114/2011 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Schválený:
114/2011 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. dubna 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, zní:
 
„Příloha k nařízení vlády č. 290/1995 Sb.
SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ
Kapitola I
Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
 
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Položka  Nemoc z povolání                   Podmínky vzniku nemoci z povolání
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 1.    Nemoc z olova nebo jeho sloučenin           K položkám č. 1 až 58:
 2.    Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin
 3.    Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin          Nemoci vznikají při plnění pracovních
 4.    Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin         a služebních úkolů nebo v přímé                  
 5.    Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin          souvislosti s ním (dále jen "při práci"), 
 6.    Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin          při němž je prokázána taková expozice 
 7.    Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin          chemickým látkám, jejich sloučeninám 
 8.    Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin          a směsím látek, která je podle současných             
 9.    Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin           lékařských poznatků příčinou nemoci. 
10.    Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin       
11.    Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin        
12.    Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin
13.    Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin
14.    Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin
15.    Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin
16.    Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin
17.    Nemoc z oxidu uhelnatého
18.    Nemoc z oxidů dusíku
19.    Nemoc z oxidů síry
20.    Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů
21.    Nemoc z izokyanátů
22.    Nemoc z fosgénu
23.    Nemoc z boranů
24.    Nemoc ze sirouhlíku
25.    Nemoc ze sirovodíku a sulfidů
26.    Nemoc z amoniaku
27.    Nemoc z halogenovaných uhlovodíků
28.    Nemoc z alifatických nebo alicyklických
     uhlovodíků
29.    Nemoc z alkoholů
30.    Nemoc z glykolů
31.    Nemoc z éterů a ketonů
32.    Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů
33.    Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů
34.    Nemoc z alifatických nitroderivátů
35.    Nemoc z benzenu
36.    Nemoc z homologů benzenu
37.    Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů
38.    Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu
39.    Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich
     halogenových derivátů
40.    Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin
41.    Nemoc z polychlorovaných bifenylů,
     dibenzodioxinů a dibenzofuranů
42.    Nemoc z polycyklických kondenzovaných
     uhlovodíků
43.    Nemoc ze syntetických pyretroidů
44.    Nemoc z dipyridilů
45.    Nemoc z karbamátů
46.    Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny
47.    Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin
48.    Nemoc z barya nebo jeho sloučenin
49.    Nemoc ze sloučenin cínu
50.    Nemoc ze sloučenin selenu a teluru
51.    Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin
52.    Nemoc z esterů kyseliny dusičné
53.    Nemoc z anorganických kyselin
54.    Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů
55.    Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů
     (bischlormetyleter)
56.    Nemoc z organických kyselin
57.    Nemoc z louhů
58.    Nemoc z dalších látek nebo směsí látek
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Kapitola II
Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
 
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Položka  Nemoc z povolání                   Podmínky vzniku nemoci z povolání
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 1.    Nemoc způsobená ionizujícím zářením         Nemoc vzniká při práci, u níž
                                je prokázána taková expozice
                                ionizujícímu záření, která je
                                podle současných lékařských
                                poznatků příčinou nemoci.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 2.    Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením      Nemoc vzniká při práci, u níž
                                je prokázána taková expozice
                                elektromagnetickému záření,
                                která je podle současných
                                lékařských poznatků příčinou
                                nemoci.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 3.    Zákal čočky způsobený tepelným zářením        Nemoc vzniká při práci, u níž
                                je prokázána taková expozice
                                tepelnému záření, která je
                                podle současných lékařských
                                poznatků příčinou nemoci.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------

 4.    Percepční kochleární vada sluchu způsobená      Nemoc vzniká při práci, u níž je 
      hlukem.                       prokázána nadměrná expozice
                                hluku. Za nadměrnou se zpravidla
      U osob do dosažení 30 let věku při celkové ztrátě  pokládá taková expozice, při které
      sluchu dosahující hranici 40 % dle Fowlera.     ekvivalentní hladina hluku
                                po běžnou dobu trvání směny
      U osob starších 30 let věku se hranice zvyšuje o 1 % překračuje 85 dB (A) nebo
      za každé 2 roky věku. U osob starších 50 let věku  špičková hladina frekvenčně
      celková ztráta sluchu dosahující hranici       neváženého akustického tlaku
      50 % dle Fowlera.                  překračuje 200 Pa [140 dB (A)].
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 5.    Nemoc způsobená přetlakem nebo podtlakem       Nemoc vzniká při práci v přetlaku
      okolního prostředí                  okolního prostředí nebo 
                                v podtlakových komorách.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 6.    Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou       K položkám č. 6 až 8:
      při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
                                Nemoci vznikají při práci
      Objektivně prokázaný Raynaudův syndrom        s pneumatickým nářadím ručně
      nejméně čtyř článků prstů rukou v chladu,      ovládaným nebo při práci
      ověřený plethysmografickým vyšetřením.        s vibrujícími nástroji s takovými 
                                hodnotami zrychlení vibrací, 
                                které jsou podle současných
                                lékařských poznatků příčinou
                                nemoci.

