Právo požární ochrany, 8. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob provozujících činnosti se zvýšeným (a vysokým) požárním nebezpečím, 1. část

Vydáno: 20 minut čtení

I. Úvod

Článek je pokračováním série v tomto periodiku dříve publikovaných textů a logicky navazuje na ucelený blok zabývajících se problematikou povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob dopadajících na všechny podnikající fyzické osoby a právnické osoby dle § 5 ZPO, a to na úseku požární ochrany. Povinnosti právnických osob i podnikajících fyzických osob dle § 5 ZPO jsou pomyslnou základnou pro specifický nadstavbový soubor povinností speciálně dopadajících na právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím. Rozčleněním provozovaných činností dle míry jejich požárního nebezpečí se zabývala dvojice dříve publikovaných článků „Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (část 1. a 2.)„ publikovaných v tomto periodiku v závěru roku 20161). Pro lepší náhled do problematiky lze rovněž doporučit úvod článku uvozujícího čtveřici příspěvků detailně popisujících povinnosti dopadající na všechny podnikající fyzické osoby a právnické osoby dle § 5 zákona o požární ochraně2).

Vstupujeme tedy do právní reglementace povinností dle § 6, 13, 15, 16 a 16a ZPO, které dopadají nikoli na všechny právnické a podnikající fyzické osoby, ale jen na vybraný segment adresátů, jejichž specialita se odvozuje od vyšší míry požárního nebezpečí činností, které provozují. Provozování činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím determinuje právnické osoby a podnikající fyzické osoby k dodržování bloku povinností normativně upravených v uvedených paragrafech. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím3) a s vysokým požárním nebezpečím4) jsou dále (krom povinností vymezených v § 5 ZPO) povinny dodržovat níže popsaná pravidla, což úzce koresponduje rovněž s povinnostmi zpracovávat přesně vymezenou dokumentaci požární ochrany5) a zabezpečit realizaci odborné přípravy zaměstnanců a školení o požární ochraně6).

1.1 Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím dle § 6 ZPO

Úvodem sumarizujeme, že jak právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, tak i právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny:

 1. stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti,
 2. prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem; přičemž podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle tohoto písmena musí odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení7),
 3. zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,
 4. stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy, a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,
 5. mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

1.2 Dokumentace požární ochrany

Dále pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 (se zvýšeným požárním nebezpečím) a odst. 3 (s vysokým požárním nebezpečím) ZPO platí, že jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem; přičemž prováděcí právní předpis stanoví druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany8).

1.3 Školení a odborná příprava

Dále je v § 16, resp. § 16a ZPO ustanoveno, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 nebo 3 ZPO jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany. Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance. Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 ZPO, nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi. Prováděcí právní předpis stanoví druhy, obsah, rozsah a lhůty školení zaměstnanců o požární ochraně, jakož i odborné přípravy preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek9).

U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 ZPO, tedy se zvýšeným požárním nebezpečím, provádí:

 1. odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,
 2. odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,
 3. proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 3 ZPO, tedy s vysokým požárním nebezpečím, provádí:

 1. odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,
 2. odborně způsobilá osoba odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,
 3. technik požární ochrany nebo proškolený vedoucí zaměstnanec školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

1.4 Preventivní požární hlídky

Obdobně nepříliš systematicky, jako povinnosti obsažené v § 15, 16 a 16a, je v § 13 odst. 1 písm. a) ZPO upravena další povinnost společná pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které realizují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Dle dikce citovaného předpisu platí, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídky v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Dále je definováno, že úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

Odborné přípravě zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se věnuje § 24 vyhlášky o požární prevenci. Dle citovaných paragrafů platí, že odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (dále jen „odborná příprava preventivních požárních hlídek“) se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. U opakujících se činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím se odborná příprava preventivních požárních hlídek provádí nejméně jednou za rok. Teoretická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru. Praktická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek pak obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu. Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany se věnuje § 26 vyhlášky o požární prevenci, dle nějž určuje rozsah a obsah školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a odborné přípravy preventistů požární ochrany právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců. Znalosti získané při školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a odborné přípravě preventistů požární ochrany se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany (např. § 36 vyhlášky o požární prevenci).

Dle § 31 odst. 3 a odst. 4 vyhlášky o požární prevenci jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení přílohou požárního řádu10). Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy obsahují určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu, popřípadě další skutečnosti podle zvláštního právního předpisu11).

Dokumentaci o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany vymezuje § 36 vyhlášky o požární prevenci následovně. Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5 vyhlášky o požární prevenci tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a ZPO. Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání odborné přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy podle § 16a ZPO.

II. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím dle § 6 odst. 1 písm. a) a b) ZPO

2.1 Povinnost stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany

Dle § 6 odst. 1 písm. a) ZPO platí, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti. Jedná se o komplexní řešení organizace požární ochrany u provozovatele činností se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím a souvisejících návazností a interakcí12). V tomto dokumentu musí být stanovena organizace zabezpečení požární ochrany v rovině systémového, osnovného a řídícího dokumentu, který přináší organizační systém nezbytných procesů, úkonů, povinností a dokumentace, který reflektuje kategorie a charakter provozovaných činností se zvýšeným či vysokým požárním nebezpečím. Dokument lze zkráceně nazývat “organizační směrnicí„, přičemž autor textu se ztotožňuje s názorem Břetislava Kroupy13), že by se nemělo jednat o “všemocný dokument o tisíci stranách„, ale spíše o základ a kadlub, dle kterého právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba stanoví rozsah plnění úkolů zejména tím, že vymezí, které dokumenty je nezbytné zpracovávat (kromě obligatorní dokumentace požární ochrany). Tento názor nesporně podporuje i implementace toliko demonstrativního výčtu obsaženého v § 30 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci, jehož zakomponování do prováděcího právního předpisu reflektuje vůli zákonodárce a teleologii vyhlášky o požární prevenci.

Výše zmíněná a v poznámce pod čarou citovaná publikace, ač je staršího data, přináší čtenáři velmi praktický náhled na to, jak by mohla a měla “organizační směrnice pro zabezpečení požární ochrany„ vypadat. Autor textu doporučuje vzor obsažený v glosované monografii jako návodnou ukázku, kterou je ovšem nutno nahlížet s vědomím staršího data vzniku a podrobit nepatrné obsahové revizi; celkově je pak dle názoru autora textu velmi zdařilým, obsahově vyváženým a rozsahem adekvátním vzorem. Vzor byl publikován roku 2003 v odborné praktické monografii pod názvem “Požární ochrana. Praxe ve firmě„ a je doprovázen četnými dalšími ukázkami, jak by mohla a měla vypadat dokumentace požární ochrany.14)

Prováděcí právní předpis v § 30 vyhlášky o požární prevenci upravuje stanovení organizace zabezpečení požární ochrany podrobněji. Dle dikce citovaného paragrafu vyhlášky o požární prevenci platí, že stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například:

 1. příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
 2. stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud tato není stanovena zvláštním právním předpisem15) a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru16),
 3. vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení,
 4. určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách,
 5. stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak,
 6. zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
 7. určení ohlašoven požárů,
 8. doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany.

2.2 Povinnost stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti

Dle § 6 odst. 1 písm. b) ZPO platí, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem.

Pro způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím je kruciální § 15 vyhlášky o požární prevenci, který výslovně reglementuje účel a způsob určení a stanovení podmínek požární bezpečnosti předmětných činností.

Vyhláška o požární prevenci v § 15 přesně stanoví, že podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Při stanovení podmínek požární bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím (dále jen „místa“), kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti, přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 ZPO).

V místech, ke kterým byly přiřazeny charakteristiky podle odstavce prvního § 15 vyhlášky o požární prevenci, se ve vztahu k provozovaným činnostem se zvýšeným požárním nebezpečím prokazatelně vyhodnotí:

 1. vyskytující se možné zdroje zapálení,
 2. požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko-bezpečnostní parametry vyskytujících se látek potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku,
 3. základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií (výška stavby, konstrukční systém, odstupové, popřípadě bezpečnostní vzdálenosti, dělení do požárních úseků, technická zařízení, druh provozu a technologií) z hlediska jejich vlivu na vznik a šíření případného požáru a zplodin hoření. Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky o požární prevenci.

Na základě vyhodnocení podle odstavce druhého § 15 vyhlášky o požární prevenci se stanoví podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, přičemž se vždy:

 1. vymezí oprávnění a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti pro zahájení, průběh, přerušení a skončení činnosti;
 2. určí potřebný počet preventivních požárních hlídek a počet zaměstnanců zařazených do těchto preventivních požárních hlídek;
 3. stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a značení (informace, výstrahy, příkazy a zákazy);
 4. určí způsob zabezpečení volných únikových cest;
 5. stanoví požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem, nejsou-li tyto stanoveny výrobcem, například:
  1. určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu, podmínek případných odstávek zařízení nebo omezení provozu,
  2. stanovení maximálního množství hořlavých a hoření podporujících látek, přípravků nebo materiálů (dále jen „množství látek“),
  3. zamezení vzniku nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo hořlavých prachů;
 6. stanoví zajištění požární ochrany v době přerušení, omezení nebo přechodného zastavení provozu (doba sníženého provozu) a v mimopracovní době;
 7. vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, popřípadě také požadavky na speciální hasební látky a postupy, přičemž se vychází z podmínek stanovených touto vyhláškou;
 8. určí další požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím, například pro mimořádné provozování těchto činností na přechodných pracovištích, tj. na místech, která nejsou k tomuto druhu činnosti projektována, dosud schválena nebo jinak určena (staveniště, volné prostranství, lesní porosty apod.), anebo když se změní výchozí podmínky17).

Dle odstavce čtvrtého § 15 vyhlášky o požární prevenci je pak ustanoveno, že podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím se zapracují do příslušných druhů dokumentace požární ochrany uvedených v § 27 vyhlášky o požární prevenci. Dokumentaci požární ochrany a způsobu vedení dokumentace požární ochrany18) se bude věnovat podrobně některý z dalších článků v tomto periodiku. Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel (osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany19)), přičemž vychází ze stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení. Za splnění tohoto požadavku se považuje dodržení podmínek stanovených normativními požadavky20). Závěrem odstavec šestý § 15 vyhlášky o požární prevenci řeší případy dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Pokud jsou činnosti prováděny dodavatelsky, platí, že zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek podle odstavců 1 až 4 právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, nedošlo-li při negociaci kontraktu s dodavatelem k výslovně odlišné smluvní úpravě.

III. Dílčí závěr

Tento článek se věnuje toliko prvnímu bloku povinností ukládaných § 6, 13, 15, 16 a 16a ZPO právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám provozujícím činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Přestože text víceméně doslovně přenáší normativní text zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci, jde o poměrně složitý a rozsáhlý soubor provázaných povinností a jejich specifikace, ve kterém není snadné se orientovat. Dalším povinnostem uvedeným v § 6 odst. 1 písm. c) a násl. ZPO se budou věnovat další části článku o povinnostech ukládaných zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím fyzickým osobám provozujícím činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

V blízké budoucnosti bude připraven k publikování v tomto periodiku rovněž článek, který se zaměří na nejaktuálnější změny v povinnostech právnických osoba a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím, které přináší novela zákona o požární ochraně. Tato novela je označovaná jako tzv. Vrbětická novela, kterou do práva požární ochrany doplňuje netypicky21) zákon č. 229/2016 Sb. ze dne 15. června 2016, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jehož účinnost je datována od 1. 8. 201722). Novela krom jiných pozměňuje pravidla v oblasti schvalování dokumentace zdolávání požáru23).

Související dokumenty

Související články

Právo požární ochrany, 7. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona požární ochraně - 4. část
Právo požární ochrany, 9. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob provozujících činnosti se zvýšeným (a vysokým) požárním nebezpečím, 2. část
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Právo požární ochrany, 10. část - Dokumentace zdolávání požáru
Právo požární ochrany, 11. část - Posouzení požárního nebezpečí
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Právo požární ochrany, 5. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 2. část
Právo požární ochrany, 6. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 3. část
Právo požární ochrany, 3. část - Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (část 1.)
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Právo požární ochrany, 1. část - Historie, bezpečnostní systematika a právní základ
Požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
Právo požární ochrany, 2. část - Zákon o požární ochraně - významné a aktuální novely
"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
Právo požární ochrany, 3. část - Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (část 2.)
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky

Související otázky a odpovědi

Umístění požární značky
Školení první pomoci
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Hasicí přístroj v budově
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka

Související předpisy

133/1985 Sb. o požární ochraně
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
229/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)