Svět práce a lidský kapitál

Vydáno: 29 minut čtení

Nejdůležitějším zdrojem v jakékoli ekonomice nebo organizaci je její lidský kapitál, který zahrnuje kolektivní znalosti, vlastnosti, dovednosti, zkušenosti a zdraví pracovní síly. Lidský kapitál představuje pro průměrného jednotlivce dvě třetiny bohatství, přičemž pracovní zkušenosti tvoří téměř polovinu této hodnoty. Další oblastí, která je úzce spojena s člověkem v pracovním procesu, je selhání lidského faktoru, které je často považováno za příčinu vzniku úrazů a havárií. Je toto selhání spíše důsledkem než příčinou a jejich původ není ani tak v lidské povaze, jako spíše v systémových faktorech? Podívejme se na dva pohledy lidského selhání, které je možné v současnosti uplatnit při hledání kořenové/skutečné příčiny vzniku úrazů a nehod. [1]

Svět práce a lidský kapitál
Ing.
Jiří
Vala
Ph.D.
1. Současné trendy v oblasti lidského kapitálu
Organizace nemohou v současném flexibilním světě práce přežít, aniž by se zavázaly chránit bezpečnost, zdraví a pohodu svého nejdůležitějšího zdroje, kterým je jejich zaměstnanec. Organizace musí vytvářet pracovní podmínky a pracovní prostředí pro podporu slušné práce pro jejich zaměstnance (jejich lidský
kapitál
), což je základem firemní výkonnosti a udržitelnosti. Svět práce se dynamicky mění, a mění se i trendy v oblasti lidského kapitálu.
A jaké jsou tedy současné trendy v oblasti lidského kapitálu? Na co se máme připravit?
Touto problematikou se zabýval průzkum společnosti Deloitte, „Globální trendy v oblasti lidského kapitálu 2023“. Tohoto průzkumu se zúčastnilo více než 10 000 respondentů ze 107 zemí světa. Z České republiky a Slovenska svůj názor poskytlo přes 200 společností.
71 % názorů poskytli zaměstnanci zastávající pozici manažera a členové top managementu či představenstva firmy. Více než 38 % dotazovaných firem působí na globální úrovni a více než čtvrtina operuje ve spotřebitelském průmyslu. Až 45 % respondentů pracuje ve firmách s počtem zaměstnanců mezi 101 až 1000.
Konec definování pracovních pozic
Organizace jsou většinou postavené na principu předem definovaných rolí, pozic a profesí s jasně stanoveným popisem práce. Z průzkumu však vyplývá, že pouze 19 % světových lídrů a 23 % zaměstnanců se domnívá, že tento popis skutečně vystihuje povahu dané práce. Až 81 % lídrů navíc tvrdí, že kvůli vysoké potřebě agility zaměstnanci již nyní vykonávají práci mimo svou definovanou pozici. Na základě těchto dat je možné interpretovat, že koncept pozic přestává naplňovat potřeby dnešního dynamického světa.
85 % respondentů rovněž uvedlo, že jejich organizace má přehled o dovednostech a schopnostech svých zaměstnanců, zároveň ale pouze 46,8 % z nich tvrdí, že jejich organizace je schopna tyto dovednosti efektivně přidělit k požadované pozici a úkolům. Z toho plyne, že organizace nedostatečně využívají potenciál svých zaměstnanců.
Důležité: Organizace a jejich lídři by se měli více zaměřit na řízení dovedností a kompetencí svých lidí.
Čeští a slovenští respondenti průzkumu věří, že pokud by jejich organizace začaly efektivněji pracovat s dovednostmi svých zaměstnanců, organizace by dosáhly lepších finančních výsledků a zaměstnanci by byli spokojenější.
Technologie jako katalyzátor lidské výkonnosti
Vztah mezi lidmi a „inteligentními technologiemi“ se v průběhu času měnil. Ještě před pár lety byly vnímány nové technologie jako nástroj k nahrazení lidské práce. To se však změnilo zejména během pandemie, kdy se technologie staly klíčovou součástí týmu a prostředkem k dosahování kvalitnějších výstupů.
Důležité: 50 % respondentů se domnívá, že v horizontu 2 až 4 let budou firmy využívat technologie především k vytvoření nových příležitostí pro rozvoj „soft skills“ (například kreativity a empatie) u svých zaměstnanců.
Pracoviště bez hranic a nové modely spolupráce
Téměř dvě třetiny respondentů připustilo, že by zvažovalo odchod ze zaměstnání, pokud by po nich jejich současný zaměstnavatel požadoval návrat do kanceláře.
Pouze 1,5 % českých a slovenských společností v této souvislosti uvedlo, že se za poslední roky jejich přístup k pracovišti nezměnil a ani v budoucnosti nezmění. Z toho vyplývá, že si organizace uvědomují nutnost reagovat na probíhající změny ve světě práce.
Rostoucí vliv zaměstnanců a jejich zapojení do rozhodování
Tradiční způsob přemýšlení o moci a pravomocích se postupně stává pro řadu organizací minulostí. Organizace si uvědomují, že moc a rozhodování by se neměly soustředit pouze v rukách managementu, nýbrž je možné je rozprostřít napříč celou organizační strukturou.
Důležité: Zaměstnanci v českých a slovenských firmách se v současné době zapojují primárně do vyjednávání o lokalitě, ze které budou pracovat, o odměně, která jim za práci náleží, o způsobu profesního rozvoje a o pracovní do

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce při provozu motorových dopravních prostředků
Systémy založené na umělé inteligenci a BOZP
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství
Údržba je vysoce rizikovou činností
Poznámka ke školním úrazům
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Zaměstnanec u lékaře
Práce ve ztíženém prostředí
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Délka pracovní doby
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Umístění požární značky
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce