335/1997 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

Schválený:
335/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 12. prosince 1997,
kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
Změna: 45/2000 Sb.
Změna: 45/2000 Sb. (část)
Změna: 45/2000 Sb. (část)
Změna: 57/2003 Sb. (část)
Změna: 57/2003 Sb.
Změna: 289/2004 Sb.
Změna: 115/2011 Sb.
Změna: 115/2011 Sb. (část)
Změna: 330/2013 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí:
ODDÍL 1
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE A KONCENTRÁTY K PŘÍPRAVĚ NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
 
§ 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) nealkoholickým nápojem - nápoj obsahující nejvýše 0,5 % objemových ethanolu (měřeno při teplotě 20 st. C), vyrobený zejména z pitné vody, pramenité vody, přírodní minerální vody, nebo kojenecké vody,1) ovocné, zeleninové, rostlinné nebo živočišné suroviny, přírodních sladidel,1c) sladidel, medu a dalších látek, a popřípadě sycený oxidem uhličitým,
b) koncentrátem k přípravě nealkoholických nápojů - výrobek obsahující, po úpravě naředěním ke konečné spotřebě ve výrobcem doporučeném poměru, nejvýše 0,5 % objemových ethanolu (měřeno při teplotě 20 st. C) a suroviny uvedené pod písmenem a),
c) nápojovým koncentrátem - zahuštěná směs jednotlivých surovin používaných k výrobě nealkoholických nápojů, určená k přípravě nápojů ředěním,
d) ovocnou nebo zeleninovou šťávou - zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný z jedlých částí zralého a zdravého, čerstvého, chlazeného nebo zmraženého ovoce nebo zeleniny, a to jednoho nebo více druhů, s charakteristickou barvou, vůní a chutí, které jsou typické pro šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními způsoby ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny; rajčata se pro účely této vyhlášky považují za ovoce,
e) ovocnou šťávou z citrusových plodů - šťáva získaná z endokarpu jejich vnitřní části; limetková šťáva však může být získávána z celého plodu,
f) ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy (ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrátu) - výrobek získaný z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy opětovným doplněním takového podílu pitné vody10), jaký byl odstraněn při koncentraci šťávy; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny,
g) nápojem v prášku - směs jednotlivých surovin uvedených pod písmenem a) ve formě prášku, granulí nebo komprimátů, určená k přípravě nealkoholických nápojů rozpuštěním,
h) koncentrovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou - výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové šťávy jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny fyzikálním odstraněním specifického podílu obsahu vody; je-li výrobek určen ke konečné spotřebě, nesmí být snížení objemu menší než 50 %; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy vráceny,
i) sušenou ovocnou nebo zeleninovou šťávou (ovocnou nebo zeleninovou šťávou v prášku, dehydratovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou) - výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové šťávy jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny fyzikálním odstraněním téměř veškerého obsahu vody,
j) nektarem - nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek získaný v souladu s přílohou č. 1 tabulkou 1 přídavkem pitné vody a popřípadě též cukrů nebo medu k ovocné nebo zeleninové šťávě, ovocné nebo zeleninové šťávě z koncentrátu, koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávě, sušené ovocné nebo zeleninové šťávě, k ovocné dřeni nebo zeleninové dřeni, ke koncentrované ovocné nebo zeleninové dřeni, k ovocné šťávě extrahované vodou nebo ke směsi těchto výrobků; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny; aniž je dotčeno nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin11), při výrobě ovocných nektarů bez přídavku cukrů nebo se sníženou energetickou hodnotou mohou být cukry zcela nebo zčásti nahrazeny náhradními sladidly podle nařízení o potravinářských přídatných látkách12),
k) ovocnou šťávou extrahovanou vodou - výrobek získaný difúzí pomocí vody z celého dužnatého ovoce, z nějž nelze šťávu odstranit žádnými fyzikálními prostředky, nebo z celého dehydratovaného ovoce,
l) ovocným nebo zeleninovým nápojem - ochucený nealkoholický nápoj, vyrobený z ovocných nebo zeleninových šťáv nebo jejich koncentrátů a surovin uvedených pod písmenem a),
m) limonádou - ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné vody, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla sycený oxidem uhličitým,
n) minerální vodou ochucenou - ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z přírodní minerální vody, nápojových koncentrátů, nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla s původním obsahem oxidu uhličitého,
o) pramenitou vodou ochucenou - ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pramenité vody, nápojových koncentrátů, nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla sycený oxidem uhličitým,
p) sodovou vodou - nápoj vyrobený z pitné vody a oxidu uhličitého, u kterého obsah oxidu uhličitého činí nejméně 4 g/l,
q) pitnou vodou ochucenou - ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné vody, obsahující pouze přídavek látek určených k aromatizaci, popřípadě též obohacený potravním doplňkem, zpravidla sycený oxidem uhličitým.
 
§ 2
Členění na skupiny a podskupiny
Členění nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 2.
 
§ 3
Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) se stanoví tyto další požadavky na označování:
a) nealkoholický nápoj a koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů, s výjimkou nápojového koncentrátu, se označí názvem podskupiny, nebo v případě, že příloha č. 2 neobsahuje název podskupiny, názvem skupiny,
b) nápojový koncentrát se označí názvem podskupiny, nebo v případě, že potravina nesplňuje požadavky stanovené na podskupinu, označí se názvem skupiny,
c) pochází-li ovocná nebo zeleninová šťáva, ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrátu, koncentrovaná ovocná nebo zeleninová šťáva, sušená ovocná nebo zeleninová šťáva, koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná šťáva extrahovaná vodou nebo nealkoholický nápoj ze šťávy jednoho druhu ovoce nebo zeleniny, nahradí se v označení slovo ovocná nebo zeleninová názvem použitého druhu ovoce nebo zeleniny,
d) nealkoholický nápoj a koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů se označí údajem o energetické hodnotě, s výjimkou sodové vody,
e) je-li u ovocného a zeleninového nápoje, šťávy nebo nektaru obsah oxidu uhličitého nejméně 2 g/l, uvede se údaj, že se jedná o sycený nápoj,
f) je-li u limonády, minerální vody ochucené, pramenité vody ochucené nebo pitné vody ochucené obsah oxidu uhličitého nižší než 2 g/l, uvede se údaj, že se jedná o nesycenou limonádu, nesycenou minerální vodu ochucenou, nesycenou pramenitou vodu ochucenou, nebo nesycenou pitnou vodu ochucenou,
g) u ovocného nektaru se uvede minimální obsah ovocné šťávy, ovocné dřeně nebo směsi těchto složek slovy „podíl ovocné složky: nejméně ... %“, která se uvedou ve stejném zorném poli jako název výrobku,
h) u nápoje v prášku se uvede údaj, zda přípravou vznikne nápoj šumivý,
i) u minerálních vod ochucených se uvede
1. údaj, že se jedná o sycený nápoj, jestliže byl nápoj dodatečně dosycen oxidem uhličitým,
2. lokalita (obec nebo místo), kde se zdroj jímá,
3. název zdroje,
4. údaj o analytickém složení udávající charakteristické složky minerální vody, s označením laboratoře,
5. vyznačení zvýšeného obsahu iontů, u nichž je to pro použitý typ minerální vody požadováno zvláštním právním předpisem,1)
6. informace o provedených úpravách podle zvláštního právního předpisu,1)
j) u pramenitých vod ochucených se uvede
1. údaj, že se jedná o sycený nápoj, jestliže byl nápoj dodatečně dosycen oxidem uhličitým,
2. lokalita (obec nebo místo), kde se zdroj jímá, a název zdroje,
3. informace o provedených úpravách podle zvláštního právního předpisu,1)
k) limonáda, k jejíž výrobě byla použita ovocná nebo zeleninová šťáva nebo její koncentrát, se označí jako ovocná nebo zeleninová limonáda,
l) nápojový koncentrát se označí jako ovocný nebo zeleninový nápojový koncentrát, jestliže po jeho předepsaném naředění obsahuje získaný nápoj ovocnou nebo zeleninovou šťávu,
m) nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený, vyrobený z ovocné nebo zeleninové šťávy nebo jejich koncentrátů, ochucený látkou určenou k aromatizaci s charakterem jiného druhu ovoce nebo zeleniny než použitá základní ovocná nebo zeleninová složka, se označí jako ovocný nebo zeleninový nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj s deklarovanou příchutí,
n) nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený, vyrobený z ovocných nebo zeleninových šťáv nebo jejich koncentrátů, se označí jako nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený s přídavkem ovocné nebo zeleninové šťávy nebo pouze jako nápojový koncentrát či ochucený nealkoholický nápoj,
o) nápojový koncentrát nebo limonáda ochucené látkou určenou k aromatizaci nebo emulzí, které nahrazují ovocnou nebo zeleninovou složku použitou v názvu, se označí jako nápojový koncentrát nebo limonáda s deklarovanou příchutí,
p) u koncentrované ovocné šťávy neurčené ke konečné spotřebě se uvede údaj o množství přidané citrónové nebo limetkové šťávy a okyselujících látek povolených podle nařízení o potravinářských přídatných látkách12); tento údaj se uvede na obalu, etiketě připojené k obalu nebo na průvodním dokladu,
q) u směsi ovocné šťávy a ovocné šťávy z koncentrátu a u ovocného nektaru získaného zcela nebo zčásti z jednoho nebo z více koncentrovaných výrobků se uvede údaj „z koncentrátu nebo koncentrátů“ anebo „zčásti z koncentrátu nebo koncentrátů“; tento údaj se uvede jasně viditelnými písmeny v blízkosti názvu výrobku a musí dobře vynikat na pozadí,
r) u ovocné šťávy, ovocné šťávy z koncentrátu, koncentrované ovocné šťávy, sušené ovocné šťávy, ovocné šťávy extrahované vodou a ovocného nektaru, vyráběných ze dvou nebo více druhů ovoce, se uvede u názvu výrobku seznam použitých druhů ovoce podle použitého množství v sestupném pořadí; u výrobků vyráběných ze tří nebo více druhů ovoce lze označení druhů ovoce nahradit slovy „z několika druhů ovoce“ nebo jiným označením odpovídajícím významu nebo počtu použitých druhů ovoce; použití citrónové nebo limetkové šťávy nebo koncentrované citrónové nebo limetkové šťávy v množství do 3 g/l (vyjádřeno jako bezvodá kyselina citrónová) se nepovažuje za přídavek citrónové nebo limetkové šťávy.
(2) U minerální vody ochucené a u pramenité vody ochucené
a) lze v označení použít doplňující údaje podle zvláštního právního předpisu,1) pouze pokud odpovídají kritériím stanoveným ve zvláštním právním předpisu,1)
b) může být uveden název lokality (obec nebo místo) jako součást označení pouze za předpokladu, že se jedná o nealkoholický nápoj vyrobený z přírodní minerální vody nebo z pramenité vody pocházející z lokality uvedené v názvu výrobku. Název nesmí být zavádějící nebo klamavý, pokud jde o místo zdroje přírodní minerální vody nebo pramenité vody použité k výrobě.
(3) V názvu nealkoholického nápoje ani v jeho označení, s výjimkou minerální vody ochucené, se nesmí používat označení "minerálka", "minerální voda", nebo výrazy obdobného významu.
(4) V názvu nealkoholického nápoje ani v jeho označení, s výjimkou ovocné a zeleninové šťávy, se nesmí používat označení "džus", "juice", "100 %", "stoprocentní", nebo výrazy obdobného významu.
(5) V názvu sodové vody a pitné vody ochucené ani v jejich označení se nesmí uvádět zeměpisné údaje.
(6) Pro nápojový koncentrát obsahující více než 50 % hmotnostních přírodních sladidel lze použít název sirup.
(7) Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky jsou uvedeny v příloze č. 2a.
 
§ 4
Požadavky na jakost
(1) Fyzikální a chemické požadavky na ovocné a zeleninové nektary jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce 1.
(2) Fyzikální a chemické požadavky na ovocné a zeleninové šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce 2.
(3) Smyslové požadavky na jakost nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů jsou uvedeny v příloze č. 2.
(4) Minerální voda ochucená a pramenitá voda ochucená musí splňovat chemické požadavky pro balené vody stanovené zvláštním právním předpisem1).
(5) Pitná voda ochucená musí splňovat požadavky na pitnou vodu podle zvláštního právního předpisu.2g)
 
§ 4a
Technologické požadavky
(1) Jsou-li ovocné nebo zeleninové šťávy zpracovávány z ovoce nebo zeleniny s jádry, peckami a kůrou, nesmějí být části jader, pecek a kůry obsaženy ve šťávě. První věta se nevztahuje na případy, kdy části jader, pecek nebo kůry nelze odstranit vhodným výrobním postupem. Směs ovocné šťávy a ovocné dřeně je při výrobě ovocné šťávy přípustná.
(2) Ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy musí vykazovat přinejmenším organoleptické, fyzikální, chemické a výživové vlastnosti odpovídající průměrným hodnotám šťávy získané z téhož druhu ovoce nebo zeleniny podle § 1 písm. d). Směs ovocné šťávy nebo koncentrované ovocné šťávy s ovocnou dření nebo koncentrovanou ovocnou dření je při výrobě ovocné šťávy z koncentrátu povolena.
(3) Další technologické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.
 
§ 5
Uvádění do oběhu
Nealkoholický nápoj v průsvitném obalu se musí skladovat a přepravovat chráněný před přímým slunečním světlem.
ODDÍL 2
OVOCNÁ VÍNA, OSTATNÍ VÍNA A MEDOVINA
 
§ 6
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) ovocným vínem nápoj vyrobený alkoholovým kvašením šťávy z ovoce, s výjimkou hroznů révy vinné, kterou je možno před kvašením upravit přídavkem vody a cukru,
b) sladovým vínem nápoj vyrobený alkoholovým kvašením sladových výluhů pomocí sulfitových kvasinek,
c) medovinou nápoj vyrobený alkoholovým kvašením včelího medu rozředěného ve vodě,
d) bylinným vínem - nápoj vyrobený z cukru zkvašeného s přídavkem vody, nebo vyrobený ze sladového vína, macerací částí bylin nebo dřevin, s výjimkou hroznů révy vinné, nebo přidáním jejich výluhů; úprava přidáním lihu, lihovin nebo jiných alkoholických nápojů není přípustná,
e) likérovým vínem ovocným - nápoj vyrobený z nekvašené šťávy z ovoce, s výjimkou šťávy z hroznů révy vinné, nebo z nekvašené šťávy z plodů černého bezu s přidáním lihu podle § 16 písm. a) nebo destilátu a cukru,
f) cidrem - nápoj vyrobený úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvé nebo koncentrované jablečné šťávy nebo sušené jablečné šťávy, ke které byla přidána voda, nebo jejich směsi; přídavek vody, cukru a nejvýše 25 % objemových hruškové šťávy, a to před i po kvašení, aromatizace přírodními aromatickými látkami z ovoce a přídavek regulátorů kyselosti jsou možné; přípustné je též přidání čerstvé nebo koncentrované jablečné šťávy po kvašení a upravení obsahu oxidu uhličitého jeho přidáním nebo částečným či úplným odstraněním,
g) ovocným vínem stolním ovocné víno, které nebylo po prokvašení přislazeno,
h) ovocným vínem polosladkým ovocné víno, doslazené přidáním cukru na hodnotu stanovenou v příloze č. 3 tabulce 2,
i) ovocným vínem dezertním - ovocné víno s přidáním cukru a lihu podle § 16 písm. a) na hodnoty stanovené v příloze č. 3 tabulce 2,
j) ovocným vínem dezertním kořeněným ovocné dezertní víno s přidáním koření nebo výluhů vyrobených z tohoto koření,
k) ovocným vínem perlivým ovocné víno sycené oxidem uhličitým na nejméně 0,1 MPa, popřípadě doslazené,
l) perry - nápoj vyrobený úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvé nebo koncentrované hruškové šťávy nebo sušené hruškové šťávy, ke které byla přidána voda, nebo jejich směsi; přídavek vody, cukru a nejvýše 25 % objemových jablečné šťávy, a to před i po kvašení, aromatizace přírodními aromatickými látkami z ovoce a přídavek regulátorů kyselosti jsou možné; přípustné je též přidání čerstvé nebo koncentrované hruškové šťávy po kvašení a upravení obsahu oxidu uhličitého jeho přidáním nebo částečným či úplným odstraněním.
 
§ 7
Členění na druhy a skupiny
Členění na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 4.
 
§ 8
Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) jsou tyto další požadavky na označování
a) obsah etanolu se uvede v procentech objemových vyjádřených číslem s nejvýše jedním desetinným místem; dále následuje symbol „%“ doplněný slovem „objemových“ nebo zkratkou „obj.“ nebo „vol.“; před číselným údajem může být uvedeno „alkohol“ nebo „alk.“ nebo „alc.“; absolutní hodnota odchylky obsahu etanolu od údaje uvedeného na obalu smí být nejvýše 1 %,
b) je-li v názvu ovocného vína použito označení určitého druhu ovoce, že nejméně 95 % hmotnostních podílu ovocné šťávy pochází z uvedeného druhu.
(2) Ovocná vína ostatní se označí vždy názvem druhu a skupiny.
(3) Přípustná záporná objemová odchylka od jmenovitého objemu (objemu uvedeného na obalu), měřená při 20 st. C, je uvedena v příloze č. 7a.
(4) Při označování vín uvedených v příloze č. 4 musí být pojem "víno" spojen vždy s označením vyjadřujícím příslušnou skupinu nebo druh ovocného vína nebo ostatního vína. Samotný pojem "víno" bez uvedení přívlastku smí být používán pouze pro révové víno.
 
§ 9
Požadavky na jakost
Smyslové a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulkách 1 a 2.
 
§ 10
Technologické požadavky
(1) Na výrobu ovocného vína z jednoho druhu ovoce se použije množství ovocné šťávy v poměru stanoveném v příloze č. 3 tabulce 3.
(2) Na výrobu 1000 litrů medoviny se použije nejméně 280 kilogramů včelího medu.
ODDÍL 3
PIVO A NÁPOJE NA BÁZI PIVA
 
§ 11
nadpis vypuštěn
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) pivem pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené ze sladu, vody, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů, který vedle kvasným procesem vzniklého alkoholu (ethylalkoholu) a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství neprokvašeného extraktu; slad lze do výše jedné třetiny hmotnosti celkového extraktu původní mladiny nahradit extraktem, zejména cukru, obilného škrobu, ječmene, pšenice nebo rýže; u piv ochucených může být obsah alkoholu zvýšen přídavkem lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů,
b) sladem obilná zrna ječmene, pšenice nebo jiných obilovin, u nichž sladováním došlo k enzymatickým přeměnám endospermu a k vytvoření typických chuťových, aromatických látek a barvicích látek,
c) pivem spodně kvašeným pivo vyrobené za použití pivovarských kvasinek spodního kvašení,
d) pivem svrchně kvašeným pivo vyrobené za použití pivovarských kvasinek svrchního kvašení a případně i spontánní mikroflóry mléčných nebo octových bakterií,
e) světlým pivem pivo vyrobené převážně ze světlých sladů,
f) tmavým a polotmavým pivem pivo vyrobené z tmavých sladů, sladů karamelových, případně barevných sladů ve směsi se světlými slady,
g) řezaným pivem pivo vyrobené při stáčení smíšením světlých a tmavých piv,
h) stolním pivem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny do 6 % hmotnostních včetně,
i) výčepním pivem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 7 až 10 % hmotnostních,
j) ležákem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 11 až 12 % hmotnostních,
k) pivem speciálním pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 13 % hmotnostních a vyšším,
l) porterem tmavé pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 18 % hmotnostních a vyšším,
m) pivem se sníženým obsahem alkoholu pivo s obsahem alkoholu nejvýše 1,2 % objemových (1,0 % hmotnostních),
n) nealkoholickým pivem pivo s obsahem alkoholu nejvýše 0,5 % objemových (0,4 % hmotnostních),
o) pivem z jiných obilovin pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého sladu jiné obiloviny než ječmene nebo pšenice vyšším než jedna třetina hmotnosti extraktu,
p) pšeničným pivem pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého pšeničného sladu vyšším než jedna třetina hmotnosti celkově dodaného extraktu,
q) kvasnicovým pivem pivo vyrobené dodatečným přídavkem čisté kvasničné kultury nebo podílu rozkvašené mladiny do hotového piva,
r) pivem ochuceným pivo vyrobené s přídavkem látek určených k aromatizaci, potravních doplňků, potravin nebo surovin s vlastním aromatem, lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů uvedených v § 16. Obsah alkoholu pocházejícího z lihovin a ostatních alkoholických nápojů přitom nesmí překročit obsah alkoholu v původním pivu,
s) sladinou výluh ze sladu získaný za použití pivovarské technologie,
t) nápojem na bázi piva kvašený sladový nápoj nebo míchaný nápoj z piva,
u) kvašeným sladovým nápojem nápoj vyrobený ze sladiny pivovarskou technologií, popřípadě ochucený,
v) míchaným nápojem z piva (Beercooler) nápoj vyrobený smícháním piva s nealkoholickým nápojem nebo s nápojovým koncentrátem pro přípravu nealkoholických nápojů a sodovou vodou.
 
§ 12
Členění na druhy, skupiny a podskupiny
(1) Druh
a) pivo,
b) nápoj na bázi piva.
(2) Pivo se člení na tyto skupiny:
a) stolní pivo,
b) výčepní pivo,
c) ležák,
d) speciální pivo,
e) porter,
f) pivo se sníženým obsahem alkoholu,
g) nealkoholické pivo.
(3) Nápoje na bázi piva se člení na tyto skupiny:
a) kvašený sladový nápoj,
b) míchaný nápoj z piva.
(4) Skupiny piva se dále mohou členit na tyto podskupiny:
a) pšeničné pivo,
b) pivo z jiných obilovin,
c) kvasnicové pivo,
d) ochucené pivo.
 
§ 13
Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) se u piva dále uvede
a) název druhu a skupiny, popřípadě také podskupiny, podle § 12,
b) obsah alkoholu v procentech objemových vyjádřený číslem s nejvýše jedním desetinným místem; dále následuje symbol „%“ doplněný slovem „objemových“ nebo zkratkou „obj.“ nebo „vol.“; před číselným údajem může být uvedeno „alkohol“ nebo „alk.“ nebo „alc.“,
c) způsob kvašení, jde-li o pivo vyrobené svrchním kvašením nebo kvašením v lahvi,
d) údaj "nefiltrované", pokud nebyla provedena filtrace,
e) údaj, zda jde o pivo světlé, tmavé, polotmavé nebo řezané,
f) údaj o použití přírodní minerální vody,1a) pokud byla k výrobě použita.
(2) Ke zpřesnění označení skupiny piva lze použít výhradně hodnotu extraktu původní mladiny vyjádřenou číselným údajem v hmotnostních procentech nebo tomu odpovídající slovní údaj podle přílohy č. 5.
(3) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) se u nápojů na bázi piva dále uvede
a) název skupiny,
b) obsah alkoholu v procentech objemových.
(4) U míchaných nápojů z piva se uvede označení odpovídající skupině piva podle § 12 odst. 2.
(5) Přípustné záporné objemové odchylky od deklarovaného objemu jsou uvedeny v příloze č. 5 tabulce 2.
(6) Pivo z jiných obilovin musí být v názvu označeno druhem obiloviny, z níž bylo vyrobeno.
 
§ 14
Požadavky na jakost
(1) Fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost piva jsou uvedeny v přílohách č. 5 a 6.
(2) Tmavá a polotmavá piva nelze vyrábět přibarvováním světlých piv.
(3) Kvašený sladový nápoj musí splňovat fyzikální a chemické požadavky na pivo podle přílohy č. 5. Ukazatel skutečného prokvašení se nestanoví.
(4) Míchaný nápoj z piva musí splňovat fyzikální a chemické požadavky na ochucená piva, nealkoholická piva, piva se sníženým obsahem alkoholu nebo stolní piva podle přílohy č. 5. Ukazatel skutečného prokvašení se nestanoví.
 
§ 15
Uvádění do oběhu
Pivo a nápoje na bázi piva musí být chráněny před přímým slunečním světlem a poškozením vlivem mrazu.
ODDÍL 4
KONZUMNÍ LÍH, LIHOVINY A OSTATNÍ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
 
§ 16
Vymezení některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) konzumním lihem líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu,
b) ostatními alkoholickými nápoji nápoje obsahující více než 1,2 % objemových a méně než 15 % objemových etanolu, kromě vaječného likéru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny9), piva, vína a částečně prokvašeného hroznového moštu - burčáku,
c) ostatními alkoholickými nápoji se sníženým obsahem alkoholu nápoje obsahující více než 0,5 % objemových etanolu a nejvýše 1,2 % objemových etanolu,
d) borovičkou průtahovou nebo též borovičkovou průtahovou pálenkou lihovina vyrobená destilací plodů jalovce v lihu zředěném vodou, přičemž výrobek lze přibarvit lihovinovým kulérem; přidání jalovcového oleje není přípustné,
e) borovičkou kvasnou lihovina vyráběná z rozemletých bobulí jalovce zkvašených po přidání vody, přičemž přídavek cukru je nepřípustný; vzniklá zápara se destiluje bez přidání lihu a jalovcový olej je při destilaci oddělen; takto získaný borovičkový destilát je řezán, přičemž hotový výrobek musí obsahovat nejméně 5 % objemových etanolu z borovičkového destilátu,
f) tuzemákem lihovina vyrobená z lihu, vody a rumových trestí, jejichž základ tvoří octan a mravenčan etylnatý, barvená lihovinovým kulérem, přičemž přídavek vanilinu, vanilky a cukru je možný,
g) názvem „Zlatá voda“ likér s přídavkem lístkového zlata s obsahem etanolu nejméně 38 % objemových.
 
§ 17
Členění na druhy a skupiny
Členění konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 7, aniž jsou tím dotčena zvláštní pravidla kategorizace lihovin stanovená v přílohách II a III přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny9).
 
§ 18
Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně, ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) a v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím lihoviny9) se na obalu dále označí
a) obsah etanolu v procentech objemových vyjádřený číslem s nejvýše jedním desetinným místem; dále následuje symbol „%“ doplněný slovem „objemových“ nebo zkratkou „obj.“ nebo „vol.“; před číselným údajem může být uvedeno „alkohol“ nebo „alk.“ nebo „alc.“,
b) jako destiláty odrůdově čisté, pojmenované podle určité odrůdy rostlinného druhu, pouze výrobky vyrobené výhradně z označené odrůdy.
(2) Jako součást názvu výrobku je možno použít slovo „starý“ pouze u destilátů, které zrály nejméně jeden rok před stočením, s výjimkou lihoviny „Stará myslivecká“.
(3) Lihovinu, která splňuje požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny9) na „Geist“, lze označit ve stejném zorném poli jako „ovocný průtahový destilát“.
(4) Lihovinu, která splňuje požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího lihoviny9) na „ovocný destilát“, lze označit ve stejném zorném poli jako „pálenka“.
(5) Lihoviny neuvedené v této vyhlášce nebo v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím lihoviny9) lze označit jejich obchodním názvem odvozeným od základní použité suroviny nebo technologie, případně jejich smyšleným názvem.
(6) Aniž je dotčen přímo použitelný předpis Evropské unie upravující lihoviny9), nelze používat názvy lihovin, u kterých jsou v této vyhlášce nebo v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím lihoviny9) uvedeny požadavky na složení, smyslové nebo jiné požadavky, pro jiné výrobky, které těmto požadavkům neodpovídají, a to v jakékoli odvozené podobě, včetně zdrobnělin a různých přívlastků, jež by spotřebitele mohly uvést v omyl.
(7) Přípustná záporná objemová odchylka, měřená při 20 °C, je uvedena v příloze č. 7a.
(8) Absolutní hodnota kladné i záporné odchylky obsahu etanolu v procentech objemových od obsahu etanolu vyznačeného na obalu je přípustná nejvýše 0,3 % objemových. U alkoholických nápojů obsahujících macerované ovoce nebo části rostlin je přípustná hodnota 1,5 % objemových.
(9) U lihovin nemusí být ve složení uvedena voda.
 
§ 19
Požadavky na jakost
(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 8.
(2) Smyslové požadavky na jakost:
a) vzhled, barva, vůně a chuť výrobků musí být charakteristické pro deklarovaný druh a skupinu výrobků a musí být bez cizích vůní a chutí,
b) částečné oddělení složek emulzních likérů způsobené skladováním musí být odstranitelné krátkým zatřepáním, po kterém bude obnoven emulzní stav likéru.
 
§ 20
zrušen
ODDÍL 5
KVASNÝ OCET
 
§ 21
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) kvasným octem okyselující potravina vyrobená výlučně biologickým procesem kysání lihu obohaceného živinami za pomoci octových bakterií,
b) kvasným octem lihovým kvasný ocet vyrobený kysáním kvasného lihu pocházejícího ze škrobnatých nebo cukerných surovin,
c) kvasným octem vinným kvasný ocet vyrobený kysáním lihu obsaženého v révovém víně, které bylo kysáno společně s ředěným kvasným lihem,
d) kvasným octem ovocným kvasný ocet vyrobený kysáním lihu obsaženého v ovocném nebo sladovém víně, které bylo kysáno společně s ředěným kvasným lihem,
e) kvasným octem ochuceným kvasný ocet ochucený výtažky z koření nebo bylin, popřípadě bylinami nebo plody rostlin.
 
§ 22
Členění na skupiny a podskupiny
Členění na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 9.
 
§ 23
Technologické požadavky
(1) Při výrobě kvasného octa vinného a kvasného octa ovocného se k zakysání používá kvasný ocet lihový, přičemž kyselina octová obsažená v hotovém výrobku může pocházet z kvasného octa lihového v podílu nejvýše 49 %.
(2) Přibarvování kvasného octa lihového cukrovým octovým kulérem je přípustné.
 
§ 24
Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) se na obalu dále uvede
a) označení druhem a skupinou nebo druhem, skupinou a podskupinou,
b) údaj o kyselosti kvasného octa v procentech.
(2) Přípustná záporná objemová odchylka balení je -5 %.
(3) Přípustná záporná odchylka obsahu kyseliny octové v procentech objemových, od obsahu kyseliny octové uvedené na obalu, je nejvýše 0,2 %.
 
§ 25
Požadavky na jakost
Smyslové a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 10.
ODDÍL 6
DROŽDÍ
 
§ 26
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) droždím kvasinky Sacharomyces cerevisiae Hansen, rasy drožďárenské, získané biotechnologickým postupem množení čistých kvasničných kultur vypěstovaných na cukerných substrátech obohacených živinami, stimulátory a pomocnými látkami,
b) pekařským droždím čerstvým kvasinky uvedené pod písmenem a) schopné způsobit kynutí těst,
c) pekařským droždím sušeným (vitálním, sušeným droždím) kvasinky pod písmenem b) upravené sušením,
d) sušeným droždím jedlým kvasinky uvedené pod písmenem a), upravené sušením a neschopné způsobit kynutí těst.
 
§ 27
Členění skupiny a podskupiny
Členění skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 11.
 
§ 28
Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce upravující způsob označování potravin4) se dále uvede
a) název druhu a skupiny,
b) datum použitelnosti.
(2) Přípustná záporná hmotnostní odchylka balení je -5 %.
 
§ 29
Požadavky na jakost
Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 12.
 
§ 30
Technologické požadavky
Pekařské droždí sušené se balí do neprodyšně uzavřených obalů.
 
§ 31
Uvádění do oběhu
(1) Pekařské droždí čerstvé se skladuje při teplotách v rozmezí od +1 stupňů C do +10 stupňů C. Pekařské droždí čerstvé nelze skladovat ani dopravovat společně s nebalenými potravinami nebo látkami s výraznými pachy a vůněmi.
(2) Pekařské droždí sušené a sušené droždí jedlé se skladuje v suchu při teplotách do +20 stupňů C.
 
§ 32
Přechodné ustanovení
Označení nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů, ovocných vín, ostatních vín a medoviny, piva, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů, kvasného octa a droždí, balených v období od 1. ledna 1998 do 31. března 1998, se posuzuje pouze podle § 6 zákona.
 
§ 33
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 3, 8, 13, 18, 24 a 28, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1998.
Ministr:
Ing. Lux v. r.
 
Příl.1
Fyzikální a chemické požadavky na ovocné nektary, ovocné šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů a ovocnou dřeň z koncentrátu
Tabulka 1
Fyzikální a chemické požadavky na ovocné nektary
  +----------------------------------------------+----------------------+
  |                       | Minimální obsah   |
  |                       | šťávy, dřeně nebo  |
  | Ovocné nektary vyrobené z          | jejich směsi (%   |
  |                       | objemové konečného  |
  |                       | výrobku)       |
  +----------------------------------------------+----------------------+
  | I. Ovoce s kyselou šťávou nevhodnou k přímé spotřebě        |
  |---------------------------------------------------------------------|
  | Maracuja (plody mučenky)           | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Quito naranjillo               | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Černý rybíz                 | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Bílý rybíz                  | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Červený rybíz                | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Angrešt                   | 30          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Rakytník                   | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Trnky                    | 30          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Slívy                    | 30          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Švestky                   | 30          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Jeřabiny                   | 30          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Šípky                    | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Višně                    | 35          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Třešně                    | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Borůvky                   | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Bezinky                       | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Maliny                    | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Meruňky                   | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Jahody                    | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Ostružiny                  | 40          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Brusinky                   | 30          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Kdoule                    | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Citrony a limety               | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Jiné ovoce této kategorie          | 25          |
  +----------------------------------------------+----------------------+
  | II. Ovoce s nízkým obsahem kyselin nebo s vysokým podílem dřeně či |
  | aromatických látek, se šťávou nevhodnou k přímé spotřebě      |
  +----------------------------------------------+----------------------+
  | Mango                    | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Banány                    | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Guava                    | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Papája                    | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Liči                     | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Azerola (neapolské mišpule)         | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Plod láhevníku (Annona musricata, anona   | 25          |
  | ostnitá)                   |           |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Plod láhevníku (Annona reticulata, anona   | 25          |
  | síťovaná)                  |           |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Cukrová jablka (Annona cheimola, anona    | 25          |
  | čerimoja)                  |           |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Granátová jablka               | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Plody akašu (Anacardium occidentale,     | 25          |
  | ledvinovník západní)             |           |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Španělské švestky (mombín)          | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Umbu                     | 25          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Jiné ovoce této kategorie          | 25          |
  +----------------------------------------------+----------------------+
  | III. Ovoce se šťávou vhodnou k přímé spotřebě            |
  +----------------------------------------------+----------------------+
  | Jablka                    | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Hrušky                    | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Broskve                   | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Citrusové plody s výjimkou citronů a limet  | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Ananas                    | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Rajčata                   | 50          |
  |----------------------------------------------+----------------------|
  | Jiné ovoce této kategorie          | 50          |
  +----------------------------------------------+----------------------+

Tabulka 2
Fyzikální a chemické požadavky na ovocné šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů a ovocnou dřeň z koncentrátu
  +--------------------+------------------------+----------------------+
  |          |            | Minimální hodnota ve |
  |          |            | stupních Brixe pro  |
  | Obecný název ovoce | Botanický název ovoce | ředěnou ovocnou   |
  |          |            | šťávu a ředěné    |
  |          |            | ovocné dřeně     |
  +--------------------+------------------------+----------------------+
  | Jablka (*)     | Malus domestica Borkh. | 11,2         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Meruňky (**)    | Prunus armeniaca L.  | 11,2         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Banány (**)    | Musa x paradisiaca L. | 21,0         |
  |          | (s výjimkou plantejnů) |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Černý rybíz (*)  | Ribes nigrum L.    | 11,0         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  |          | Vitis vinifera L. nebo |           |
  | Hroznové víno (*) | hybridy Vitis labrusca | 15,9         |
  |          | L. nebo hybridy    |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Grapefruity (*)  | Citrus x paradisi   | 10,0         |
  |          | Macfad.        |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Kvajáva (**)    | Psidium guajava L.   | 8,5         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Citrony (*)    | Citrus limon (L.)   | 8,0         |
  |          | Burm.f.        |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Mango (**)     | Mangifera indica L.  | 13,5         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Pomeranče (*)   | Citrus sinensis (L.)  | 11,2         |
  |          | Osbeck         |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Plody mučenky (*) | Passiflora edulis Sims | 12,0         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Broskve (**)    | Prunus persica (L.)  | 10,0         |
  |          | Batsch var. persica  |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Hrušky (**)    | Pyrus communis L.   | 11,9         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Ananas (*)     | Ananas comosus (L.)  | 12,8         |
  |          | Merr.         |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Maliny (*)     | Rubus idaeus L.    | 7,0         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Višně (*)     | Prunus cerasus L.   | 13,5         |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Jahody (*)     | Fragaria x ananassa  | 7,0         |
  |          | Duch.         |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Rajčata (*)    | Lycopersicon      | 5,0         |
  |          | esculentum, Mill.   |           |
  |--------------------+------------------------+----------------------|
  | Mandarinky (*)   | Citrus reticulata   | 11,2         |
  |          | Blanco         |           |
  +--------------------+------------------------+----------------------+
Poznámka:
Pro produkty označené hvězdičkou (*), které jsou vyráběny jako šťáva, se minimální relativní hustota určuje v poměru k hustotě vody při 20/20 °C. Pro produkty označené dvěma hvězdičkami (**), které jsou vyráběny jako dřeň, se určuje pouze minimální nekorigovaná hodnota Brix (bez korekce kyselosti).
 
Příl.2
Členění nealkoholických nápojů a koncentrátů k jejich přípravě na skupiny a podskupiny a požadavky na jejich jakost
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Členění                          Smyslové požadavky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druh       Skupina      Podskupina       Vzhled         Chuť a vůně
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nealkoholický  ovocná nebo                čirý až kalný,     odpovídající použitým
nápoj      zeleninová šťáva             případně s obsahem   složkám bez cizích
                              protlaku, dřeně nebo  příchutí a pachů
                              kousků ovoce nebo
                              zeleniny, bez cizích
                              příměsí
         ------------------------------------------------------------------
         nektar                  čirý až kalný,
                              případně s obsahem
                              protlaku, dřeně nebo
                              kousků ovoce nebo
                              zeleniny, bez cizích
                              příměsí
         ------------------------------------------------------------------
         nealkoholický       ovocný nebo       čirý až kalný,
         nápoj       zeleninový nápoj    případně s mírným
         ochucený                 sedimentem, bez
                              cizích příměsí
                  -----------------------
                  limonáda
                  -----------------------
                  minerální voda ochucená
                  -----------------------
                  pitná voda ochucená
                  -----------------------
                  pramenitá voda ochucená
         --------------------------------------------------------------------------------------------
         sodová voda                čirý až jiskrný bez   čistá bez cizích
                              sedimentu a cizích   příchutí a pachů
                              příměsí
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koncentrát    ovocný nebo                opalizující až kalný  odpovídající použitým
k přípravě    zeleninový                se sedimentem, bez   složkám bez cizích
nealkoholických koncentrát                cizích příměsí     příchutí a pachů
nápojů      ------------------------------------------------------------------
         nápojový     sirup          čirý až kalný,
         koncentrát                případně s mírným
                              sedimentem, bez
                              cizích příměsí
                  ------------------------------------------------
                  nápoj v prášku     prášek, granule nebo
                              tablety, bez cizích
                              příměsí
         ------------------------------------------------------------------
         sušená ovocná               bez cizích příměsí
         nebo zeleninová              a pachů
         šťáva
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.2a
Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky
--------------------------------------------------------------------------------
                              odchylka
--------------------------------------------------------------------------------
přepravní obaly (sudy, cisterny apod.)           1 %
--------------------------------------------------------------------------------
Spotřebitelské obaly (láhve, plechovky, sáčky apod.):
--------------------------------------------------------------------------------
do 50 g nebo 50 ml                     9 %
--------------------------------------------------------------------------------
nad 50 g nebo 50 ml do 100 g nebo 100 ml          4,5 g nebo 4,5 ml
--------------------------------------------------------------------------------
nad 100 g nebo 100 ml do 200 g nebo 200 ml         4,5 %
--------------------------------------------------------------------------------
nad 200 g nebo 200 ml do 300 g nebo 300 ml         9 g nebo 9 ml
--------------------------------------------------------------------------------
nad 300 g nebo 300 ml do 500 g nebo 500 ml         3 %
--------------------------------------------------------------------------------
nad 500 g nebo 500 ml do 1000 g nebo 1000 ml        15 g nebo 15 ml
--------------------------------------------------------------------------------
nad 1,0 kg nebo 1,0 litr                  1,5 %
--------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.3
Požadavky na jakost ovocných vín, ostatních vín a medoviny
Tabulka 1

Smyslové požadavky

           vzhled     barva    vůně a chuť
-----------------------------------------------------------------
 ovocná vína a  čirý, jiskrný  odpovídající   harmonická u
ostatní ovocná         šťávě použitého  dezertních
  vína mimo           druhu ovoce   kořeněných
 ovocných vín                   ovlivněná
  sladových                  použitým kořením
 medovina a   čirý, jiskrný,  zlatohnědá    harmonická
 sladová vína   přípustná
         opalescence
Tabulka 2

Chemické požadavky
+-------------+-------------+---------+-------------+
|druh vína  |  obsah  | obsah |obsah cukru v|
|       | ethanolu v %|těkavých |   g/l   |
|       | objemových |kyselin |       |
|       |       |(x) v g/l|       |
|       |       |nejvýše |       |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|ovocná vína |nejméně 10  |  1,3  |nejvýše 20  |
|  stolní  |       |     |       |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|ovocná vína |nejméně 11  |  1,3  |více než 20, |
|polosladká  |       |     |nejvýše 80  |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|ovocná vína |nejméně 14  |  1,3  |více než 80 |
| dezertní  |       |     |       |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|ovocná vína |nejméně 14  |  1,3  |   x    |
| dezertní  |       |     |       |
| kořeněná  |       |     |       |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|ovocná vína |nejvýše 20  |  1,7  |   x    |
| likérová  |       |     |       |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|ovocná vína |nejvýše 12  |  1,3  |   x    |
| perlivá  |       |     |       |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|cidry a perry|nejméně 1,2 |  1,4  |   x    |
|       |a nejvýše 8,5|     |       |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|sladové   |nejméně 13,5 |  1,3  |55, odchylka |
|       |       |     |  +/-5   |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|bylinné   |nejméně 14  |  1,7  |nejvýše 120 |
+-------------+-------------+---------+-------------+
|medovina   |nejméně 10  |  1,6  |nejméně 40  |
+-------------+-------------+---------+-------------+
Tabulka 3

Množství ovocné šťávy v ovocných vínech z jednoho druhu ovoce

 ovocné víno     druh ovoce    množství ovocné šťávy
                     v litrech na 1000 l
                      výrobku nejméně
--------------------------------------------------------------
  rybízové       rybíz          300
  třešňové       třešně          700
  višňové       višně          550
  jablečné       jablka          600
  hruškové       hrušky          800
  šípkové       šípky          700
  borůvkové      borůvky         500
 
Příl.4
Členění na druhy a skupiny
+---------------+----------------------+
|  druh    |   skupina     |
+---------------+----------------------+
| ovocná vína  |   stolní     |
|        |  polosladká    |
|        |   dezertní     |
|        |   dezertní     |
|        | dezertní kořeněná  |
|        |   neperlivá    |
+---------------+----------------------+
| ostatní    |   sladová     |
| ovocná    |   bylinná     |
| vína     |   likérová    |
+---------------+----------------------+
| cidr a perry |           |
+---------------+----------------------+
| medovina   |           |
+---------------+----------------------+
 
Příl.5
Fyzikální a chemické požadavky na jakost piva1)
 
Tabulka 1

+------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+
|            |                 Skupina piva                 |
|            +-------------+-------------+--------+---------+--------+---------+-------------+
|Ukazatel        |nealkoholická| se sníženým | stolní | výčepní |ležáky |speciální| portery   |
|            |       | obsahem   |    |     |    |     |       |
|            |       | alkoholu  |    |     |    |     |       |
+----------------+-------+-------------+-------------+--------+---------+--------+---------+-------------+
|Skutečné    |tmavá | nestanoveno       |           min.45            |
|prokvašení %  |piva  |              |                          |
+----------------+-------+---------------------------+-------------------------------------+-------------+
|        |ostatní| nestanoveno       | min.50               | nestanoveno |
|        |piva  |              |                   |       |
+----------------+-------+-------------+-------------+-------------------------------------+-------------+
|alkohol2)        | max.0,5  | 0,5 - 1,2 | více než 1,2                   |
|v % objemových     |       |       |                          |
+------------------------+---------------------------+--------+---------+--------+---------+-------------+
|extrakt původní     | nestanoveno       | max. 6 | 7 až 10 |11 až 12| min.13 |  min.18  |
|mladiny4)        |              |    |     |    |     |       |
|v hmotnostních %    |              |    |     |    |     |       |
+------------------------+---------------------------+--------+---------+--------+---------+-------------+

Poznámka: 1) U údajů, s výjimkou údajů uvedených v poznámkách 2 a 3, označených na obale 
       v množstevních jednotkách, se připouští absolutní hodnota kladné i záporné 
       odchylky 10 % relativních, pokud není uvedeno, že jde o průměrné hodnoty.
     2) U piv s obsahem alkoholu do 1,2 % včetně se připouští absolutní hodnota 
       kladné i záporné odchylky 0,3 % objemových od deklarované hodnoty, u piv 
       s obsahem alkoholu nad 1,2 do 5,5 % objemových včetně se připouští absolutní 
       hodnota kladné i záporné odchylky 0,5 % objemových od deklarované hodnoty 
       a u piv s obsahem alkoholu nad 5,5 % objemových se připouští absolutní 
       hodnota kladné i záporné odchylky 1,0 % objemových od deklarované hodnoty, 
       přičemž musí být dodrženy minimální nebo maximální stanovené hodnoty.
     3) Obsah extraktu původní mladiny, stanovený výpočtem podle velkého Ballingova 
       vzorce, se posuzuje hodnotou zaokrouhlenou na celé číslo směrem dolů.
Tabulka 2
Přípustné záporné objemové odchylky od deklarovaného objemu

+--------------------------+-------------------------------------+
|obaly; deklarovaný obsah | nejvýše přípustná záporná odchylka |
+--------------------------+-------------------------------------+
|přepravní obaly (sudy,  |       - 1,0 %         |
|cisterny apod.)      |                   |
+--------------------------+-------------------------------------+
|spotřebitelské obaly (láhve, plechovky, minisoudky apod.):   |
+--------------------------+-------------------------------------+
|   0,25 l       |       - 3,6 %         |
+--------------------------+-------------------------------------+
| 0,33 l, 0,375 l, 0,5 l  |       - 3,0 %         |
+--------------------------+-------------------------------------+
|   0,75 l       |       - 2,0 %         |
+--------------------------+-------------------------------------+
|  1,0 l až 5,0 l     |       - 1,5 %         |
+--------------------------+-------------------------------------+
 
Příl.6
Smyslové požadavky na jakost piva
 
+-------------------------------------+--------------------------+
|skupiny a podskupiny piva      |vzhled piva        |
+-------------------------------------+--------------------------+
|obecně všechny skupiny a podskupiny, |čiré až slabě opalizující,|
|kromě dále specifikovaných      |zahřátím odstranitelný  |
|                   |chladový zákal není    |
|                   |považován za závadu    |
+-------------------------------------+--------------------------+
|pšeničné pivo            |čiré až slabě zakalené  |
+-------------------------------------+--------------------------+
|kvasnicové a nefiltrované pivo    |slabě zakalené až zakalené|
+-------------------------------------+--------------------------+
|skupiny a podskupiny piva      |chuť a vůně piva:     |
+-------------------------------------+--------------------------+
|obecně všechny skupiny a podskupiny |sladová a chmelová, bez  |
|piv                 |cizích vůní a příchutí  |
|                   |cizích vůní a příchutí  |
|                   |s jemnou až výraznou   |
|                   |hořkostí, s řízem     |
|                   |vyvolaným C02;      |
|                   |             |
|                   |přípustné jsou velmi slabé|
|                   |příchutě a vůně:     |
|                   |             |
|                   |esterová (ovocná)     |
|                   |kvasničná         |
|                   |pasterační (oxidační)   |
|                   |             |
|                   |a po přídatných látkách  |
+-------------------------------------+--------------------------+
|u dále specifikovaných piv se    |chuť a vůně:       |
|rovněž připouští:          |             |
+-------------------------------------+--------------------------+
|polotmavé, řezané a tmavé pivo    |mírně nasládlá, karamelová|
+-------------------------------------+--------------------------+
|nealkoholické pivo          |mladinová nebo slabě   |
|                   |karamelová        |
+-------------------------------------+--------------------------+
|kvasnicové pivo           |výrazněji kvasnicová   |
+-------------------------------------+--------------------------+
|ochucené pivo            |odpovídající druhu a   |
|                   |charakteru použitých   |
|                   |složek, to znamená po   |
|                   |látkách aromatických,   |
|                   |popřípadě po potravinách |
|                   |nebo surovinách      |
|                   |s vlastním aromatem    |
+-------------------------------------+--------------------------+
|svrchně kvašené pivo         |slabě ovocná až nakyslá  |
+-------------------------------------+--------------------------+
 
Příl.7
Členění konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů na druhy a skupiny
 
+------------------------------+---------------------------------------+
| Druh             |   Skupina             |
+------------------------------+---------------------------------------+
| konzumní líh         |                    |
+------------------------------+---------------------------------------+
| lihovina           | tuzemák                | 
+------------------------------+---------------------------------------+
|               | ovocný průtahový destilát - Geist   |
+------------------------------+---------------------------------------+
|               | pálenka - ovocný destilát       |
+------------------------------+---------------------------------------+
    |               | borovička kvasná           |
+------------------------------+---------------------------------------+
|               | borovička průtahová          |
+------------------------------+---------------------------------------+
|               | Zlatá voda              |
+------------------------------+---------------------------------------+
| ostatní alkoholické nápoje  |                    |           
+------------------------------+---------------------------------------+
| ostatní alkoholické nápoje  |                    |
| se sníženým obsahem alkoholu |                    |
+------------------------------+---------------------------------------+
 
Příl.7a
Nejvyšší přípustná záporná objemová odchylka od jmenovitého objemu
+--------------------+-------------------------------+
|Jmenovitý objem (Vn)|Přípustná záporná odchylka   |
|          |      nejvýše      |
+--------------------+---------------+---------------+
|obsah v mililitrech |  jako % Vn  | v mililitrech |
+--------------------+---------------+---------------+
|od   5 do   50 |    9    |    -   |
+--------------------+---------------+---------------+
|nad  50 do  100 |    -    |    4,5   |
+--------------------+---------------+---------------+
|nad  100 do  200 |   4,5   |    -   |
+--------------------+---------------+---------------+
|nad  200 do  300 |    -    |    9   |
+--------------------+---------------+---------------+
|nad  300 do  500 |    3    |    -   |
+--------------------+---------------+---------------+
|nad  500 do 1 000 |    -    |    15   |
+--------------------+---------------+---------------+
|nad 1 000 do 10 000 |   1,5   |    -   |
+--------------------+---------------+---------------+
 
Příl.8
Fyzikální a chemické požadavky na jakost
 
+----------------------+-----------------------+----------------+---------------------+
| Lihovina       | Obsah etanolu     | Extrakt    | Cukr jako      | 
|           | v % objemových    | v g/l     | invertní v g/l   | 
|           | v hotovém       | nejvýše    |           | 
|           | výrobku nejméně    |        |           | 
+----------------------+-----------------------+----------------+---------------------+
| tuzemák       |    37,5      |   8     |    max. 5    |
+----------------------+-----------------------+----------------+---------------------+
| ovocný průtahový   |    37,5      |   5     |   neomezen    |
| destilát - Geist   |            |        |           |
+----------------------+-----------------------+----------------+---------------------+
| borovička kvasná   |    37,5      |   -     |    max. 4    |
+----------------------+-----------------------+----------------+---------------------+
| borovička průtahová |    37,5      |   -     |   neomezen    |
+----------------------+-----------------------+----------------+---------------------+ 
 
Příl.9
Členění na skupiny a podskupiny
    Druh        Skupina       Podskupina
-----------------------------------------------------------
              lihový       ochucený.
  Ocet kvasný       vinný
              ovocný
 
Příl.10
Smyslové a chemické požadavky na jakost
Tabulka 1

Smyslové požadavky

   ocet      vzhled      barva     vůně a chuť
-----------------------------------------------------------------
         čirá tekutina,  bezbarvá nebo  octová, podle
 kvasný lihový  výskyt jemného  slabě žlutá až   použitých
          sedimentu    žlutohnědá   surovin, bez
          přípustný           cizích pachů a
                           příchutí
kvasný vinný a  čirá tekutina,    odstín    octová, podle
  ovocný    výskyt jemného  odpovídající   použitých
          sedimentu    použitým   surovin, bez
          přípustný    surovinám   cizích pachů a
                           příchutí
kvasný ochucený   čirá až     odstín    octová, podle
          opalizující   odpovídající
        tekutina, výskyt   použitým    použitých
                  surovinám   surovin, bez
           jemného           cizích pachů a
          sedimentu            příchutí
         je přípustný
Tabulka 2

Chemické požadavky

    ocet      kyselost jako     extrakt v %
           kyselina octová v %    nejméně
              nejvýše
-----------------------------------------------------------------
 kvasný lihový a       10          -
 kvasný ochucený
  kvasný vinný a       10         0,1
   ovocný a
 kvasný nebo ovocný
   ochucený
 
Příl.11
Členění na skupiny a podskupiny
    Druh        Skupina       Podskupina
----------------------------------------------------------
              pekařské       čerstvé
    Droždí                  sušené
              jedlé        sušené
 
Příl.12
Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost
Tabulka 1

Smyslové požadavky

  droždí      barva      vzhled     vůně a chuť
---------------------------------------------------------------------
         světlešedá až  bez povlaku a čistá, bez známek
  pekařské    světlehnědá   jednotlivých    rozkladu
  čerstvé            kolonií plísní
pekařské sušené  světlešedá až  suché granule čistá, bez známek
          světlehnědá             rozkladu
 sušené jedlé   světlehnědá  drobné lupínky čistá, bez známek
                   až prach     rozkladu

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky

 droždí  sušina v mohutnost  popel v       čistota
     % nejméně  kynutí  sušině v %
                 nejvýše
---------------------------------------------------------------------
                       obsah nepravých kvasinek
pekařské                   rodu Torula,Mycoderma,
 čerstvé   25   max. 70    9      Candida, Pichia
            min.
pekařské                    je přípustný jen v
 sušené    90   max. 70    9    množství,které nepříznivě
            min.             neovlivní
                         vlastnosti droždí
 sušené    90           9
 jedlé
 
Příloha 13
Další technologické požadavky na nealkoholické nápoje
+------------------------------------------------------------------------+
  | 1. Složení                               |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | a) Při přípravě ovocných šťáv, ovocných dření a ovocných nektarů se  |
  | použijí druhy ovoce odpovídající botanickým názvům uvedeným v příloze |
  | 1 tabulce 1 a v názvu produktu se pak uvede název příslušného ovoce  |
  | nebo obecný název produktu. U druhů ovoce nezařazených do přílohy 1  |
  | tabulky 1 se použije správný botanický nebo obecný název.       |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | b) Hodnotou Brix ovocné šťávy se rozumí hodnota Brix šťávy získané z  |
  | ovoce; nesmí se upravovat, s výjimkou směsi se šťávou ze stejného   |
  | druhu ovoce.                              |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | c) Minimální hodnota Brix stanovená v příloze 1 tabulce 1 pro ředěné  |
  | ovocné šťávy a ředěné ovocné dřeně nezahrnuje rozpustné sušiny     |
  | jakýchkoli přidaných nepovinných složek a přídatných látek.      |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | 2. Povolené složky                           |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | a) Do produktů uvedených v § 1 písm. d), f), h), i), j) a k) mohou být |
  | přidány pouze tyto složky:                       |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | - vitamíny a minerální látky povolené nařízením Evropského     parlamentu |
  | a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a  |
  | některých dalších látek do potravin                  |
  |                                    |
  | - potravinářské přídatné látky povolené nařízením Evropského      |
  | parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných    |
  | látkách                                |
  |                                    |
  | - pro úpravu kyselé chuti: citrónová šťáva nebo limetková šťáva nebo  |
  | koncentrovaná citrónová nebo limetková šťáva do výše 3 g na litr    |
  | šťávy, vyjádřeno jako bezvodá kyselina citrónová; a dále:       |
  |                                    |
  | - v případě ovocných a zeleninových šťáv, ovocných a zeleninových šťáv |
  | z koncentrátu a koncentrovaných ovocných šťáv a zeleninových šťáv:   |
  | vrácené aroma, dužnina a buňky,                    |
  |                                    |
  | - v případě hroznové šťávy: vrácené soli kyseliny vinné,        |
  |                                    |
  | - v případě ovocných a zeleninových nektarů: vrácené aroma, dužnina a |
  | buňky; cukry nebo med nejvýše do 20 % celkové hmotnosti hotového    |
  | produktu; nebo náhradní sladidla.                   |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | b) Tvrzení, že do ovocného nektaru nebyly přidány cukry, a jakékoli  |
  | tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze  |
  | použít pouze tehdy, pokud nebyly do produktu přidány žádné       |
  | monosacharidy ani disacharidy ani žádná jiná potravina používaná pro  |
  | své sladivé vlastnosti, včetně náhradních sladidel vymezených     |
  | v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008       |
  | o potravinářských přídatných látkách. Pokud se cukry v ovocném nektaru |
  | vyskytují přirozeně, mělo by na etiketě být rovněž uvedeno „obsahuje  |
  | přirozeně se vyskytující cukry“.                    |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | 3. Povolené způsoby zpracování a látky                 |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | V případě produktů uvedených v § 1 písm. d), f), h), i), j) a k) mohou |
  | být použity pouze tyto způsoby zpracování a mohou být do nich přidány |
  | pouze tyto látky:                           |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | - mechanické způsoby oddělování,                    |
  |                                    |
  | - obvyklé fyzikální postupy výroby koncentrovaných ovocných šťáv,   |
  | včetně přímého odstranění vody z jedlých částí plodů s výjimkou    |
  | vinných hroznů, pokud jsou takto získané ovocné šťávy v souladu s § 4a |
  | odst. 1 písm. a),                           |
  |                                    |
  | - v případě hroznové šťávy, která byla sířena oxidem siřičitým, se   |
  | povoluje odsíření fyzikálními prostředky za předpokladu, že celkové  |
  | množství SO[2] přítomného v hotovém produktu nepřekročí 10 mg/l,    |
  |                                    |
  | - enzymatické přípravky: pektinázy (pro rozložení pektinu), proteinázy |
  | (pro rozložení bílkovin) a amylázy (pro štěpení škrobu) splňující   |
  | požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008   |
  | o potravinářských enzymech                       |
  |                                    |
  | - jedlá želatina,                           |
  |                                    |
  | - taniny,                               |
  |                                    |
  | - sol (koloidní roztok) kyseliny křemičité,              |
  |                                    |
  | - aktivní uhlí,                            |
  |                                    |
  | - dusík,                                |
  |                                    |
  | - bentonit jako adsorpční jíl,                     |
  |                                    |
  | - chemicky inertní pomocné filtrační látky a srážecí činidla (mj.   |
  | perlit, promytá křemelina, celulosa, nerozpustný polyamid,       |
  | polyvinylpolypyrolidon, polystyren), které jsou v souladu s nařízením |
  | Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a     |
  | předmětech určených pro styk s potravinami               |
  |                                    |
  | - chemicky inertní pomocné adsorpční látky, které jsou v souladu    |
  | s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o      |
  | materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a které se  |
  | používají ke snížení obsahu limonoidů a naringinu v citrusové šťávě,  |
  | aniž by výrazně ovlivnily obsah limonoidních glykosidů, kyselin, cukrů |
  | (včetně oligosacharidů) nebo minerálních látek             |
  |                                    |
  | - navíc koření, byliny a jedlá sůl, pokud její množství nepřekročí 3 % |
  | hmotnosti potraviny při výrobě zeleninové šťávy.            |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | 4. Suroviny                              |
  |------------------------------------------------------------------------|
  | Ovoce - všechny druhy ovoce. Ovoce musí být zdravé, přiměřeně zralé,  |
  | čerstvé nebo konzervované fyzikálními prostředky nebo úpravou použitou |
  | v souladu s právními předpisy Unie, včetně úpravy po sklizni.     |
  |                                    |
  | Ovocná dřeň - zkvasitelný, ale nezkvašený produkt získaný vhodnými   |
  | fyzikálními postupy, např. pasírováním, drcením, mletím jedlých částí |
  | celého nebo loupaného ovoce bez oddělení šťávy.            |
  |                                    |
  | Koncentrovaná ovocná dřeň - produkt získaný z ovocné dřeně fyzikálním |
  | odstraněním určitého podílu přirozeného obsahu vody. Koncentrované   |
  | ovocné dřeni může být navráceno aroma, získané vhodnými fyzikálními  |
  | prostředky a obnovené ze stejného druhu ovoce.             |
  |                                    |
  | Aroma - aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. |
  | 1334/2008, získává se aroma určené k    |
  | navrácení během zpracování ovoce za použití vhodných fyzikálních    |
  | postupů. Tyto fyzikální postupy se mohou uplatňovat pro udržení,    |
  | uchování nebo stabilizování kvality aromatu a zahrnují zejména     |
  | lisování, extrakci/vyluhování, destilaci, filtraci, adsorpci,     |
  | odpařování, frakcionaci a koncentraci.                 |
  |                                    |
  | Aroma se získává z jedlých částí ovoce; může to však být rovněž z   |
  | oleje lisovaného za studena z kůry citrusových plodů a směsi z pecek. |
  |                                    |
  | Cukry - produkty dle vyhlášky1c), dále fruktózový sirup a cukry    |
  | pocházející z ovoce.                          |
  |                                    |
  | Med - produkt dle vyhlášky1c).                     |
  |                                    |
  | Dužnina nebo buňky - produkty získané z jedlých částí plodu stejného  |
  | druhu bez odstranění šťávy. V případě citrusových plodů jsou dužninou |
  | nebo buňkami také váčky šťávy získané z endokarpu.           |
  +------------------------------------------------------------------------+ 
Přechodná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 57/2003 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
2. Označování potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat nejpozději do 30. dubna 2004, s výjimkou destilátů uvedených v čl. II bodě 3 a tuzemského rumu podle čl. II bodu 4.
3. Destiláty řezané a destiláty řezané jemné označené podle § 18 odst. 1 písm. d) a e) vyhlášky č. 335/1997 Sb. a vyrobené nebo dovezené do 31. prosince 2002 lze uvádět do oběhu nejpozději do 31. prosince 2003.
4. Tuzemský rum odpovídající definici § 16 písm. nn) vyhlášky č. 335/1997 Sb. a vyrobený do 31. prosince 2002 lze uvádět do oběhu nejpozději do 31. prosince 2003.
Čl. II vyhlášky č. 289/2004 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
2. Označování potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat nejpozději do 31. prosince 2004.
Čl. II vyhlášky č. 330/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Sdělení „od 28. dubna 2015 neobsahují žádné ovocné šťávy přidané cukry“ může být uváděno na etiketě na stejném místě jako název výrobku vymezeného v § 1 písm. d), f), h), i), nebo k) do 28. října 2016.
2. Potraviny uvedené do oběhu nebo označené v souladu s vyhláškou č. 335/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do 28. dubna 2015.
*) Při výrobě nektarů z těchto druhů ovoce je použití přírodních sladidel, s výjimkou cukru moučka, cukrových homolí a kandysu, dále medu nebo sladidel povinné.
1) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb.
1) Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.
1) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e".
1b) Vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).
1c) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.
2d) Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.
2f) Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.
2g) Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
4) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin.
8) Vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.
10) Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.

Související dokumenty

Související články

Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi