.3    Měřidla objemu, průtoku

1.3.1   Kovové odměrné nádoby        2 roky

1.3.2   Výčepní nádoby            bez omezení

1.3.3   Odměrné baňky, byrety a pipety    bez omezení
      používané ke kontrole objemu

1.3.4   Sedimentační (Westergrenovy) pipety bez omezení

1.3.5   Přepravní sudy a tanky

      a) přepravní sudy s výjimkou sudů  2 roky
       uvedených v bodě b)

      b) přepravní sudy vyrobené      bez omezení
       z korozivzdorných materiálů,
       tvarově stálé

      c) přepravní tanky (cisterny)    4 roky
       na kapaliny

1.3.6   Stacionární nádrže používané jako
      měřidla objemu

      a) chladicí a úschovné nádrže na   4 roky
       mléko

      b) dřevěné sudy           5 roků

      c) betonové a zděné skladovací    bez omezení
       nádrže

      d) sudy a nádrže z ostatních     10 roků
       materiálů
1.3.7   Butyrometry             bez omezení

1.3.8   Kontrolní lihová měřidla používaná  3 roky
      k měření objemu vyrobeného lihu1)
1.3.9   Měřidla protečeného množství vody

      a) na studenou vodu         6 roků

      b) na teplou vodu          4 roky

      c) bubnové vodoměry         2 roky

      d) objemové vodoměry         6 roků*)
       *) Na základě kladného výsledku 
         statistické výběrové zkoušky 
         specifikovaného souboru 
         objemových vodoměrů se doba 
         platnosti ověření vodoměrů 
         tohoto souboru prodlužuje o 3 roky.
      e) vodoměry na studenou a teplou   5 roků
       vodu, používané k rozúčtování 
       nákladů konečným spotřebitelům
1.3.10   Měřidla protečeného množství plynu

      a) membránová (včetně plynoměrů   10 roků*)
       s teplotní korekcí)          
       *) Na základě kladného výsledku 
         statistické výběrové zkoušky 
         specifikovaného souboru 
         membránových plynoměrů do 
         velikosti G6 se doba platnosti 
         ověření plynoměrů tohoto 
         souboru prodlužuje o 4 roky.

      b) s otáčivými písty a rychlostmi  5 roků

      c) laboratorní            5 roků
      d) přepočítávače množství plynu*)
      1. kompaktní             5 roků
      2. kombinované: 
        A) vyhodnocovací jednotka    5 roků
        B) snímač teploty        4 roky
        C) snímač tlaku         2 roky

      *) Lhůty platnosti ověření platí 
       za předpokladu, že jsou 
       přepočítávače množství
       plynu podrobované pravidelné 
       zkrácené zkoušce s dobou 
       platnosti 1 rok.
1.3.11   Členy měřidel a měřicích sestav
      protečeného množství tekutin

      a) snímače protečeného množství   6 roků
       studené vody

      b) snímače protečeného množství   4 roky
       teplé vody

      c) snímače protečeného množství   5 roků
       plynu

      d) snímače tlaku           2 roky

      e) snímače tlakové diference     1 rok

      f) snímače teploty          4 roky

      g) průtočné vibrační hustoměry    1 rok

      h) vyhodnocovací jednotky pro vodu  6 roků

      i) vyhodnocovací jednotky pro    2 roky
       kapaliny jiné než voda nebo
       než zkapalněné plyny

      j) vyhodnocovací jednotky 
       pro plyn             5 roků 

      k) snímače teploty se 
       zabudovaným převodníkem      2 roky 
       
      l) snímače protečeného množství 
       kapalin jiných než voda 
       nebo než zkapalněné plyny     2 roky 
       
      m) snímače protečeného množství 
       zkapalněných plynů        1 rok

1.3.12   Měřidla a měřicí sestavy protečeného 2 roky
          množství kapalin jiných než voda
      nebo než zkapalněné plyny

1.3.13   Měřidla a měřicí sestavy protečeného 1 rok
      množství zkapalněných plynů

1.3.14   Měřidla a měřicí sestavy protečeného 1 rok
      množství stlačeného zemního plynu
2     Měřidla mechanických veličin

2.1    Měřidla hmotnosti

2.1.1   Závaží obchodní a speciální běžná  2 roky
      (5. tř.), přesná (4. tř.) a jemná
      (2 a 3. tř.)

2.1.2   Váhy s neautomatickou činností

      a) váhy třídy I, II a III      2 roky
      b) váhy třídy IIII používané pro   2 roky
       vážení písku, přírodního
       kameniva, tuhého komunálního
       odpadu, recyklovaných materiálů, 
       stavební suti, minerálních 
       a lámaných materiálů a vážení
       malty a betonu u jejich výrobců
       a přepravců
2.1.3   Váhy s automatickou činností

      a) váhy pro vážení kolejových    2 roky
       vozidel za pohybu tř. 0,2;
       0,5 a 1
      b) váhy tř. 0,5; 1 a 2 pro      1 rok
       vážení silničních vozidel za  
       pohybu pro stanovení sankcí,
       poplatků, tarifů a daní; pro 
       nízkorychlostní kontrolní vážení 
       podle zvláštního právního předpisu
3)
; pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců c) váhy pro vysokorychlostní 1 rok kontrolní vážení silničních vozidel za pohybu podle zvláštního právního předpisu
3)
s relativní chybou měření menší nebo rovnou +- 5 % pro celkovou hmotnost vozidla a +- 11 % pro zatížení na nápravu d) pásové váhy tř. 0,25; 0,5; 1 a 2 2 roky e) váhy plnicí a dávkovací 2 roky
2.1.4   Váhy kontrolní s automatickou    1 rok
      i neautomatickou činností používané
      výrobci a dovozci hotově baleného
      zboží pro měření skutečného obsahu
      výrobku v hotovém balení

2.1.5   Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení:

      a) na nápravu nebo kolo u kolejových 3 roky
       vozidel

      b) na nápravu u silničních vozidel  1 rok

2.1.6   Obilní zkoušeče           2 roky

2.2    Měřidla mechanického pohybu
2.2.1   Silniční rychloměry používané při  1 rok
      kontrole dodržování pravidel
      silničního provozu
2.2.2   Tachografy s registrací pracovní 
      činnosti řidičů motorových vozidel, 
      která jsou jimi povinně vybavena

      a) analogové             2 roky od data ověření 

      b) digitální             2 roky od data ověření
2.3.    Měřidla tlaku

2.3.1   Oční tonometry

      a) mechanické            1 rok

      b) elektronické           2 roky
2.3.2   Přístroje na měření tlaku krve    2 roky
2.3.3   Měřidla tlaku v pneumatikách     2 roky
      silničních motorových vozidel s
      výjimkou měřidel tlaku používaných
      výlučně pro měření tlaku v pneumatikách
      uživateli motorových vozidel.

2.4    Měřidla síly

2.4.1   Napínací soupravy na předpjatý
      beton a horninové kotvy       6 měsíců
3     Měřidla tepelně technických veličin

3.1    Měřidla teploty a tepla
3.1.1   Elektronické teploměry lékařské 
      a zvěrolékařské           2 roky
3.1.2   Měřiče tepla a chladu a jejich členy

      a) kompaktní měřiče tepla a chladu  4 roky 

      b) měřidla protečeného množství 
       nosného média           4 roky 

      c) snímače teploty          4 roky 

      d) snímače teploty se zabudovaným 
       převodníkem            2 roky 

      e) snímače tlaku a tlakové 
       diference             2 roky 

      f) vyhodnocovací jednotky 
       kombinovaných měřičů tepla 
       a chladu             4 roky
3.1.3   Teploměry pro kontrolu teploty    1 rok
      zmrazených potravin používané
      státními kontrolními orgány
3.1.4   Teploměry pro kontrolu teploty
      prostředí a teplé užitkové vody
      s dělením 0,1 st. C a lepším
      používané státními kontrolními
      orgány2)

      a) skleněné             4 roky

      b) elektronické           2 roky
4     Měřidla elektrických a magnetických
      veličin

4.1    Měřidla elektrických veličin

4.1.1   Indukční elektroměry vyrobené do
      31. prosince 1989

      a) pro měření elektrické energie   10 roků
       v přímém zapojení

      b) pro měření elektrické energie   5 roků
       ve spojení s měřicími
       transformátory

4.1.2   Indukční elektroměry vyrobené po
      1. lednu 1990

      a) pro měření elektrické energie   16 roků*)
       v přímém zapojení
       *) Na základě kladného výsledku 
         statistické výběrové zkoušky 
         specifikovaného souboru elektroměrů
         se doba platnosti ověření 
         elektroměrů tohoto souboru 
         prodlužuje o 4 roky.
      b) pro měření elektrické energie
       ve spojení s měřicími transformátory
       v úrovni NN            12 roků

      c) pro měření elektrické energie   5 roků
       ve spojení s měřicími transformátory
       v úrovni VN a VVN

4.1.3   Statické elektroměry

      a) pro měření elektrické energie   12 roků*)
       v přímém zapojení
       *) Na základě kladného výsledku 
         statistické výběrové zkoušky 
         specifikovaného souboru elektroměrů
         se doba platnosti ověření 
         elektroměrů tohoto souboru 
         prodlužuje o 4 roky.
      b) pro měření elektrické energie   12 roků
       ve spojení s měřicími transformátory
       v úrovni NN

      c) pro měření elektrické energie   5 roků
       ve spojení s měřicími transformátory
       v úrovni VN a VVN

4.1.4   Měřicí transformátory proudu a napětí

      a) indukční používané ve spojení   bez omezení
       s elektroměry

      b) kapacitní používané ve spojení  5 roků
       s elektroměry

4.2.1   Měřicí sestavy s Epsteinovým     5 roků
      přístrojem pro měření magnetických
      vlastností plechů pro elektrotechniku

4.2.2   Měřicí sestavy pro měření magnetů  5 roků
5     Měřidla optických veličin

5.1    Měřidla světelných veličin

5.1.1   Optické radiometry pro spektrální  1 rok
      oblast 400 nm až 2800 nm a měření
      vyzařování v rozsahu 10E-3 W.mE-2
      až 10 2 W.mE-2
5.1.2   Luxmetry               2 roky
6     Měřidla času, kmitočtu a akustických
      veličin

6.1    Měřidla akustického tlaku

6.1.1   Přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 2 2 roky

6.1.2   Pásmové filtry            2 roky

6.1.3   Audiometry tónové          2 roky

6.1.4   Měřicí mikrofony           2 roky
6.1.5   Osobní zvukové expozimetry      2 roky
7     Měřidla fyzikálně chemických veličin

7.1    Měřidla hustoty

7.1.1   Laboratorní hustoměry s hodnotou   bez omezení
      dílku menší než 1 kg.m-3 s výjimkou
      hustoměrů na měření zrnitosti zemin
      (Casagrande)

7.1.2   Laboratorní lihoměry s hodnotou   bez omezení
      dílku <= 0,2 %

7.1.3   Laboratorní cukroměry s hodnotou   bez omezení
      dílku 0,1 %

7.1.4   Laboratorní moštoměry s hodnotou   bez omezení
      dílku 0,2 kg.hlE-1
7.1.5   Laboratorní hustoměry na mléko    bez omezení
      s hodnotou dílku =< 0,5 kg.mE-3
7.2    Měřidla indexu lomu (refraktometrie)

7.2.1   Hranolové refraktometry s chybou   3 roky
      měření indexu lomu menší nebo
      rovnou +/- 2.10E-4

7.2.2   Hranolové refraktometry s chybou   4 roky
      měření indexu lomu menší nebo
      rovnou +/- 5.10E-5

7.3    Měřidla vlhkosti pevných látek

7.3.1   Vlhkoměry na obiloviny a olejniny  1 rok
      třídy přesnosti 1 a 2

7.4    Měřidla chemického složení

7.4.1   Procesní plynové chromatografy pro  1 rok
      stanovení energetické hodnoty
      zemního plynu
7.4.2   Analyzátory alkoholu v dechu     1 rok
8     Měřidla veličin atomové a jaderné
      fyziky

8.1    Měřidla používaná pro kontrolu    2 roky
      limitů aktivity a objemové aktivity
      výpustí z jaderných zařízení, ze
      zařízení pro těžbu nebo úpravu
      radioaktivních surovin, zpracování
      nebo aplikací radioaktivních materiálů
      a z úpraven radioaktivních odpadů
      a pro stanovení radiační zátěže okolí
      v důsledku výpustí

8.2    Měřidla aktivity diagnostických a  1 rok
      terapeutických preparátů aplikovaných
      in vivo pacientům

8.3    Měřidla používaná pro stanovení   2 roky
      diagnostických a terapeutických
      dávek při lékařském ozáření

8.4    Měřidla objemové aktivity 222 Rn   2 roky
      ve vzduchu a vodě a ekvivalentní
      objemové aktivity 222Rn ve vzduchu,
      a to jak okamžitých hodnot, tak
      krátkodobých i dlouhodobých průměrů

8.5    Sestavy používané pro kontrolu    1 rok
      limitů ozáření osob, hromadně
      provozovanou osobní dozimetrií

8.6    Spektrometrické sestavy pro analýzu 2 roky
      zdrojů nebo polí záření alfa, beta,
      gama a neutronů

8.7    Nespektrometrická měřidla aktivit  2 roky
      a dávek používaná pro kontrolu
      dodržování limitů v oblasti radiační
      ochrany nebo jaderné bezpečnosti
      a pro měření havarijní
8.8    Měřidla aktivit a dávek používaná  2 roky
      pro kontrolu limitů při nakládání
      s radioaktivními odpady a 
      pro kontrolu uvolňovacích úrovní 
      a podmínek při uvádění radionuklidů 
      do životního prostředí
8.9    Sestavy používané pro zjišťování   2 roky
      přítomnosti zdrojů ionizujícího
      záření při nelegálním či nežádoucím
      transportu
8.10    Měřidla aktivit pro kontrolu mezních 
      hodnot obsahu přírodních radionuklidů 
      ve stavebních materiálech a vodách 
      a nejvyšších přípustných úrovní 
      radioaktivní kontaminace potravin  2 roky 

8.11    Měřidla dávek používaná pro 
      schvalovací měření při ozařování 
      potravin               2 roky
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 285/2011 Sb.
Přechodné ustanovení
Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny.
Čl. II vyhlášky č. 120/2015 Sb.
Přechodné ustanovení
Ověření stanovených měřidel podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byla tato stanovená měřidla ověřena.
Čl. II vyhlášky č. 127/2024 Sb.
neplatil
1) Nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.
1) § 3 vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.
2) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.