11/2024 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
11/2024 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. ledna 2024,
kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95 odst. 1 k provedení § 52 písm. a), c) a d) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. a vyhlášky č. 452/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 14a odst. 1 písm. a) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
2. V § 15a se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
3. V § 15a odst. 1 písm. b) se slova „uvedený v přihlášce ke studiu“ zrušují.
4. V § 17 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
5. V § 17a písm. a) se číslo „17“ nahrazuje číslem „16“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2024.
Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality