148/2014 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Schválený:
148/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
 
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Doupňák (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Klášterec nad Ohří a Miřetice u Klášterce nad Ohří. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky je mineralogické naleziště odrůd křemene ametystu a jaspisu.
 
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat nebo provádět úpravy povrchu terénu nebo jakékoliv zásahy do něj,
c) sbírat a odnášet z území nerosty nebo archeologické nálezy,
d) povolovat a provádět průzkumné nebo výzkumné práce,
e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy, nebo
f) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné a státní služby při výkonu státní správy, veterinární služby a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha 1
Seznam souřadnic (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Doupňák
        


 
Příloha 2
Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Doupňák a jejího ochranného pásma
        


1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.

Související dokumenty

Související články

Nemoci z povolání