119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

Schválený:
119/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. března 2002
o střelných zbraních a střelivu
(zákon o zbraních)
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 227/2003 Sb.
Změna: 228/2003 Sb.
Změna: 537/2004 Sb.
Změna: 359/2005 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 310/2006 Sb.
Změna: 170/2007 Sb.
Změna: 124/2008 Sb., 189/2008 Sb.
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 484/2008 Sb.
Změna: 41/2009 Sb.
Změna: 148/2010 Sb., 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 420/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 167/2012 Sb.
Změna: 281/2013 Sb.
Změna: 170/2013 Sb.
Změna: 206/2015 Sb.
Změna: 229/2016 Sb. (část)
Změna: 298/2016 Sb.
Změna: 204/2015 Sb.
Změna: 455/2016 Sb.
Změna: 229/2016 Sb., 183/2017 Sb.
Změna: 222/2017 Sb.
Změna: 13/2021 Sb.
Změna: 261/2021 Sb. (část)
Změna: 261/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZBRANĚ, STŘELIVO A MUNICE
 
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie32) a upravuje nakládání se zbraněmi a střelivem, podmínky pro provozování střelnic, nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu.
(3) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na
a) zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky1), Vojenskou policií33), bezpečnostními sbory1a), Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, a jsou určeny k plnění jejich úkolů,
b) zbraně, střelivo a munici ve vlastnictví státu, které jsou určeny ke sbírkovým, výzkumně vývojovým nebo muzejním účelům Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo”), Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami České republiky1), Vojenskou policií33), bezpečnostními sbory1a), Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
c) zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva3),
d) zbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí,
e) zřizování a provozování střelnic Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvem, Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami České republiky1), Vojenskou policií33), bezpečnostními sbory1a), Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, pouze pro jejich potřebu a
f) provádění pyrotechnického průzkumu ozbrojenými silami České republiky1), Vojenskou policií33), bezpečnostními sbory1a), Vojenským zpravodajstvím1b) nebo ozbrojenými silami nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.
(4) Umožní-li stát, kraj, obec, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky1), Vojenská policie33), bezpečnostní sbory1a), Vojenské zpravodajství1b), ozbrojené síly nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, disponovat se zbraní, střelivem nebo municí, které jsou v jejich držení a nevztahuje se na ně tento zákon, komukoliv jinému, který je oprávněn zbraně, střelivo nebo munici držet podle tohoto zákona, vztahuje se na tuto věc od okamžiku převzetí tento zákon.
(5) Na zbraně, střelivo a munici podle odstavce 3 písm. a) až d) se přiměřeně vztahují ustanovení upravující vedení evidence a zabezpečení zbraní, střeliva a munice, pokud zvláštní právní předpis3b) nestanoví jinak.
 
§ 1a
Vztah k právním předpisům upravujícím nakládání s výbušninami
(1) Tento zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na výbušniny vymezené zákonem upravujícím nakládání s výbušninami29) (dále jen "výbušnina").
(2) Výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice, se považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle tohoto zákona.
 
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1) Zbraní se pro účely tohoto zákona rozumí střelná zbraň uvedená v kategoriích zbraní. Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) držením zbraně nebo střeliva mít
1. zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí,
2. zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo,
b) nošením zbraně nebo střeliva mít zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů uvedených v písmenu a),
c) místem pobytu adresa trvalého pobytu občana České republiky,4) anebo adresa místa hlášeného pobytu cizince6),
d) podnikatelem v oboru zbraní a střeliva fyzická nebo právnická osoba, která podle zvláštního právního předpisu7)
1. zbraně nebo střelivo vyvíjí, vyrábí, upravuje, opravuje, znehodnocuje nebo ničí,
2. zbraně nebo střelivo uschovává, skladuje, půjčuje, přepravuje, nakupuje, prodává nebo k tomu přijímá objednávky, nebo
3. zprostředkovává jiným nabytí nebo prodej zbraní nebo střeliva,
e) přenecháním zbraně nebo střeliva poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat,
f) členským státem členský stát Evropské unie, smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace,
g) místem pobytu v jiném členském státě adresa zapsaná v úředním dokladu prokazujícím bydliště v jiném členském státě, zejména ve vnitrostátním průkazu totožnosti.
 
HLAVA II
ZBRANĚ A STŘELIVO
Díl 1
Kategorie zbraní a střeliva
 
§ 3
Rozdělení zbraní a střeliva
(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na
a) zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně kategorie A-I,
b) zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B,
c) zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně kategorie C-I,
d) ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D, a
e) střelivo, které není zakázané (dále jen "střelivo").
(2) Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části zbraní, jejichž součástí tyto hlavní části jsou nebo mají být. Na nakládání s hlavní částí zbraně se použijí ustanovení o nakládání se zbraní příslušné kategorie obdobně.
(3) V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle § 4 až 7 rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní a střeliva stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Zbraň konstrukčně odpovídající zbrani kategorie C-I nebo D, která vznikla nevratnou úpravou zbraně podléhající registraci, je zbraní stejné kategorie jako zbraň podléhající registraci, z níž byla upravena; to neplatí, jde-li o zbraň znehodnocenou nebo řez zbraně. Expanzní zbraň, která byla zhotovena úpravou ze zbraně kategorie A, je zbraní kategorie A-I.
(5) Se samonabíjecí palnou zbraní určenou pro jednotné střelivo se středovým zápalem, do které je vložen nadlimitní zásobník, je držitel zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence, který není povinen vést evidenční knihu zbraní v centrálním registru zbraní, oprávněn nakládat pouze na základě výjimky pro zbraň kategorie A-I anebo výjimky pro nadlimitní zásobníky; nadlimitním zásobníkem se pro účely tohoto zákona rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.
(6) Plynové nábojky pro expanzní zbraně musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 
§ 4
Zbraně kategorie A
Zbraněmi kategorie A jsou
a) zbraně
1. zvláště účinné,
2. samočinné,
3. vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),
4. palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, a
5. střelná nástrahová zařízení;
b) střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice.
 
§ 4a
Zbraně kategorie A-I
Zbraněmi kategorie A-I jsou
a) zbraně
1. samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně,
2. samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník,
3. dlouhé samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost, a
4. plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení, které stanoví prováděcí právní předpis, a
b) střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku.
 
§ 5
Zbraně kategorie B
Zbraněmi kategorie B jsou
a) krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,
b) krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,
c) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm,
d) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
e) dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
f) dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,
g) samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní a
h) signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.
 
§ 6
Zbraně kategorie C
Zbraněmi kategorie C jsou
a) jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,
b) jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně pro střelivo s okrajovým nebo středovým zápalem nebo pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux neuvedené v § 5 písm. d) až f),
c) více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů, a
d) tlumiče hluku výstřelu, kterými jsou zařízení určená pro použití s palnou zbraní a konstruovaná pro celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to včetně snížení hluku výstřelu ve směru střelby.
 
§ 6a
Zbraně kategorie C-I
Zbraněmi kategorie C-I jsou
a) zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie40),
b) expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem,
c) jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo,
d) palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě,
e) plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně,
f) palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J,
g) signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm,
h) elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser).
 
§ 7
Zbraně kategorie D
Zbraněmi kategorie D jsou
a) historické zbraně,
b) paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,
c) plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm,
d) expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
e) znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie40) a na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
f) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
g) neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně,
h) neaktivní střelivo a munice a
i) zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I.
nadpis vypuštěn
Díl 2
Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva
 
§ 8
Nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění (§ 66), a držet nebo nosit zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 
§ 9
(1) Zbraň kategorie A a A-I je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit, pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz podle věty první se nevztahuje na vývoz nebo dovoz uskutečňovaný podle zvláštního právního předpisu.9)
(2) Policie České republiky (dále jen "policie") může udělit výjimku, jde-li o zbraň kategorie A, držiteli zbrojního průkazu skupiny A nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J, který provádí
a) sběratelskou nebo muzejní činnost,
b) přepravu, střežení mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek nebo střežení objektů mimořádné důležitosti, anebo objektů důležitých pro obranu státu,
c) výrobní nebo obdobnou činnost, při které ke zkoušení výrobků nutně potřebuje zbraň kategorie A,
d) výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní kategorie A, nebo
e) filmovou nebo divadelní činnost.
(3) Policie může udělit výjimku podle odstavce 2, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti. Výjimku lze časově omezit, je-li udělena podle odstavce 2 písm. b) až e). Za účelem posouzení, zda udělení výjimky neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, je policie oprávněna požádat orgán veřejné moci, fyzickou osobu nebo právnickou osobu o poskytnutí potřebných podkladů a informací; dožádaný orgán nebo osoba žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu. Policie je oprávněna vyžádat si za účelem posouzení podmínek pro udělení výjimky opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
(4) Jde-li o udělení výjimky k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně uvedené v § 4 písm. a) bodě 1, která podléhá zvláštnímu režimu kontroly podle závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, musí předem vyslovit souhlas Ministerstvo obrany.
(5) Sběratelskou činností podle odstavce 2 písm. a) a podle § 11a odst. 1 písm. a) se rozumí činnost spočívající ve shromažďování a konzervaci palných zbraní, jejich hlavních částí nebo střeliva pro historické, kulturní, vědecké, technické, vzdělávací nebo památkové účely.
 
§ 10
(1) O udělení výjimky podle § 9 odst. 2 žádá držitel zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Žádost musí obsahovat
a) v případě fyzické osoby náležitosti podání podle správního řádu vztahující se k fyzické osobě, rodné příjmení a místo narození (dále jen „osobní údaje“),
b) v případě právnické osoby náležitosti podání podle správního řádu vztahující se k právnické osobě (dále jen „údaje identifikující právnickou osobu“),
c) druh zbraně, značku výrobce zbraně, vzor (model), ráži a výrobní číslo zbraně, pokud je žadateli známo (dále jen "údaje o zbrani"),
d) druh zakázaného střeliva, značku výrobce střeliva, ráži střeliva a jeho počet, jde-li o žádost o udělení výjimky k nabytí vlastnictví a držení nebo nošení zakázaného střeliva,
e) číslo zbrojního průkazu nebo zbrojní licence a
f) důvod udělení výjimky a konkrétní účel ve vztahu k prováděné činnosti.
(2) Žádost se podává u krajského ředitelství policie, příslušného podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby (dále jen "příslušný útvar policie").
(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A, který má místo pobytu v jiném členském státě, je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením výjimky podle odstavce 1 nebo prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
 
§ 11
(1) Platnost výjimky udělené podle § 9 odst. 2 zaniká, jestliže
a) uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo
b) ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J.
(2) Výjimka podle § 9 odst. 2 bude odňata, pominul-li důvod, pro který byla udělena.
(3) V případě zániku platnosti výjimky podle odstavce 1 nebo jejího odejmutí podle odstavce 2, je vlastník zbraně kategorie A povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti výjimky nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odnětí a postupovat podle tohoto zákona (§ 64).
 
§ 11a
(1) Policie udělí výjimku pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, držiteli
a) zbrojního průkazu skupiny A nebo držiteli zbrojní licence skupiny I nebo J za účelem sběratelské nebo muzejní činnosti,
b) zbrojního průkazu skupiny B nebo E anebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H nebo J z důvodu
1. ochrany života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách; citlivými prostorami se rozumí prostory, jejichž nedotknutelnost je zaručena jiným právním předpisem, nebo místa, kde se zpravidla nacházejí snadno zranitelné cíle, nebo
2. výcviku k zajišťování nebo podílení se na zajišťování zabezpečení nebo ochrana kritické infrastruktury, objektů mimořádné důležitosti, objektů důležitých pro obranu státu, majetku mimořádné hodnoty nebo mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek,
c) zbrojního průkazu anebo zbrojní licence skupiny F, H, I nebo J pro vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely, nebo
d) zbrojního průkazu skupiny B nebo E nebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H, I nebo J z důvodu uvedeného v § 12 odst. 5, jde-li o zbraň, na níž byl vydán průkaz zbraně nejpozději ke dni 13. června 2017.
(2) V žádosti o udělení výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I žadatel kromě náležitostí žádosti podle správního řádu uvede
a) zvláštní důvod pro její vydání uvedený v odstavci 1,
b) zda má být výjimka vydána pro zbraň uvedenou v § 4a písm. a), v takovém případě žadatel uvede údaje o zbrani, jsou-li žadateli známé, nebo pro střelivo uvedené v § 4a písm. b).
(3) Policie udělí výjimku, jde-li o zbraň uvedenou v § 4a písm. a) nebo b), také držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo E, který předloží potvrzení vydané držitelem zbrojní licence, který se v rámci své činnosti zabývá sportovní střelbou, ze kterého vyplývá, že
a) tento držitel během posledních 12 měsíců aktivně trénoval nebo se účastnil soutěží ve střelbě a
b) zbraň splňuje specifikace požadované pro příslušnou sportovní střeleckou disciplínu.
(4) Udělení výjimky podle odstavce 1 neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, pokud žadatel splňuje podmínku bezúhonnosti podle § 22 a spolehlivosti podle § 23.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví vzor tiskopisu žádosti o vydání výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I.
 
§ 11b
Nabývat nadlimitní zásobníky za účelem jejich použití v samonabíjecí palné zbrani určené pro jednotné střelivo se středovým zápalem je oprávněn držitel zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence, který není povinen vést evidenční knihu zbraní v centrálním registru zbraní, pouze na základě výjimky podle § 11a nebo na základě výjimky pro nadlimitní zásobníky, kterou příslušný útvar policie vydá žadateli za obdobných podmínek jako výjimku podle § 11a.
 
§ 11c
(1) Platnost výjimky udělené podle § 11a nebo 11b zaniká, jestliže ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence příslušné skupiny.
(2) Výjimku udělenou podle § 11a nebo 11b příslušný útvar policie odejme, pominul-li trvale zvláštní důvod, pro který byla vydána.
(3) V případě zániku platnosti výjimky nebo jejího odejmutí je vlastník zbraně kategorie A-I povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti výjimky nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odejmutí a postupovat podle § 64 obdobně.
 
§ 12
(1) Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.
(3) O povolení podle odstavce 1 žádá držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) údaje o zbrani, které se povolení týká, jsou-li žadateli známé,
c) číslo zbrojního průkazu nebo zbrojní licence a
d) důvod žádosti.
(4) Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu v jiném členském státě, je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení podle odstavce 1 nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
(5) Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B, pokud má k tomu žadatel řádný důvod. Za řádný důvod se považuje
a) provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
b) uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání,
c) provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
d) zajišťování ostrahy majetku a osob,
e) zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,10) nebo
f) ochrana života, zdraví nebo majetku.
(6) Příslušný útvar policie vydá povolení k nošení zbraně kategorie B, uvádí-li žadatel důvod uvedený v odstavci 5 písm. b), c), d), e) nebo f).
(7) Na žádost žadatele se povolení podle odstavců 5 a 6 vydá jedním rozhodnutím. Tato povolení lze rovněž vydat současně s rozhodnutím o vydání zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
 
§ 13
(1) Platnost povolení vydaného podle § 12 zaniká, jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B dále zaniká, není-li využito do 12 měsíců ode dne jeho vydání.
(2) Povolení vydané podle § 12 odejme příslušný útvar policie, pominul-li řádný důvod, pro který bylo vydáno; to neplatí, bylo-li povolení vydáno podle § 12 odst. 5 písm. f).
(3) V případě zániku platnosti povolení podle odstavce 1 věty první nebo jeho odejmutí podle odstavce 2 je vlastník zbraně kategorie B povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti povolení nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odejmutí a postupovat podle tohoto zákona (§ 64).
 
§ 13a
(1) Příslušný útvar policie odejme povolení vydané podle § 12 pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B pro střelivo se středovým zápalem, pokud držitel takové zbraně má neoprávněně v držení příslušný nadlimitní zásobník.
(2) V případě odnětí povolení podle odstavce 1 je vlastník zbraně kategorie B povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odejmutí.
 
§ 14
Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie. Tuto zbraň může držitel zbrojního průkazu nosit pouze v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci (§ 41).
 
§ 14a
(1) Zbraň kategorie C-I může, není-li dále stanoveno jinak, nabývat do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba, která
a) je starší 18 let,
b) je plně svéprávná a
c) má místo pobytu na území České republiky.
(2) Policie zajistí postupem uvedeným v § 57 zbraň kategorie C-I, pokud
a) byl její držitel pravomocně uznán vinným trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 písm. a) nebo b); za účelem ověření této skutečnosti může policie vyžadovat vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, nebo
b) se u jejího držitele prokáže změna zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní této kategorie přímé ohrožení života nebo zdraví; pro zjištění změny zdravotního stavu držitele zbraně kategorie C-I se přiměřeně použije § 20a odst. 3.
(3) Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet také právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky.
(4) Držitel zbraně kategorie C-I nesmí
a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie C-I na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně,
b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,
c) převést vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo střelivo do ní na fyzickou osobu, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, není-li dále stanoveno jinak,
d) přenechat zbraň kategorie C-I nebo střelivo do ní osobě, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b), a
e) střílet ze zbraně kategorie C-I
1. uvedené v § 6a písm. b), d), e), f), g) nebo h) tak, aby tím byl ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek,
2. uvedené v § 6a písm. c) mimo střelnici nebo místo, kde je k tomu oprávněn podle jiného právního předpisu, nejedná-li se o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.
(5) Držitel zbraně kategorie C-I je povinen způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
a) ohlásit nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie C-I, s níž doposud nakládal, příslušnému útvaru policie, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo, a
b) vést evidenci zbraní kategorie C-I, které jsou předmětem jeho podnikatelské činnosti, jde-li o podnikatele v oboru zbraní a střeliva; evidenci zbraní kategorie C-I vede podnikatel v oboru zbraní a střeliva v centrálním registru zbraní.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor formuláře ohlášení podle odstavce 5 písm. a), způsob a rozsah, v němž se pro ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo pro vedení evidence o zbraních kategorie C-I využije centrální registr zbraní nebo jiný informační systém umožňující přístup s využitím zaručené elektronické identity.
 
§ 15
(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, pokud tento zákon nestanoví jinak. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též držitel zbrojního průkazu nebo právnická osoba.
(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo i) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.3)
(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. b) až d) je zakázána na místě, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, není-li na takovém místě určen pro střelbu bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo není-li takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami.
(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen
a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami a dodržovat provozní řád střelnice,
b) zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí
a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie D na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně,
b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci, a
c) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě; plynovou zbraň kategorie D nebo paintballovou zbraň lze však přenechat též osobě, která dosáhla věku 15 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.
(6) Na vývoz, dovoz, tranzit nebo přepravu zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, se obdobně použijí ustanovení upravující vývoz, dovoz, tranzit nebo přepravu zbraně kategorie C-I; žádost o povolení přepravy podává podnikatel na předepsaném tiskopise. Převod zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, na osobu, která nemá místo pobytu na území České republiky, se považuje za trvalý vývoz takové zbraně.
nadpis vypuštěn
Díl 3
Zbrojní průkaz
 
§ 16
Zbrojní průkazy a jejich skupiny
(1) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení. Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.
(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin
a) A - ke sběratelským účelům,
b) B - ke sportovním účelům,
c) C - k loveckým účelům,
d) D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, nebo
e) E - k ochraně života, zdraví nebo majetku.
Vydání zbrojního průkazu
 
§ 17
(1) Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti o vydání zbrojního průkazu musí být
a) osobní údaje a
b) údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá.
(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) posudek o zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle tohoto zákona, a to podle povahy těchto činností (dále jen "zdravotní způsobilost"), nejde-li o podání žádosti o vydání zbrojního průkazu podle § 21a,
b) doklad o odborné způsobilosti vykonávat činnosti podle tohoto zákona, a to podle povahy těchto činností (dále jen "odborná způsobilost"), a
c) fotografii žadatele, která splňuje požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (dále jen "fotografie").
(3) Pokud se žadatel o vydání zbrojního průkazu v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky, je povinen předložit též doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takové doklady předložit, protože mu je tento stát nevydá, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného (§ 22), nebo uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého (§ 23).
(4) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu v jiném členském státě, je povinen předložit též předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznam znalců a tlumočníků.
(5) Posudek podle odstavce 2 písm. a) nesmí být starší než 3 měsíce, doklad podle odstavce 2 písm. b) nesmí být starší než 1 rok a doklad podle odstavců 3 a 4 nesmí být starší než 6 měsíců ke dni podání žádosti.
(6) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě, že proti žadateli o vydání tohoto dokladu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22.
 
§ 18
(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:
a) má místo pobytu na území České republiky,
b) dosáhla předepsaného věku (§ 19),
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá (§ 20 a 20a),
e) je odborně způsobilá (§ 21),
f) je bezúhonná (§ 22) a
g) je spolehlivá (§ 23).
(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojního průkazu zamítne, jestliže žadatel nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1.
(3) Příslušný útvar policie může vydat rozhodnutí, jímž nevyhoví žádosti o vydání zbrojního průkazu, jestliže je žadatelem cizinec6), který není
a) občanem členského státu,
b) občanem členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy,
c) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu a)11a), kterému byla vydána pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky,
d) cizincem, kterému byl na území České republiky povolen trvalý pobyt a přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky11b), nebo cizincem, kterému bylo takové právní postavení přiznáno na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky11c),
e) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu d), kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo
f) osobou, které byl na území České republiky udělen azyl,
i když splní všechny podmínky uvedené v odstavci 1. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
 
§ 19
Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu
(1) Zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E lze vydat jen osobě starší 21 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.
(4) Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 16 let, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti a jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.
(5) Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 18 let, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva.
(6) V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 je nutný písemný souhlas zákonného zástupce a doporučení příslušného občanského sdružení, školy nebo učiliště. Osoba mladší 18 let smí zbraň nebo střelivo pro sportovní nebo lovecké účely nabývat do vlastnictví, s výjimkou koupě, a držet pouze se souhlasem zákonného zástupce; tuto zbraň nebo střelivo smí používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.
Zdravotní způsobilost
 
§ 20
nadpis vypuštěn
(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotnických služeb
a) registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
b) poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu, nebo
c) registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let.
(2) Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství.
(3) Není-li držitel zbrojního průkazu v České republice registrován u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo nesdělí-li na výzvu příslušného útvaru policie držitel zbrojního průkazu, u kterého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství je v České republice registrován, může příslušný útvar policie v případě mimořádné prohlídky podle § 20a odst. 3 nebo 4 rozhodnout, že zdravotní způsobilost držitele zbrojního průkazu posoudí poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, kterého příslušný útvar policie určí s ohledem na včasné provedení lékařské prohlídky. Odvolání držitele zbrojního průkazu proti rozhodnutí příslušného útvaru policie podle věty první nemá odkladný účinek.
(4) Posudek o zdravotní způsobilosti vydává, jde-li o zaměstnance, poskytovatel pracovnělékařských služeb, v ostatních případech poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na základě výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření. Další potřebná odborná vyšetření je posuzující lékař oprávněn vyžádat, pokud je to potřebné pro posouzení zdravotního stavu žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu; přitom se přihlédne také k rozsahu skupin zbrojního průkazu, pro které má být posudek vydán, a k povaze činnosti, kterou bude posuzovaná osoba jako držitel zbrojního průkazu vykonávat.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví
a) požadavky na zdravotní způsobilost,
b) nemoci, vady a stavy, kdy nelze vydat kladný posudek nebo kdy jej lze vydat pouze za předpokladu provedení odborného vyšetření,
c) druhy prohlídek a jejich obsah a
d) náležitosti lékařského posudku.
 
§ 20a
(1) Každý lékař, který v rámci poskytování zdravotních služeb zjistí nebo nabude důvodné podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost podle tohoto zákona, je oprávněn u příslušného útvaru policie ověřit, zda je taková osoba držitelem zbrojního průkazu; příslušný útvar policie tyto údaje lékaři sdělí bez zbytečného odkladu. V případě zjištění, že taková osoba je držitelem zbrojního průkazu, lékař podle věty první oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám.
(2) V případě, že lékař podle odstavce 1 zjistí u pacienta, který je držitelem zbrojního průkazu, pokud je mu tato skutečnost známa, změnu zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je mu znám, a uvědomí policii. Příslušný útvar policie po oznámení skutečností podle věty první postupuje podle odstavce 3.
(3) Existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, může příslušný útvar policie vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce. O výzvě podle věty první příslušný útvar policie bez zbytečného odkladu informuje posuzujícího lékaře a sdělí mu důvody důvodného podezření. Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy podle věty první podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a předložit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Posuzující lékař a lékař se specializací v příslušném oboru zajišťující další potřebná odborná vyšetření jsou povinni lékařskou prohlídku provést a zajistit odborná vyšetření u určeného poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy se držitel zbrojního průkazu k posuzujícímu lékaři poprvé dostavil. Pokud se držitel zbrojního průkazu k lékařské prohlídce nedostaví nebo se jí odmítne podrobit, posuzující lékař tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie.
(4) Posuzující lékař, který u držitele zbrojního průkazu zjistí změnu zdravotního stavu, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost podle tohoto zákona, je povinen nový posudek o zdravotní způsobilosti zaslat bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie; u držitele zbrojního průkazu skupiny D je poskytovatel pracovnělékařských služeb povinen také informovat bez zbytečného odkladu zaměstnavatele držitele zbrojního průkazu skupiny D. V případě, že si posuzující lékař před vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti vyžádá provedení dalších potřebných odborných vyšetření, uvědomí o této skutečnosti příslušný útvar policie a uvede, zda u držitele zbrojního průkazu existuje podezření na změnu zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví.
 
§ 21
Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny A až E
(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem. Ten po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti.
(2) Zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie.
(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E se skládá z teoretické a praktické části. Obsahová náplň praktické zkoušky se musí lišit podle skupin zbrojního průkazu (§ 16 odst. 2).
(4) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje znalost
a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně,
c) nauky o zbraních a střelivu a
d) zdravotnického minima.
(5) Praktická část zkoušky se skládá ze
a) zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a
b) střelby na pevný cíl.
(6) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška obsahuje údaje uvedené v § 17 odst. 1 a podává se u příslušného útvaru policie, který podané přihlášky eviduje v seznamu žadatelů o vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle data doručení a nejpozději do 2 měsíců od podání přihlášky oznámí žadateli termín a místo konání zkoušky. Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky, oznámí příslušný útvar policie za podmínek stanovených ve větě třetí žadateli nový termín zkoušky. Pokud se žadatel ani po oznámení nového termínu zkoušky opakovaně bez náležité omluvy na zkoušku nedostaví, příslušný útvar policie jeho přihlášku odloží; o odložení provede pouze záznam do spisu.
(7) Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce podle odstavce 6 nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. Požádá-li o určení jiného zkušebního komisaře, příslušný útvar policie jeho žádosti vyhoví.
(8) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, včetně odměny zkušebního komisaře, hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.
(9) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E a výši odměny zkušebního komisaře stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 21a
Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatelem, který není držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu
(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, je povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit posudek o zdravotní způsobilosti.
(2) Nesplňuje-li žadatel o vydání zbrojního průkazu podmínku zdravotní způsobilosti, příslušný útvar policie jej vyrozumí, že nebude ke zkoušce odborné způsobilosti připuštěn.
(3) Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti starší než 3 měsíce. Je-li žádost o vydání zbrojního průkazu podána do 3 měsíců ode dne podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, není žadatel povinen připojit posudek o zdravotní způsobilosti.
 
§ 22
Bezúhonnost fyzické osoby
(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem
a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, financování terorismu, podpory a propagace terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, účasti na organizované zločinecké skupině, obecného ohrožení, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,
b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let,
c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen,
1. neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
2. neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo
3. neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání, podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo byla sice vyslovena vina, ale nebyl uložen trest v trestním řízení, v němž došlo k pokračování trestního stíhání na žádost obviněného anebo obžalovaného11e), nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu11f), nebo
d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.
(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.
(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů12). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu13) ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen13a).
 
§ 23
Spolehlivost fyzické osoby
(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,
a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,
b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky11), nebo
c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku
1. na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku munice,
2. na úseku používání výbušnin,
3. na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
4. na úseku obrany České republiky,
5. proti veřejnému pořádku,
6. proti občanskému soužití,
7. proti majetku, nebo
8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.
(2) Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
 
§ 24
Vydání nového zbrojního průkazu
(1) Příslušný útvar policie vydá držiteli zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti nový zbrojní průkaz na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise podle § 17 odst. 1, 2 písm. a), c) a odst. 4.
(2) Žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu více než 6 měsíců nepřetržitě zdržoval mimo území České republiky, je povinen předložit doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takové doklady předložit, protože mu je tento stát nevydá, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného podle § 22 nebo uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého podle § 23.
(3) Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.
(4) Při rozhodování o vydání nového zbrojního průkazu posuzuje příslušný útvar policie také bezúhonnost a spolehlivost žadatele o vydání nového zbrojního průkazu podle § 22 a 23.
(5) Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti uvedenou v § 16 odst. 1 navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.
(6) Příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu zamítne, nebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu.
 
§ 24a
Příslušný útvar policie prověří nejméně jednou za 5 let, že držitel zbrojního průkazu splňuje podmínky podle § 18 odst. 1 písm. a), c), f) a g).
 
§ 25
Rozšíření skupin zbrojního průkazu
(1) O rozšíření skupin zbrojního průkazu žádá držitel zbrojního průkazu příslušný útvar policie formou žádosti na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, obsahující údaje podle § 17 odst. 1.
(2) K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku,
b) posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce, a
c) fotografii.
(3) Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti původního zbrojního průkazu.
(4) Příslušný útvar policie žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu zamítne, jestliže žadatel nesplňuje podmínky pro vydání zbrojního průkazu skupiny, jíž se žádost týká.
 
§ 26
Zánik platnosti zbrojního průkazu
(1) Platnost zbrojního průkazu zaniká, jestliže
a) uplyne doba jeho platnosti,
b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,
c) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu (§ 27),
d) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, nebo
e) jeho držitel se vzdal zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu.
(2) O zániku platnosti zbrojního průkazu rozhoduje příslušný útvar policie, jestliže
a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
b) obsahuje neoprávněně provedené změny,
c) obsahuje nesprávné údaje; to neplatí, je-li důvodem nesprávnosti změna místa pobytu, nebo
d) jeho držitel ukončil pobyt na území České republiky.
Uzná-li držitel zbrojního průkazu důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.
(3) Zanikla-li platnost zbrojního průkazu podle odstavce 1 písm. b) anebo odstavce 2 písm. a) nebo c), vydá příslušný útvar policie po předložení fotografie bez žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu. Je-li zbrojní průkaz vydán jako náhrada za zbrojní průkaz ztracený nebo odcizený, musí z něj být patrno, že se jedná o duplikát.
 
§ 26a
Vzdání se zbrojního průkazu
(1) Držitel zbrojního průkazu se může zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu vzdát.
(2) Vzdání se zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu jeho držitel písemně oznámí příslušnému útvaru policie. K oznámení držitel zbrojního průkazu přiloží zbrojní průkaz. V oznámení o vzdání se zbrojního průkazu nebo skupiny zbrojního průkazu se uvedou
a) osobní údaje držitele zbrojního průkazu,
b) číslo zbrojního průkazu,
c) skupina zbrojního průkazu, které se držitel zbrojního průkazu vzdává, a
d) datum a podpis držitele zbrojního průkazu.
(3) Platnost zbrojního průkazu zaniká dnem doručení oznámení příslušnému útvaru policie.
(4) Příslušný útvar policie vydá držiteli zbrojního průkazu, který se vzdal některé skupiny zbrojního průkazu, po předložení fotografie bez žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu, ve kterém budou vyznačeny pouze skupiny zbrojního průkazu, kterých se jeho držitel nevzdal.
 
§ 27
Odnětí zbrojního průkazu
(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu, jestliže držitel zbrojního průkazu
a) pozbyl způsobilost k právním úkonům,
b) pozbyl zdravotní způsobilost,
c) přestal splňovat podmínky bezúhonnosti podle § 22 nebo spolehlivosti podle § 23, nebo
d) skupiny B nebo C mladší 18 let nebo skupiny D mladší 21 let přestal splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu uvedené v § 19 odst. 3, 4, 5 nebo 6; to neplatí, ukončil-li držitel zbrojního průkazu skupiny C mladší 18 let nebo držitel zbrojního průkazu skupiny D mladší 21 let úspěšně příslušný vzdělávací program středního vzdělání.
(2) Občanské sdružení podle § 19 odst. 3, které doporučilo vydat zbrojní průkaz skupiny B členovi mladšímu 18 let, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení jeho členství ve sdružení, pokud je mladší 18 let. Střední škola nebo střední odborné učiliště, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka myslivosti, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení studia držitele zbrojního průkazu skupiny C mladšího 18 let. Střední škola nebo střední odborné učiliště, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení studia držitele zbrojního průkazu skupiny D mladšího 21 let. Povinnost podle věty druhé a třetí pro střední školy a střední odborná učiliště neplatí, ukončil-li držitel zbrojního průkazu úspěšně příslušný vzdělávací program středního vzdělání.
(3) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.
 
§ 27a
zrušen
 
§ 28
Oprávnění držitelů zbrojních průkazů
(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn pro sběratelské účely
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo
b) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit střelivo do zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.
(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C; tuto zbraň, případně zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu, může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, a
b) nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé části nábojů do zbraní kategorie A-I, B nebo C; střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.
(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
a) nosit nebo držet zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, přičemž zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu; k této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo, a
b) nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.
Strážník obecní policie je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie. Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.
(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C,
b) nabývat do vlastnictví střelivo pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně; toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit a
c) nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně.
(5) Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku. Soudní znalec, který je držitelem zbrojního průkazu, je oprávněn držet zbraň a střelivo a střílet ze zbraně za účelem vypracování znaleckého posudku. Střelbu, při které se ze zbraní nevystřelují střely, a střelbu ze signální zbraně za použití signálních nábojů je držitel zbrojního průkazu oprávněn provádět též na místě, kde je zajištěno, že nebude ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.
 
§ 29
Povinnosti držitele zbrojního průkazu
(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen
a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami a dodržovat provozní řád střelnice,
b) zabezpečit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C a střelivo (§ 58),
c) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
d) dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva,
e) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,
f) vzniklo-li při předložení příslušnému útvaru policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy, a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
g) neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně,
h) provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový a zároveň odevzdat původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jejich držitele,
i) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, má-li u sebe zbraň kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do této zbraně; povinnost mít u sebe průkaz zbraně se nevztahuje na držitele zbrojního průkazu, který má u sebe pouze střelivo a který je oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit také střelivo do zbraně, na kterou mu nebyl vydán průkaz zbraně,
j) odevzdat příslušnému útvaru policie zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň a střelivo
1. do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojního průkazu, nebo
2. neprodleně v případě, že byl držiteli zbrojní průkaz odňat podle § 27 odst. 1 písm. a), b) nebo c),
k) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně; v případě, že se jedná o úpravu mající za následek vznik zbraně kategorie B, smí tuto úpravu provést až na základě uděleného povolení k nabytí zbraně kategorie B a v případě, že úprava má za následek vznik zbraně kategorie A nebo A-I, smí takovou úpravu provést až na základě udělení výjimky k nabytí zbraně kategorie A nebo A-I.
l) podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,11)
m) neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany a
n) umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.
(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu a odevzdat příslušnému útvaru policie tento posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde-li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší. Den uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu se vyznačuje ve zbrojním průkazu.
(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E nesmí
a) převést vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě,
b) nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci,
c) nosit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně,
d) střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou3), nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení,
e) nosit zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo
f) střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu3), pokud takový tlumič hluku výstřelu podléhá ověřování podle zvláštního právního předpisu3) a není opatřen příslušnou platnou zkušební značkou.
(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C je povinen zbraň podléhající registraci přepravovat na místo, kde je oprávněn ji nosit, použít ke střelbě nebo s ní jinak manipulovat, nenabitou a v uzavřeném obalu. Viditelně lze zbraň nebo střelivo přepravovat pouze
a) v přímé časové a místní souvislosti s konáním akce nebo prováděním činnosti, jejichž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní nebo střelivem a při nichž je držitel zbrojního průkazu oprávněn zbraň nebo střelivo nosit viditelně,
b) je-li to přípustné z hlediska zvoleného způsobu přepravy; v případě využití dopravního prostředku hromadné dopravy se zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu,
c) pokud lze viditelnou přepravu zbraně nebo střeliva považovat za přiměřenou místním podmínkám a povaze dané akce nebo činnosti a
d) není-li tím ohrožen veřejný pořádek.
Ustanovení o nošení zbraně se na takovou přepravu použijí obdobně.
 
§ 29a
Pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či chráněných prostor, umožní jejímu držiteli uložení krátké zbraně v souladu se zákonem.
 
§ 30
Zkušební komisař
(1) Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu 5 let ministerstvo. Dokladem o jmenování zkušebním komisařem je průkaz zkušebního komisaře, který vydává ministerstvo.
(2) Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která splňuje tyto podmínky:
a) dosáhla věku 30 let,
b) má minimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání,
c) prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra,
d) je držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E.
(3) Žádost o jmenování zkušebním komisařem podává fyzická osoba na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Ministerstvo podané žádosti eviduje v seznamu žadatelů o jmenování zkušebním komisařem podle data doručení a žadateli oznámí termín a místo konání zkoušky. Oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Termín konání zkoušky oznamuje ministerstvo do 3 měsíců od zaevidování prvního žadatele.
(4) Obsahem žádosti o jmenování zkušebním komisařem musí být
a) osobní údaje a
b) číslo zbrojního průkazu.
(5) K žádosti o jmenování zkušebním komisařem je žadatel povinen připojit doklady prokazující splnění podmínek pro jmenování zkušebním komisařem uvedených v odstavci 2 písm. a), b) a d) a 2 fotografie.
(6) Zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře se skládá z teoretické a praktické části.
(7) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a ústního pohovoru. Žadatel při ní osvědčuje znalost
a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) zvláštních právních předpisů upravujících
1. ověřování střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických předmětů a
2. oprávněné použití zbraně,
c) nauky o zbraních a střelivu a
d) zdravotnického minima.
(8) Praktická část zkoušky se skládá
a) ze zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a
b) ze zjištění znalostí postupu při řízení střelby.
(9) Nebyl-li žadatel jmenován zkušebním komisařem z důvodu nesplnění podmínky pro jmenování uvedené v odstavci 2 písm. c), může znovu požádat o toto jmenování nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým nebylo jeho žádosti o jmenování zkušebním komisařem vyhověno.
(10) Ministerstvo odvolá zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže
a) přestal splňovat podmínky podle odstavce 2 písm. d); tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit ministerstvu,
b) závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nebo
c) požádal o odvolání.
(11) Zkušební komisař, který byl odvolán podle odstavce 10 písm. b), může požádat o jmenování zkušebním komisařem nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.
(12) Ministerstvo pozastaví činnost zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže
a) mu byl zajištěn zbrojní průkaz (§ 57); tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit ministerstvu, nebo
b) je důvodně podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu.
Ministerstvo obnoví činnost zkušebního komisaře, pokud důvody pozastavení pominou.
(13) Obsahovou náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře stanoví prováděcí právní předpis.
(14) Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti zkušebního komisaře v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě oprávněna k výkonu obdobné činnosti, může ministerstvo požadovat ověření odborné kvalifikace podle zvláštního zákona11d).
 
§ 30a
Zánik platnosti průkazu zkušebního komisaře
(1) Platnost průkazu zkušebního komisaře zaniká, jestliže
a) uplyne doba jeho platnosti,
b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,
c) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu (§ 27),
d) nabylo právní moci rozhodnutí o odvolání zkušebního komisaře (§ 30 odst. 10), nebo
e) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.
(2) O zániku platnosti průkazu zkušebního komisaře rozhoduje ministerstvo, jestliže
a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
b) obsahuje neoprávněně provedené změny, nebo
c) obsahuje nesprávné údaje.
Uzná-li držitel průkazu zkušebního komisaře důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.
(3) Průkaz zkušebního komisaře neplatný podle odstavce 1 písm. a), c) anebo d) nebo podle odstavce 2 je jeho držitel povinen odevzdat ministerstvu do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti.
(4) Zanikla-li platnost průkazu zkušebního komisaře podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2 písm. a) anebo c), vydá ministerstvo po předložení 2 fotografií bez žádosti nový průkaz zkušebního komisaře s dobou platnosti původního průkazu zkušebního komisaře.
nadpis vypuštěn
Díl 4
Zbrojní licence
 
§ 31
Zbrojní licence a jejich skupiny
Zbrojní licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence. Zbrojní licence se rozlišují podle důvodů užívání zbraní nebo střeliva a rozsahu oprávnění do skupin
a) A - vývoj, výroba zbraní nebo střeliva,
b) B - opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,
c) C - nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva,
d) D - půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva,
e) E - zhotovování řezů nebo znehodnocování zbraní anebo ničení nebo znehodnocování střeliva,
f) F - výuka nebo výcvik ve střelbě,
g) G - zajišťování ostrahy majetku a osob,
h) H - uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti,
i) I - provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti a
j) J - zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu10).
 
§ 32
Náležitosti žádosti o vydání zbrojní licence
(1) Zbrojní licenci vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) důvod, pro který fyzická osoba nebo právnická osoba žádá o vydání zbrojní licence,
c) adresa každé provozovny nebo místa, kde je žadatel oprávněn vykonávat jinou než podnikatelskou činnost podle tohoto zákona, (dále jen "provozovna"), právní důvod užívání provozovny a způsob zabezpečení zbraní a střeliva v provozovně,
d) osobní údaje osoby, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností při přechovávání, skladování nebo používání zbraní nebo střeliva, a která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny (dále jen "zbrojíř") včetně čísla jejího zbrojního průkazu,
e) osobní údaje odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby, anebo osobní data odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, a
f) údaj, o kterou skupinu zbrojní licence žádá.
(2) V žádosti o vydání zbrojní licence žadatel rovněž uvede, které kategorie zbraní nebo střeliva budou předmětem jeho podnikatelské nebo jiné činnosti.
(3) K žádosti o vydání zbrojní licence je žadatel povinen připojit
a) návrh vnitřního předpisu podle § 39 odst. 1 písm. d) a
b) doklad o povolení vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládat se zbraněmi a střelivem, je-li důvodem žádosti o zbrojní licenci taková činnost.
(4) Příslušný útvar policie si za účelem posouzení žádosti o vydání zbrojní licence opatří výpis ze živnostenského rejstříku.
 
§ 33
Vydání zbrojní licence
(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní licenci fyzické nebo právnické osobě, jež má místo pobytu nebo sídlo na území České republiky a
a) je držitelem živnostenského oprávnění v oboru zbraní a střeliva, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny A, B, C, D, E nebo F,
b) prokáže, že je oprávněna provádět činnosti, pro které žádá o vydání zbrojní licence, jedná-li se o zbrojní licenci skupiny G, H, I nebo J, a k této činnosti potřebuje zbraň nebo střelivo, nebo
c) jedná se o sportovně střeleckou organizaci, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny F, H nebo J.
(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojní licence zamítne, jestliže
a) fyzická nebo právnická osoba nesplňuje podmínku podle odstavce 1,
b) právnická osoba není bezúhonná, neboť byla odsouzena pro úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,
c) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby nesplňují podmínku bezúhonnosti podle § 22 nebo podmínku spolehlivosti podle § 23, nebo
d) fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby v posledních 5 letech vykonával funkci odpovědného zástupce držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence, jemuž byla zbrojní licence nebo muniční licence odňata z důvodu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) nebo v § 36 odst. 2, nebo byl členem statutárního orgánu takového držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence.
(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti právnické osoby podle odstavce 2 písm. b) o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů12). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby nebo jejího odpovědného zástupce, nebo odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby podle odstavce 2 písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
(4) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojní licence, je-li zahájeno trestní stíhání právnické nebo fyzické osoby pro trestný čin, jehož spáchání vylučuje bezúhonnost právnické osoby podle odstavce 2 písm. b) nebo fyzické osoby podle odstavce 2 písm. c).
 
§ 34
Prověření trvání podmínek pro vydání zbrojní licence
Příslušný útvar policie prověří nejdéle ve lhůtě 5 let od vydání zbrojní licence a následně vždy nejpozději každých 5 let skutečnosti uvedené v § 33 odst. 2; stejně postupuje také při změně člena statutárního orgánu nebo odpovědného zástupce držitele zbrojní licence.
 
§ 35
Rozšíření skupin zbrojní licence
(1) O rozšíření skupin zbrojní licence žádá držitel zbrojní licence příslušný útvar policie na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence, vydá novou zbrojní licenci.
(3) Příslušný útvar policie žádost o rozšíření skupin zbrojní licence zamítne, jestliže žadatel nesplňuje podmínky pro vydání zbrojní licence skupiny, jíž se žádost týká.
 
§ 36
Odnětí zbrojní licence
(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojní licence, jestliže
a) pominul důvod, pro který byla vydána,
b) její držitel závažným způsobem porušuje ustanovení tohoto zákona, nebo
c) nastane skutečnost vylučující vydání zbrojní licence podle § 33 odst. 2.
(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o odnětí zbrojní licence, jestliže její držitel opakovaně porušuje ustanovení tohoto zákona a svým jednáním tak představuje vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost.
(3) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojní licence podle odstavce 1 nebo 2 nemá odkladný účinek a držitel zbrojní licence je povinen tuto licenci neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.
(4) Ten, komu byla zbrojní licence odňata podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2, může požádat o vydání zbrojní licence nejdříve po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojní licence.
 
§ 37
Zánik platnosti zbrojní licence
(1) Platnost zbrojní licence zaniká, jestliže
a) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojní licence (§ 36),
b) je ohlášena její ztráta nebo odcizení,
c) právnická osoba zanikla,
d) fyzická nebo právnická osoba ukončila činnost, pro kterou jí byla vydána zbrojní licence, nebo
e) držitel zbrojní licence zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.
(2) O zániku platnosti zbrojní licence rozhoduje příslušný útvar policie, jestliže
a) je poškozena tak, že zápisy v ní uvedené jsou nečitelné nebo je porušena její celistvost,
b) obsahuje neoprávněně provedené změny, nebo
c) obsahuje nesprávné údaje.
Uzná-li držitel zbrojní licence důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.
(3) Zbrojní licenci neplatnou podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) je povinen odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti příslušnému útvaru policie její držitel, zbrojní licenci neplatnou podle odstavce 1 písm. e) ten, kdo s ní přišel do styku.
(4) Zanikla-li platnost zbrojní licence podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2, vydá příslušný útvar policie bez žádosti novou zbrojní licenci s dobou platnosti původní zbrojní licence. Je-li zbrojní licence vydána jako náhrada za zbrojní licenci ztracenou nebo odcizenou, musí z ní být patrno, že se jedná o duplikát.
 
§ 38
Oprávnění držitele zbrojní licence
(1) Držitel zbrojní licence skupiny A, B nebo C je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň nebo střelivo v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci, nebo
b) přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.
(2) Držitel zbrojní licence skupiny D je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň nebo střelivo kategorie C,
b) přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
c) půjčovat zbraň kategorie C osobám, které jsou k jejich držení, popřípadě nošení oprávněny, nebo
d) přijímat do úschovy a uschovávat zbraň nebo střelivo kategorie uvedené ve zbrojní licenci.
(3) Držitel zbrojní licence skupiny E je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet zbraň nebo střelivo v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci za účelem zhotovení řezů zbraní nebo jejich znehodnocení. Držitel zbrojní licence skupiny E je též oprávněn přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.
(4) Držitel zbrojní licence skupiny F je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet,
b) přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, nebo
c) za účelem výuky nebo výcviku svěřit za dohledu oprávněné osoby zbraň nebo střelivo, kterou je oprávněn držet; zbraň kategorie A nebo střelivo do této zbraně pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny D.
(5) Držitel zbrojní licence skupiny G je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet, nebo
b) přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.
(6) Držitel zbrojní licence skupiny H je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet,
b) přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, nebo
c) svěřovat za dohledu oprávněné osoby zbraň nebo střelivo, kterou je oprávněn držet, za účelem uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti.
(7) Držitel zbrojní licence skupiny I je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet. Držitel zbrojní licence skupiny I je též oprávněn přenechat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet, držiteli zbrojního průkazu skupiny A nebo D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.
(8) Držitel zbrojní licence skupiny J je oprávněn
a) nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet,
b) přenechávat zbraň, kterou je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním nebo obdobném poměru, nebo
c) je-li soudním znalcem, držet zbraň kategorie A, A-I, B anebo C a střelivo do této zbraně za účelem vypracování znaleckého posudku.
 
§ 39
Povinnosti držitele zbrojní licence
(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J je povinen
a) ustanovit zbrojíře, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pro každou provozovnu,
b) kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo nejsou používány k jiným účelům, než které jsou uvedeny ve zbrojní licenci, nebo zda nejsou používány osobami bez zbrojního průkazu příslušné skupiny,
c) zajistit, aby zbraň nebo střelivo držela nebo nosila fyzická osoba, která je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a má zbrojní průkaz příslušné skupiny; tuto povinnost nemá držitel zbrojní licence skupiny A při výrobě zbraní nebo střeliva a s tím souvisejících činnostech u osoby, s výjimkou osoby provádějící zkušební střelbu, která
1. provádí výrobní a související činnosti při výrobě zbraní a střeliva,
2. je k držiteli zbrojní licence skupiny A v oboru zbraní a střeliva v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
3. je uvedena vymezením pracovního zařazení ve vnitřním předpisu vydaném podle písmene d), po předchozím schválení příslušným útvarem policie,
4. je prokazatelně poučena o způsobu bezpečného zacházení se zbraněmi,
5. vedoucí zaměstnanec této osoby je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny,
d) vydat vnitřní předpis a zaslat jej a každou jeho změnu do 10 pracovních dní ode dne jejich vydání příslušnému útvaru policie; ve vnitřním předpisu držitel zbrojní licence stanoví
1. pravidla pro používání zbraní a střeliva,
2. způsob evidence, uložení, výdej a příjem zbraní a střeliva a
3. způsob bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem včetně postupu při nabíjení a vybíjení zbraně,
e) zajistit podmínky pro zabezpečení zbraní nebo střeliva proti zneužití, ztrátě nebo odcizení podle § 50b a § 58 odst. 2 až 7,
f) neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, střeliva, zbrojní licence nebo průkazu zbraně,
g) na výzvu Ministerstvu obrany nebo zahraničnímu inspekčnímu týmu v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany předložit zbraň kategorie A, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,
h) na výzvu policie předložit zbrojní licenci a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,
i) vzniklo-li při předložení zbraně příslušnému útvaru policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy, a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
j) ustanovit zbrojíře do 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,
k) požádat příslušný útvar policie o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně v případech, kdy došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby, jména, příjmení nebo místa pobytu fyzické osoby nebo změny provozovny; žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen,
l) vést evidenci
1. zbraní kategorie A, A-I, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní a na které má vydán průkaz zbraně, a tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let i po skončení činnosti,
2. vydaných a přijatých zbraní kategorie A, A-I, B nebo C a střeliva do těchto zbraní,
m) zapisovat údaje o zbraních kategorie A, A-I, B a C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní,
n) zajistit nejméně jednou ročně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vést evidenci,
o) oznámit příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby a jejich osobní údaje nebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, nebo pokud bude ustanoven nový odpovědný zástupce, a jeho osobní data; oznámení musí podat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala,
p) odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň nebo střelivo a průkaz zbraně příslušnému útvaru policie, je-li jejich držitelem,
q) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.
(2) Držitel zbrojní licence skupiny B nebo E je dále povinen
a) při znehodnocování zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva nebo výrobě jejich řezů dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem nebo schválený Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, nelze-li postupovat podle postupu stanoveného prováděcím právním předpisem,
b) označit znehodnocenou zbraň kontrolní znehodnocovací značkou přidělenou za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přičemž musí zůstat zachováno původní výrobní číslo zbraně, a
c) vydat vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně nebo střeliva anebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva.
(3) Držitel zbrojní licence skupiny E je dále povinen při ničení střeliva dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem.
(4) Držitel zbrojní licence nesmí převést vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani nebo střelivu není oprávněna.
(5) Pokud držitel zbrojní licence vykonává činnost samostatně, musí být držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny. Přitom neplní povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), c), j) a n), je však povinen plnit povinnosti zbrojíře uvedené v § 40 odst. 1 písm. b) a e).
 
§ 39a
Způsob vedení a obsah evidencí některých zbraní a střeliva, evidence vydaných a přijatých zbraní a střeliva a evidence o provedených střelbách
(1) Evidence zbraní kategorie A, A-I, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a na které má vydán průkaz zbraně, se vede v listinné podobě v záznamní knize nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které nebylo vydáno kvalifikované elektronické časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis provedla, a zařadí se do listinné evidence; evidence se uchovává po dobu 5 let, a to i po skončení činnosti držitele zbrojní licence. Držitel zbrojní licence může vést evidenci podle věty první s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní.
(2) Evidence vydaných a přijatých zbraní kategorie A, A-I, B nebo C a střeliva do těchto zbraní se vede v listinné podobě v knize výdeje a příjmu nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které nebylo vydáno kvalifikované elektronické časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis provedla, a zařadí se do listinné evidence.
(3) Evidence o provedených cvičných střelbách se vede v listinné podobě v knize střeleb nebo v elektronické podobě, přičemž obsah záznamů, které nejsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které nebylo vydáno kvalifikované elektronické časové razítko, se vytiskne, opatří se datem a podpisem osoby, která zápis provedla, a zařadí se do listinné evidence.
(4) Způsob vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 40
Povinnosti zbrojíře
(1) Zbrojíř je povinen
a) vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu, který je uveden ve zbrojním průkazu,
b) zabezpečit zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo další doklady vydané podle tohoto zákona proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) zabezpečit zbraň nebo střelivo proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
d) dodržovat podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem a
e) plnit úkoly stanovené vnitřním předpisem vydaným podle § 39 odst. 1 písm. d).
(2) V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v odstavci 1 odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby.
nadpis vypuštěn
Díl 5
Registrace a průkaz zbraně
 
§ 41
(1) Každá zbraň kategorie A, A-I, B nebo C musí být zaregistrována; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo.
(2) Registraci zbraně uvedené v odstavci 1 provádí příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně. Dokladem o registraci je průkaz zbraně, který je veřejnou listinou.
(3) Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde o zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, kterou osoba uvedená v § 42 odst. 1 není oprávněna podle tohoto zákona vlastnit, držet nebo nosit.
(4) Pokud příslušný útvar policie nabude důvodné podezření na špatný technický stav zbraně podléhající registraci, zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o ověření příslušné zbraně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva do centrálního registru zbraní.
(5) Vlastník zbraně, kterému příslušný útvar policie neprovede registraci zbraně podle odstavce 3, je povinen postupovat podle tohoto zákona (§ 64).
 
§ 42
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a předložit zbraň. V případě nabytí vlastnictví zbraně děděním (§ 66) počíná běh lhůty k ohlášení dnem, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou má vydán průkaz zbraně, na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit do 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, není-li dále stanoveno jinak, příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, a současně odevzdat průkaz zbraně.
(3) Fyzická nebo právnická osoba v oznámení o nabytí vlastnictví nebo o převodu vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C uvede
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnické osoby, mezi nimiž došlo k převodu vlastnictví,
b) údaje o zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, které se oznámení týká, včetně údaje o ověření zbraně, a
c) způsob převodu vlastnictví.
 
§ 42a
(1) V případě, že ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky1), Vojenská policie33), bezpečnostní sbor1a), Vojenské zpravodajství1b), Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, kraj, obec nebo ozbrojené síly nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky a překračování státních hranic České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo munici uvedeným v § 1 odst. 3 písm. a) až d) na osobu, která je oprávněna se zbraní, střelivem nebo municí nakládat podle tohoto zákona, jsou povinny oznámit tuto skutečnost do 10 pracovních dnů Policejnímu prezidiu České republiky (dále jen "Policejní prezidium"). Ustanovení § 42 se použije přiměřeně.
(2) Před uskutečněním převodu palné zbraně podle odstavce 1 jsou ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky1), Vojenská policie33), bezpečnostní sbor1a), Vojenské zpravodajství1b), kraj, obec nebo ozbrojené síly nebo sbory jiných států povinny zajistit označení zbraně vyrobené nebo dovezené na území Evropské unie po 14. září 2018 stanovenými identifikačními údaji podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva a označením identifikujícím převádějící subjekt podle prováděcího právního předpisu.
 
§ 43
Povinnost registrace zbraně podle § 41 se netýká zbraní, které jsou předmětem podnikání v oblasti zbraní a střeliva. V ostatních případech tuto povinnost nemá fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva (§ 44 odst. 2), nebo která dovezla zbraň na území České republiky na základě zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva (§ 46 odst. 2) s tím, že ji opět vyveze mimo území České republiky, anebo ji prováží přes území České republiky.
nadpis vypuštěn
Díl 6
Vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva
 
§ 44
Trvalý vývoz zbraní a střeliva
(1) Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně lze trvale vyvézt mimo území České republiky pouze na základě povolení k vývozu a se souhlasem státu, do kterého má být zbraň, nebo střelivo do této zbraně, vyvezena; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)
(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva. Ten opravňuje fyzickou osobu - držitele zbrojního průkazu, právnickou nebo fyzickou osobu - držitele zbrojní licence nebo cizince6) k nabytí vlastnictví a držení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, nebo střeliva do této zbraně, za účelem jejího trvalého vývozu a k trvalému vývozu mimo území České republiky. Zbraň kategorie C-I smí na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nabýt do vlastnictví pouze osoba splňující podmínky uvedené v § 14a odst. 1 písm. a) a b) nebo v § 14a odst. 3.
(3) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva vydává příslušný útvar policie. Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, nebo střelivo do této zbraně, bude zakoupena, nebo místa pobytu nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně.
(4) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva se vydává na základě písemné žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být
a) osobní údaje a číslo cestovního dokladu osoby, která bude zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, nebo střelivo do této zbraně, přepravovat,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, pro kterou je zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, nebo střelivo do této zbraně, určena,
c) místo, kam má být zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, nebo střelivo do této zbraně, přepravena, pokud není shodné s místem pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby,
d) údaje o zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I,
e) údaje identifikující střelivo (druh, značka výrobce, ráže a množství),
f) údaje o druhu a množství bezdýmného nebo černého prachu,
g) údaje o označení zbraně nebo střeliva uznávanou zkušební značkou,3)
h) název hraničního přechodu, kterým zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně opustí území České republiky,
i) přepravní prostředek a
j) datum odeslání a předpokládaného převzetí zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva.
(5) K žádosti o trvalý vývoz zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně je žadatel povinen doložit souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
(6) Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je povinen nejpozději do 5 dnů po nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivu do této zbraně je trvale vyvézt mimo území České republiky.
(7) Útvar policie, který rozhoduje o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, žádost zamítne, není-li zbraň podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu3) označena uznávanou zkušební značkou nebo pokud zbraň nepodléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu3) není zaregistrována. Útvar policie dále žádost zamítne, jedná-li se o zbraně nebo střelivo do těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál ve zvláštním právním předpise9). U vývozu zbraní kategorie A do zemí, které nejsou členskými státy, útvar policie zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nevydá bez předchozího souhlasu Ministerstva zahraničních věcí.
(8) V případě trvalého vývozu zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva podle přímo použitelného předpisu z oblasti obchodování se zbraněmi a střelivem24) vydává povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.
 
§ 45
Trvalý dovoz zbraní a střeliva
(1) Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně lze trvale dovézt na území České republiky pouze na základě povolení k dovozu; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)
(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva. Ten opravňuje fyzickou osobu - držitele zbrojního průkazu, fyzickou nebo právnickou osobu - držitele zbrojní licence nebo cizince6) k držení zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně, za účelem jejího trvalého dovozu a k trvalému dovozu na území České republiky. Osobou oprávněnou na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva k trvalému dovozu zbraně kategorie C-I je osoba splňující podmínky uvedené v § 14a odst. 1 nebo 3.
(3) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva držitelům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence nebo osobám splňujícím podmínky uvedené v § 14a odst. 1 nebo 3 vydává příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
(4) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva se vydává na základě žádosti podané podle § 44 odst. 4 písm. a) až g), i) a j). Obsahem žádosti musí být také název hraničního přechodu, kterým zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně bude dovezena na území České republiky.
(5) Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.
(6) Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.
(7) V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky, současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky.
 
§ 46
Tranzit zbraní a střeliva
(1) Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně lze pouze na základě povolení; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů.9)
(2) Povolením podle odstavce 1 je zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti podané podle § 44 odst. 4 fyzickým nebo právnickým osobám vydat zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium; fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, pokud tento zákon nestanoví jinak, také útvar policie na hraničním přechodu na vnější státní hranici České republiky17b).
(4) K žádosti podle odstavce 3 je žadatel povinen předložit úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.
(5) Povolení podle odstavce 2 nemusí mít lovec z členského státu pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C, osoba podílející se na divadelním představení, rekonstrukci historické bitvy nebo jiné podobné kulturní akci pro expanzní nebo znehodnocenou zbraň nebo sportovní střelec pro sportovní zbraň kategorie A-I, B, C nebo C-I a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením pozvání podle odstavce 4.
(6) Povolení podle odstavce 2 nemusí mít též ostatní držitelé evropského zbrojního pasu pro zbraně kategorie A-I, B, C nebo C-I a střelivo do této zbraně v případě tranzitu, jestliže je zbraň zapsána v tomto průkazu a jestliže Policejní prezidium předem udělilo souhlas. Souhlas lze udělit na dobu až 1 roku. Tento souhlas se zaznamenává do evropského zbrojního pasu a lze jej prodloužit, a to vždy o 1 další rok.
(7) Cestující z třetí země, který cestuje do členského státu, musí při kontrole na vnější hranici Evropské unie předložit povolení každého členského státu, na jehož nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo střelivem cestovat.
(8) Pro držitele zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo pro držitele evropského zbrojního pasu platí ustanovení tohoto zákona o oprávněních a povinnostech držitele zbrojního průkazu přiměřeně. Zbraň uvedená ve zbrojním průvodním listu pro tranzit zbraní nebo střeliva nebo evropském zbrojním pasu nepodléhá registraci podle § 41 odst. 1.
 
§ 47
Zánik platnosti zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
Pro zánik platnosti zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva vydaného podle § 44, 45 nebo § 46 platí ustanovení § 37 obdobně.
 
§ 48
Odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva vydaného podle § 44, 45 nebo § 46, jestliže jeho držitel
a) pozbyl způsobilost k právním úkonům,
b) pozbyl zdravotní způsobilost, nebo
c) závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení tohoto zákona.
(2) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz, tranzit nebo přepravu zbraní nebo střeliva podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.
 
§ 49
Evropský zbrojní pas
(1) Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která jeho držitele opravňuje při cestách do jiných členských států vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud členský stát, do kterého nebo přes který cestuje, udělil povolení k cestě s touto zbraní. Vzor evropského zbrojního pasu stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Odchylně od odstavce 1 může lovec zbraň uvedenou v § 6 písm. a) a b), osoba podílející se na divadelním představení, rekonstrukci historické bitvy nebo jiné podobné kulturní akci expanzní nebo znehodnocenou zbraň, anebo sportovní střelec zbraň uvedenou v § 4a, § 5 písm. a) až f) nebo v § 6 písm. a) a b) vézt s sebou bez předchozího povolení 1 nebo více těchto zbraní během cesty přes 2 nebo více členských států s cílem vykonávat tuto činnost, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém je taková zbraň nebo takové zbraně uvedeny, a pokud může prokázat účel své cesty, zejména předložením pozvání. Tato výjimka však neplatí při cestě do členského státu, který zakázal nabývání a držení dotyčné zbraně nebo který je podmiňuje udělením povolení. V tomto případě musí být proveden záznam v evropském zbrojním pase. Držitel evropského zbrojního pasu vydaného jiným členským státem je oprávněn dočasně dovézt, držet nebo nosit zbraň v něm zapsanou, pokud byl evropský zbrojní pas vydán jiným členským státem uvedeným v nařízení vlády a pokud je v něm zaznamenáno oprávnění jeho držitele nosit zbraň skrytě.
(3) Evropský zbrojní pas vydá příslušný útvar policie fyzické osobě, která má místo pobytu na území České republiky a je oprávněným držitelem zbraně. Žádost o vydání tohoto pasu se podává na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, a musí obsahovat osobní údaje žadatele; k žádosti žadatel připojí fotografii.
(4) Doba platnosti evropského zbrojního pasu je 5 let a může být příslušným útvarem policie prodloužena; pokud jsou v tomto pasu zapsány pouze zbraně kategorie D, je doba platnosti nejvýše 10 let.
(5) Platnost evropského zbrojního pasu zaniká, jestliže
a) uplyne doba jeho platnosti,
b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení, nebo
c) zanikla jeho držiteli platnost zbrojního průkazu nebo nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu (§ 27).
(6) O zániku platnosti evropského zbrojního pasu rozhoduje příslušný útvar policie, jestliže
a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
b) obsahuje neoprávněně provedené změny, nebo
c) obsahuje nesprávné údaje; to neplatí, je-li důvodem nesprávnosti změna místa pobytu.
Uzná-li držitel evropského zbrojního pasu důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.
(7) Držitel evropského zbrojního pasu, jehož platnost zanikla podle odstavce 5 nebo 6, je povinen jej odevzdat příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti. V případě úmrtí držitele evropského zbrojního pasu se postupuje jako při úmrtí držitele zbraně nebo střeliva (§ 65).
(8) Zanikla-li platnost evropského zbrojního pasu podle odstavce 5 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. a) anebo c), vydá příslušný útvar policie po předložení fotografie bez žádosti nový evropský zbrojní pas s dobou platnosti původního evropského zbrojního pasu. Je-li evropský zbrojní pas vydán jako náhrada za evropský zbrojní pas ztracený nebo odcizený, musí z něj být patrno, že se jedná o duplikát.
(9) Příslušný útvar policie evropský zbrojní pas zadrží, pokud jeho držiteli zadrží, zajistí nebo odejme zbrojní průkaz.
 
§ 50
Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva
(1) Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně může podnikatel v oboru zbraní a střeliva přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území pouze na základě povolení.
(2) Podnikateli se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky povoluje přepravu příslušný útvar policie na základě žádosti podané s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní. Podnikatel je povinen k žádosti o povolení přepravy předložit povolení nebo licenci Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li podle zvláštního právního předpisu9) vydávány.
(3) Podnikateli se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky povoluje přepravu Policejní prezidium na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Žádost o povolení přepravy se podává na zastupitelském úřadě České republiky nebo na Policejním prezidiu; je-li žádost podána v elektronické podobě, nevyžaduje se podepsání.
(4) Žádost o povolení přepravy předkládá podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 nejpozději 10 pracovních dnů před předpokládaným zahájením přepravy. Žádost obsahuje
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,
d) druh zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní, které budou přepravovány, a jejich předpokládaný počet,
e) předpokládané datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,
f) předpokládanou trasu přepravy,
g) druh dopravy a
h) způsob zabezpečení přepravy.
(5) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné nedostatky v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, žádost o povolení přepravy zbraní nebo střeliva zamítne nebo rozhodnutím stanoví jinou trasu přepravy; pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené pro bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva, vydá příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium povolení podle odstavce 2. Povolení přepravy zbraní nebo střeliva musí být přepravováno spolu se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivem do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům.
(6) Příslušný útvar policie může podnikateli se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky vydat povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podnikateli nebo od podnikatele v oboru zbraní a střeliva se sídlem mimo území České republiky s platností na dobu až 3 let. Při podstatné změně, hrubém nebo opakovaném porušení podmínek, za kterých bylo povolení vydáno, nebo vyžaduje-li to ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti, může být platnost povolení rozhodnutím pozastavena nebo zrušena.
(7) Nejpozději 1 hodinu před zahájením přepravy je podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 povinen ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu způsobem uvedeným v odstavcích 2 a 3 údaje týkající se přepravy. Hlášení se podává s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní a jeho vytištěná listinná kopie musí doprovázet zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům. Hlášení nepodává podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3, který všechny údaje týkající se přepravy uvedl již v žádosti o povolení přepravy. Hlášení obsahuje
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,
d) údaje umožňující identifikaci každé zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní, včetně kategorie zbraně, a oznámení o tom, že tyto zbraně nebo střelivo byly předmětem kontroly v souladu s Úmluvou o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní,
e) datum zahájení a ukončení přepravy na území České republiky,
f) trasu přepravy,
g) druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní licence, jedná-li se o podnikatele se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku a na osobu odpovědnou za přepravu zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, která má jazykové znalosti nejméně na úrovni A2 českého nebo anglického jazyka podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
h) způsob zabezpečení přepravy a i) předchozí souhlas následujícího tranzitujícího nebo přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje přepravu zbraní nebo střeliva po svém území tímto předchozím souhlasem.
(8) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, jedná-li se o silniční přepravu a je-li přepravováno více než 100 zbraní nebo více než 200 000 kusů střeliva. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.
(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky, kterému bylo vydáno dlouhodobé povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podle odstavce 6, podává po dobu platnosti tohoto dokladu při každé další uskutečňované přepravě pouze hlášení podle odstavce 7.
(10) Podnikatel uvedený v odstavcích 2 a 3 je povinen neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní.
(11) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavců 4 a 7 nebo jiných zjištěných informací sledování přepravy zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, má-li tyto informace k dispozici.
(12) Příslušný útvar policie poskytne tomu, komu bylo vydáno povolení přepravovat zbraně nebo střelivo, seznam zbraní nebo střeliva do těchto zbraní, které mohou být dovezeny na území jednotlivých členských států bez jejich předchozího souhlasu.
 
§ 50a
Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva
(1) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen příslušnému útvaru policie ohlásit nejpozději 1 hodinu před zahájením přepravy přepravu více než 100 zbraní nebo více než 200 000 kusů střeliva po území České republiky. Tuto povinnost nemá, pokud již má na přepravu těchto zbraní nebo střeliva vydáno povolení přepravovat zbraně nebo střelivo podle § 50. Toto hlášení se podává s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní a jeho vytištěná listinná kopie musí doprovázet zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní až do místa jejich určení a musí být předloženo na požádání příslušným orgánům. Hlášení obsahuje
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu, která uskutečňuje prodej nebo předání,
b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu kupující, nabývající nebo vlastnící zbraň nebo střelivo,
c) adresu místa, na které bude zbraň nebo střelivo zasláno nebo dopraveno,
d) druh zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní, které budou přepravovány, a jejich počet,
e) datum zahájení a ukončení přepravy,
f) trasu přepravy,
g) druh dopravy, údaje o dopravci, včetně čísla zbrojní licence, identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní policii nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a spojení na obsluhu dopravního prostředku nebo na osobu odpovědnou za přepravu zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní a
h) způsob zabezpečení přepravy.
(2) Každý dopravní prostředek určený k přepravě zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní podle odstavce 1 musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, jedná-li se o silniční přepravu. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.
(3) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní.
(4) Zjistí-li příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium vážné nedostatky v bezpečnosti přepravy nebo ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku anebo bezpečnosti, přepravu zbraní nebo střeliva rozhodnutím zakáže, stanoví jinou trasu přepravy nebo stanoví dodatečné podmínky pro zabezpečení přepravy. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(5) Policie zajišťuje na základě údajů podle odstavce 1 nebo jiných zjištěných informací sledování přepravy zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní a poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní na území České republiky, má-li tyto informace k dispozici.
 
§ 50b
Zabezpečení zbraní a střeliva v průběhu přepravy
Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B nebo C nebo se střelivem do těchto zbraní a podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky je v průběhu jejich přepravy povinen zabezpečit zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví prováděcí právní předpis; tím nejsou dotčeny právní předpisy upravující přepravu zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu18).
 
§ 50c
Zákaz, pozastavení a jiné změny přepravy zbraně nebo střeliva
(1) Policie může přepravu zbraně nebo střeliva zakázat nebo pozastavit nebo stanovit jinou trasu přepravy nebo dodatečné podmínky pro zabezpečení přepravy, pokud
a) přeprava nebyla ohlášena v souladu s § 50 nebo 50a, dopravní prostředek není ve stanovených případech vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo takové zařízení není přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno,
b) údaje uvedené v hlášení přepravy zbraní nebo střeliva neodpovídají skutečnosti,
c) jsou zjištěny vážné nedostatky v zabezpečení přepravy nebo skutečnosti nasvědčující tomu, že by v souvislosti s přepravou mohlo dojít k ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku nebo bezpečnosti,
d) nebyl doložen předchozí souhlas následujícího státu, přes který probíhá tranzit zbraní nebo střeliva, nebo přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje přepravu takových zbraní nebo střeliva po svém území tímto předchozím souhlasem, nebo
e) je to nezbytné z důvodu plnění mezinárodních závazků České republiky nebo zabezpečení jejích zahraničně politických nebo bezpečnostních zájmů.
(2) Policie umožní pokračování v přepravě zbraně nebo střeliva, pokud odpadnou důvody, pro které byla jejich přeprava zakázána, pozastavena nebo byla stanovena jiná trasa přepravy.
 
§ 51
Ustanovení společná pro trvalý vývoz, trvalý dovoz a tranzit zbraní a střeliva
(1) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva je veřejná listina.
(2) Každý, kdo vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do těchto zbraní přes vnější státní hranice České republiky, je tuto skutečnost povinen oznámit policii na hraničním přechodu České republiky; to neplatí, je-li vývoz nebo dovoz uskutečňován v zásilkách. Zároveň je povinen předložit povolení podle § 44, 45 nebo § 46 a 50, popřípadě evropský zbrojní pas. Povolení nebo evropský zbrojní pas musí mít vždy u sebe, pokud má u sebe zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do těchto zbraní, a předložit jej příslušnému orgánu ke kontrole. Tyto povinnosti má i na vnitřní státní hranici České republiky, pokud je zde prováděna ochrana hranic podle zvláštního právního předpisu17b).
(3) Ustanovení § 44 až 46 a § 49 se nevztahují na vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva, realizovaný fyzickou nebo právnickou osobou v rámci její obchodní činnosti uskutečňované podle zvláštního právního předpisu.9) Ustanovení § 46 se nevztahuje také na dočasný tranzit zbraní nebo střeliva ozbrojeného doprovodu občanů cizích států (chráněných osob), kterým je ozbrojená ochrana poskytována se souhlasem jejich státu, a to za předpokladu žádosti cizího státu o dočasný tranzit zbraní nebo střeliva.
(4) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň nebo střelivo bude nacházet na území České republiky, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Orgán příslušný k vydání zbrojního průvodního listu přezkoumá podmínky, za nichž dojde k vývozu, dovozu nebo tranzitu zbraně nebo střeliva, a to zejména s ohledem na zabezpečení bezpečnosti.
(5) Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.
(6) Vláda stanoví nařízením, které zbraně nebo střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.
(7) Seznam zbraní a střeliva, které lze dovézt na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky, předává ministerstvo ostatním členským státům.
nadpis vypuštěn
Díl 7
Střelnice
 
§ 52
Provozování střelnic
(1) Střelnice pro střelbu ze zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I uvedené v § 6a odst. 1 písm. c) nebo D uvedené v § 7 písm. a) nebo i) je komplex zařízení a prostorů určených pro bezpečnou střelbu.
(2) Příslušný útvar policie vydá na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, povolení k provozování střelnice pouze tehdy, je-li zde zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva. Technicko-organizační požadavky na střelnice jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(3) Obsahem žádosti o povolení k provozování střelnice musí být
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu žadatele,
b) místo, kde má být střelnice provozována,
c) osobní údaje fyzické osoby navržené k ustanovení správcem střelnice,
d) sdělení, zda střelnice má být používána k podnikatelským účelům, a
e) datum zahájení a ukončení provozování střelnice, nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou.
(4) K žádosti o povolení k provozování střelnice je žadatel povinen připojit
a) provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru balistiky nebo osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě,
b) výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatel v něm zapsán,
c) souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku nebo střelnice s provozováním střelnice; je-li zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, též souhlas uživatele honitby.
(5) Příslušný útvar policie si za účelem posouzení žádosti o povolení k provozování střelnice opatří
a) výpis ze živnostenského rejstříku, pokud má být střelnice používána k podnikatelským účelům, a
b) vyjádření příslušného stavebního úřadu, zda lze danou nemovitost podle stavebního zákona užívat jako střelnici; to neplatí, týká-li se žádost povolení dočasné střelnice.
(6) Příslušný útvar policie může povolení k provozování střelnice časově omezit, nejedná-li se o provozování střelnice na dobu neurčitou. V takovém případě uvede v rozhodnutí začátek a konec doby platnosti povolení k provozování střelnice.
(7) Povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice se stanoví v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
 
§ 53
Pozastavení provozování střelnice
(1) Příslušný útvar policie rozhodne o pozastavení provozování střelnice, jestliže
a) po dobu delší než 30 dnů není ustanoven žádný správce střelnice nebo po tuto dobu žádný správce střelnice svou funkci nevykonává, nebo
b) při provozu střelnice je z důvodu jejího technického stavu, který nevyhovuje technicko-organizačním požadavkům stanoveným v příloze tohoto zákona, střelbou
1. způsobena újma na životě nebo zdraví, nebo
2. ohrožován život, zdraví nebo majetek jiné osoby.
(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o pozastavení provozování střelnice, jestliže její provozní řád nevyhovuje technicko-organizačním opatřením, požadavkům stanoveným v příloze tohoto zákona, může-li z tohoto důvodu dojít k ohrožování života, zdraví nebo majetku jiné osoby střelbou.
(3) Příslušný útvar policie v rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků; tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit.
(4) Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek.
(5) Příslušný útvar policie povolení k provozování střelnice zruší, pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, pro něž bylo provozování střelnice pozastaveno.
 
§ 54
Povinnosti provozovatele střelnice
(1) Provozovatel střelnice je povinen oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,
a) změnu provozního řádu střelnice,
b) změnu správce střelnice,
c) změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo
d) ukončení provozování nebo zrušení střelnice.
(2) Provozovatel střelnice je dále povinen
a) zajistit při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici a
b) vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 55
Správce střelnice
(1) Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.
(2) Správce střelnice je povinen
a) při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice,
b) zajistit přístupnost provozního řádu střelnice,
c) zajistit dodržování provozního řádu a ostrahu střelnice,
d) zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,
e) zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a
f) oznámit bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici.
nadpis vypuštěn
Díl 8
Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem
 
§ 56
Zadržení zbraně, střeliva nebo dokladu
(1) Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem.
(2) Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, pokud
a) existuje důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo k takové změně zdravotního stavu, která může v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob,
b) byl odňat zbrojní průkaz podle § 27 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo zbrojní licence podle § 36 odst. 1 písm. b) nebo § 36 odst. 2 a dosavadní držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence neodevzdal průkaz zbraně, zbraň a střelivo příslušnému útvaru policie, nebo
c) je dán důvod pro zajištění podle § 57 odst. 1 a existuje důvodné podezření, že další nakládání se zbraní nebo střelivem držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence může představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob.
(3) Pokud držitel zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence na výzvu příslušníka policie neprodleně neodevzdá věci, které mají být zadrženy podle odstavce 2, nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií, je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají, a zadržet je.
(4) Příslušník policie může zadržet zbraň nebo střelivo podle odstavce 1 v místě jejich dosavadního uložení a současně zabránit přístupu k nim osobě, které byly zbraň nebo střelivo zadrženy, nebo jiné neoprávněné osobě, je-li to odůvodněno jejich množstvím nebo velikostí.
(5) Příslušník policie, který zadržel věc uvedenou v odstavcích 1 a 2, vydá jejímu držiteli na místě potvrzení o převzetí zadržené věci a neprodleně ji odevzdá s uvedením důvodu zadržení příslušnému útvaru policie.
(6) Pominou-li důvody, které vedly k zadržení zbraně, střeliva nebo dokladu, musí být tyto věci útvarem policie, u něhož jsou v úschově, bez zbytečného odkladu vráceny po předložení vydaného potvrzení tomu, komu byly zadrženy. Pokud není ten, komu byly věci zadrženy, totožný s jejich vlastníkem, musí být věci vráceny jejich vlastníkovi.
 
§ 57
Zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu
(1) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, střeliva do těchto zbraní, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, jestliže proti jejich držiteli bylo zahájeno
a) v případě fyzické osoby trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 odst. 1,
b) v případě právnické osoby trestní stíhání pro úmyslný trestný čin,
c) v případě fyzické osoby správní řízení pro přestupek spáchaný tím, že
1. vlastní, drží nebo nosí zbraň v rozporu s § 8,
2. v rozporu s § 20a odst. 3 se nepodrobí lékařské prohlídce nebo nepředloží posudek o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie,
3. střílí ze zbraně v rozporu s § 28 odst. 5,
4. v rozporu s § 29 odst. 1 písm. l) se nepodrobí vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou nebo v rozporu s § 29 odst. 3 písm. b) nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky, léků nebo v důsledku nemoci,
5. nepostupuje podle § 41 odst. 5, nebo
6. neoznámí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C podle § 42 odst. 1 nebo neohlásí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I podle § 14a odst. 5, nebo
d) v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby správní řízení pro přestupek spáchaný tím, že vlastní nebo drží zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.
(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropského zbrojního pasu, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a, které byly zadrženy podle § 56 a ve věci má být vedeno řízení podle tohoto nebo zvláštního zákona. Pokud není do 1 měsíce od jejich zadržení zahájeno řízení podle tohoto zákona nebo věc není postoupena orgánu oprávněnému vést řízení podle zvláštního zákona, příslušný útvar policie postupuje podle odstavce 8.
(3) Účastníkem řízení o zajištění je osoba, která přechovává věci podle odstavce 1 nebo 2 a dále jejich vlastník nebo osoba, která je uvedena v dokladu. Osoba, která věci zajištěné podle odstavce 1 nebo 2 přechovává, je povinna tyto věci odevzdat bez zbytečného odkladu do úschovy útvaru policie, který o jejich zajištění rozhodl, nebo sdělit místo jejich uložení a umožnit jejich převzetí policií. Policie o převzetí zajištěných věcí vydá potvrzení.
(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek.
(5) Pokud držitel zbraně, střeliva nebo dokladu, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle odstavce 1, je na výzvu příslušného útvaru policie neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí, je příslušný útvar policie oprávněn za účelem zajištění zbraň, střelivo nebo doklad odebrat, přitom je oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají. Ustanovení správního řádu o exekuci na nepeněžitá plnění se nepoužijí.
(6) Příslušný útvar policie může v odůvodněných případech rozhodnout o zajištění zbraně nebo střeliva v místě jejich dosavadního uložení. Osoba, u níž jsou zbraň nebo střelivo podle odstavce 1 nebo 2 zajištěny, je povinna zajištění strpět a nesmí se zbraní nebo střelivem zajištěnými podle odstavce 1 nebo 2 nakládat nebo umožnit takové nakládání jiné osobě.
(7) Příslušný útvar policie může tomu, komu byly věci podle odstavce 1 nebo 2 zajištěny, uložit povinnost uhradit náklady na provedení jejich zajištění.
(8) Pominou-li důvody, které vedly k zajištění zbraně, střeliva nebo dokladu, rozhodne příslušný útvar policie bez zbytečného odkladu o vrácení zajištěných věcí tomu, komu byly zajištěny. Pokud není ten, komu byly věci zajištěny, totožný s jejich vlastníkem, musí být věci vráceny jejich vlastníkovi.
(9) Byla-li zajištěna zbraň kategorie C-I z důvodu, že nebylo ohlášeno její nabytí, příslušný útvar policie rozhodne o jejím vrácení, pokud její držitel provede ohlášení podle § 14a odst. 5 ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o zajištění; není-li ohlášení zajištěné zbraně v této lhůtě provedeno, postupuje se obdobně podle § 64. Byla-li zbraň kategorie C-I zajištěna z důvodu uvedeného v § 14a odst. 2 a do 6 měsíců ode dne jejího zajištění se neprokáže, že důvod pro zajištění neexistuje nebo odpadl, postupuje se obdobně podle § 64.
 
§ 57a
Odstranění střeliva
(1) Kontrolní orgán podle § 75a rozhodne o odstranění střeliva, které je ve špatném technickém stavu, a určí k tomu jeho držiteli přiměřenou lhůtu.
(2) Policie zajistí odstranění střeliva podle odstavce 1, je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek nebo prohlásí-li vlastník střeliva, že v určené lhůtě není schopen odstranění střeliva zajistit, nebo jej v určené lhůtě neodstraní.
(3) Příslušný útvar policie může držiteli střeliva, které bylo odstraněno podle odstavce 2, uložit povinnost uhradit náklady spojené s odstraněním střeliva.
 
§ 58
Zabezpečení zbraní a střeliva
(1) Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do nich musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje. Nošené nebo přepravované zbraně kategorie C-I nebo D a střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou jejich oprávněného držitele.
(2) Držené zbraně kategorie A, A-I, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné (dále jen "přechovávané zbraně") v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie A-I, B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
(3) Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v
a) uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
b) uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
(4) Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, A-I, B nebo C nebo více než 20 000 kusů střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
(5) Přechovávané zbraně nebo střelivo ve výlohách musí být v provozní době zabezpečeny uzamykatelnou otevíratelnou stěnou výloh. Výlohy, skla výloh, vitrín nebo pultů musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Mimo provozní dobu se tato zbraň nebo střelivo přechovává podle odstavců 2 až 4.
(6) Přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.
(7) Pokud rozměry, množství nebo účel zbraní nebo střeliva neumožňují jejich zabezpečení podle předchozích odstavců anebo odpovídá-li to zvláštním místním podmínkám nebo významné provozní potřebě držitele zbrojní licence, může příslušný útvar policie jejich držiteli povolit jiný způsob zabezpečení v případě, že zbraň nebo střelivo budou řádně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
(8) Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí.
(9) V případě zbraně, jejímž držitelem je osoba mladší 18 let, je zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen dohlížet na dodržování pravidel zabezpečení takové zbraně, pokud není taková zbraň zabezpečena jinou osobou starší 18 let, která je oprávněna s takovou zbraní nakládat.
 
§ 59
Svěření zbraně
(1) Zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D anebo střelivo do této zbraně lze svěřit jiné fyzické osobě, která není oprávněna takovou zbraň držet, zejména v rámci
a) výcviku a výuky ve střelbě,
b) sportovní přípravy nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba,
c) výuky k loveckým účelům,
d) přípravy na budoucí povolání související s držením nebo nošením zbraně,
e) filmové nebo divadelní činnosti, jde-li o zbraň upravenou pro střelbu nábojkami nebo cvičnými náboji, nebo
f) výuky branné přípravy nebo výuky v oboru, jehož obsahem je i výroba, opravy a zkoušky zbraní a střeliva.
(2) Zbraň uvedenou v odstavci 1 nebo střelivo lze svěřit jen za dohledu osoby oprávněné takovou zbraň a střelivo držet. Ten, kdo dohlíží na osobu, které byly zbraň nebo střelivo svěřeny, je povinen
a) poučit tuto osobu o bezpečném zacházení se svěřenou zbraní a střelivem a
b) provádět dohled tak, aby osoba, které byly zbraň a střelivo svěřeny, neporušila povinnost nebo zákaz stanovený tímto zákonem a zejména neohrozila život nebo zdraví.
(3) Zbraň kategorie A lze svěřit pouze po předchozím poučení a jiném nezbytném zaškolení
a) držiteli zbrojního průkazu, nebo
b) osobě, která dosáhla věku 18 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena, a to pouze v rámci činnosti držitele zbrojní licence; účelem svěření nesmí být zážitková střelba.
(4) Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň uvedenou v odstavci 1, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
 
§ 60
Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech
Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň, pouze
a) drží-li zbraň k provozování zábavné střelby v komerčních nebo obdobných střelnicích,
b) podílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba,
c) zabezpečuje-li úkoly podle zvláštního právního předpisu,10) nebo
d) pokud je to nezbytné k ochraně života, zdraví nebo majetku, a nošení zbraně povolí útvar policie příslušný podle místa konání akce.
Veřejné vystavování zbraní a střeliva
 
§ 61
nadpis vypuštěn
(1) Zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně může být veřejně vystavována jen na základě povolení vydaného útvarem policie příslušným podle místa konání akce.
(2) Žádost o povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva předkládá pořadatel výstavy nejpozději měsíc před zahájením výstavy. Žádost obsahuje
a) název a sídlo pořadatele výstavy,
b) přesné označení místa a dobu trvání výstavy,
c) druh zbraní, hlavních částí zbraní nebo střeliva, které mají být vystavovány,
d) předpokládané množství zbraní, hlavních částí zbraní nebo střeliva, které mají být vystavovány, a jejich vlastníky nebo vystavovatele a
e) způsob vystavování a zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva před zneužitím, ztrátou nebo odcizením.
(3) Útvar policie podle odstavce 1 před vydáním povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva posoudí zejména podmínky zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva proti jejich zneužití, ztrátě nebo odcizení. V rozhodnutí o povolení k veřejnému vystavovaní zbraní nebo střeliva může stanovit další podmínky pro jejich zabezpečení. Rozhodnutí o povolení k veřejnému vystavování zbraní nebo střeliva musí být pořadateli výstavy doručeno nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením výstavy. Nebudou-li podmínky zabezpečení splněny, útvar policie podle odstavce 1 žádost zamítne. Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti nemá odkladný účinek.
(4) Pořadatel výstavy, kterému bylo útvarem policie podle odstavce 1 vydáno povolení k veřejnému vystavování zbraní, je povinen 24 hodin před zahájením výstavy, nejpozději však do dvanácté hodiny posledního pracovního dne před zahájením výstavy, ohlásit útvaru policie podle odstavce 1 přesné množství a údaje umožňující identifikaci každé zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva, které mají být vystavovány.
(5) Pořadatel výstavy je povinen neprodleně ohlásit útvaru policie podle odstavce 1 jakékoliv změny ve vystavování zbraní nebo střeliva.
 
§ 62
Dojde-li v průběhu veřejného vystavování zbraně nebo střeliva k porušení podmínek jejich zabezpečení, vyzve útvar policie, který povolení vydal, pořadatele výstavy k odstranění nedostatků. V případě neuposlechnutí výzvy nebo při opakovaném porušení podmínek zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva, útvar policie, který povolení vydal, toto zruší, ledaže pořadatel výstavy prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo po něm možno požadovat, aby neuposlechnutí výzvy nebo porušení podmínek zabezpečení zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva zabránil. O zrušení povolení vyrozumí útvar policie, který povolení vydal, neprodleně pořadatele výstavy. Odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení nemá odkladný účinek.
 
§ 63
Znehodnocování zbraní a střeliva a výroba řezů zbraní a střeliva
(1) Znehodnotit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být též udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové péče s jejím znehodnocením nebo s výrobou jejího řezu.
(2) Vlastník zbraně kategorie A, A-I, B nebo C je povinen je před jejich znehodnocením nebo výrobou jejich řezu předložit příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí podanou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis; žádost musí obsahovat
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) důvod znehodnocení zbraně nebo hlavní části zbraně nebo výroby jejího řezu a
c) údaje o zbrani nebo údaje identifikující hlavní část zbraně.
(3) K žádosti podle odstavce 2 je žadatel povinen přiložit
a) zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně; pokud rozměry neumožňují jejich přiložení, sdělí místo jejich uložení,
b) průkaz zbraně, jde-li o registrovanou zbraň nebo hlavní část zbraně, a
c) písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň, která je kulturní památkou,
o jejichž převzetí vydá příslušný útvar policie potvrzení.
(4) Příslušný útvar policie ověří původ a stav zbraně a může je předat k provedení kriminalistické expertizy. Příslušný útvar policie žádost podle odstavce 2 zamítne, pokud bylo zjištěno důvodné podezření, že se zbraní byl spáchán trestný čin nebo přestupek.
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na ty případy, kdy dochází při opravě nebo úpravě zbraně kategorie A, A-I, B nebo C k takovým zásahům, které nevratně pro účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně. Povinnost uložená vlastníku zbraně v odstavci 2 přechází i na osobu, která úpravu nebo opravu provádí.
(6) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen do 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení zbraň kategorie A, A-I, B anebo C předat ke znehodnocení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna. Této osobě předá i střelivo, pokud ho žadatel chce nechat znehodnotit nebo zničit nebo vyrobit jeho řez. O převzetí zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva je povinna tato osoba vydat žadateli potvrzení. Nepředá-li zbraň kategorie A, A-I, B anebo C ke znehodnocení nebo výrobě jejího řezu podle věty první, je povinen povolení vrátit do 20 pracovních dnů od posledního dne, kdy tak měl učinit, příslušnému útvaru policie.
(7) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen příslušnému útvaru policie, který povolení vydal, předložit do 10 pracovních dnů po znehodnocení zbraně nebo hlavní části zbraně nebo výrobě jeho řezu potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení nebo výrobě řezu. V případě znehodnocení zbraně nebo hlavní části zbraně nebo výroby jejich řezu, předloží současně s potvrzením také zbraň nebo hlavní část zbraně ke kontrole; pokud rozměry neumožňují jejich předložení, sdělí místo jejich uložení. Při kontrole podle věty druhé příslušný útvar police kontroluje dodržení povinností oprávněné osoby podle § 39 odst. 2. V případě, že příslušný útvar policie neshledá pochybení oprávněné osoby, potvrdí změnu kategorie zbraně v Centrálním registru zbraní, jinak může vrátit zbraň žadateli a vyzvat jej k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků, pokud to jejich povaha umožňuje; tím nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti oprávněné osoby jako držitele licence za přestupek.
(8) Držitel znehodnocené zbraně nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nosit tuto zbraň viditelně. Při nošení znehodnocené zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.
 
§ 63a
Úřední zničení zbraně a střeliva
(1) Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I je dovoleno zničit pouze formou úředního zničení zbraně, není-li dále stanoveno jinak. K provedení úředního zničení zbraně je oprávněn stát.
(2) Zbraň nebo střelivo lze k úřednímu zničení předat prostřednictvím příslušného útvaru policie. Zbraň nebo střelivo předané k úřednímu zničení předáním odbornému útvaru policie připadají do vlastnictví státu.
(3) Zbraň nebo střelivo se k úřednímu zničení předávají i přijímají bezplatně.
(4) Ministerstvo může rozhodnout, že zbraň nebo střelivo předané k úřednímu zničení budou využity pro sbírkové, muzejní, výzkumně-vývojové nebo obdobné účely nebo jinak dále využity.
(5) Příslušný útvar policie může držiteli zbrojní licence povolit provést zničení zbraně uvedené v odstavci 1, pokud je to nezbytné pro vývojové nebo výzkumné účely, pro účely technických zkoušek nebo pro účely zpracování znaleckého posudku. Příslušný útvar policie v povolení stanoví způsob, kterým držitel zbrojní licence prokáže, že skutečně došlo ke zničení zbraně. Na řízení o žádosti o povolení se přiměřeně použije § 63.
 
§ 64
Postup držitele zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva po zániku jejich platnosti
(1) Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen do 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti
a) převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele,
b) požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo předat ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna,
c) požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy, nebo
d) požádat příslušný útvar policie o jejich předání k úřednímu zničení.
(2) Jestliže vlastník zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní ani po opakované výzvě příslušného útvaru policie nenaloží se zbraní nebo střelivem v souladu s odstavcem 1, rozhodne příslušný útvar policie o tom, že je nabídne prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva k prodeji.
(3) Rozhodne-li příslušný útvar policie o prodeji zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do této zbraně za cenu obvyklou, zpracování znaleckého posudku pro určení ceny se nevyžaduje. Výtěžek získaný prodejem náleží, po odečtení nákladů prodeje a skladování, jejich původnímu vlastníku.
(4) Pokud se nepodaří uskutečnit prodej zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní podle odstavce 2 nejpozději do 2 let od opakované písemné výzvy příslušného útvaru policie, bude zničena.
(5) Zanikne-li právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, která byla držitelem zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, plní podle povahy věci povinnosti stanovené v odstavci 1 ten, kdo nakládá s majetkem zaniklé právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatele.
(6) V případě zániku platnosti oprávnění nakládat se zbraní kategorie C-I se odstavce 1 až 4 použijí obdobně.
 
§ 65
Úmrtí držitele zbraně nebo střeliva
(1) V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého osoby, která držela zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je ten, kdo žil s takovou osobou v době její smrti nebo prohlášení za mrtvého ve společné domácnosti, povinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru policie; to neplatí, pokud mu tato okolnost nebyla známa. O oznámení podle věty první vydá policie potvrzení.
(2) Příslušný útvar policie předává příslušnému orgánu, který provádí řízení o dědictví, informace o zemřelém vlastníku zbraně a o jeho zbrani, hlavní části zbraně nebo střelivu.
 
§ 66
Dědění zbraně nebo střeliva
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně do vlastnictví děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva. V případě, že tak neučiní nebo dojde k zamítnutí žádosti, je povinna postupovat podle § 64.
(2) Nabude-li vlastnictví ke zbrani uvedené v odstavci 1 děděním fyzická osoba, která má zákonného zástupce, platí pro tohoto zástupce odstavec 1 obdobně.
 
§ 66a
Úmrtí provozovatele střelnice
V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého provozovatele střelnice se postupuje obdobně podle § 65 a 66 tohoto zákona a § 13 zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která hodlá pokračovat v provozování střelnice, je povinna požádat o vydání povolení podle § 52 do 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.
 
§ 67
Oznámení o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva
Orgán, který v trestním řízení nebo v řízení o přestupku rozhodl o propadnutí nebo zabrání zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva, zašle opis tohoto rozhodnutí opatřený doložkou právní moci příslušnému útvaru policie.
 
§ 68
Nálezy dokladů nebo zbraní
(1) Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen odevzdat neprodleně tyto doklady příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který je předá nejbližšímu útvaru policie. O převzetí dokladů vydá ten, kdo je převzal, potvrzení.
(2) Každý, kdo nalezne zbraň, je povinen neprodleně oznámit nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.
(3) Útvar policie, jemuž byl podle odstavce 2 oznámen nález zbraně, uloží nalezenou zbraň a zabezpečí úschovu po dobu 6 měsíců od jejich uložení. Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadají nalezené zbraně do vlastnictví státu.
(4) Zbraň, kterou její vlastník opustil34), připadá do vlastnictví státu.
 
§ 69
Nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a přebíjení nábojů
(1) Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani je oprávněna nabývat do vlastnictví a držet fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba. Osoba uvedená ve větě první je oprávněna nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit nejvýše celkem 3 kilogramy černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 10 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami29) se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném ve větě druhé nepoužije.
(2) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva může za účelem prodeje přechovávat černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky nejvýše v množství, které s ohledem na způsob skladování stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Každý musí dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob.
(4) Každý, kdo nabývá do vlastnictví nebo drží černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky, je musí zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a musí zajistit podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami. Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na zabezpečení a podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a stanoví prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí.
(5) Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, A-I, B nebo C smí pouze držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence. Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie C-I nebo D smí osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba. Přebíjet náboje je osoba podle věty první a druhé oprávněna jen pro vlastní potřebu, přitom musí dodržovat technologické postupy, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů; to neplatí pro držitele zbrojní licence skupiny A a B.
 
HLAVA III
MUNICE A PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM
Díl 1
Obecná ustanovení o munici
 
§ 70
nadpis vypuštěn
(1) Nestanoví-li tato hlava jinak, použijí se pro nakládání s municí ustanovení tohoto zákona o nakládání se zakázaným střelivem.
(2) Munice znehodnocená postupem podle prováděcího právního předpisu, řez munice provedený postupem podle prováděcího právního předpisu a makety munice se považují za zbraně kategorie D.
 
§ 70a
(1) Municí je úplně i neúplně zkompletovaný výrobek obsahující výbušninu nebo nukleární, biologický nebo chemický materiál, speciálně konstruovaný pro použití ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory. Druhy a skupiny munice jsou vymezeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(2) Munice, jejíž použití, vývoj, výroba, skladování, převod nebo hromadění je zakázáno mezinárodní smlouvou35), která je součástí právního řádu, je zakázanou municí. Zakázanou munici a její součásti lze nabývat do vlastnictví a držet, pouze stanoví-li tak zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.
(3) V pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, rozhoduje ministerstvo na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední na základě vyjádření Ministerstva obrany, Českého báňského úřadu, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a policie. V pochybnostech, zda se výrobek určitého typu považuje za zakázanou munici podle odstavce 2, rozhoduje na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední ústřední správní úřad, který podle zvláštního zákona vykonává státní správu nebo kontrolu na úseku zakázané munice podle příslušné mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu. Informace o rozhodnutí podle věty první a druhé se zveřejní na internetových stránkách ústředního správního úřadu, který rozhodnutí vydal.
(4) Na klasifikaci munice z hlediska nebezpečnosti a snášenlivosti se použije obdobně klasifikace podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Díl 2
Muniční průkaz
 
§ 70b
(1) Muniční průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu v rozsahu podle druhu muničního průkazu opravňuje k provádění činností při nakládání s municí a k provádění pyrotechnického průzkumu, a to pouze v rámci pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli muniční licence. Doba platnosti muničního průkazu je 10 let.
(2) Muniční průkaz se rozlišuje podle rozsahu oprávnění na
a) základní muniční průkaz,
b) vyšší muniční průkaz a
c) průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu.
(3) Držitel základního muničního průkazu je za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem29) při nakládání s municí oprávněn zajišťovat manipulaci s municí a provádět činnosti při skladování munice.
(4) Držitel vyššího muničního průkazu je oprávněn
a) provádět činnosti při nakládání s municí jako držitel základního muničního průkazu,
b) odpalovat a střílet munici a
c) vykonávat činnost muničáře; muničářem je fyzická osoba, která je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a ve stanoveném rozsahu zabezpečuje plnění povinností při nakládání s municí.
(5) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněn
a) provádět činnosti při nakládání s municí jako držitel vyššího muničního průkazu a
b) provádět pyrotechnický průzkum.
 
§ 70c
Řízení ve věcech muničního průkazu
Nestanoví-li tato hlava jinak, použijí se na řízení ve věcech muničního průkazu ustanovení o řízení ve věcech zbrojního průkazu skupiny D obdobně.
 
§ 70d
Vydání muničního průkazu
(1) Muniční průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti o vydání muničního průkazu musí být
a) osobní údaje žadatele a
b) uvedení druhu muničního průkazu, o jehož vydání žadatel žádá.
(2) Příslušný útvar policie vydá muniční průkaz fyzické osobě, která splňuje podmínky pro vydání zbrojního průkazu skupiny D, nestanoví-li tato hlava jinak.
(3) Podmínkou pro získání základního muničního průkazu není odborná způsobilost žadatele.
(4) Podmínkou pro získání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je odborná způsobilost žadatele podle § 70f. Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je k žádosti o vydání muničního průkazu povinen připojit také osvědčení o odborné způsobilosti, které nesmí být starší než 1 rok.
(5) Podmínkou pro získání vyššího muničního průkazu není odborná způsobilost podle § 70f v případě žadatele, který doloží, že je držitelem platného oprávnění pyrotechnika podle zvláštního právního předpisu36).
(6) V případě vydání
a) vyššího muničního průkazu držiteli základního muničního průkazu vydá příslušný útvar policie vyšší muniční průkaz výměnou za základní muniční průkaz,
b) průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu držiteli základního muničního průkazu nebo vyššího muničního průkazu vydá příslušný útvar policie muniční průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu výměnou za základní muniční průkaz nebo vyšší muniční průkaz,
s dobou platnosti původního muničního průkazu.
(7) O vydání muničního průkazu lze opětovně požádat po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odnětí.
 
§ 70e
(1) Ustanovení § 20 a 20a o posuzování zdravotní způsobilosti a postupu v případě zjištění změny zdravotního stavu žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu se obdobně použijí na posuzování zdravotní způsobilosti a postup v případě zjištění změny zdravotního stavu žadatele o vydání muničního průkazu a držitele muničního průkazu.
(2) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí muničního průkazu z důvodů uvedených v § 27 odst. 1 nebo jestliže držitel muničního průkazu vážným způsobem nebo opakovaně porušil povinnost nebo zákaz stanovené v § 70h.
 
§ 70f
Odborná způsobilost žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu
(1) Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu prokazuje odbornou způsobilost před komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců navržených ministerstvem, policií, Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem.
(2) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu zahrnuje písemný test a ústní pohovor. Žadatel při zkoušce osvědčuje znalost
a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b) dalších právních předpisů upravujících nakládání s municí,
c) právních předpisů upravujících nakládání s výbušninami,
d) nauky o munici, střelivu a výbušninách a
e) zdravotnického minima.
(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se skládá z teoretické části, která zahrnuje písemný test a ústní pohovor a při které žadatel osvědčuje znalosti v rozsahu podle odstavce 2, a z praktické části, v níž se posuzují teoretické znalosti žadatele vztahující se k prakticky předváděným činnostem a která zahrnuje
a) identifikaci a stanovení možné míry nebezpečnosti munice, střeliva a výbušniny a jejich detekci,
b) zajišťování místa nálezu munice, střeliva a výbušniny,
c) bezpečnou manipulaci s municí, střelivem a výbušninou a
d) likvidaci munice, střeliva a výbušnin.
(4) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška se podává ministerstvu, které podané přihlášky eviduje podle data doručení a žadateli oznámí termín a místo konání zkoušky. Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky bez náležité omluvy, ministerstvo jeho přihlášku odloží; o odložení provede pouze záznam do spisu.
(5) Žadateli, který u zkoušky odborné způsobilosti uspěl, vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu. Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl nebo se bez náležité omluvy ke zkoušce nedostavil, může se ke zkoušce znovu přihlásit za podmínek uvedených v odstavci 4, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
(6) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu hradí žadatel; může je hradit i držitel muniční licence.
(7) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušební řád stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 70g
Další požadavky na bezúhonnost a spolehlivost žadatele o muniční průkaz
(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání muničního průkazu nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití, porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití, provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky a nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu, jestliže ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl uložen, neuplynulo alespoň 10 let, není-li podle § 22 třeba, aby ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl uložen, uplynula delší doba.
(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání muničního průkazu nepovažuje také ten, kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku podle tohoto zákona nebo na úseku používání výbušnin.
(3) Při posouzení dodatečných podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti žadatele o vydání muničního průkazu podle odstavců 1 a 2 se použije § 22 odst. 2 a 3 a § 23 odst. 2 obdobně.
 
§ 70h
Povinnosti držitele muničního průkazu
(1) Držitel muničního průkazu je povinen
a) dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s municí, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob,
b) zabezpečit svůj muniční průkaz proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
c) na výzvu policie předložit muniční průkaz,
d) neprodleně oznámit policii ztrátu nebo odcizení muničního průkazu,
e) provést u příslušného útvaru policie výměnu muničního průkazu za nový a zároveň odevzdat původní doklad do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jeho držitele,
f) mít u sebe při provádění činnosti při nakládání s municí a při provádění pyrotechnického průzkumu muniční průkaz,
g) podrobit se na výzvu příslušníka policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není při provádění činnosti při nakládání s municí nebo při provádění pyrotechnického průzkumu ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
h) podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu a odevzdat příslušnému útvaru policie posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu; den uplynutí 60 měsíců ode dne vydání muničního průkazu se vyznačuje v muničním průkazu a
i) dostavit se na základě výzvy příslušného útvaru policie k posuzujícímu lékaři, podrobit se lékařské prohlídce a bez zbytečného odkladu předložit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti; ustanovení § 20a odst. 3 se použije obdobně.
(2) Držitel vyššího muničního průkazu a držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je při zabezpečování činnosti muničáře dále povinen
a) umožnit manipulaci s municí pouze fyzické osobě uvedené v § 70m odst. 2 písm. b),
b) dohlížet na manipulaci s municí prováděnou držitelem muničního průkazu, který pro držitele obecné muniční licence nezajišťuje plnění povinností muničáře,
c) neprodleně oznámit policii ztrátu nebo odcizení munice nebo výbušniny,
d) neprodleně oznámit policii zjištění rizikového technického stavu munice,
e) zabezpečit obecnou muniční licenci a další doklady vydané podle tohoto zákona nebo vztahující se k munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
f) zabezpečit munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a zajistit bezpečnost muničního skladiště a
g) zajistit dodržování pravidel pro manipulaci, skladování munice, jakož i pro provádění jiné činnosti při nakládání s municí stanovených vnitřním předpisem držitele obecné muniční licence a provozním řádem střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.
(3) Držitel muničního průkazu nesmí provádět činnost při nakládání s municí, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky nebo léků anebo v důsledku nemoci nebo úrazu.
(4) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je při provádění pyrotechnického průzkumu dále povinen
a) vyzvat k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou,
b) označit místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny,
c) zajistit místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny před nepovolanými osobami,
d) upozornit osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění nebezpečného prostoru,
e) neprodleně ohlásit policii nález munice, střeliva nebo výbušniny,
f) dodržovat podmínky pro zacházení s municí, střelivem nebo výbušninou,
g) zabezpečit nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením a
h) bez zbytečného odkladu zapisovat nálezy munice, střeliva nebo výbušniny do evidenční knihy o nálezech munice, střeliva a výbušnin (dále jen "kniha nálezů").
(5) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu při provádění pyrotechnického průzkumu dále nesmí
a) manipulovat s municí, střelivem nebo výbušninou v rozporu s tímto zákonem a
b) zneškodňovat nebo likvidovat munici, střelivo nebo výbušninu.
Díl 3
Muniční licence
 
§ 70i
(1) Muniční licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu v rozsahu podle druhu muniční licence opravňuje k nakládání s municí nebo k zajišťování provádění pyrotechnického průzkumu.
(2) Nabývat do vlastnictví, držet, přechovávat, skladovat munici a jinak nakládat s municí je oprávněn pouze držitel obecné muniční licence.
(3) Provádění pyrotechnického průzkumu je oprávněn zajišťovat pouze držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu.
 
§ 70j
Vydání muniční licence
(1) Muniční licenci vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) údaj, zda žadatel žádá o vydání obecné muniční licence nebo muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu,
c) způsob a účel nakládání s municí, pro které podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba žádá o vydání obecné muniční licence, a
d) osobní údaje odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby nebo osobní údaje odpovědného zástupce podnikající fyzické osoby, pokud byl ustanoven.
(2) Žadatel o vydání obecné muniční licence v žádosti o vydání muniční licence dále uvede
a) osobní údaje osoby, která je pro něj v rámci svého pracovního zařazení oprávněna zabezpečovat činnost muničáře při manipulaci, skladování a jiném nakládání s municí, včetně čísla jejího muničního průkazu,
b) adresu každé provozovny, právní důvod užívání provozovny a způsob jejího zabezpečení a
c) údaj o tom, zda se na kteroukoliv provozovnu žadatele vzhledem k množství skladované, umisťované, zpracovávané nebo jakkoliv jinak používané munice nebo výbušnin vztahuje nebo bude vztahovat zákon o prevenci závažných havárií37), současně uvede údaj o zařazení objektu do příslušné skupiny nebo nezařazení podle zákona o prevenci závažných havárií.
(3) Příslušný útvar policie vydá muniční licenci podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě se sídlem na území České republiky, která
a) je držitelem živnostenského oprávnění v oboru
1. nakládání s municí, žádá-li o vydání obecné muniční licence, nebo
2. pyrotechnického průzkumu, žádá-li o vydání licence pro provádění pyrotechnického průzkumu;
příslušný útvar policie si za účelem ověření této skutečnosti opatří výpis z živnostenského rejstříku, nebo
b) prokáže, že je oprávněna k zajišťování vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládat s municí; v takovém případě je žadatel povinen k žádosti připojit ověřenou kopii dokladu o povolení této činnosti.
(4) K žádosti o vydání muniční licence je žadatel povinen připojit
a) listinu prokazující oprávnění užívat provozovnu pro účely nakládání s municí, jde-li o žádost o vydání obecné muniční licence,
b) návrh vnitřního předpisu podle § 70m odst. 2 písm. c) a
c) doklad o povolení vzdělávání na školách v oboru, ve kterém je nutné nakládat s municí, je-li důvodem žádosti o muniční licenci taková činnost.
(5) Příslušný útvar policie žádost o vydání muniční licence zamítne, jestliže
a) podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 3,
b) právnická osoba není bezúhonná, byla-li odsouzena pro úmyslný trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo trestný čin uvedený v § 70g odst. 1; v případě trestného činu uvedeného v § 70g odst. 1 se nepřihlíží k zahlazení odsouzení ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, jestliže ode dne nabytí právní moci rozsudku neuplynulo alespoň 10 let,
c) podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby nesplňují podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti pro vydání muničního průkazu, nebo
d) podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby v posledních 5 letech vykonával funkci odpovědného zástupce držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence, jemuž byla zbrojní licence nebo muniční licence odňata z důvodu uvedeného v § 36 odst. 1 písm. b) nebo v § 36 odst. 2, nebo byl členem statutárního orgánu takového držitele zbrojní licence nebo držitele muniční licence.
(6) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti osob uvedených v odstavci 5 o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů12). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby nebo jejího odpovědného zástupce nebo odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
(7) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání muniční licence, je-li zahájeno trestní stíhání osoby pro trestný čin, jehož spáchání vylučuje bezúhonnost právnické osoby podle odstavce 5 písm. b) nebo fyzické osoby podle odstavce 5 písm. c).
(8) Adresa provozovny se uvede v obecné muniční licenci. Příslušný útvar policie zašle bez zbytečného odkladu kopii obecné muniční licence nebo nové obecné muniční licence živnostenskému úřadu příslušnému podle sídla držitele muniční licence. Živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku pouze provozovnu uvedenou v obecné muniční licenci.
 
§ 70k
Prověřování bezúhonnosti a spolehlivosti
Příslušný útvar policie prověří bezúhonnost a spolehlivost osob uvedených v § 70j odst. 5 alespoň jednou během 5 let od vydání muniční licence a následně vždy alespoň během každých 5 let nebo při změně v těchto osobách.
 
§ 70l
Řízení ve věcech muniční licence
(1) Na odnětí muniční licence a zánik platnosti muniční licence se obdobně použijí ustanovení o odnětí zbrojní licence a zániku platnosti zbrojní licence, nestanoví-li tato hlava jinak.
(2) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí muniční licence také tehdy, jestliže držitel muniční licence přestal splňovat některou z podmínek pro vydání muniční licence uvedených v § 70j odst. 3 nebo nastala některá ze skutečností odůvodňující zamítnutí žádosti o vydání muniční licence podle § 70j odst. 5.
(3) O vydání muniční licence lze opětovně požádat po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odnětí.
 
§ 70m
Povinnosti držitele muniční licence
(1) Držitel muniční licence je povinen
a) neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení muniční licence,
b) na výzvu policie předložit muniční licenci, včetně příslušných dokladů vztahujících se k munici,
c) požádat příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence, jestliže došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby nebo jména, příjmení nebo místa pobytu podnikající fyzické osoby; žádost musí být podána do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen, a
d) oznámit příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby a jejich osobní údaje nebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, nebo pokud bude ustanoven nový odpovědný zástupce, a jeho osobní údaje; oznámení musí podat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.
(2) Držitel obecné muniční licence je dále povinen
a) ustanovit muničáře, a to pro každou provozovnu, zajistit přítomnost muničáře v provozovně vždy, dochází-li zde k manipulaci s municí, a ustanovit muničáře do 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího muničáře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie,
b) zajistit, aby činnosti při nakládání s municí prováděla pouze fyzická osoba, která je k němu v pracovním, členském nebo obdobném poměru a je držitelem příslušného muničního průkazu; tuto povinnost nemá držitel obecné muniční licence u fyzické osoby,
1. na jejíž činnost dohlíží držitel muničního průkazu, který je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
2. která manipuluje s komponenty munice neobsahujícími žádné aktivní muniční náplně,
3. která je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
4. která provádí činnost vymezenou ve vnitřním předpisu držitele obecné muniční licence a
5. která je prokazatelně poučena o způsobu bezpečné manipulace s municí,
c) vydat vnitřní předpis a zaslat jej a každou jeho změnu do 10 pracovních dní ode dne jejich vydání příslušnému útvaru policie; ve vnitřním předpisu držitel muniční licence stanoví
1. pravidla pro bezpečnou manipulaci, skladování a jiné nakládání s municí,
2. způsob evidence munice a
3. dokumentaci muničního skladiště podle § 70r odst. 5,
d) zajistit podmínky pro zabezpečení munice proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a podmínky pro zajištění bezpečnosti muničního skladiště a splňovat stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice podle § 70r,
e) při zjištění špatného technického stavu munice učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku a učiněná opatření neprodleně oznámit policii,
f) neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení munice,
g) na výzvu Ministerstvu obrany nebo zahraničnímu inspekčnímu týmu v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany předložit na určeném místě zakázanou munici, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,
h) na výzvu policie předložit na určeném místě munici včetně příslušných dokladů, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro jejich předložení,
i) požádat příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence, pokud má dojít ke změně místa provozovny; žádost musí být podána nejméně 1 měsíc přede dnem, kdy má ke změně dojít, příslušný útvar policie vydá novou muniční licenci výměnou za doklad původní,
j) zapisovat do evidenční knihy munice v centrálním registru zbraní údaje o druhu, typu a výrobním provedení munice, původu munice, datu výroby a datu expirace munice, množství zalaborované výbušniny a třídě nebezpečnosti a třídě snášenlivosti munice (dále jen "údaje o munici"),
k) zajistit u držitelů muničního průkazu, kteří v rámci jeho činnosti manipulují, zajišťují uskladnění nebo jinak nakládají s municí, nejméně jednou ročně školení bezpečnosti při nakládání s municí; o provedených školeních je držitel obecné muniční licence povinen vést evidenci,
l) umožnit příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti obecné muniční licence převzetí munice do úschovy nebo její zajištění v místě dosavadního uložení,
m) před delaborací, znehodnocováním nebo ničením munice nebo výrobou řezů munice zpracovat dokumentaci technologického postupu, při delaboraci, znehodnocování nebo ničení munice nebo výrobě řezů munice technologický postup uvedený v dokumentaci dodržovat a tuto dokumentaci uchovávat alespoň po dobu 10 let od posledního provedení delaborace, znehodnocení nebo ničení munice příslušného typu nebo výrobě řezů munice příslušného typu,
n) označit znehodnocenou munici kontrolní znehodnocovací značkou přidělenou za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přičemž musí zůstat zachováno původní značení munice,
o) vydat vlastníku munice potvrzení o delaboraci, znehodnocení nebo zničení munice nebo o provedení řezu munice a
p) ohlásit do 10 pracovních dnů Policejnímu prezidiu změnu v zařazení objektu do příslušné skupiny nebo jeho vyřazení podle zákona o prevenci závažných havárií.
(3) Držitel licence pro provádění pyrotechnického průzkumu je dále povinen
a) zpracovat před zahájením pyrotechnického průzkumu technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami a předat jej příslušnému útvaru policie ke schválení,
b) zajistit, aby nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, bylo neprodleně nahlášeno policii,
c) kontrolovat, zda je nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci jím prováděného pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, nahlášeno policii a zda nalezená munice, střelivo nebo výbušnina není používána k jiným účelům, než je uvedeno v licenci pro provádění pyrotechnického průzkumu, a zda s ní není nakládáno způsobem neodpovídajícím bezpečnému provádění pyrotechnického průzkumu,
d) zajistit provádění pyrotechnického průzkumu pouze prostřednictvím fyzické osoby, která je k němu v pracovním, členském nebo obdobném poměru a je držitelem muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,
e) vést a po dobu 5 let uchovávat dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin, která zahrnuje zejména knihu nálezů, závěrečnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu a průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu,
f) při nálezu munice, střeliva nebo výbušniny učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku a
g) bez zbytečného odkladu po provedení pyrotechnického průzkumu zpracovat o jeho výsledku závěrečnou zprávu a předložit ji neprodleně příslušnému útvaru policie; na žádost stavebníka provede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku nebo zpracuje průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu.
(4) Držitel obecné muniční licence nesmí převést vlastnictví k munici na osobu, která k nabytí vlastnictví k munici není oprávněna. To neplatí, jde-li o technické zpracování delaborované munice osobou oprávněnou v rámci své podnikatelské činnosti takové zpracování provádět.
(5) Pokud držitel muniční licence provádí činnost samostatně, musí být držitelem muničního průkazu příslušného druhu. Přitom držitel obecné muniční licence neplní povinnosti uvedené v odstavci 2 písm. a), b) a k), je však povinen zabezpečovat činnost muničáře podle § 70h odst. 2 písm. c) až g).
(6) V době, kdy muničář nemůže vykonávat svou funkci, zabezpečuje jeho činnost odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, nebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby.
(7) Minimální technické požadavky na delaboraci, znehodnocování nebo ničení munice nebo výrobu řezů munice, minimální obsah dokumentace technologického postupu a podrobnosti o vedení knihy nálezů stanoví prováděcí právní předpis.
Díl 4
Některá ustanovení o nakládání s municí
 
§ 70n
Přeprava munice
(1) Munici může držitel obecné muniční licence nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území pouze na základě povolení; tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů9).
(2) V případě vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území se pro žádost o povolení, posouzení této žádosti, vydání povolení, vydání dlouhodobého povolení, hlášení přepravy, hlášení změn v přepravě, sledování přepravy a oprávnění policie v souvislosti s přepravou munice použije § 50 obdobně; stanoví-li § 50 minimální množství přepravovaných zbraní nebo střeliva, pro které je třeba splnit povinnost, platí, že takovou povinnost je třeba splnit při přepravě jakéhokoli množství munice.
(3) Přepravovat jakékoliv množství munice po území České republiky může držitel obecné muniční licence, který provedl hlášení přepravy. Pro hlášení přepravy podle věty první, hlášení změn v přepravě, sledování přepravy a oprávnění policie v souvislosti s přepravou munice po území České republiky se použije § 50a obdobně.
(4) Jedná-li se o silniční přepravu, musí být každý dopravní prostředek určený k přepravě munice vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.
(5) Držitel obecné muniční licence nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky je v průběhu přepravy povinen zabezpečit munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení munice v průběhu přepravy stanoví prováděcí právní předpis; tím nejsou dotčeny právní předpisy upravující přepravu munice jako nebezpečného nákladu18).
(6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor
a) žádosti o povolení přepravy munice,
b) hlášení přepravy munice držitelem obecné muniční licence nebo podnikatelem se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky a
c) hlášení přepravy munice po území České republiky držitelem obecné muniční licence.
 
§ 70o
Odpalování, střelba a ničení munice
(1) Odpalovat nebo střílet munici je dovoleno na střelnici pro munici nebo v k tomu určeném zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice. Ničit munici výbuchem nebo spalováním je dovoleno v trhací jámě pro ničení munice nebo v k tomu určeném zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.
(2) Provozovat střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice může držitel obecné muniční licence pouze na základě povolení.
(3) Pro žádost o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení, pozastavení provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a zrušení povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice se obdobně použijí ustanovení upravující žádost o povolení k provozování střelnice, povolení k provozování střelnice, pozastavení provozování střelnice a zrušení povolení k provozování střelnice.
(4) K žádosti o povolení provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice držitel obecné muniční licence přiloží provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.
(5) Příslušný útvar policie si před vydáním povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice vyžádá vyjádření obvodního báňského úřadu. Obvodní báňský úřad se vyjádří k žádosti z hlediska bezpečnosti provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.
(6) Příslušný útvar policie vydá povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, je-li zajištěn bezpečný provoz střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a pokud střelnice pro munici, trhací jáma pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice splňuje minimální technické požadavky podle tohoto zákona.
(7) Držitel obecné muniční licence jako provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice je povinen
a) oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,
1. změnu provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,
2. změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, nebo
3. ukončení provozování nebo zrušení střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,
b) zajistit při odpalování, provádění střelby nebo ničení munice přítomnost muničáře a
c) zajistit dostupnost lékárničky první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.
(8) Minimální technické požadavky na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a povinné náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 70p
Zadržení a zajištění munice nebo dokladu
(1) Příslušník policie je oprávněn zadržet munici, doklady vztahující se k munici, muniční průkaz, muniční licenci, povolení k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice nebo výbušninu nalezenou při pyrotechnickém průzkumu, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem. O převzetí zadržené munice nebo dokladu vydá příslušník policie jejich dosavadnímu držiteli na místě potvrzení. Příslušník policie je oprávněn zadržet munici, doklady vztahující se k munici, muniční průkaz, muniční licenci, povolení k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice také tehdy, pokud je dán důvod pro zajištění podle odstavce 2 a existuje důvodné podezření, že další nakládání s municí jejím držitelem může představovat ohrožení jeho života, zdraví nebo majetku anebo života, zdraví nebo majetku jiných osob.
(2) Příslušný útvar policie může rozhodnout o zajištění munice, dokladů vztahujících se k munici, muničního průkazu, muniční licence, povolení k přepravě munice nebo hlášení přepravy munice, jestliže
a) proti držiteli obecné muniční licence bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin, jehož spáchání vylučuje bezúhonnost držitele muniční licence,
b) proti držiteli obecné muniční licence bylo zahájeno správní řízení pro přestupek uvedený v § 76f, nebo
c) byly zadrženy a ve věci má být vedeno řízení podle tohoto nebo zvláštního zákona; pokud není do 1 měsíce od jejich zadržení zahájeno řízení podle tohoto zákona nebo věc není postoupena orgánu oprávněnému vést řízení podle zvláštního zákona, příslušný útvar postupuje podle odstavce 7.
(3) Účastníkem řízení o zajištění je osoba, která přechovává věci podle odstavce 2, a dále jejich vlastník nebo osoba, která je uvedena v dokladu. Osoba, která věci zajištěné podle odstavce 2 přechovává, je povinna tyto věci odevzdat bez zbytečného odkladu do úschovy útvaru policie, který o jejich zajištění rozhodl, nebo sdělit místo jejich uložení a umožnit jejich převzetí policií. Policie o převzetí zajištěných věcí vydá potvrzení. Pokud držitel věcí podle odstavce 2, které byly zajištěny, na výzvu neprodleně neodevzdá nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií, je příslušník policie oprávněn za účelem zajištění věci podle odstavce 2 odebrat, přitom je oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají. Ustanovení správního řádu o exekuci na nepeněžitá plnění se nepoužijí.
(4) Odvolání proti rozhodnutí o zajištění věcí podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.
(5) Příslušník policie může v odůvodněných případech zadržet munici v místě jejího dosavadního uložení a současně zabránit přístupu k ní osobě, které byla munice zadržena, nebo jiné neoprávněné osobě, je-li to odůvodněno jejím množstvím, velikostí, povahou nebo stavem. Příslušný útvar policie může v odůvodněných případech rozhodnout o zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení. Osoba, u níž je munice zajištěna, je povinna zajištění strpět a nesmí s municí nakládat nebo umožnit takové nakládání jiné osobě.
(6) Příslušný útvar policie může tomu, komu byla munice zajištěna, uložit povinnost uhradit náklady na provedení jejího zajištění.
(7) Pominou-li důvody, které vedly k zadržení munice nebo dokladu, musí být tyto věci útvarem policie, u něhož jsou v úschově, bez zbytečného odkladu vráceny po předložení vydaného potvrzení tomu, komu byly zadrženy. Pominou-li důvody, které vedly k zajištění munice nebo dokladu, rozhodne příslušný útvar policie bez zbytečného odkladu o vrácení zajištěných věcí tomu, komu byly zajištěny. Pokud není ten, komu byly věci zadrženy nebo zajištěny, totožný s jejich vlastníkem, musí být věci vráceny jejich vlastníkovi.
 
§ 70q
Odstranění munice
(1) Kontrolní orgán podle § 75a rozhodne o odstranění munice, která je ve špatném technickém stavu, a určí k tomu držiteli obecné muniční licence přiměřenou lhůtu.
(2) Policie zajistí odstranění munice podle odstavce 1, je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek nebo prohlásí-li držitel obecné muniční licence, že v určené lhůtě není schopen odstranění munice zajistit, nebo ji v určené lhůtě neodstraní.
(3) Příslušný útvar policie může držiteli munice, která byla odstraněna podle odstavce 2, uložit povinnost uhradit náklady spojené s jejím odstraněním.
 
§ 70r
Muniční skladiště
(1) Držitel obecné muniční licence je povinen munici zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení
a) uložením v muničním skladišti, kterým je samostatná uzamykatelná stavba, splňující požadavky prováděcího právního předpisu,
b) zajištěním ochrany muničního skladiště elektronickým zabezpečovacím zařízením a
c) přijetím alespoň jednoho dalšího opatření k zabezpečení muničního skladiště; další opatření může spočívat v zajištění fyzické ostrahy, zajištění vnější ochrany, například ochranou perimetru, nebo v přijetí jiných srovnatelných režimových opatření.
(2) Držitel obecné muniční licence je povinen zajistit bezpečnost muničního skladiště. Zajištěním bezpečnosti muničního skladiště se rozumí přijetí opatření k prevenci rizika vzniku nebo rozšíření požáru nebo výbuchu uložené munice, k minimalizaci jejich následků a splnění dalších požadavků na uložení munice. Způsob zajištění bezpečnosti muničního skladiště musí splňovat stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob skladování uložené munice. Způsob zajištění bezpečnosti muničního skladiště stanoví s ohledem na klasifikaci munice podle nebezpečnosti a snášenlivosti prováděcí právní předpis.
(3) Pokud povaha munice nebo zvláštní provozní potřeba držitele obecné muniční licence neumožňuje zabezpečení munice nebo zajištění bezpečnosti muničního skladiště podle odstavců 1 a 2, může příslušný útvar policie na základě písemné žádosti držitele obecné muniční licence rozhodnout o povolení jiného způsobu zabezpečení munice nebo jiného způsobu zajištění bezpečnosti uložené munice. K žádosti podle věty první žadatel přiloží návrh jiného způsobu zabezpečení munice nebo jiného způsobu zajištění bezpečnosti uložené munice, včetně popisu konkrétních technických a organizačních opatření, odůvodnění žádosti a technickou dokumentaci munice; není-li technická dokumentace munice vyhotovena v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, přiloží žadatel také překlad technické dokumentace munice do jazyka českého, vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu tlumočníků. Pokud se mají v muničním skladišti nacházet také výbušniny, vyžádá si příslušný útvar policie před vydáním rozhodnutí podle věty první vyjádření obvodního báňského úřadu k zabezpečení výbušnin a k bezpečnosti nakládání s výbušninami.
(4) Ustanoveními tohoto zákona o zabezpečení munice nejsou dotčeny požadavky zvláštního právního předpisu upravujícího ochranu utajovaných informací38) a zákona upravujícího požární ochranu. Při ukládání munice podle požadavků ochrany utajovaných informací musí být také zajištěna bezpečnost muničního skladiště nebo proveden jiný způsob zajištění bezpečnosti uložené munice podle odstavce 3.
(5) Držitel obecné muniční licence zpracuje pro každé muniční skladiště, které provozuje, dokumentaci muničního skladiště obsahující popis zabezpečení munice a způsobu zajištění bezpečnosti muničního skladiště. Dokumentace muničního skladiště je součástí vnitřního předpisu držitele obecné muniční licence podle § 70m odst. 2 písm. c) a musí být zaslána příslušnému útvaru policie v elektronické podobě nejméně 10 dní před prvním uložením druhu munice, kterého se dokumentace muničního skladiště týká, v muničním skladišti.
(6) Příslušný útvar policie předá bez zbytečného odkladu dokumentaci muničního skladiště krajskému úřadu.
Díl 5
Pyrotechnický průzkum
 
§ 70s
Pyrotechnický průzkum představuje soubor odborných činností při
a) vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, jejich identifikaci stanoveným postupem a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí, nebo
b) dohledu při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, a identifikaci nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.
Díl 6
Nález dokladu, munice, střeliva nebo výbušniny
 
§ 70t
(1) Každý, kdo nalezne muniční průkaz nebo muniční licenci, je povinen odevzdat neprodleně tento doklad příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který jej předá nejbližšímu útvaru policie. O převzetí dokladu vydá ten, kdo jej převzal, potvrzení.
(2) Každý, kdo nalezne munici, střelivo nebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.
(3) Nalezená munice, střelivo nebo výbušnina, jakož i munice, střelivo nebo výbušnina, které jejich vlastník opustil34), připadá do vlastnictví státu. Představuje-li nalezená munice, střelivo nebo výbušnina bezprostřední nebezpečí pro život, zdraví nebo majetek osob, zajistí policie neprodleně jejich zničení.
 
HLAVA IV
INFORMAČNÍ SYSTÉMY A STÁTNÍ SPRÁVA
Díl 1
Vedení a využívání informačních systémů
 
§ 71
Informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích
(1) Ministerstvo vede informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních komisařů.
(2) Policie při plnění úkolů státní správy v oblasti zbraní a střeliva vede informační systémy obsahující údaje o
a) vydaných zbrojních průkazech a jejich držitelích,
b) vydaných zbrojních licencích a jejich držitelích,
c) vydaných průkazech zbraní,
d) registrovaných zbraních kategorie A, A-I, B nebo C, zbraních kategorie C-I a osobách nabývajících nebo převádějících vlastnictví anebo držících zbraň kategorie C-I nebo osobách, jimž je taková zbraň přenechána, hlavních částech zbraní a střelivu do těchto zbraní,
e) vyvezených nebo provezených zbraních nebo střelivu,
f) zbrojních průvodních listech pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva,
g) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních přepravovat zbraně nebo střelivo,
h) ztracených nebo odcizených zbraních, zbrojních průkazech, zbrojních licencích, evropských zbrojních pasech, průkazech zbraní a průkazech zkušebních komisařů,
i) zajištěných, zadržených, odebraných, odevzdaných, propadlých nebo zabraných zbraních a zbraních určených ke zničení nebo znehodnocení a
j) provozovaných střelnicích.
(3) Policie při plnění úkolů státní správy na úseku munice vede informační systémy obsahující údaje o
a) vydaných muničních průkazech a jejich držitelích,
b) vydaných muničních licencích a jejich držitelích,
c) munici v držení držitelů muničních licencí,
d) vyvezené nebo provezené munici,
e) jednorázových dokladech o povolení přepravy a povoleních přepravovat munici,
f) ztracené nebo odcizené munici, muničních průkazech a muničních licencích,
g) zajištěné, zadržené, odebrané, odevzdané, propadlé nebo zabrané munici,
h) střelnicích pro munici, trhacích jámách pro ničení munice a zvláštních zařízeních pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a
i) nalezené munici, střelivu nebo výbušninách.
(4) Zastupitelský úřad České republiky při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona vede informační systémy obsahující údaje o vydaných zbrojních průvodních listech a jejich držitelích.
(5) Informační systémy vedené podle odstavců 2 a 3 obsahují osobní údaje v rozsahu údajů uváděných na žádosti nebo v rozsahu údajů uváděných na ostatních tiskopisech vyplňovaných podle tohoto zákona nebo údajů získaných v rámci činnosti podle tohoto zákona.
(6) Ministerstvo je oprávněno nepřetržitě vstupovat do informačních systémů policie vedených podle odstavců 2 a 3 a využívat údaje v nich uvedené k plnění svých úkolů ve věcech zbraní, střeliva a munice.
 
§ 72
Uchovávání údajů a dokumentace
(1) Údaje v informačních systémech provozovaných podle § 71 mohou být uchovávány v písemné formě, na technických nosičích dat nebo způsobem kombinujícím uvedené formy a ve stejné formě i přenášeny.
(2) Údaje v informačních systémech provozovaných podle § 71 se uchovávají po dobu 30 let ode dne prokazatelného zničení palné zbraně nebo ode dne, kdy zanikla povinnost vést tyto údaje v informačních systémech.
(3) Při uchovávání dokumentace související s vedením informačních systémů provozovaných podle § 71 se postupuje podle zvláštního právního předpisu26).
(4) Správce informačních systémů provozovaných podle § 71 zajistí vymazání osobních údajů v nich po uplynutí doby uvedené v odstavci 2.
(5) Údaje podle § 71 odst. 2 písm. a) až i) týkající se palné zbraně lze ode dne jejího prokazatelného zničení využívat nejdéle po dobu
a) 30 let pro plnění úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestu a ochranných opatření, nebo
b) 10 let pro účely vedení řízení podle tohoto zákona nebo pro účely celního řízení.
 
§ 73
Poskytování údajů
(1) Ministerstvo, policie nebo zastupitelský úřad České republiky poskytuje údaje z informačních systémů vedených podle tohoto zákona, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.
(2) Ministerstvo poskytuje policii z informačního systému zkušebních komisařů údaje nezbytné pro určování zkušebních komisařů k provádění zkoušky odborné způsobilosti.
(3) Policie je oprávněna podnikatelům v oboru zbraní a střeliva, kteří zbraně nebo střelivo nakupují, prodávají, přijímají nebo k tomu vyhledávají objednávky, přenechávají zbraně nebo střelivo jiným, nebo jejich nabytí, prodej nebo přenechávání zprostředkovávají, poskytovat čísla ztracených nebo odcizených zbrojních průkazů nebo zbrojních licencí. Držitelům muniční licence je policie oprávněna poskytovat čísla ztracených nebo odcizených muničních průkazů nebo muničních licencí.
(4) Policejní prezidium předává potřebné informace, které má k dispozici,
a) o přepravě zbraní, střeliva nebo munice členskému státu, na jehož území nebo přes jehož území budou přepraveny; o přepravě zbraní, střeliva nebo munice fyzickými nebo právnickými osobami, které nemají místo pobytu nebo sídlo v České republice, informují nejpozději během přepravy a
b) o vydání povolení k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně kategorie B příslušnému členskému státu, má-li osoba, které bylo toto povolení vydáno, místo pobytu i v tomto členském státě.
(5) Zastupitelský úřad České republiky předává potřebné údaje o vydaných zbrojních průvodních listech Policejnímu prezidiu.
(6) Policie předává postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie informace o
a) vydaném zbrojním průvodním listu pro trvalý vývoz nebo trvalý dovoz palné zbraně, a to členskému státu, do kterého nebo ze kterého má být palná zbraň přepravena,
b) předchozím souhlasu České republiky s nabytím vlastnictví k palné zbrani osobou, která má na jejím území pobyt, nebo s přepravou palné zbraně na její území, a to členskému státu, který o vyslovení předchozího souhlasu žádá, a
c) zamítnutých žádostech o výjimku podle § 9 nebo 11a nebo o povolení podle § 12, nebyla-li výjimka udělena nebo povolení vydáno z důvodu bezpečnosti nebo z důvodu nespolehlivosti osoby žadatele.
 
§ 73a
Centrální registr zbraní
(1) Centrální registr zbraní je neveřejný informační systém veřejné správy podle zvláštního právního předpisu28) sloužící k výkonu státní správy a k dalším úkonům v oblasti zbraní, střeliva a munice.
(2) V centrálním registru zbraní jsou vedeny údaje v rozsahu údajů vedených v informačních systémech uvedených v § 71 odst. 2 písm. a) až i) a v § 71 odst. 3 písm. a) až g).
(3) Správcem centrálního registru zbraní je policie.
(4) Držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence provádí zápis, změnu, popřípadě výmaz záznamu v centrálním registru zbraní elektronicky dálkovým přístupem zadáním údajů prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové stránky aplikace centrálního registru zbraní.
(5) Správce centrálního registru zbraní umožní přístup do centrálního registru zbraní držiteli zbrojní licence nebo obecné muniční licence, a to do 2 pracovních dnů ode dne vydání zbrojní licence. Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence může požádat správce centrálního registru zbraní o umožnění nebo zabránění přístupu do centrálního registru zbraní pro jím určené osoby.
(6) Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence a jím pověřená osoba do centrálního registru zbraní přistupuje prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci, pokud centrální registr zbraní využití takového jiného prostředku umožňuje.
(7) Držitel zbrojní licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek. Držitel obecné muniční licence je povinen zaznamenat v centrálním registru zbraní na předepsaném elektronickém formuláři každou změnu stavu munice. Změnu stavu je držitel zbrojní licence nebo držitel obecné muniční licence povinen zaznamenat bez zbytečného odkladu po fyzickém převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek nebo munice nebo po jiné skutečnosti zakládající změnu stavu, nejpozději však do 2 dnů.
(8) Do centrálního registru zbraní zapisuje údaje
a) držitel zbrojní licence, pokud jde o údaje týkající se zbraní kategorie A, A-I, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek,
3. údaje o zbrani, střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách, včetně kategorie zbraně a uvedení místa jejich uložení včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém jsou zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky nabyty, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu a zápalkám převedeno nebo jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky přenechány, včetně oprávnění,
b) držitel obecné muniční licence v rozsahu
1. datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,
2. důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí munice,
3. údaje o munici, včetně způsobu uložení munice a uvedení místa jejího uložení, včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém je munice uložena, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny,
4. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které byla munice nabyta, a
5. osobní údaje fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví k munici převedeno nebo jíž byla munice přenechána, včetně oprávnění,
c) policie a
d) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
(9) Policie umožní v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti, zejména pro vedení řízení a plnění dalších úkolů podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, nepřetržitý dálkový přístup k informacím z centrálního registru zbraní
a) ministerstvu,
b) Ministerstvu obrany,
c) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,
d) zastupitelskému úřadu České republiky,
e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a
f) Českému báňskému úřadu a obvodnímu báňskému úřadu.
(10) Prováděcí právní předpis stanoví
a) vzor předepsaného elektronického formuláře podle odstavce 7,
b) náležitosti vedení evidence zbraní kategorie A, A-I, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek v centrálním registru zbraní,
c) náležitosti vedení samostatné evidence zbraní kategorie A, A-I, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a které nejsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní podle § 39a odst. 1 a
d) náležitosti vedení evidence munice v centrálním registru zbraní.
 
§ 73b
zrušen
 
§ 73c
Číselník zbraní
(1) Součástí centrálního registru zbraní je číselník zbraní. Správcem číselníku zbraní je Policejní prezidium.
(2) Položkou číselníku zbraní je soubor údajů o druhu, výrobci, vzoru nebo modelu, ráži a kategorii zbraně.
(3) Novou položku číselníku zbraní vkládá a případné úpravy stávajících položek provádí Policejní prezidium. Zařazení zbraně do již existující položky číselníku zbraní provádí příslušný útvar policie nebo podnikatel v oboru zbraní a střeliva, jde-li o nově vyrobenou nebo dovezenou zbraň, která je předmětem jeho podnikatelské činnosti. Změnu zařazení zbraně do položky číselníku provádí příslušný útvar policie na základě návrhu oprávněného držitele zbraně nebo podnikatele v oboru zbraní a střeliva, jde-li o zbraň, která je předmětem jeho činnosti.
(4) Úpravu položky číselníku zbraní nebo zařazení zbraně do položky číselníku zbraní může i bez návrhu provést příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium, vyžaduje-li to plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona.
(5) V pochybnostech o zařazení zbraně do již existující položky číselníku podle odstavce 3 rozhoduje Policejní prezidium. Vyhoví-li Policejní prezidium návrhu v plném rozsahu, provede namísto vydání rozhodnutí pouze navrhovaný zápis do centrálního registru zbraní.
nadpis vypuštěn
Díl 2
Výkon státní správy
 
§ 74
(1) Státní správu ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu vykonává ministerstvo, Ministerstvo obrany, policie, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
(2) V rámci policie vykonává státní správu ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu
a) Policejní prezidium a
b) příslušné útvary policie.
(3) Ministerstvo
a) ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči Policejnímu prezidiu,
b) je oprávněno kontrolovat kontrolní činnost vykonávanou Policejním prezidiem nebo příslušným útvarem policie,
c) vydává soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a žadatele o jmenování zkušebním komisařem,
d) vede informační systém zkušebních komisařů a poskytuje z něj policii údaje nezbytné pro určování zkušebních komisařů k provádění zkoušky odborné způsobilosti,
e) poskytuje údaje z informačních systémů vedených podle tohoto zákona, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
f) rozhoduje v pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, a
g) ve spolupráci s policií zabezpečuje podmínky pro činnost komise pro zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a komise pro zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.
(4) Ministerstvo obrany je v místě jejich uložení oprávněno kontrolovat fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva39), která je součástí právního řádu. Kontrolu podle věty první je Ministerstvo obrany oprávněno vykonávat rovněž v případě provádění znehodnocování, výroby řezů, provádění delaborace a ničení zbraní kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva39), která je součástí právního řádu. Oprávnění podle věty první a druhé mají v rozsahu závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy39), která je součástí právního řádu, i zahraniční inspekční týmy v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany.
(5) Policejní prezidium
a) ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči příslušnému útvaru policie,
b) vede informační systémy podle tohoto zákona a poskytuje z nich údaje, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
c) vykonává působnost příslušného útvaru policie ve vztahu k zastupitelským úřadům,
d) vydává zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva (§ 46 odst. 3) a uděluje souhlas s tranzitem zbraně nebo střeliva zapsaných v evropském zbrojním pasu (§ 46 odst. 6) a
e) povoluje přepravu zbraní nebo střeliva (§ 50 odst. 3) a přepravu munice podle § 70n odst. 3, stanoví-li tak zákon.
(6) Příslušný útvar policie plní úkoly příslušného útvaru policie podle tohoto zákona.
(7) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva rozhoduje v pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D a na žádost držitele zbrojní licence a obecné muniční licence přiděluje kontrolní znehodnocovací značku podle vzoru stanoveného prováděcím právním předpisem.
(8) Zastupitelský úřad České republiky vydává zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva, zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva a přijímá žádost o povolení přepravy, kterou zasílá Policejnímu prezidiu.
Kontrola vykonávaná policií
 
§ 75
(1) Policie vydá příslušníkovi nebo zaměstnanci policie zařazenému v Policejním prezidiu nebo příslušném útvaru policie kontrolní průkaz, který je dokladem o pověření ke kontrole. Příslušník policie nebo zaměstnanec policie podle věty první je povinen prokázat se současně také služebním průkazem příslušníka policie nebo průkazem zaměstnance policie.
(2) Policejní prezidium spolupracuje při kontrole nakládání s municí zejména s orgány státní báňské správy a příslušnými orgány státního požárního dozoru nebo zvláštního požárního dozoru. Policejní prezidium projedná nejpozději do konce měsíce září plán kontrolní činnosti nakládání s municí na nadcházející kalendářní rok s Českým báňským úřadem a Českou inspekcí životního prostředí za účelem koordinace kontrolní činnosti vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů upravujících nakládání s municí.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se výkon kontrolní činnosti kontrolním řádem31).
 
§ 75a
(1) Policejní prezidium kontroluje dodržování povinností držitelem
a) zbrojní licence skupiny C, pokud provádí zahraniční obchod se zbraněmi nebo střelivem nebo má provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie,
b) zbrojní licence, pokud má provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, a
c) muniční licence.
(2) Příslušný útvar policie kontroluje dodržování povinností
a) držitelem zbrojní licence, který nepodléhá výkonu kontroly podle odstavce 1,
b) provozovatelem střelnice a
c) zkušebním komisařem v rámci provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu.
(3) Při výkonu kontroly podle odstavců 1 a 2 je kontrolní orgán oprávněn
a) požadovat předložení zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D, střeliva do těchto zbraní, munice a příslušných dokladů,
b) provádět kontrolu bezpečného používání zbraně nebo střeliva a dodržování dalších povinností osob při nakládání se zbraněmi nebo střelivem,
c) provádět kontrolu dodržování povinností při nakládání s municí a při zajišťování pyrotechnického průzkumu,
d) v odůvodněných případech zajistit zbraň kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D, střelivo do této zbraně, munici nebo výbušninu nalezenou v rámci pyrotechnického průzkumu; o převzetí vydá kontrolované osobě potvrzení a
e) zajistit u držitele muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu, jestliže je neodevzdal policii.
(4) Je-li to k dosažení účelu kontroly potřebné, je kontrolní orgán oprávněn kontrolovat dodržování povinností podle tohoto zákona i jinými osobami, k jejichž kontrole je podle odstavce 1 nebo 2 příslušný jiný kontrolní orgán, souvisí-li jejich činnost s činností kontrolované osoby. Je-li to k dosažení účelu kontroly potřebné, může kontrolní orgán také kontrolovat činnosti prováděné kontrolovanou osobou na základě jiných skupin zbrojní licence nebo na základě muniční licence.
 
§ 75b
Opatření k nápravě
Kontrolní orgán může uložit držiteli zbrojní licence nebo držiteli muniční licence povinnost odstranit protiprávní stav, pokud byly kontrolou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že nebyla dodržena povinnost nebo byl porušen zákaz podle tohoto zákona a protiprávní stav trvá; k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.
 
§ 75c
Oprávnění příslušníka policie
Příslušník policie je oprávněn
a) vyzvat k předložení zbraně, střeliva nebo munice, dokladu nebo jiného oprávnění k držení nebo nošení zbraně nebo střeliva nebo muničního průkazu,
b) zjišťovat způsob nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo D a zjišťovat, zda kontrolovaná osoba neumožnila držení nebo nošení zbraně nebo střeliva osobě, která není k držení zbraně kategorie C-I nebo D oprávněna,
c) zastavovat vozidla převážející zbraně, střelivo nebo munici a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice a doklady k přepravovaným zbraním, střelivu nebo munici,
d) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy zbraní, střeliva nebo munice nebo jiný veřejný zájem,
e) požadovat po provozovateli střelnice předložení dokladů potřebných k provozu střelnice,
f) požadovat předložení dokladů nebo jiný způsob prokázání plnění povinností zbrojíře, muničáře nebo správce střelnice a
g) vyzvat každého, kdo nosí zbraň nebo se zbraní nebo střelivem na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje nebo manipuluje s municí, k vyšetření podle zvláštního právního předpisu30) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
 
HLAVA V
PŘESTUPKY
Díl 1
Přestupky na úseku zbraní a střeliva
Přestupky fyzických osob
 
§ 76
nadpis vypuštěn
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) vlastní, drží nebo nosí zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8,
b) ohrozí život nebo zdraví tím, že při zacházení se zbraní nedbá zvýšené opatrnosti nebo tím, že nedodržuje provozní řád střelnice,
c) neoznámí podle § 42 odst. 1 nabytí nebo podle § 42 odst. 2 převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C,
d) trvale vyveze v rozporu s § 44 odst. 1 nebo trvale doveze v rozporu s § 45 odst. 1 anebo dočasně doveze nebo proveze v rozporu s § 46 odst. 1 zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně,
e) v rozporu s § 57 odst. 3 neodevzdá zbraň, střelivo nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí,
f) znemožní zajištění zbraně nebo střeliva provedeného na základě § 57 odst. 6 v místě jejich dosavadního uložení,
g) neoprávněně nakládá se zbraní nebo střelivem, které byly zajištěny v místě jejich dosavadního uložení podle § 57 odst. 6, nebo nakládání s nimi umožní jiné osobě,
h) v rozporu s § 57a neodstraní v určené lhůtě střelivo,
i) nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60,
j) veřejně vystavuje zbraň kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do této zbraně v rozporu s § 61 odst. 1,
k) znehodnotí zbraň kategorie A, A-I, B nebo C anebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1, nevratně pro účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně kategorie A, A-I, B nebo C v rozporu s § 63 odst. 5, anebo zničí zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I v rozporu s § 63a,
l) v rozporu s § 63 odst. 7
1. nepředloží ke kontrole příslušnému útvaru policie potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení nebo výrobě řezu zbraně nebo hlavní části zbraně,
2. spolu s potvrzením nepředloží ke kontrole zbraň nebo hlavní část zbraně, nebo nesdělí místo uložení zbraně nebo hlavní části zbraně,
m) nosí v rozporu s § 63 odst. 8 znehodnocenou zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nebo nemá u sebe potvrzení o jejím znehodnocení,
n) nesplní oznamovací povinnost podle § 65 odst. 1 nebo neodevzdá nalezené doklady podle § 68 odst. 1 anebo neoznámí nález zbraně podle § 68 odst. 2,
o) přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani v rozporu s § 69 odst. 1,
p) v rozporu s § 69 odst. 3 nedbá zvýšené opatrnosti při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem nebo zápalkami, čímž ohrozí život, zdraví nebo majetek jiných osob,
q) v rozporu s § 69 odst. 4 nezabezpečí černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí podmínky pro jejich skladování, přechovávání a zacházení s nimi, nebo
r) přebíjí náboje v rozporu s § 69 odst. 5.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako
a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně,
b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole,
c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popřípadě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí, nebo
d) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 5 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně zbraně nebo střeliva.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) nebo k),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), f), g), h), l), p), q) nebo r),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),
d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), m), n) nebo o) nebo odstavce 2.
 
§ 76a
(1) Držitel zbraně kategorie C-I nebo D se dopustí přestupku tím, že
a) střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo i) v rozporu s § 15 odst. 2,
b) střílí ze zbraně kategorie C-I v rozporu s § 14a odst. 4 písm. e) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. b) až f) v rozporu s § 15 odst. 3,
c) nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, anebo na takové místo přepravuje zbraň kategorie C-I v rozporu s § 14a odst. 4 písm. a) nebo zbraň kategorie D v rozporu s § 15 odst. 5 písm. a),
d) nosí zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,
e) převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě v rozporu s § 15 odst. 5 písm. c) anebo vyveze, doveze, provede tranzit anebo přepravuje palnou zbraň kategorie D v rozporu s § 15 odst. 6, nebo
f) v rozporu s § 14a odst. 5 neohlásí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie C-I, s níž doposud nakládal, anebo nevede evidenci zbraní kategorie C-I, které jsou předmětem jeho podnikatelské činnosti.
(2) Držitel zbrojního průkazu se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 20a odst. 3 se nepodrobí lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře nebo bez zbytečného odkladu po provedené lékařské prohlídce nepředloží příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti, nebo
b) neodevzdá posudek o zdravotní způsobilosti podle § 29 odst. 2.
(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva, držitel evropského zbrojního pasu, zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že nezabezpečí zbraň kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 58.
(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že
a) střílí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, v rozporu s § 28 odst. 5,
b) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,
c) neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,
d) neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, nebo
e) převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě.
(5) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že
a) se nepodrobí při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu anebo jiné návykové látky, nebo
b) nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.
(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že
a) nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 2 písm. a),
b) přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 2 písm. b),
c) jako osoba mladší 18 let přebíjí náboje anebo nabude do vlastnictví jednotlivé díly těchto nábojů, nebo
d) přechovává větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy nebo více než 10 000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.
(7) Držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva ke sportovním anebo loveckým účelům nebo držitel evropského zbrojního pasu pro zbraň používanou ke sportovním anebo loveckým účelům se dopustí přestupku tím, že přepravuje drženou zbraň v rozporu s § 29 odst. 4.
(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E se dopustí přestupku tím, že
a) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady podle § 29 odst. 1 písm. e),
b) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. f)
1. nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě, nebo
2. zbraň kategorie A, A-I, B nebo C po provedené kontrole nepředloží opětovně příslušnému útvaru policie ve stanovené lhůtě,
c) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. i) u sebe nemá zbrojní průkaz nebo průkaz zbraně,
d) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. j) po zániku platnosti zbrojního průkazu podle § 26 odst. 1 písm. a), c) nebo e) anebo podle § 26 odst. 2 neodevzdá neplatný zbrojní průkaz, neodevzdá zbraně, střelivo, bezdýmný prach, zápalky nebo průkazy zbraně, je-li jejich držitelem,
e) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. k) neohlásí změnu ráže zbraně, opravu anebo úpravu zbraně,
f) svěří zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D nebo střelivo fyzické osobě v rozporu s § 59 odst. 2 nebo 4,
g) svěří zbraň kategorie A v rozporu s § 59 odst. 3,
h) střílí ze zbraně, která není označena zkušební značkou nebo jejíž použití ke střelbě bylo zakázáno podle § 41 odst. 4, nebo
i) nosí zbraň v rozporu s § 29 odst. 3 písm. e) nebo střílí ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu v rozporu s § 29 odst. 3 písm. f).
(9) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.
(10) Držitel zbrojního průkazu skupiny A se dopustí přestupku tím, že
a) se nepodrobí při jakékoliv manipulaci se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
b) na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném manipuluje se zbraní, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nebo
c) v rozporu s § 28 odst. 1 nosí zbraň kategorie A, A-I, B anebo C.
(11) Držitel zbrojního průkazu skupiny D se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 3.
(12) Držitel zbrojního průkazu skupiny E se dopustí přestupku tím, že
a) přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 4 písm. b),
b) nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 4 písm. c), nebo
c) přechovává větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy nebo více než 10 000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.
(13) Držitel zbrojního průkazu skupiny F se dopustí přestupku tím, že
a) provádí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 28 odst. 6,
b) nevyzve k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví anebo majetku zjištěnou nevybuchlou municí anebo výbušninou,
c) neoznačí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,
d) nezajistí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami,
e) neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice anebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru,
f) neprodleně neohlásí útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny,
g) neprodleně neoznámí příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,
h) nemá u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice anebo výbušniny,
i) se nepodrobí před výkonem činnosti nebo při výkonu činnosti na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo
j) neprodleně nezapíše nález nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy.
(14) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3, 4, 5, odstavce 8 písm. h) nebo i), odstavce 10 písm. a) nebo b) nebo odstavce 13 písm. i),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) e) nebo f), odstavce 6 písm. a) nebo d), odstavce 7, odstavce 10 písm. c), odstavce 11, odstavce 12 písm. b) nebo c) nebo odstavce 13 písm. a) až h) nebo j),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 8 písm. a) až g) nebo odstavce 9,
d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 6 písm. b) nebo c) nebo odstavce 12 písm. a).
 
§ 76b
(1) Zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že
a) vydá zbraň nebo střelivo v rozporu s § 40 odst. 1 písm. a), nebo
b) nedodrží podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 79 odst. 1.
(2) Fyzická osoba se jako provozovatel střelnice dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 52 odst. 2 provozuje střelnici bez povolení vydaného příslušným útvarem policie nebo provozuje střelnici po zániku jeho platnosti,
b) neprovede oznámení podle § 54 odst. 1,
c) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. a) nezajistí při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici, nebo
d) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. b) nevybaví střelnici lékárničkou první pomoci nebo vybaví střelnici lékárničkou první pomoci s obsahem neodpovídajícím obsahu lékárničky první pomoci stanovenému prováděcím právním předpisem.
(3) Správce střelnice se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 55 odst. 2.
(4) Posuzující lékař se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 20a odst. 4 nevydá nový posudek o zdravotní způsobilosti, nezašle jej příslušnému útvaru policie nebo neinformuje příslušného zaměstnavatele.
(5) Lékař se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 20a odst. 2 neučiní oznámení poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti nebo neuvědomí policii, nebo
b) nezajistí ve stanovené nebo určené lhůtě provedení lékařské prohlídky nebo odborného vyšetření podle § 20a odst. 3.
(6) Zkušební komisař se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 30a odst. 3 neodevzdá průkaz zkušebního komisaře, jehož platnost zanikla podle § 30a odst. 1 písm. a), c) anebo d) nebo podle § 30a odst. 2.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 3,
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 nebo 5,
c) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6.
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
 
§ 76c
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vlastní anebo drží zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) převede vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo D nebo střelivu do této zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě,
b) znehodnotí zbraň kategorie A, A-I, B nebo C anebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1, nevratně pro účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně kategorie A, A-I, B nebo C v rozporu s § 63 odst. 5, anebo zničí zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I v rozporu s § 63a,
c) v rozporu s § 57 odst. 3 neodevzdá zbraň, střelivo nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí,
d) znemožní zajištění zbraně nebo střeliva provedeného na základě § 57 odst. 6 v místě jejich dosavadního uložení,
e) v rozporu s § 57 odst. 6 neoprávněně nakládá se zbraní nebo střelivem, které byly zajištěny v místě jejich dosavadního uložení, nebo nakládání s nimi umožní jiné osobě,
f) v rozporu s § 57a neodstraní v určené lhůtě střelivo,
g) v rozporu s § 63 odst. 7
1. nepředloží ke kontrole příslušnému útvaru policie potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení nebo výrobě řezu zbraně nebo hlavní části zbraně,
2. spolu s potvrzením nepředloží ke kontrole zbraň nebo hlavní část zbraně, nebo
3. nesdělí místo uložení zbraně nebo hlavní části zbraně,
h) přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani v rozporu s § 69 odst. 1,
i) v rozporu s § 69 odst. 4 nezabezpečí černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí podmínky pro jejich skladování, přechovávání a zacházení s nimi, nebo
j) přebíjí náboje v rozporu s § 69 odst. 5.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako
a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně,
b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole,
c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44, 45 nebo 46, popřípadě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí,
d) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 5 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně zbraně nebo střeliva.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel střelnice dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 52 provozuje střelnici bez povolení vydaného příslušným útvarem policie nebo provozuje střelnici po zániku jeho platnosti,
b) neprovede oznámení podle § 54 odst. 1,
c) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. a) nezajistí při provádění střelby přítomnost správce střelnice na střelnici, nebo
d) v rozporu s § 54 odst. 2 písm. b) nevybaví střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah je stanoven prováděcím právním předpisem.
(5) Podnikatel v oboru zbraní a střeliva se dopustí přestupku tím, že přechovává černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky za účelem jejich prodeje v rozporu s § 69 odst. 2.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 2, 4 nebo 5,
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
 
§ 76d
(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J se dopustí přestupku tím, že
a) neustanoví zbrojíře podle § 39 odst. 1 písm. a),
b) nezajistí, aby zbraň nebo střelivo, jichž je vlastníkem nebo držitelem jako právnická nebo podnikající fyzická osoba, byla držena nebo nošena jen fyzickou osobou uvedenou v § 39 odst. 1 písm. c),
c) nevydá vnitřní předpis podle § 39 odst. 1 písm. d) nebo nezašle jeho změnu ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie,
d) nevytvoří podmínky tak, aby zbraň nebo střelivo byly zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení způsobem uvedeným v § 50b a § 58 odst. 2 až 7,
e) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, střeliva, zbrojní licence nebo průkazu zbraně,
f) nepředloží zbraň kategorie A, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů podle § 39 odst. 1 písm. g),
g) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie podle § 39 odst. 1 písm. h) zbrojní licenci a zbraň, popřípadě střelivo, včetně příslušných dokladů,
h) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. i)
1. nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, u které vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav, ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve stanovené lhůtě, nebo
2. zbraň kategorie A, A-I, B nebo C po provedené kontrole nepředloží opětovně příslušnému útvaru policie ve stanovené lhůtě,
i) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. j) neustanoví nového zbrojíře nebo změnu zbrojíře neoznámí,
j) nepožádá o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. k),
k) nevede některou z evidencí podle § 39 odst. 1 písm. l) nebo ji vede v rozporu s § 39a,
l) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. m) nebo § 73a odst. 8 písm. a) nezapisuje údaje o zbraních kategorie A, A-I, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d), a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní nebo je zapisuje v rozporu s § 73a,
m) nezajistí cvičnou střelbu podle § 39 odst. 1 písm. n),
n) nevede evidenci o provedených cvičných střelbách,
o) neoznámí změnu podle § 39 odst. 1 písm. o),
p) neodevzdá po zániku platnosti zbrojní licence zbraň nebo střelivo nebo průkaz zbraně podle § 39 odst. 1 písm. p),
q) neohlásí změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. q),
r) převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani, munici nebo střelivu není oprávněna,
s) přenechá zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo není k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
t) svěří zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D nebo střelivo fyzické osobě v rozporu s § 59 odst. 2 nebo 4,
u) svěří zbraň kategorie A v rozporu s § 59 odst. 3, nebo
v) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným na základě § 75b.
(2) Držitel zbrojní licence skupiny B nebo E se dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží při znehodnocování zbraně kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva nebo výrobě jejich řezů postup podle § 39 odst. 2 písm. a),
b) neoznačí znehodnocenou zbraň podle § 39 odst. 2 písm. b), nebo
c) nevydá vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně anebo střeliva nebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva.
(3) Držitel zbrojní licence skupiny E se dopustí přestupku tím, že nedodrží při ničení střeliva postup podle § 39 odst. 3.
(4) Držitel zbrojní licence skupiny D se dopustí přestupku tím, že
a) půjčí zbraň kategorie C osobě, která není k jejímu držení, popřípadě nošení oprávněna, nebo
b) přijme do úschovy a uschovává zbraň nebo střelivo kategorie neuvedené ve zbrojní licenci.
(5) Držitel zbrojní licence skupiny F se dopustí přestupku tím, že svěří zbraň v rozporu s § 38 odst. 4 písm. c).
(6) Držitel zbrojní licence skupiny H se dopustí přestupku tím, že svěří zbraň v rozporu s § 38 odst. 6 písm. c).
(7) Držitel zbrojní licence skupiny K se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 39 odst. 6 písm. a) nezpracuje technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami nebo jej nepředá ke schválení,
b) nezajistí, aby nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny bylo neprodleně nahlášeno útvaru policie,
c) zajistí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 39 odst. 6 písm. d),
d) neohlásí ztrátu nebo odcizení zbrojní licence podle § 39 odst. 6 písm. e),
e) nepožádá o vydání nové zbrojní licence podle § 39 odst. 6 písm. g),
f) nevede nebo neuchovává dokumentaci podle § 39 odst. 6 písm. h),
g) neučiní při nálezu munice nebo výbušniny nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, nebo
h) v rozporu s § 39 odst. 6 písm. j)
1. nezpracuje průběžnou zprávu o provedeném pyrotechnickém průzkumu,
2. nezpracuje o výsledku provedeného pyrotechnického průzkumu závěrečnou zprávu,
3. nepředloží závěrečnou zprávu o pyrotechnickém průzkumu ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie, nebo
4. na žádost stavebníka neprovede záznam o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku.
(8) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivem do těchto zbraní nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 50 odst. 1 přepravuje zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do těchto zbraní bez povolení,
b) v rozporu s § 50 odst. 7 neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu ve stanovené lhůtě nebo rozsahu údaje týkající se přepravy,
c) v rozporu s § 50 odst. 8 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu,
d) v rozporu s § 50 odst. 10 neprodleně neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do těchto zbraní, nebo
e) v rozporu s § 50b nezabezpečí přepravované zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo je zabezpečí v rozporu s prováděcím právním předpisem.
(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 50a odst. 1 neohlásí příslušnému útvaru policie přepravu zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní nebo ji neohlásí ve stanovené lhůtě nebo rozsahu,
b) v rozporu s § 50a odst. 2 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo
c) v rozporu s § 50a odst. 3 neprodleně neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu jakékoliv změny v přepravě zbraní kategorie A, A-I, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní.
(10) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), f), k), l), p), q), r), t), u) nebo v), odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 7 písm. a), b), c), f) nebo g), odstavce 8 nebo 9,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e), g), h), i), j), m), n), o) nebo s), odstavce 2 písm. c), odstavce 3, odstavce 4, 5 nebo 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo h).
Díl 2
Přestupky na úseku munice
 
§ 76e
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 70i odst. 2 nabude do vlastnictví, drží, přechovává nebo skladuje munici,
b) provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, aniž by byla držitelem příslušného druhu muničního průkazu,
c) vykonává činnost muničáře, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,
d) odpaluje nebo střílí munici, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,
e) v rozporu s § 70p odst. 3 přechovávanou munici nebo doklad, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle § 70p odst. 2, neodevzdá, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí policií,
f) v rozporu s § 70p odst. 5 neumožní zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení nebo s municí, která byla zajištěna v místě jejího dosavadního uložení, jakkoli neoprávněně nakládá nebo nakládání s ní umožní jiné osobě, nebo
g) v rozporu s § 70t odst. 2 neoznámí nález munice, střeliva nebo výbušniny.
(2) Držitel muničního průkazu se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 70b odst. 1 provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum mimo rámec pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli příslušného druhu muniční licence,
b) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. a) nedbá zvýšené opatrnosti při manipulaci s municí, čímž ohrozí život, zdraví nebo majetek jiných osob,
c) na výzvu policie nepředloží muniční průkaz podle § 70h odst. 1 písm. c),
d) neprodleně neoznámí policii ztrátu nebo odcizení muničního průkazu podle § 70h odst. 1 písm. d),
e) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. e) ve stanovené lhůtě neprovede u příslušného útvaru policie výměnu muničního průkazu za nový nebo neodevzdá původní doklad,
f) při provádění činnosti při nakládání s municí nebo při provádění pyrotechnického průzkumu u sebe nemá muniční průkaz podle § 70h odst. 1 písm. f),
g) se nepodrobí vyšetření podle § 70h odst. 1 písm. g),
h) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. h) se nepodrobí lékařské prohlídce nebo neodevzdá doklad o zdravotní způsobilosti,
i) v rozporu s § 70h odst. 1 písm. i) se nedostaví na základě výzvy příslušného útvaru policie k posuzujícímu lékaři, nepodrobí se lékařské prohlídce nebo bez zbytečného odkladu nepředloží příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti, nebo
j) v rozporu s § 70h odst. 3 provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, užitím jiné návykové látky, léků nebo v důsledku nemoci.
(3) Muničář se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 70h odst. 2 písm. a) umožní manipulaci s municí neoprávněné fyzické osobě,
b) neprodleně neoznámí policii ztrátu nebo odcizení munice nebo výbušniny podle § 70h odst. 2 písm. c),
c) neprodleně neoznámí policii zjištění rizikového technického stavu munice podle § 70h odst. 2 písm. d),
d) nezabezpečí munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo nezajistí bezpečnost muničního skladiště podle § 70h odst. 2 písm. f), nebo
e) opakovaně nebo hrubým způsobem nezajistí dodržování pravidel stanovených pro manipulaci, skladování munice, jakož i pro jiné nakládání s municí podle § 70h odst. 2 písm. g).
(4) Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu se dopustí přestupku tím, že
a) nevyzve k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku nalezenou municí, střelivem nebo výbušninou podle § 70h odst. 4 písm. a),
b) neoznačí místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70h odst. 4 písm. b),
c) nezajistí místo nálezu munice, střeliva nebo výbušniny před nepovolanými osobami podle § 70h odst. 4 písm. c),
d) v rozporu s § 70h odst. 4 písm. d) neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru,
e) neprodleně neohlásí policii nález munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70h odst. 4 písm. e),
f) nedodržuje podmínky pro zacházení s municí, střelivem nebo výbušninou podle § 70h odst. 4 písm. f),
g) nezabezpečí nalezenou munici, střelivo nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením podle § 70h odst. 4 písm. g),
h) bez zbytečného odkladu nezapíše nález munice, střeliva nebo výbušniny do knihy nálezů podle § 70h odst. 4 písm. h),
i) v rozporu s § 70h odst. 5 písm. a) manipuluje s municí, střelivem nebo výbušninou v rozporu s tímto zákonem, nebo
j) v rozporu s § 70h odst. 5 písm. b) zneškodňuje munici, střelivo nebo výbušninu.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) nebo f), odstavce 2 písm. b) nebo j) nebo odstavce 3 písm. d) nebo e),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo g) nebo odstavce 2 písm. a), c), d), e), f), g), h) nebo i), odstavce 3 písm. a), b) nebo c) nebo odstavce 4.
 
§ 76f
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 70i odst. 2 nabývá do vlastnictví, drží, přechovává, skladuje munici nebo jinak nakládá s municí,
b) v rozporu s § 70i odst. 3 zajišťuje provádění pyrotechnického průzkumu, nebo
c) neoznámí nález munice, střeliva nebo výbušniny podle § 70t odst. 2.
(2) Držitel muniční licence se dopustí přestupku tím, že
a) neprodleně neohlásí policii ztrátu nebo odcizení muniční licence podle § 70m odst. 1 písm. a),
b) na výzvu policie nepředloží muniční licenci, včetně příslušných dokladů vztahujících se k munici podle § 70m odst. 1 písm. b),
c) nepožádá ve stanovené lhůtě příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence podle § 70m odst. 1 písm. c),
d) neoznámí ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie změnu odpovědného zástupce nebo člena statutárního orgánu právnické osoby anebo změnu odpovědného zástupce fyzické osoby podle § 70m odst. 1 písm. d), nebo
e) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným na základě § 75b.
(3) Držitel obecné muniční licence se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 2 písm. a),
b) nezajistí manipulaci s municí podle § 70m odst. 2 písm. b),
c) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. c) nevydá vnitřní předpis nebo jeho změnu nezašle ve stanovené lhůtě příslušnému útvaru policie,
d) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. d) a § 70r
1. nezajistí podmínky pro zabezpečení munice proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nezabezpečí,
2. nezajistí podmínky pro zajištění bezpečnosti muničního skladiště nebo nezajistí bezpečnost muničního skladiště, nebo
3. nesplní stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice,
e) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. e)
1. neučiní nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, nebo
2. učiněná opatření neprodleně neoznámí policii,
f) neprodleně neohlásí policii ztrátu nebo odcizení munice podle § 70m odst. 2 písm. f),
g) nepředloží na určeném místě zakázanou munici, na kterou se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, včetně příslušných dokladů podle § 70m odst. 2 písm. g),
h) na výzvu policie nepředloží na určeném místě munici včetně příslušných dokladů podle § 70m odst. 2 písm. h),
i) nepožádá ve stanovené lhůtě příslušný útvar policie o vydání nové muniční licence podle § 70m odst. 2 písm. i),
j) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. j) nezapisuje do evidenční knihy munice v centrálním registru zbraní údaje o munici nebo je zapisuje v rozporu s § 73a,
k) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. k)
1. nezajistí nejméně jednou ročně školení, nebo
2. nevede evidenci o provedených školeních,
l) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. l) neumožní příslušnému útvaru policie po zániku platnosti obecné muniční licence ve stanovené lhůtě převzetí munice do úschovy nebo její zajištění v místě dosavadního uložení,
m) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 2 písm. m),
n) v rozporu s § 70m odst. 2 písm. n)
1. neoznačí znehodnocenou munici kontrolní znehodnocovací značkou, nebo
2. při znehodnocování nezachová původní značení munice,
o) nevydá vlastníku munice potvrzení podle § 70m odst. 2 písm. o) nebo jej vydá v rozporu s prováděcím právním předpisem,
p) neprovede hlášení podle § 70m odst. 2 písm. p),
q) v rozporu s § 70m odst. 4 převede vlastnictví k munici na osobu, která k nabytí vlastnictví k munici není oprávněna,
r) v rozporu s § 70n odst. 3 a § 50a odst. 1 neohlásí příslušnému útvaru policie přepravu munice nebo ji neohlásí ve stanovené lhůtě nebo rozsahu,
s) odpaluje, střílí nebo ničí munici v rozporu s § 70o odst. 1,
t) v rozporu s § 70o odst. 2 provozuje střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice bez povolení nebo je provozuje po zániku platnosti povolení,
u) jako provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice nesplní některou z povinností uvedených v § 70o odst. 7,
v) v rozporu s § 70p odst. 3 přechovávanou munici nebo doklad, které byly zajištěny, neodevzdá, nesdělí místo jejich uložení nebo neumožní jejich převzetí policií,
w) v rozporu s § 70p odst. 5 neumožní zajištění munice v místě jejího dosavadního uložení, nebo s municí, která byla zajištěna v místě jejího dosavadního uložení, jakkoli neoprávněně nakládá nebo nakládání s ní umožní jiné osobě,
x) neodstraní v určené lhůtě munici podle § 70q, nebo
y) v rozporu s § 70r odst. 5
1. nezpracuje dokumentaci muničního skladiště, nebo
2. nezašle ve stanovené lhůtě dokumentaci muničního skladiště příslušnému útvaru policie.
(4) Držitel obecné muniční licence nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 70n odst. 1 přepravuje munici bez povolení,
b) v rozporu s § 70n odst. 2 a § 50 odst. 7 neohlásí příslušnému útvaru policie nebo Policejnímu prezidiu ve stanovené lhůtě nebo rozsahu údaje týkající se přepravy,
c) v rozporu s § 70n odst. 4 nevybaví dopravní prostředek zařízením umožňujícím nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo
d) v rozporu s § 70n odst. 5 nezabezpečí přepravovanou munici proti zneužití, ztrátě nebo odcizení nebo je zabezpečí v rozporu s prováděcím právním předpisem.
(5) Držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 70m odst. 3 písm. a) nezpracuje technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami nebo jej nepředá ke schválení,
b) nezajistí, aby nalezení munice, střeliva nebo výbušniny v rámci pyrotechnického průzkumu, jehož provádění zajišťuje, bylo neprodleně nahlášeno policii podle § 70m odst. 3 písm. b),
c) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 3 písm. c),
d) nezajistí provádění pyrotechnického průzkumu podle § 70m odst. 3 písm. d),
e) v rozporu s § 70m odst. 3 písm. e)
1. nevede dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin, nebo
2. dokumentaci obsahující přehled o nálezech munice, střeliva a výbušnin neuchovává po dobu 5 let od provedení pyrotechnického průzkumu,
f) neučiní při nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku podle § 70m odst. 3 písm. f), nebo
g) nesplní některou z povinností uvedených v § 70m odst. 3 písm. g).
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 3 písm. d), l), q), v) nebo w),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. e), odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h), j), k), m), n), o), r), s), t), u), x), y), odstavce 4 nebo odstavce 5 písm. d) nebo f),
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), c) nebo d), odstavce 3 písm. i) nebo p) nebo odstavce 5 písm. a), b), c), e) nebo g).
Díl 3
Společná ustanovení k přestupkům
nadpis vypuštěn
 
§ 77
Příslušnost k projednání přestupků
(1) Přestupky fyzických osob podle tohoto zákona projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
(2) Přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona projednávají kontrolní orgány podle své příslušnosti k výkonu kontroly stanovené v § 75a odst. 1 a 2, a nepodléhá-li právnická nebo podnikající fyzická osoba kontrole, projedná její přestupek Policejní prezidium.
(3) Pokuty za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob vybírá orgán, který je uložil.
 
§ 77a
Příkaz na místě
Policie může příkazem na místě uložit pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek na úseku zbraní nebo střeliva,
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek na úseku munice.
 
§ 77b
Evidence přestupků
Přestupky podle tohoto zákona se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
 
HLAVA VI
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
 
§ 78
nadpis vypuštěn
V případech, kdy se fyzické nebo právnické osobě žádající o udělení výjimky podle tohoto zákona, o vydání povolení k nabytí vlastnictví a držení zbraně kategorie B nebo dokladu nebo povolení k přepravě v plném rozsahu vyhoví, lze místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydat pouze příslušný doklad22).
 
§ 79
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda stanoví nařízením
a) technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva k provedení § 58 odst. 2 až 5,
b) množství černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které je podle § 69 odst. 2 podnikatel v oboru zbraní a střeliva oprávněn přechovávat za účelem prodeje,
c) technické požadavky na zabezpečení a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami a prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí, k provedení § 69 odst. 4,
d) postup a technické požadavky na znehodnocování zbraní a střeliva, postup a technické požadavky na zhotovování řezů zbraní a střeliva, postup a technické požadavky na ničení zbraní a střeliva, minimální obsah dokumentace technologického postupu delaborace, znehodnocení nebo ničení munice příslušného typu nebo výroby řezů munice, vzor potvrzení o delaboraci munice, o znehodnocení zbraně, střeliva nebo munice, o zničení střeliva nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, střeliva nebo munice a vzor kontrolní znehodnocovací značky,
e) minimální technické požadavky na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a povinné náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,
f) k provedení § 70r
1. technické požadavky na zabezpečení muničního skladiště,
2. technické požadavky na elektronické zabezpečovací zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště,
3. minimální technické a organizační požadavky na další opatření k zabezpečení muničního skladiště a
4. stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice a
g) k provedení § 14a odst. 5 a 6 způsob a rozsah ohlašování nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence.
(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 13, § 39a odst. 4, § 50b, § 52 odst. 7, § 70f odst. 7, § 70n odst. 5 a § 73a odst. 10.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) vzor zbrojního průkazu, zbrojní licence, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, průkazu zbraně, průkazu zkušebního komisaře, evropského zbrojního pasu, muničního průkazu a muniční licence,
b) vzor žádosti o udělení výjimky, o udělení výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I, o povolení, o vydání zbrojního průkazu, o rozšíření skupin zbrojního průkazu, o vydání zbrojní licence, o rozšíření skupin zbrojní licence, o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, o povolení přepravy, o vydání evropského zbrojního pasu, o jmenování zkušebním komisařem, o povolení k provozování střelnice, o znehodnocení nebo o výrobu řezu zbraně, o vydání muničního průkazu, o vydání muniční licence, o povolení přepravy munice a o povolení k provozování střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,
c) vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, žadatele o jmenování zkušebním komisařem a žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu,
d) vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně,
e) vzor hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva, hlášení přepravy zbraní a střeliva po území České republiky podnikatelem v oboru zbraní a střeliva, hlášení přepravy munice držitelem obecné muniční licence nebo podnikatelem se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky a hlášení přepravy munice po území České republiky držitelem obecné muniční licence a
f) vzor kontrolního průkazu.
(4) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 3 a stanoví dovolené výrobní provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a technické požadavky na plynové nábojky pro expanzní zbraně.
(5) Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku k provedení § 20 odst. 5, § 54 odst. 2 písm. b) a § 70o odst. 7 písm. c).
 
HLAVA VII
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ
 
§ 80
(1) Výjimka, týkající se zbraně kategorie A, udělená podle dosavadní právní úpravy, se považuje za výjimku udělenou podle tohoto zákona. Tomu, kdo je na základě této výjimky oprávněn zbraň nosit, vydá příslušný útvar policie do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nový zbrojní průkaz, v němž toto oprávnění zaznamená.
(2) Každý, kdo je ke dni účinnosti tohoto zákona oprávněn držet a nosit zbraň kategorie B, je oprávněn ji vlastnit, držet a nosit podle tohoto zákona.
(3) Každý, kdo ke dni účinnosti tohoto zákona přechovává zbraň, k jejímuž držení nebo nošení nebylo podle dosavadních předpisů nutné mít zbrojní průkaz, zbrojní licenci nebo povolení a podle tohoto zákona je zbrojní průkaz, zbrojní licence nebo povolení vyžadováno, je povinen požádat o vydání příslušného zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo povolení podle tohoto zákona nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti. V případě zbraní vyrobených do 31. prosince 1890 je třeba povinnost podle první věty splnit nejpozději do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(4) Každý, kdo je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat střelnici, je povinen ustanovit správce střelnice a vybavit střelnici lékárničkou první pomoci podle tohoto zákona do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; osobní údaje ustanoveného správce střelnice je povinen oznámit příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne jeho ustanovení.
 
§ 81
(1) Zbrojní průkaz vydaný před nabytím účinnosti tohoto zákona platí po dobu v něm uvedenou, pokud není dále stanoveno jinak, a skupiny zbrojních průkazů se převádějí takto:
a) skupina A, B nebo C zůstává zachována,
b) skupina D - k výkonu zaměstnání v místech, kam nemá veřejnost volný přístup, a skupina E - k výkonu zaměstnání v místech, kam má veřejnost volný přístup, na skupinu D - k výkonu zaměstnání nebo povolání,
c) skupina F - k ochraně zdraví, života a majetku v místech, kam nemá veřejnost volný přístup, a skupina G - k ochraně zdraví, života a majetku v místech, kam má veřejnost volný přístup, na skupinu E - k ochraně života, zdraví a majetku.
(2) Platnost zbrojního průkazu skupiny H vydaného podle dosavadní právní úpravy zaniká uplynutím lhůty 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Na zbrojní průkazy skupiny D nebo E vydané podle dosavadní právní úpravy nelze od účinnosti tohoto zákona nabývat do vlastnictví zbraně kategorie A, B nebo C.
(4) Při rozšiřování skupin zbrojních průkazů vydaných před nabytím účinnosti tohoto zákona se postupuje podle § 25.
(5) Zbrojní průkaz vydaný podle dosavadní právní úpravy cizinci,6) který není občanem členského státu nebo státu, který je členem Organizace Severoatlantické smlouvy, pozbývá platnosti uplynutím 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Při žádosti o vydání nového zbrojního průkazu podle § 24 se postupuje podle § 18 odst. 3.
(6) Zbrojní oprávnění vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona se považuje za zbrojní licenci a pozbývá platnosti uplynutím 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(7) Ostatní doklady vydané podle právního předpisu platného před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu stanovenou právními předpisy platnými před účinností tohoto zákona.
 
§ 82
Řízení o žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo zbrojní licence zahájené před nabytím účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.
 
§ 83
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních).
2. Zákon č. 13/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních).
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 156/2000 Sb.
 
§ 84
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 17 odst. 3 se v písmenu d) na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní:
"e) rozhoduje v pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D.19a)
19a) § 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).".
2. Část druhá se zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona
 
§ 85
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb. a zákona č. 86/2002 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 302 "Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví" se u oboru živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona" za slovem "uschovávání" se spojka "a" nahrazuje čárkou, za slovo "znehodnocování" se vkládají slova "a ničení", slova "podléhajících registraci podle zákona" se zrušují a ve sloupci 5 se slova "§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)," zrušují.
2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 302 "Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví" u oboru živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona" se za slovem "přeprava" spojka "a" nahrazuje čárkou, za slovo "znehodnocování" se vkládají slova "a ničení", slova "do zbraní podléhajících registraci podle zákona" a slova "podléhajících registraci, podle skupiny 302 přílohy č. 3 živnostenského zákona" se zrušují a na konci textu se doplňují nové odstavce, které znějí: "Pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva průkaz pyrotechnika a věk nejméně 21 let. Pro vývoj střeliva vysokoškolské vzdělání1) získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti technických věd a technologií, studijní obor teorie a technologie výbušnin".
Poznámka pod čarou č. 1) zní:
"1) § 44 a § 98 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".
Ve sloupci 5 se slova "§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), pro vývoj a výrobu střeliva § 23 odst. 1 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.," nahrazují slovy "pro vývoj a výrobu střeliva § 23 odst. 1 a pro ničení a zneškodňování střeliva § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,".
3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 302 "Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví" se zrušuje obor živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní" včetně textu ve sloupcích 2, 4 a 5.
4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 302 "Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví" se zrušuje obor živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" včetně textu ve sloupcích 2, 4 a 5.
5. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 302 "Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví" se u oboru živnosti "Provozování střelnic" ve sloupci 5 zrušují slova "§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),".
6. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupina 314 "Ostatní" se u oboru živnosti "Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní" ve sloupci 5 zrušují slova "§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),".
 
§ 86
Přechodná ustanovení
(1) Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona" nebo "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, v rozsahu zahrnujícím vývoj, výrobu, opravy nebo úpravy nebo znehodnocování střeliva, musí nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.
(2) Předloží-li osoby uvedené v odstavci 1 živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona, postupuje živnostenský úřad při rozhodování o koncesi podle § 53 a 54. Stanovisko podle 52 se nevyžaduje.
(3) Živnostenská oprávnění v koncesovaných živnostech podle přílohy č. 3 skupiny 302 živnostenského zákona s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona", "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní" a "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona" v rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona a v koncesované živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva" v rozsahu zahrnujícím nákup, prodej, půjčování, uschovávání nebo přepravu vojenského střeliva, získaná přede dnem účinnosti tohoto zákona, se považují za živnostenská oprávnění s předmětem podnikání podle nové právní úpravy. Živnostenský úřad vydá ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídající koncesní listinu.
(4) Při rozhodování o žádosti o koncesi, o které nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle nové právní úpravy, včetně povinnosti vyžádat si stanoviska podle § 52 a 53.
(5) Úkony provedené podle odstavců 2 a 3 jsou osvobozeny od správních poplatků.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 87
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou ustanovení § 10 odst. 3, § 12 odst. 4, § 17 odst. 4, § 46 odst. 5 až 7, § 49, § 50 odst. 9, § 51 odst. 7 a 8 a § 73 odst. 4 zákona o zbraních, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
 
Příloha 1
Vymezení zbraní a střeliva
  
Část první
Druhy zbraní
1. Střelná zbraň - zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost.
2. Palná zbraň - střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.
Za palnou zbraň se považuje také předmět, který lze uschopnit k vystřelování hromadné nebo jednotné střely nebo jiného projektilu působením okamžitého uvolnění chemické energie, jestliže má vzhled palné zbraně a v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je vyroben, může být uschopněn ke střelbě.
3. Plynová zbraň - střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu.
4. Mechanická zbraň - střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie.
5. Expanzní zbraň - palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou. Expanzní zbraní je zejména
a) poplašná zbraň a signalizační zbraň, kterými je prostředek s nábojovou komorou, který nelze upravit tak, aby z něj mohl být vystřelen kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou, a
b) akustická zbraň a salutní zbraň, kterými je expanzní zbraň upravená z jiné palné zbraně ke střelbě pouze s využitím nábojek nebo cvičných nábojů a určená pro použití například při divadelních představeních, fotografování, při filmových a televizních záznamech, rekonstrukcích historických událostí, přehlídkách, sportovních akcích a výcviku.
6. Expanzní přístroj - pracovní zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie výbušná látka obsažená ve střelivu pro expanzní přístroje.
7. Kulová zbraň - palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.
8. Broková zbraň - palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
9. Kombinovaná zbraň - palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
10. Krátká zbraň - palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm.
11. Dlouhá zbraň - palná zbraň, která není krátkou zbraní.
12. Samočinná zbraň - palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
13. Samonabíjecí zbraň - palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
14. Opakovací zbraň - palná zbraň se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.
15. Jednoranová zbraň - palná zbraň bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje ručním vložením náboje do nábojové komory, hlavně nebo nábojiště.
16. Víceranová zbraň - palná zbraň bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, s 2 nebo více hlavněmi, u níž se opětovné nabití děje ručním vložením nábojů do nábojových komor, hlavní nebo nábojišť.
17. Zbraň zvláště účinná - střelná zbraň ráže 20 mm nebo vyšší určená pro střelbu munice, včetně odpalovacích zařízení.
18. Sportovní zbraň - střelná zbraň, určená pravidly sportovní střelby pro národní a mezinárodní disciplíny.
19. Lovecká zbraň - střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti.
20. Paintbalová zbraň - plynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.
21. Signální zbraň - jednoúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.
22. Historická zbraň
a) střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,
b) jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, nebo
c) jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1880.
23. Hlavními částmi střelné zbraně jsou
a) hlaveň; hlavní se rozumí také vložná hlaveň a vložná nábojová komora,
b) pouzdro zbraně, kterým se rozumí tělo zbraně, rám revolverové zbraně a pouzdro závěru, včetně horní a dolní části děleného pouzdra závěru,
c) válec revolverové zbraně,
d) závěr; závěrem se rozumí také závorník a nosič závorníku a
e) tlumič hluku výstřelu.
24. Znehodnocená zbraň - střelná zbraň, která byla učiněna trvale nepoužitelnou, přičemž je zajištěno, že všechny její hlavní části jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být taková zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě.
25. Řez zbraně - je úprava střelné zbraně postupem stanoveným právním předpisem, při níž se alespoň částečně odkryje vnitřní konstrukce zbraně.
26. Odpalovací zařízení - zařízení pro odpalování střel s reaktivním pohonem nebo střeliva s reaktivním účinkem nábojky, jako jsou pancéřovky, tarasnice, raketomety a odpalovací zařízení pozemní, letecké a lodní; odpalovací zařízení speciálních střel.
  
Část druhá
Druhy střeliva
1. Střelivo - souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní, nejedná-li se o munici.
2. Střelivo přebíjené - střelivo, které využívá již použitých nábojnic.
3. Střelivo zkušební - střelivo, určené pro úřední přezkušování zbraní podle zvláštního právního předpisu.
4. Střela - předmět vystřelený ze střelné zbraně, určený k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu.
5. Jednotná střela - těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.
6. Hromadná střela - těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.
7. Průbojná střela - jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely.
8. Výbušná střela - složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje.
9. Zápalná střela - složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí.
10. Šoková střela - jednotná střela, se špičkou ve tvaru komolého kužele, který je na vrcholu opatřen otevřenou válcovou dutinou, do které zasahuje část olověného jádra tvaru komolého kužele, plášť je na okrajích podélně naříznut.
11. Náboj - celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.
12. Nábojka - celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně, expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat výmetnou náplň, granule nebo chemickou dráždivou látku.
13. Znehodnocené střelivo - střelivo, na kterém byly provedeny úpravy znemožňující jeho původní funkci. Znehodnocené střelivo neobsahuje žádné aktivní náplně, jakými jsou například výmetné náplně, zápalkové, výbušné, zápalné, svítící nebo dýmotvorné slože.
14. Řez střeliva - střelivo, na kterém byly provedeny úpravy odkrývající alespoň částečně vnitřní konstrukci včetně náhradních (inertních) náplní a které neobsahuje žádné aktivní náplně.
15. Maketa střeliva - střelivo nebo předmět tvarově a rozměrově shodný s originální předlohou, které neobsahují žádné aktivní náplně, přičemž mohou obsahovat náplně vyrobené z inertního materiálu. Zahrnuje civilní nebo vojenské školní střelivo určené pro výuku nebo výcvik.
16. Cvičný náboj - náboj určený k akustické a světelné imitaci ostré střelby.
 
Příloha 2
Druhy a skupiny munice
1. Skupiny munice
a) dělostřelecká munice - dělostřelecké jednotné nebo dělené náboje ráže 20 mm nebo vyšší včetně podkaliberní munice,
b) miny do minometů všech ráží,
c) granáty ruční, puškové, granátometné a speciální granátometné náboje,
d) jednorázové protitankové střely a střely do pancéřovek a tarasnic,
e) iniciátory - zapalovače, zápalkové šrouby včetně zápalky, elektrické pilule, roznětky, rozbušky, pokud jsou konstrukčně určeny pro použití v munici,
f) letecké pumy - všechny druhy leteckých pum, včetně jejich submunice,
g) neřízené rakety a řízené raketové střely - rakety a jejich komponenty, protitankové řízené střely, letecké řízené i neřízené střely, protiletadlové střely, raketové náboje,
h) miny pozemní, podvodní a speciální,
i) ženijní munice - výbušné odminovací a minovací systémy a ženijní náloživo, konstruované pro vedení námořní, letecké nebo pozemní války,
j) torpéda,
k) hlubinné a demoliční nálože,
l) výbušné předměty výcvikového a speciálního určení obsahující zejména pyrotechnické slože nebo výbušniny,
m) pyropatrony a speciální pyroprostředky letectva, raketové a ostatní vojenské techniky,
n) ostatní munice nezařazená do výše uvedených skupin.
2. Delaborovaná munice - munice zbavená výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, neoznačená podle zvláštního právního předpisu23). Delaborovaná munice je určena ke zničení, znehodnocení, výrobě řezu munice nebo k dalšímu technickému zpracování nebo využití materiálu.
3. Znehodnocená munice - delaborovaná munice, která je označena kontrolní znehodnocovací značkou podle zvláštního právního předpisu23).
4. Řez munice - řez munice vyrobený postupem a označený podle zvláštního právního předpisu23). Řez munice je určen pro školní a výcvikové účely, zbavený výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, a byly na něm provedeny úpravy odkrývající alespoň částečně vnitřní konstrukci munice včetně náhradních (inertních) náplní.
5. Maketa munice - munice nebo předmět tvarově a rozměrově shodný s originální předlohou, které neobsahují výbušniny nebo jiné aktivní muniční náplně, přičemž mohou být vyrobeny z jiného (nestandardního) materiálu než munice a mohou obsahovat náplně vyrobené z náhradního (inertního) materiálu. Zahrnuje například munici určenou pro výuku nebo výcvik.
6. Nalezená munice - souhrnné označení pro munici, která byla připravena k použití, byla použita (například vystřelena, shozena, odpálena, vržena anebo vymetena), rozhozena nebo se jinými vnějšími vlivy dostala mimo kontrolu svého držitele a zůstala nevybuchlou například také v důsledku selhání iniciačního mechanismu nebo byla konstruována tak, aby vybuchla z jiných příčin.
 
Příloha 3
  
Část první
Technicko-organizační požadavky na střelnice
1. Ohrožené prostory
1.1. Ohrožený prostor - prostor, v němž může být při dodržení pravidel a opatření stanovených provozním řádem střelnice ohrožen život nebo zdraví účinkem kinetické energie střel, střepin nebo povýstřelových plynů.
1.1.1. Primární ohrožený prostor - ohrožený prostor, který je ohrožen přímou střelbou v prostoru střelnice (výstřelný prostor) a který je stanoven na každé střelnici, a to vždy alespoň v prostoru od dopadiště střel k nejvzdálenější palebné čáře.
1.1.2. Sekundární ohrožený prostor - ohrožený prostor, který není primárním ohroženým prostorem. Sekundární ohrožený prostor se stanovuje vždy, pokud
- je střelba vedena do volného prostoru (broková střelnice) nebo volného terénu bez odpovídajícího dopadiště či záchytného zařízení,
- na střelnici je zvýšené riziko odrazu střel do volného prostoru zejména s ohledem na charakter zařízení a povrchů v primárním ohroženém prostoru nebo s ohledem na používané terče.
2. Zajištění bezpečnosti provozu střelnice
2.1. K zajištění ochrany života a zdraví osob v ohroženém prostoru a při zacházení se zbraněmi a střelivem na střelnici i mimo ohrožené prostory, jakož i při příchodu a odchodu ze střelnice stanoví provozní řád přiměřená technicko-organizační opatření. Technicko-organizační opatření spočívají v kombinaci technických opatření (ochranných a dalších technických prvků) a organizačních opatření (zásad a pokynů).
2.2. Technicko-organizační opatření musí při provozu na střelnici zejména:
- stanovovat pravidla pro bezpečné provádění střelby a bezpečné zacházení se zbraní a střelivem, jejich bezpečné používání, kontrolu, odkládání, vnášení a odnášení, a to při zohlednění dalších technicko-organizačních opatření,
- předcházet nebo zabraňovat úniku střel mimo primární ohrožený prostor (opatření proti přestřelení nebo prostřelení technických ochranných prvků střelnice),
- předcházet nebo zabraňovat ohrožujícím odrazům střel a jejich střepin,
- předcházet nebo zabraňovat poškození zařízení střelnice střelbou, pokud by v důsledku takového poškození mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví osob,
- předcházet nebo zabraňovat vstupu nezúčastněných osob do ohroženého prostoru, je-li prováděna střelba.
2.3. Při stanovení konkrétní podoby technicko-organizačních opatření a jejich kombinace se vychází z místních podmínek, povahy a účelu střelnice a zbraní a střeliva používaných na střelnici.
3. Některá technická opatření
3.1. Dopadiště
Je-li střelnice vybavena dopadištěm střel, musí mít dopadiště takovou podobu, aby došlo k účinnému zachycení střel, a to včetně jejich fragmentů, a aby nedocházelo k ohrožujícím odrazům střel. Dopadiště může mít zejména povahu válu nebo záchytného zařízení.
3.2. Terče a terčová zařízení
Terče a terčová zařízení musí být zvoleny tak, aby se zabránilo nebezpečným odrazům střel.
V případě pohybujících se terčů nebo terčových zařízení a v případě terčů umísťovaných na různých místech primárního ohroženého prostoru (pohyblivá terčová čára), musí stanovená technicko-organizační opatření zohledňovat všechny polohy takového terče nebo terčového zařízení.
3.3. Ochranné prvky
Ochranné prvky zabraňují úniku střel mimo primární ohrožený prostor a ohrožujícím odrazům střel a jejich fragmentů, nejde-li o dopadiště, terče a terčová zařízení. Vhodné ochranné prvky se volí v závislosti na zbraních a střelivu používaných na střelnici, způsobu střelby, podobě primárního ohroženého prostoru a přijatých organizačních opatřeních.
3.4. Opatření proti vstupu nezúčastněných osob do ohroženého prostoru
Zvolí se přiměřený způsob zabránění vstupu nezúčastněných osob, zejména v podobě rozmístění stálých výstražných tabulek, zvukových či světelných signálů ohlašujících začátek a konec střelby, výstražné vlajky; tato opatření mohou být nahrazena oplocením či obdobným ohrazením ohroženého prostoru nebo jeho části.
4. Některá organizační opatření
4.1. Organizačními opatřeními jsou zejména
- zásady bezpečné střelby a bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem,
- stanovení směru a způsobu střelby,
- vymezení palebné a terčové čáry,
- vymezení pohyblivé palebné a pohyblivé terčové čáry,
- vymezení zbraní a střeliva, se kterými lze na střelnici střílet.
4.2. V případě pochybnosti, zda technické opatření dostačuje pro zajištění bezpečnosti střelby, se stanoví organizační opatření tak, aby byla bezpečnost střelby zajištěna.
4.3. Při stanovování organizačních opatření se vychází z předpokladu jejich dodržování průměrně způsobilým střelcem, který dbá zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem; nekázeň a hrubé chyby při zamíření se nepředpokládají.
  
Část druhá
Povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice
1. Povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice
1.1. administrativně-provozní náležitosti
1.1.1. jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu provozovatele střelnice,
1.1.2. uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení jména, případně jmen, příjmení a data narození fyzické osoby nebo údajů identifikujících právnickou osobu vlastníka pozemku, na kterém je střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice,
1.1.3. sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům,
1.1.4. sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti,
1.1.5. datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu určitou,
1.1.6. vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici,
1.1.7. jméno a příjmení každého ustanoveného správce střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména a příjmení a název střelnice,
1.1.8. uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů,
1.2. technicko-organizační náležitosti
1.2.1. přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě,
1.2.2. uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva a nejvyššího výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke střelbě,
1.2.3. povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální i maximální dálky střelby,
1.2.4. pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice,
1.2.5. postup při vzniku mimořádných událostí a
1.2.6. další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího provozu.
2. Změny provozního řádu střelnice
V případě změn provozního řádu střelnice, které se týkají technicko-organizačních náležitostí podle bodů 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 a 1.2.4, musí být provedeno opětovné ověření provozního řádu střelnice znalcem v oboru balistiky nebo osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě, a to v rozsahu odpovídajícím této změně.
Vybraná ustanovení novel
Čl. XV zákona č. 274/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení, které bylo zahájeno v prvním stupni okresním (městským, obvodním) ředitelstvím policie, dokončí krajské ředitelství policie, v jehož územní působnosti okresní (městské, obvodní) vykonávalo ke dni účinnosti tohoto zákona státní správu na úseku střelných zbraní a střeliva.
Čl. II zákona č. 484/2008 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B anebo C nebo hlavní část zbraně této kategorie, předá-li je ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dobrovolně do úschovy kterémukoli útvaru policie; ten o převzetí vydá potvrzení. Ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B anebo C nebo jejich hlavní část, může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k jejich držení. Nepožádá-li o vydání uvedených dokladů, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 zákona č. 119/2002 Sb. obdobně.
2. Držitel zbrojního průkazu, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně uznán vinným úmyslným trestným činem a bylo upuštěno od potrestání nebo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem nebo upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo nebyl uložen trest poté, co bylo trestní stíhání zastaveno podle zvláštního právního předpisu11d) nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu11e), je považován za bezúhonného.
3. Každý, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechovává signální zbraň, k jejímuž držení nebo nošení nebylo podle dosavadních právních předpisů nutné mít zbrojní průkaz nebo zbrojní licenci a povolení, je povinen požádat o vydání příslušného zbrojního průkazu nebo licence a povolení podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nepožádá-li o vydání uvedených dokladů, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 zákona č. 119/2002 Sb. obdobně.
4. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, je držitel zbrojního průkazu považován za spolehlivého.
5. Každý, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechovává střelivo s průbojnou střelou, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střelou, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek, je oprávněn jej držet a je povinen s ním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nakládat jako se zakázaným střelivem.
Čl. XXX zákona č. 420/2011 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. II zákona č. 170/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo střelivo, jestliže je dobrovolně ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předá kterémukoli útvaru policie do úschovy nebo přenechá ve prospěch státu; útvar policie vydá o převzetí potvrzení. Ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo střelivo, může požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k jejich držení, jsou-li vyžadovány, nebyl-li s nimi podle odborného vyjádření, je-li možné jej vydat, spáchán trestný čin. Odborné vyjádření zpracovává útvar policie, do jehož věcné působnosti náleží kriminalistická balistika. Žádost lze podat do 6 měsíců ode dne oznámení odborného vyjádření. Nepožádá-li ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo střelivo, o vydání příslušných dokladů, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, obdobně.
2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
3. Centrální registr zbraní se vytvoří naplněním údajů z příslušných informačních systémů vedených policií a údajů z příslušných evidencí držitelů zbrojních licencí.
4. Držitel zbrojní licence je povinen do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zapsat do centrálního registru údaje o všech zbraních kategorie A, B nebo C, na které nemá vydán průkaz zbraně, střelivu do těchto zbraní, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách, které má ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsány ve svých příslušných evidencích.
5. Platnost zbrojního průkazu vydaného podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím doby platnosti uvedené na zbrojním průkazu.
Čl. V zákona č. 281/2013 Sb.
Přechodné ustanovení
Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s tím související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. XVIII zákona č. 204/2015 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují pravomocná rozhodnutí o přestupcích uvedených v zákoně č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke spáchání přestupku došlo ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je příslušný útvar policie oprávněn požádat obecní úřad nebo orgán státní báňské správy o údaje o přestupcích spáchaných posuzovanou osobou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. 229/2016 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Platný zbrojní průkaz skupiny F se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se stejnou dobou platnosti.
2. Platnost zbrojního průkazu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí dnem, který je v něm uveden. Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo zbrojního průkazu skupiny F, který je dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považován za průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie do 2 měsíců po uplynutí 5 let od vydání tohoto zbrojního průkazu.
3. Střelná zbraň, zakázaný doplněk zbraně, střelivo nebo munice, které jejich vlastník přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opustil a které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v držení státu, připadají do vlastnictví státu.
4. Držitel zbrojního průkazu skupiny D, který není držitelem základního muničního průkazu nebo vyššího muničního průkazu, je oprávněn pro držitele zbrojní licence, který provádí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti při nakládání s municí, nabývá do vlastnictví, drží, přechovává, skladuje munici nebo s municí jinak nakládá a který není držitelem obecné muniční licence, nebo pro držitele obecné muniční licence provádět činnosti při nakládání s municí nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přitom je povinen plnit povinnosti také jako držitel příslušného druhu muničního průkazu.
5. Ministerstvo vydá na žádost osobě, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem zbrojního průkazu skupiny F a která je ke dni podání žádosti držitelem průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, doklad rovnocenný osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.
6. Platná zbrojní licence skupiny K se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Držitel zbrojní licence skupiny K, která se podle věty první považuje za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu, je povinen provést výměnu dokladu za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu u příslušného útvaru policie nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Držitel zbrojní licence, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládá s municí a který není držitelem obecné muniční licence, je oprávněn nadále nakládat s municí nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby vydání obecné muniční licence nebo do doby uplynutí 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se na držitele zbrojní licence podle věty první při nakládání s municí pohlíží jako na držitele obecné muniční licence, taková osoba je přitom povinna plnit povinnosti také jako držitel obecné muniční licence.
8. Provozovatel střelnice schválené pro střelbu munice, trhací jámy pro ničení výbušnin využívané také pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice provozovaných ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je povinen požádat o povolení jejich provozování podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost podle věty první lze podat současně s žádostí o vydání obecné muniční licence.
9. Munici lze zabezpečovat proti zneužití, ztrátě nebo odcizení jako zbraň kategorie A nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Držitel zbrojní licence podle bodu 10 nebo držitel obecné muniční licence je povinen zajistit bezpečnost muničního skladiště a poprvé zpracovat dokumentaci muničního skladiště nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a věci zadržené nebo zajištěné podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy. Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F a žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny F podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a žádost o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu. Žádost o vydání zbrojní licence skupiny K podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za žádost o vydání muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu.
11. Držitel zbrojní licence zašle do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnému útvaru policie vnitřní předpis vydaný podle § 39 odst. 1 písm. d) zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. Držitel zbrojní licence zapíše u zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které drží a jejichž držitelem byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do evidenční knihy v centrálním registru zbraní údaj o místu jejich uložení, včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém jsou zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny, a to nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence zapíše údaje vedené podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o munici v centrálním registru zbraní u munice, kterou drží a jejímž držitelem byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do evidenční knihy v centrálním registru zbraní nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Platnost výjimky, na jejímž základě držitel zbrojního průkazu skupiny A nebo držitel zbrojní licence ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona drží munici, zaniká uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
15. Údaje o přestupcích na úseku zbraní a střeliva projednaných v blokovém řízení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zapíše policie do evidence vedené podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Údaje v evidenci přestupků na úseku zbraní a střeliva projednaných v blokovém řízení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uchová policie po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 13/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na zbraně uvedené na trh ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Na zbraň podle § 6a, která byla podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považována za zbraň kategorie D a která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platně ověřena podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování zbraní a střeliva, podléhala-li taková zbraň v době svého uvedení na trh ověřování, se nadále pohlíží jako na zbraň kategorie D, pokud byla na trh uvedena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Držitel zbrojní licence, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona drží zbraň, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, na kterou nemá vydán průkaz zbraně a o níž je povinen vést evidenci v centrálním registru zbraní, je povinen navrhnout příslušnou úpravu položky číselníku zbraní nebo změnu zařazení zbraně do položky číselníku zbraní podle § 73c zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby bylo dosaženo souladu evidence zbraní se zákonem č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Převést zbraň podle věty první na jiného oprávněného držitele nebo takovou zbraň vyvézt nelze dříve, než je příslušná zbraň zařazena do položky číselníku zbraní v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Podnikatel v oboru zbraní a střeliva, který byl ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem zbrojní licence skupiny A, B, C, D nebo E, je ode dne nabytí účinnosti toho zákona oprávněn v rámci této činnosti nakládat se zbraněmi kategorie C-I a pokud byl v rámci své činnosti podnikatele v oboru zbraní a střeliva ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn nakládat se zbraněmi kategorie B, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn nakládat též se zbraněmi kategorie A-I.
5. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení o žádosti o povolení pro nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B, která se podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za zbraň kategorie A-I, se dokončí podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Platnost zbrojního průkazu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí dnem, který je v něm uveden.
7. Znehodnocení zbraně převáděné do jiného státu nebo uváděné na trh musí být ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provedeno v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie.
8. Krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle místa pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby vyzve držitele povolení podle § 12 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který ohlašuje nabytí zbraně kategorie B, která se podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za zbraň kategorie A-I, aby požádal o udělení příslušné výjimky, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; za přijetí této žádosti se správní poplatek nevybírá. Držitel povolení uvedeného ve větě první, který ve stanovené lhůtě o udělení příslušné výjimky nepožádá nebo kterému nebude tato výjimka udělena, je povinen postupovat obdobně podle § 64 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Správce centrálního registru zbraní uvede číselník zbraní do plného souladu s tímto zákonem do 5 let ode dne nabytí jeho účinnosti.
10. Držitel zbrojního průkazu, který byl ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněným držitelem zbraně, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, se považuje za oprávněného držitele této zbraně podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
11. Bod 10 se přiměřeně použije na zbraň, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I a na kterou má držitel zbrojní licence ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona vydaný průkaz zbraně.
12. Zbraně, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předány ke zničení držiteli zbrojní licence, mohou být podle dosavadní právní úpravy zničeny tímto držitelem zbrojní licence nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez oprávnění přechovává zbraň nebo střelivo a která je dobrovolně ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a nejpozději pak ke dni 31. července 2021 předá policii; policie vydá o převzetí potvrzení. Pokud nebyly zbraň nebo střelivo použity ke spáchání trestného činu, je ten, kdo je podle věty první policii předal, oprávněn do 6 měsíců ode dne doručení výzvy příslušného útvaru policie požádat o vydání příslušného dokladu nebo povolení opravňujících k nabytí vlastnictví, držení a případně nošení takové zbraně nebo střeliva anebo je přenechat do vlastnictví státu; jinak se postupuje podle § 64 zákona č. 119/2002 Sb. obdobně.
14. Platnost povolení k provozování střelnice vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává nedotčena. Technicko-organizační požadavky na střelnice podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, se použijí na střelnice, je-li žádost o povolení jejich provozování podána nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže žadatel o povolení k provozování střelnice nebo provozovatel střelnice výslovně požádá o uplatnění těchto technicko-organizačních požadavků.
Čl.CIII zákona č. 261/2021 Sb.
Přechodné ustanovení
Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence a jím pověřená osoba může do centrálního registru zbraní přistupovat s využitím přístupových údajů vydaných podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění účinném před patnáctým dnem po vyhlášení tohoto zákona, a to nejdéle do uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti čl. CII bodu 2 tohoto zákona.
1) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
1a) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
1b) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.
2) Například zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
3) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
3b) Například zákon č. 219/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
6) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9) Například zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.
10) Například zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 2 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
11a) § 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11b) § 83 až 85 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
11c) § 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
11d) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
11e) § 11 odst. 3, § 172 odst. 4 a § 227 trestního řádu.
11f) § 70 odst. 5 a 6 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
12) § 10 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
13) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
13a) Například zákon č. 218/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) Například zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
17) § 17 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb.
17a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
17b) Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.
18) Například § 22 a 23 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
20a) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
22) § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
23) Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.
24) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva.
26) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
27) Směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008.
28) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
29) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
30) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
31) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
32) Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.
33) Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů.
34) § 1045 odst. 1 občanského zákoníku.
35) Například Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 29/2000 Sb. m. s., Úmluva o kazetové munici, vyhlášená pod č. 18/2012 Sb. m. s., Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 96/1975 Sb., Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 14/2009 Sb. m. s., a Smlouva o nešíření jaderných zbraní, vyhlášená pod č. 61/1974 Sb.
36) § 36 zákona č. 61/1988 Sb.
Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění pozdějších předpisů.
37) Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
38) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů.
39) Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s..
40) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby.