Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Skladování technických plynů

Vydáno: 17 minut čtení

S nebezpečím výbuchu se setkáváme v běžném životě téměř denně. Výbušná atmosféra může vznikat i při takových činnostech jako jsou práce s některými barvami a ředidly, plnění paliva do automobilů, používání plynových spotřebičů, a v neposlední řadě rovněž při skladování hořlavých plynů.

Pro vznik výbuchu je nutno, aby byly na jednom místě v současné době přítomna hořlavá látka v koncentračních mezích výbušnosti, oxidační prostředek (vzdušný kyslík) v dostatečném množství a účinný iniciační zdroj. Výbuchu můžeme zabránit, pokud odstraníme alespoň jednu z těchto podmínek.

Hořlavá látka s oxidačním prostředkem tvoří tzv. hořlavý soubor. Ovlivnění tohoto hořlavého souboru snížením koncentrace hořlavé látky dostatečně nízko pod hodnotu spodní meze výbušnosti, například účinným větráním, či snížením koncentrace kyslíku pod hodnotu, která již neumožňuje rozvoj výbuchu je předmětem tzv. primární protivýbuchové ochrany. Sekundární protivýbuchová ochrana se zabývá vyloučením veškerých účinných iniciačních zdrojů.

Vlastnosti hořlavých plynů

Acetylén

Při atmosférických teplotách a tlacích je acetylen bezbarvý plyn, který je o trochu lehčí než vzduch. Plynný acetylén se při atmosférickém tlaku samovolně rozkládá již od 160°C. V případě vyšších tlaků dochází k jeho rozkladu i při nižších teplotách. Acetylén díky přítomnosti trojné vazby je velice reaktivní. Samovolně reaguje s halogeny, s mědí, cínem stříbrem a rtutí vytváří třaskavé acetylidy. Nebezpečně reaguje také s organickými peroxidy, kyslíkem a silně alkalickými kovy. V rámci tlakových lahví je acetylén rozpouštěný ve vhodném rozpouštědle (aceton) [7].

Vodík

Vodík tvoří ve směsi se vzduchem výbušné směsi v širokém koncentračním rozmezí (4 – 77 % obj.). Na vzduchu je lehce zápalný a tvoří výbušné směsi také s fluorem a chlorem. Pro iniciaci této směsi stačí pouze světlo. Vzhledem k jeho vlastnostem může dojít při náhlé expanzi stlačeného vodíku k samovolnému vznícení. Vodík je mnohem lehčí než vzduch (14,4×), takže v případě úniku stoupá rychle vzhůru a hromadí se pod stropem. Z toho důvodu je nutno místnost nebo objekt, ve kterém se vodík používá, vybavit účinným stropním větráním.

LPG

Souhrnně jde o směs zkapalněných rafinérských plynů – uhlovodíků (LPG = Liquefied Petroleum Gas), obsahující převážně propan a butan a menší množství vyšších uhlovodíků, přičemž poměr obsahu propanu a butanu v LPG je v rů

Související dokumenty

Související články

Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Práškové lakování
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Skladování hořlavých kapalin
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech
Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Práškové lakování
Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech - Skladování hořlavých kapalin
Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko
Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
Syndrom vyhoření - fenomén 21. století
Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Psychosociální rizika
Expozice karcinogenům na pracovištích
Azbest a zdraví
Staveniště je stále jedno z nejrizikovějších pracovišť
Problematika psychické zátěže, stresu a násilí na pracovišti
Projevy a posuzování vibrací v pracovním prostředí na zdraví člověka
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Horká léta na pracovištích
Ochrana před nanočásticemi v pracovním ovzduší
Předcházení stresu na pracovištích

Související předpisy

406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
116/2016 Sb. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

Související otázky a odpovědi

Střídání práce a bezpečnostní přestávky při teplotě 40 °C na pracovišti
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Šetření nemocí z povolání
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Zaměstnávání žáka