Kvalifikační dohoda

Vydáno: 18 minut čtení

V poslední době zaměstnavatelé musí stále častěji bojovat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Je tak pro ně mnohdy jednodušší a časově méně náročné na novou pozici „použít“ současného zaměstnance a zajistit mu pro to potřebné prohloubení nebo zvýšení jeho současné kvalifikace, a to například formou různých školení nebo studia. Veškeré náklady na tuto novou kvalifikaci uhradí obvykle zaměstnavatel, a tak je zcela přirozené, že si zaměstnavatelé tuto svou investici chtějí ohlídat. Za tímto účelem jsou často uzavírány tzv. kvalifikační dohody, které mají jako hlavní účel zajistit, aby si zaměstnanec zvýšil nebo prohloubil svou kvalifikaci a následně u zaměstnavatele setrval minimálně po sjednanou dobu. V opačném případě mu totiž může hrozit povinnost uhrazení nákladů vynaložených zaměstnavatelem na jeho kvalifikaci.

Kvalifikační dohoda představuje především závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení nebo prohloubení kvalifikace a na druhé straně závazek zaměstnance v zaměstnání po určitou dobu po získání kvalifikace setrvat nebo uhradit zaměstnavateli náklady, které zaměstnavatel na zvýšení nebo prohloubení kvalifikace vynaložil. Smyslem kvalifikační dohody tak z pohledu zaměstnavatele je především ochrana investice, kterou vynaložil na rozvoj zaměstnance. Pro zaměstnance může kvalifikační dohoda mít výhodu v tom, že si se zaměstnavatelem domluví podmínky k zajištění svého rozvoje a potenciálně také kvalifikovanější a zpravidla lépe placenou práci. Bude mít také dopředu stanoveno, kolik ho případný dřívější odchod bude stát.

V našem článku podrobněji rozebereme situace, za kterých může být kvalifikační dohoda uzavřena, popíšeme, jaké má zákonné náležitosti a formu, co by měla obsahovat nad rámec zákona a jaké z dohody plynou práva a povinnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměříme se i na některé problematické situace, ke kterým v praxi také dochází (jako je uzavření kvalifikační dohody na delší období, než je trvání pracovního poměru) a jaké z toho plynou důsledky pro obě strany.

Prohlubování a zvýšení kvalifikace

Kvalifikační dohodu je dle zákoníku práce možné uzavřít pouze pro prohlubování nebo pro zvýšení kvalifikace. Jedná se o dvě odlišné situace, se kterými zákoník práce spojuje odlišná práva a povinnosti, a to nejen v rámci kvalifikační dohody. Kvalifikační dohodu nelze uzavřít na pouhé zaškolení či zaučení zaměstnance, které je zákonnou povinností zaměstnavatele, pokud je nezbytné pro výkon sjednaného druhu práce pří nástupu nebo přechodu na nové pracoviště. Zaškolení a zaučení se považuje za výkon práce.

Prohlubováním kvalifikace se rozumí (pouhé) doplnění, udržení či obnovení již existující kvalifikace zaměstnance. Ten tak nezískává novou kvalifikaci, nezmění se její podstata, pouze si prostřednictvím absolvování teoretických nebo praktických školení či jinou formou pr

Související dokumenty

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
Personální organizace a její rozvoj
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání
Proč a jak koučovat sebe sama
Life management
Vzdělávání zaměstnanců
Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků
Zásady efektivního vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích
Jak rozvíjet měkké dovednosti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců
Osobní efektivita: proč je důležitá a jak ji rozvíjet
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Mentální zdraví zaměstnanců
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Odměňování zaměstnanců
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody

Související otázky a odpovědi

Kvalifikační dohoda
Rekvalifikace u zaměstnavatele
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Stravenky nad limit 70% horního limitu stravného - nedaňové výdaje zaměstnavatele
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Odměna za práci
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Odměny pro členy výboru po skončení volebního období
Kompenzace sick days
Nepeněžní poukázka při životním výročí od1. 1. 2024 pro volnočasové aktivity - osvobození od daně z příjmů
Úrazové pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy