187/2016 Sb. o dani z hazardních her

Schválený:
187/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. května 2016
o dani z hazardních her
Změna: 298/2016 Sb.
Změna: 80/2019 Sb.
Změna: 364/2019 Sb.
Změna: 283/2020 Sb.
Změna: 349/2023 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
DAŇ
 
§ 1
Poplatník daně
Poplatníkem daně z hazardních her je
a) držitel základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo
b) ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení.
 
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud
a) je k provozování této hry potřeba základní povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo
b) tato hra má být podle zákona upravujícího hazardní hry ohlášena.
(2) V případě sdílené loterie se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž přijímání vkladů ze sdílené herní jistiny a poskytování výher do sdílené herní jistiny.
(3) V případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti cizímu účastníkovi hazardní hry pro účastníka hazardní hry považuje rovněž provozování pro tohoto cizího účastníka hazardní hry.
 
§ 3
Základ daně
(1) Základ dílčí daně činí částka, o kterou úhrn přijatých vkladů přepočtených na české koruny převyšuje součet úhrnu vyplacených výher přepočtených na české koruny a úhrnu vrácených vkladů přepočtených na české koruny z
a) okamžité loterie
1. provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových okamžitých loterií,
2. jiné než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních okamžitých loterií,
b) jiné než okamžité loterie, u které nejkratší rozestup mezi slosováními stanovený v základním povolení činí nejvýše 15 minut,
1. provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových rychlých loterií,
2. jiné než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních rychlých loterií,
c) loterie jiné než podle písmene a) nebo b)
1. provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových běžných loterií,
2. jiné než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních běžných loterií,
d) kursové sázky s výjimkou živé kursové sázky
1. provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových běžných kursových sázek,
2. jiné než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních běžných kursových sázek,
e) živé kursové sázky
1. provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových živých kursových sázek,
2. jiné než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních živých kursových sázek,
f) totalizátorové hry
1. provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových totalizátorových her,
2. jiné než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních totalizátorových her,
g) binga
1. provozovaného dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových bing,
2. jiného než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních bing,
h) technické hry
1. provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových technických her,
2. jiné než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních technických her,
i) živé hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových živých her,
j) tomboly v případě základu dílčí daně z tombol a
k) turnaje malého rozsahu v případě základu dílčí daně z turnajů malého rozsahu.
(2) Základ dílčí daně z ostatních živých her činí součet těchto částek:
a) kladný rozdíl úhrnu hodnotových žetonů nakoupených účastníky hazardní hry a úhrnu hodnotových žetonů vyměněných účastníky hazardní hry vyjádřený v českých korunách; na vklad do živé hry neprovozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, který nebyl přijat v hodnotových žetonech ani hracích žetonech, a na předání hodnotových žetonů účastníkovi hazardní hry z jakéhokoliv důvodu, než je vyplacení výhry nebo vrácení vkladu, se pro účely určení základu dílčí daně z ostatních živých her hledí jako na nákup hodnotových žetonů odpovídající hodnoty,
b) částka, o kterou úhrn přijatých vkladů do turnaje přepočtených na české koruny převyšuje součet úhrnu vyplacených výher z turnaje přepočtených na české koruny a úhrnu vrácených vkladů do turnaje přepočtených na české koruny.
(3) Základ dílčí daně z hazardních her provozovaných bez potřebného základního povolení nebo ohlášení činí částka, o kterou úhrn přijatých vkladů přepočtených na české koruny převyšuje součet úhrnu vyplacených výher přepočtených na české koruny a úhrnu vrácených vkladů přepočtených na české koruny. Odstavce 1 a 2 se na takovou hazardní hru nepoužijí.
(4) Při určení základu dílčí daně podle odstavce 1 nebo 3 se nezohlední přijatý vklad, vyplacená výhra a vrácený vklad související s hrou hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti cizímu účastníkovi hazardní hry.
(5) Do základu dílčí daně podle odstavce 1 nebo 3 související s hrou hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti cizímu účastníkovi hazardní hry, se zahrne rozdíl
a) součinu
1. částky, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher, a
2. poměru úhrnu přijatých vkladů od účastníka hazardní hry a úhrnu všech přijatých vkladů a
b) úhrnu vkladů vrácených účastníkovi hazardní hry.
(6) Rozdíl podle odstavce 5 se do základu dílčí daně zahrnuje pouze do výše tohoto základu určeného podle odstavce 1 nebo 3.
(7) Souvisí-li přijatý vklad s více hazardními hrami, zohlední se pouze v základu dílčí daně z té z nich, pro kterou tento zákon stanoví nejvyšší sazbu daně.
(8) Z každého turnaje živé hry se při určení základu daně z hazardních her zohlední v součtu za všechna zdaňovací období pouze vyplacené výhry do výše 95 % přijatých vkladů do tohoto turnaje.
(9) Hodnota nepeněžních vkladů a výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.
(10) Pro účely základu daně z hazardních her se pro přepočet jiné měny, než je měna účetnictví, na měnu účetnictví použije způsob určení kurzu podle zákona upravujícího účetnictví.
(11) Pro účely základu daně z hazardních her se pro přepočet částky v měně účetnictví, která je jiná než česká koruna, na českou korunu použije centrálně stanovený kurz pro přepočet mezi měnou účetnictví a českou korunou stanovený provozovatelem pro daný kalendářní den. Nestanoví-li provozovatel takový centrálně stanovený kurz, použije se kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den předcházející tomuto kalendářnímu dni.
(12) Pokud je částka v měně jiné, než je měna účetnictví, a měna účetnictví je jiná, než česká koruna, přepočte se tato částka na českou korunu postupně podle odstavců 10 a 11.
 
§ 4
Sazba daně
Sazba jednotlivé dílčí daně z hazardních her je uvedena v příloze k tomuto zákonu.
 
§ 5
Výpočet daně
(1) Daň z hazardních her se vypočte jako součet dílčích daní.
(2) Dílčí daň se vypočte jako součin základu dílčí daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby pro tento základ dílčí daně.
(3) Pokud je součin dílčího základu daně z ostatních technických her zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby pro tento dílčí základ daně nižší než minimální dílčí daň z technických her, je dílčí daní z technických her minimální dílčí daň z technických her.
(4) Minimální dílčí daň z ostatních technických her činí součin
a) součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru a
b) částky 13 400 Kč.
 
§ 6
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím daně z hazardních her je kalendářní čtvrtletí.
 
§ 7
Rozpočtové určení daně
(1) Část celostátního hrubého výnosu daně z ostatních hazardních her ve výši dílčí daně z technických her je ze
a) 55 % příjmem státního rozpočtu a
b) 45 % příjmem rozpočtů obcí.
(2) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) plynoucího ve zdaňovacím období, činí součet
a) jedné poloviny poměru
1. součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období, k
2. celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období, a
b) jedné poloviny podílu obce na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle právních předpisů upravujících rozpočtové určení daní.
(3) Ministerstvo financí zveřejní podíl jednotlivých obcí vyjádřený v procentech podle odstavce 2 písm. a) na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději měsíc před začátkem zdaňovacího období.
(4) Část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši úhrnu dílčích daní z internetových her a dílčí daně z hazardních her provozovaných bez potřebného základního povolení nebo ohlášení je příjmem státního rozpočtu.
(5) Celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou částí celostátního hrubého výnosu podle odstavců 1 a 4 je ze
a) 35 % příjmem státního rozpočtu a
b) 65 % příjmem rozpočtů obcí.
(6) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her podle odstavce 5 písm. b), se určí obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle právních předpisů upravujících rozpočtové určení daní.
(7) Příslušenství daně z hazardních her sledující její osud je příjmem státního rozpočtu.
 
ČÁST DRUHÁ
SPRÁVA DANĚ
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
Daňové přiznání
Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z hazardních her elektronicky.
 
§ 10
Poslední známá daň
Poslední známou daní se pro účely daně z hazardních her rozumí daň ve výši odpovídající součtu
a) daně vyměřené na základě podaného nebo nepodaného daňového přiznání,
b) případného rozdílu doměřeného na základě dodatečného daňového přiznání a
c) případného rozdílu pravomocně doměřeného z moci úřední.
 
§ 11
Samovyměření a samodoměření daně
(1) Daň tvrzená poplatníkem v daňovém přiznání se považuje za vyměřenou dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, a to ve výši v něm tvrzené.
(2) V případě, že poplatník nepodá daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě, považuje se daň za tvrzenou ve výši 0 Kč; pokuta za opožděné tvrzení daně se neuplatní.
(3) Daň tvrzená poplatníkem v dodatečném daňovém přiznání se považuje za doměřenou dnem podání dodatečného daňového přiznání, a to ve výši tvrzeného rozdílu oproti poslední známé dani; to neplatí, je-li dodatečné daňové přiznání podáno v průběhu doměřovacího řízení zahájeného z moci úřední.
(4) V dodatečném daňovém přiznání se neuvádí den zjištění rozdílu oproti poslední známé dani.
(5) Daň vyměřenou podle odstavce 1 nebo doměřený rozdíl podle odstavce 3 správce daně předepíše do evidence daní.
 
§ 12
Zvláštní ustanovení o doměření daně z moci úřední
K doměření daně z moci úřední může dojít také, pokud správce daně zjistí na základě postupu k odstranění pochybností, že poslední známá daň není ve správné výši.
 
§ 13
Vztah k prekluzivním lhůtám
(1) Dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, není přípustné podat po uplynutí 9 let od počátku běhu lhůty pro stanovení daně.
(2) U nedoplatku z částky daně, která má být uhrazena na základě dodatečného daňového přiznání, začne lhůta pro placení daně běžet dnem doměření daně na základě tohoto dodatečného daňového přiznání.
 
§ 14
Převod výnosu daně
Pro účely převodu podílu na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z ostatních technických her určeného obcím se za rozpočtový rok považuje zdaňovací období.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 15
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení § 8 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
 
Příloha
Sazby dílčích daní z hazardních her
I-----I----------------I---------------------I--------------I----------------I
I ř. I Druh hazardní I   Upřesnění   I  Forma   I   Sazba   I
I   I    hry   I           I provozování I  jednotlivé  I
I   I        I           I hazardní hry I  dílčí daně  I
I-----I----------------I---------------------I--------------I----------------I
I 1. I Loterie    I Okamžité loterie  I Internetové I   35 %   I
I-----I        I           I--------------I----------------I
I 2. I        I           I Ostatní   I   35 %   I
I-----I        I---------------------I--------------I----------------I
I 3. I        I Rychlé loterie   I Internetové I   35 %   I
I-----I        I           I--------------I----------------I
I 4. I        I           I Ostatní   I   35 %   I
I-----I        I---------------------I--------------I----------------I
I 5. I        I Běžné loterie    I Internetové I   35 %   I
I-----I        I           I--------------I----------------I
I 6. I        I           I Ostatní   I   35 %   I
I-----I----------------I---------------------I--------------I----------------I
I 7. I Kursové sázky I Běžné kursové sázky I Internetové I   30 %   I
I-----I        I           I--------------I----------------I
I 8. I        I           I Ostatní   I   30 %   I
I-----I        I---------------------I--------------I----------------I
I 9. I        I Živé kursové sázky I Internetové I   30 %   I
I-----I        I---------------------I--------------I----------------I
I 10. I        I           I Ostatní   I   30 %   I
I-----I----------------I---------------------I--------------I----------------I
I 11. I Totalizátorové I           I Internetové I   30 %   I
I-----I hry      I           I--------------I----------------I
I 12. I        I           I Ostatní   I   30 %   I
I-----I----------------I---------------------I--------------I----------------I
I 13. I Binga     I           I Internetové I   30 %   I
I-----I        I           I--------------I----------------I
I 14. I        I           I Ostatní   I   30 %   I
I-----I----------------I---------------------I--------------I----------------I
I 15. I Technické hry I           I Internetové I   35 %   I
I-----I        I           I--------------I----------------I
I 16. I        I           I Ostatní   I   35 %   I
I-----I----------------I---------------------I--------------I----------------I
I 17. I Živé hry    I           I Internetové I   30 %   I
I-----I        I           I--------------I----------------I
I 18. I        I           I Ostatní   I   30 %   I
I-----I----------------I---------------------I--------------I----------------I
I 19. I Tomboly    I           I       I   30 %   I
I-----I----------------I---------------------I--------------I----------------I
I 20. I Turnaje malého I           I       I   30 %   I
I   I rozsahu    I           I       I        I
I-----I----------------I---------------------I--------------I----------------I
I 21. I Hazardní hry  I           I       I   35 %   I
I   I provozované  I           I       I        I
I   I bez potřebného I           I       I        I
I   I základního   I           I       I        I
I   I povolení nebo I           I       I        I
I   I ohlášení    I           I       I        I
I-----I----------------I---------------------I--------------I----------------I
Vybraná ustanovení novel
Čl.IV zákona č. 80/2019 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně z hazardních her, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, za zdaňovací období započaté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 187/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. V případě vkladu přijatého přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se při jeho vrácení použije § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 187/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou vkladu přijatého v době od 1. ledna 2017 do dne bezprostředně předcházejícího nabytí účinnosti tohoto zákona a vráceného ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, při jehož vrácení se použije § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 187/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. V případě turnaje živé hry, do něhož byly přijaty všechny vklady nebo z něhož byla vyplacena alespoň jedna výhra přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se § 3 odst. 3 zákona č. 187/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.
Čl.XII zákona č. 364/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z hazardních her za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 187/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.XCVI zákona č. 349/2023 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z hazardních her za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 187/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Související dokumenty

Související články

Dlouhodobé ošetřovné, 2. část