Mgr. Ivona Foltisová

  • Článek
Harvestorové technologie těžby dříví představují v současné době vrchol moderních těžebních a dopravních postupů v lesnictví a významně se podílí na trvale udržitelném hospodaření v lesích. Rovněž z hlediska bezpečnosti práce se při dodržení všech stanovených zásad a postupů jedná o stroje velmi bezpečné.
Vydáno: 21. 07. 2016
  • Článek
V rámci kontrol zaměstnavatelů s vozovým parkem se inspektoři letos zaměří nejen na dodržování předpisů v oblasti BOZP, ale také na organizování pracovní doby řidičů. Jak totiž ukazují poznatky z loňské kontrolní činnosti inspekce práce – ale i další statistiky – únava řidičů představuje důležitý faktor ovlivňující bezpečnost silničního provozu.
Vydáno: 08. 06. 2016
  • Článek
Jedno z nejrizikovějších pracovišť stále představuje staveniště. Vzhledem k širokému rozsahu zde vykonávaných pracovních činností napříč širokým spektrem různých odvětví se zde vyskytují také různorodá rizika. Proto také jeden z dlouholetých hlavních úkolů kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) tvoří kontrola bezpečnosti práce ve stavebnictví.
Vydáno: 12. 05. 2016
  • Článek
V porovnání s rokem 2014 došlo v roce 2015 k nárůstu počtu zjištěných nelegálně zaměstnaných osob, a to jak občanů ČR, tak i cizinců a občanů z ostatních států EU.
Vydáno: 14. 04. 2016
  • Článek
Inspektoři orgánů inspekce práce poskytující poradenství se stále častěji setkávají s tazateli jiných národností. Pohyb pracovní síly v rámci EU, stejně jako vysílání zaměstnanců do zahraničí, jakož i agenturní zaměstnávání má určitá – legislativou daná, bohužel ne vždy dodržovaná – pravidla.
Vydáno: 10. 03. 2016
  • Článek
Státní úřad inspekce práce (dále „SÚIP“) a oblastní inspektoráty práce jako kontrolní orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a podmínek kontrolují mimo jiné i oblast diskriminace a nerovného zacházení, a to jak před vstupem do zaměstnání, tak i po vzniku pracovněprávního vztahu. Diskriminován může být zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. V případě, že je se zaměstnancem či uchazečem o zaměstnání zacházeno méně výhodně z jiného důvodu, může se jednat o nerovné zacházení.
Vydáno: 11. 02. 2016
  • Článek
V rámci projektu Státního úřadu inspekce práce s názvem „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“, reg. číslo CZ.1.04/2.2.00/11, se v posledním listopadovém týdnu uskutečnila v Praze dvoudenní mezinárodní konference věnovaná problematice nelegálního zaměstnávání a trhu práce.
Vydáno: 14. 01. 2016