Pracovněprávní aktuality

Vydáno: 8 minut čtení

(Sledované období: 11. 1. 2024 – 2. 2. 2024)

 

Pracovněprávní aktuality
JUDr.
Nataša
Randlová
Ph.D.
Mgr.
Jakub
Lejsek
Vyhlášené předpisy
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 11/2024 Sb. dne 24. 1. 2024
Předpis zrušuje vybraná ustanovení novelizované vyhlášky týkající se povinnosti uvádět mezi náležitostmi

Související dokumenty

Související články

Střet svobody vyznání s neutrálními pravidly u zaměstnavatele v souvislosti s diskriminací v pracovněprávních vztazích
Kvalifikační dohoda
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Nepřípustný souběh ve zdravotním pojištění
Řešení úrazů vzniklých při home office
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Jak pomoci zaměstnancům předejít vyhoření
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Porušování etického kodexu
Dezinfekční sprej pro pracovní obuv jako daňově uznatelný náklad
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Insolvence
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Zaměstnanci nerezidenta
Sleva na děti - potvrzení druhého z poplatníků
Lékařská periodická prohlídka
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Pronájem služebního bytu zaměstnanci
Krácení dovolené
Dohoda o provedení práce - obsahové náležitosti
Vyúčtování daně při ukončení registrace
Příjmy ze zaměstnání v Německu
Roční zúčtování - souběh zaměstnání
Přeplacené odstupné (navazující otázka na DAUCID: 24436)
Roční zúčtování daně - nepodepsané prohlášení
Bezúročná zápůjčka zaměstnanci a vliv na zaměstnavatele
Teambuilding

Související předpisy

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
108/2006 Sb. o sociálních službách
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
234/2014 Sb. o státní službě
11/2024 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů