Regál jako základ regálového skladování

Vydáno: 22 minut čtení

Jednotná a jednoznačná specifikace jakékoli reality tvoří základní předpoklad komunikační shody o předmětné realitě.

Úvodní zamyšlení

V rámci přípravy tohoto článku si autor vybavil několik událostí z doby své aktivní služby, týkajících se regálů, které je účelné představit a blíže komentovat. Vesměs se jednalo o značení regálů, dodejme, ve zjednodušené formě nosností. O účelnosti takovéhoto označení jistě není třeba diskutovat. Z bezpečnostních předpisů, v minulosti formulujících tento požadavek, lze uvést původní znění vyhlášky č. 48/1982 Sb. (1). Rovněž původní, dnes již zrušená ČSN 26 9030 (2), jakož i její rovněž již zrušená revize (3) požadovaly, ale i současné znění této normy (4) stále požaduje, opět ve zjednodušené formě, značení regálů nosností.

Poznámka:

Ze stávajících bezpečnostních předpisů, požadujících značení regálů (a to nejen nosností), lze uvést současnou evropskou normu EN 15635:2008; její českou verzi – viz (5). Soustavě evropských norem pro regály a skladovací systémy, respektive jejich českým verzí, bude věnována pozornost v navazujícím článku.

V praxi ale docházelo i k případům, kdy ve vazbě na výše citované bezpečnostní předpisy, bylo požadováno označení nosnosti také u police, resp. jenom u jedné police. Zejména v takovýchto případech bývalo v rámci odvolacího řízení diskutováno o účelnosti požadovaného označení. Naznačeným námitkám bylo vesměs nutno vyhovět, neboť polici nelze považovat za regál - viz dále.

Požadavek na označení police (často dokonce jenom poličky) nosností, kupř. v lékárně, na které jsou umístěny vzorky léků, lze dokonce chápat jako neodbornou byrokratickou extravaganci. Oproti tomu označení nosností, kupř. do zdi ukotvené „police pro těžké materiály“ může mít svoje opodstatnění.

Nevnímání rozdílu mezi policí a regálem, jak autor zjistil při studiu uvedeného problému, může souviset i s Wikipedií, kde pod heslem „Regál (police)“ je uvedena následující nepravdivá informace (6): „Regál je police nebo soustava polic.“

Poznámka:

Na Wikipedii je regál dále uveden ve významu:

  • Regál (právo) – výsadní či monopolní právo panovníka udělovat další práva - regály, regálie, např. regál pozemkový, tržní, mincovní, horní apod.
  • Regál (hudební nástroj)
  • Regál (varhaní rejstřík).

Dosud uvedený pojem Regál (police) je nutno opravit a pozměnit – kupř. jako Regál (technické zařízení).

K nejasnostem ve vnímání rozdílu mezi policí a regálem mohou v současnosti napomáhat i nepřesné a nekvalitní překlady některých nadnárodních norem. V české verzi (přesněji řečeno v českém překladu) evropské normy EN 15878:2010 (7) je článek 5.3.1 chybně - „tvrdě“ přeložen jako police. Přitom výše popsaná závada je zřejmá již při základním zamyšlení nad textovým významem následujícího článku 5.3.1.1.

Poznámka:

V navazujícím příspěvku, který bude přednostně věnován soustavě evropských norem regálů a regálových (skladovacích) systémů, bude věnována pozornost rovněž chybám a nepřesnostem v jejich české verzi.

Tak byla opět potvrzena v mottu uvedená zásada, že „jednotná a jednoznačná specifikace jakékoli reality tv

Související dokumenty

Související články

Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Tvorba stabilních stohů jako rozhodující faktor bezpečnosti stohového skladování, 2. část
Bezpečnost regálového skladování
Posouzení stability stohu v rámci stohového skladování a výpočet stability
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Tvorba stabilních stohů jako rozhodující faktor bezpečnosti stohového skladování, 2. část
Skladování a stohové skladování na staveništích
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení pomocí magnetických zařízení
Profesionální onemocnění hlášená v ČR v roce 2018
Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Úrazy lidské kůže vyvolané účinky tepelné energie
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Bezpečnost regálového skladování
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků
Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Syndrom karpálního tunelu z přetěžování a vibrací jako nejčastější nemoc z povolání
Manipulace s pacienty - prevence muskuloskeletárních poruch
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků

Související otázky a odpovědi

Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Šetření nemocí z povolání
Práce ve výškách
Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz

Související předpisy

48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
96/1964 Sb. o technické normalizaci
142/1991 Sb. o československých technických normách
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí