Praktické provádění vstupního a periodického školení

Zajistit školení, ověřovat znalosti, vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování je povinností každého zaměstnavatele.

Obsah a četnost školení

Informace o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení určí zaměstnavatel. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. Lhůty opakovaného školení stanovuje zaměstnavatel na základě zhodnocení rizik souvisejících s výkonem práce a přijatých opatření na ochranu před jejich působením, pokud nejsou určeny jiné (např. pro svářeče, obsluhu plynových zařízení apod.). Školení musí být provedeno v jazyce, který nastupující zaměstnanec dokonale ovládá. Odborný překlad všech školicích textů zajistí zaměstnavatel.

Pracovní úrazy v České republice v roce 2010

V roce 2010 bylo v ČR statisticky vykázáno 121 smrtelných pracovních úrazů, 50 047 pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny. Bez následné pracovní neschopnosti bylo vykázáno celkem 25 192 pracovních úrazů.

UPOZORNĚNÍ

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Vstupní školení

Vstupní instruktáž
Povinnosti zaměstnavatele plynoucí ze zákoníku práce (§ 101 až 105)

 • vytvářet bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky,
 • vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance; provádět opatření k odstranění těchto rizik a k ochraně zaměstnanců,
 • provozovat stroje, zařízení a technologie odpovídající současným požadavkům na zajištění BOZP,
 • zřizovat potřebná ochranná zařízení, již instalovaná udržovat v účinném stavu, resp. zlepšovat jejich účinnost,
 • seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy BOZP, pravidelně ověřovat znalosti těchto předpisů a vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,
 • poskytovat zaměstnancům k bezplatnému užívání potřebné osobní ochranné pracovní prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,
 • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
 • bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Povinnosti zaměstnanců plynoucí ze zákoníku práce (§ 106, 301, 302)

 • dodržovat povinnosti plynoucí z pracovního poměru,
 • dodržovat právní a ostatní předpisy BOZP vztahující se k výkonu práce, se kterými byli řádně seznámeni,
 • zaměstnanci zařazení do vedoucích funkcí mají stejně jako jejich zaměstnavatelé povinnost vytvářet podmínky a zajišťovat plnění požadavků právních a jiných předpisů k BOZP,
 • dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví,
 • dbát podle svých možností o bezpečnost a zdraví dalších osob,
 • dodržovat stanovené pracovní a technologické postupy, s nimiž byli řádně seznámeni,
 • používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení,
 • oznamovat nadřízenému nedostatky a závady BOZP a podílet se na jejich odstraňování,
 • na pracovišti nepožívat alkoholické nápoje, případně jiné návykové látky, pod jejich vlivem nenastupovat do práce, dodržovat zákaz kouření na pracovišti,
 • účastnit se školení BOZP,
 • podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám, jestliže souvisí s pracovním zařazením,
 • podrobit se vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 • účastnit se školení zaměřených na BOZP.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání [§ 105, § 106 odst. 4 písm. f), h), § 322 odst. 1 písm. c), d) ZP, § 9 odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů]

 • co je pracovní úraz nebo nemoc z povolání,
 • povinnost ihned nahlásit každý pracovní úraz nadřízenému,
 • kdo nese odpovědnost za pracovní úraz případně nemoc z povolání,
 • za jakých podmínek je možné se zprostit odpovědnosti za pracovní úraz,
 • rozsah odškodnění,
 • účast odborových organizací.

Instruktáž na pracovišti
Pracoviště a pracovní místo (§ 2, § 7 odst. 1, 2 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)

 • řešení pracovního místa,
 • přístupové a únikové komunikace,
 • umístění vypínačů přívodu elektrické energie, případně uzávěrů zpracovávaných látek, plynů apod.,
 • význam zvukových a světelných signálů využívaných v provozu pro signalizaci nebezpečných stavů zařízení,
 • místo první pomoci, umístění lékárničky,
 • důležitá telefonní čísla, případně osoby, na které je třeba se v případě zjištění závad nebo nebezpečných situací obrátit.

Pracovní a technologické postupy, obsluha konkrétního stroje nebo zařízení (§ 104 ZP, § 4 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 378/2001 Sb.)

 • zaměstnance je třeba seznámit s pracovními a technologickými postupy a požadavky na zajištění BOZP s přihlédnutím k charakteru stroje nebo zařízení, zpracovávanému materiálu apod., s předepsanými osobními ochrannými prostředky a jejich používáním samostatně pro každý stroj nebo zařízení, který bude obsluhovat,
 • zakázat nedovolené a nebezpečné pracovní postupy.

Zvláštní odborná způsobilost (§ 11 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 • k obsluze některých zařízení je požadována zvláštní odborná způsobilost.

Se zřetelem na četnost a závažnost rizik je nutné, aby samostatnou částí školení byly také

Zásady bezpečné obsluhy elektrických zařízení, zejména:

 • obsluha elektrických spotřebičů,
 • vymezení povolených prací s elektrickými zařízeními osobám bez příslušné elektrotechnické kvalifikace,
 • zákaz manipulace s elektrickými zařízeními, další zásady BOZP dle převažujících prací.

Druhy školení

Z právního hlediska je pro každého zaměstnavatele důležité, aby o všech zásadních krocích, mezi které patří i školení zaměstnanců v oblasti BOZP, vedl dokumentaci. Záznam o školení BOZP slouží jako doklad o tom, zda a v jakém rozsahu bylo školení BOZP provedeno, pro případ, že dojde k pracovnímu úrazu, současně také slouží i jako doklad pro kontrolní činnost orgánů inspekce práce.

Školení BOZP je možné podle charakteru rozdělit na:

 • vstupní školení,
 • periodické školení,
 • speciální školení.
 • Vstupní školení BOZP při nástupu do zaměstnání seznamuje zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí zaměstnanec při práci dodržovat. Vstupní a periodické školení BOZP se provádí u všech zaměstnanců.
 • Periodické školení BOZP se provádí k ověřování znalostí a obsahuje nové poznatky BOZP. Školení se provádí také tehdy, dojde-li ke změně pracovních podmínek, zákonů, vyhlášek, norem apod.
 • Speciální školení BOZP se provádí pro určité profese, jako jsou např. revizní technici el. zařízení, obsluha kotelen, jeřábníci, řidiči, výškoví specialisté apod.

O provedeném školení BOZP je třeba vést zápis, který má obsahovat:

 • místo konání školení,
 • datum školení,
 • osnovu,
 • časový rozsah,
 • podpis s ověřením znalostí proškoleného zaměstnance a podpis školitele.

Náklady spojené se zajištěním školení BOZP nese zaměstnavatel. U speciálních školení, případně získání příslušných oprávnění k obsluze zařízení nebo technologií náklady nese zaměstnavatel pouze za předpokladu, že získanou kvalifikaci svých zaměstnanců využívá.

Požadavky mezinárodních právních norem

Pro informaci zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci provádí práce v zemích Evropské unie, je připojeno znění čl. 12 odst. 1 směrnice Rady č. 89/391/EHS o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci:

„Zaměstnavatel musí zajistit, aby se každému zaměstnanci dostalo dostatečného školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, zejména formou informací a pokynů, které jsou výslovně určeny pro jeho pracoviště nebo profesi při:

 • jeho přijetí,
 • přeložení nebo změně profese,
 • zavedení nového pracovního prostředku nebo při změně pracovního prostředku,
 • zavedení nové technologie.

Toto školení musí být:

 • přizpůsobeno výskytu nových rizik nebo změně rizik,
 • v případě nutnosti pravidelně opakováno.“

Klíčová slova

Související články