 7.    Nemoci periferních nervů horních končetin    
      charakteru ischemických nebo úžinových     
      neuropatií při práci s vibrujícími nástroji   
      a zařízeními.

      Ischemické poškození středového nervu, loketního 
      nervu nebo obou nervů, s klinickými příznaky 
      a s patologickým EMG nálezem, odpovídajícími 
      nejméně středně těžké poruše. 
      Poškození nervů horních končetin charakteru 
      úžinového syndromu s klinickými příznaky 
      a s patologickým EMG nálezem, odpovídajícími
      nejméně středně těžké poruše.

 8.    Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí
      nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji
      a zařízeními.
    
      Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních
      kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních,
      zápěstních nebo loketních, spojené se
      závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému
      omezení pracovní schopnosti.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 9.    Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů    K položkám č. 9 a 10:
      svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého
      nadměrného jednostranného přetěžování.      Nemoci vznikají při práci,
                              při které jsou příslušné struktury
      Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené  přetěžovány natolik, že přetěžování 
      vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému     je podle současných lékařských 
      omezení pracovní schopnosti.           poznatků příčinou nemoci.

10.    Nemoci periferních nervů končetin charakteru  
      úžinového syndromu z dlouhodobého        
      nadměrného jednostranného přetěžování 
      s klinickými příznaky
      a s patologickým nálezem v EMG vyšetření,
      odpovídajícími nejméně středně těžké poruše
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
11.    Nemoci tíhových váčků z tlaku          Nemoci vznikají při práci 
                              vykonávané v takové 
                              poloze, při které dochází
                              po převážnou část směny
                              k tlaku na postiženou oblast.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
12.    Poškození menisku kolenního kloubu        Nemoc vzniká při práci
                              vykonávané po převažující 
                              část směny v poloze v kleče 
                              nebo v podřepu.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Kapitola III
Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice
 
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Položka  Nemoc z povolání                   Podmínky vzniku nemoci z povolání
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 1.    Silikóza, nebo pneumokonióza uhlokopů:        Nemoci vznikají při práci,
      a) s typickými rtg znaky prašných změn        u níž je prokázána taková
      od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše     expozice prachu s obsahem
      a všechny formy komplikované             volného krystalického oxidu
      pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace       křemičitého, která je podle
      Mezinárodní organizace práce,            současných lékařských poznatků
      b) s aktivní tuberkulózou příčinou nemoci.
      (mykobakteriózou), rtg 
      p 1/1, q 1/1, r 1/1 a výše
      dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,            
      c) od četnosti znaků p 2/2, q 1/1, r 1/1 při splnění K položce č. 1 písm. c)
      kritérií pro dynamiku onemocnění.          Nemoci vznikají u osob do dosažení 40 let
                                věku, pracujících na pracovištích, 
                                na kterých jsou prokazatelně překračovány 
                                přípustné expoziční limity pro daný typ 
                                fibrogenního prachu, přitom expozice
                                fibrogennímu prachu nepřesáhla 
                                15 let (3000 směn).
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 2.    Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice       Nemoci vznikají při práci, u níž je
      nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu:      prokázána taková expozice azbestu,
      a) azbestóza, rtg znaky prašných změn        která je podle současných lékařských
      od četnosti znaků s 2/2, t 2/2, u 2/2 a výše dle   poznatků příčinou nemoci.
      klasifikace Mezinárodní organizace práce,                
      b) hyalinóza pohrudnice s ventilační
      poruchou restrikčního typu,
      c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice,
      d) rakovina plic nebo rakovina hrtanu ve spojení 
      s azbestózou od četnosti znaků s 1/1, t 1/1, u 1/1 
      dle klasifikace Mezinárodní organizace práce
      nebo s hyalinózou pleury.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 3.    Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě      Nemoc vzniká při práci, u níž je
      a zpracování tvrdokovů                prokázána taková expozice prachu
                                tvrdokovů, která je podle současných 
                                lékařských poznatků příčinou nemoci.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 
4.     Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky        Nemoc vzniká při práci, u níž
      prašných změn od četnosti znaků p 3/3,q 2/2,     je prokázána taková expozice dýmům
      r 2/2 a výše dle klasifikace            vznikajícím při svařování elektrickým
      Mezinárodní organizace práce             obloukem, která je podle současných 
                                lékařských poznatků příčinou nemoci.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 5.    Nemoci dýchacích cest a plic způsobené        Nemoci vznikají při práci, u níž je 
      vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu,      prokázána taková expozice uvedeným 
      gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu       chemickým látkám, která je podle
      nebo oxidu titaničitého               současných lékařských poznatků
                                příčinou nemoci.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 6.    Rakovina plic z radioaktivních látek         Nemoc vzniká při práci, u níž je 
                                prokázána taková inhalační expozice
                                radioaktivním látkám, která je podle 
                                současných lékařských poznatků 
                                příčinou nemoci.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 7.    Rakovina dýchacích cest a plic způsobená       Nemoc vzniká při práci, u níž 
      koksárenskými plyny                 je prokázána taková expozice 
                                koksárenským plynům, která je
                                podle současných lékařských
                                poznatků příčinou nemoci.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 8.    Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších       Nemoc vzniká při práci, u níž je
      dutin nosních                    prokázána taková expozice prachu 
                                dřeva, která je podle současných 
                                lékařských poznatků příčinou nemoci.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 9.    Exogenní alergická alveolitida            Nemoc vzniká při práci spojené s 
                                vdechováním prachu s antigenním 
                                a infekčním účinkem.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
10.    Astma bronchiale a alergická onemocnění       Nemoc vzniká při práci, u níž je
      horních cest dýchacích                prokázána expozice prachu nebo 
                                plynným látkám s alergizujícími nebo
                                iritujícími účinky.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
11.    Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem      Nemoc vzniká při práci, u níž je 
      bavlny, lnů, konopí, juty, sisalu nebo        prokázána expozice uvedenému 
      cukrové třtiny                    prachu.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
12.    Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou          Nemoc vzniká při práci, u níž je 
      způsobenou prachem s obsahem volného         prokázána taková expozice prachu 
      krystalického oxidu křemičitého           s obsahem volného krystalického
      s typickými rtg znaky prašných změn         oxidu křemičitého, která je podle
      od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše     současných lékařských poznatků
      dle Mezinárodní organizace práce a všemi       příčinou nemoci.
      formami komplikované pneumokoniózy
      (A, B, C dle Mezinárodní organizace práce) 
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
13.    Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC     Nemoc vzniká při těžbě v podzemí 
      méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních        černouhelných dolů po dosažení
      hodnot nebo méně (CHOPN stadium III.) a RV      nejméně 90 % nejvyšší přípustné
      140 % referenčních hodnot nebo více         expozice a je nově zjištěna nejpozději
                                do dvou let po opuštění práce s rizikem
                                fibrogenního prachu s obsahem 
                                volného krystalického oxidu  křemičitého.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Kapitola IV
Nemoci z povolání kožní
 
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Položka  Nemoc z povolání                   Podmínky vzniku nemoci z povolání
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 1.    Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými    Nemoci vznikají při práci, u níž se 
      nebo biologickými faktory              uvedené faktory vyskytují a jsou podle
                                současných lékařských poznatků
                                příčinou nemoci.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Kapitola V
Nemoci z povolání přenosné a parazitární
 
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Položka  Nemoc z povolání                   Podmínky vzniku nemoci z povolání
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 1.    Nemoci přenosné a parazitární            K položkám č. 1 a 2:

 2.    Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď       Nemoci vznikají při práci, u níž 
      přímo nebo prostřednictvím přenašečů         je prokázáno riziko nákazy.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 3.    Nemoci přenosné a parazitární            Nemoci vznikají při práci
      vzniklé v zahraničí                 v epidemiologicky obtížných
                                oblastech s rizikem nákazy.
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Kapitola VI
Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli
 
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Položka  Nemoc z povolání                   Podmínky vzniku nemoci z povolání
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
 1.    Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky        Nemoci vznikají při práci spojené 
      na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek      s vysokou profesionálně 
      nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé       podmíněnou hlasovou námahou.
      a znemožňují výkon povolání kladoucího     
      zvýšené nároky na hlas
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------
Čl. II
Přechodné ustanovení
Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu a vznikly za podmínek podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.

Související dokumenty

Související články

Nemoci z povolání