PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI - výsledky 1. ročníku soutěže

Vydáno: 6 minut čtení

Dne 12. října 2016 předal náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn u příležitosti slavnostního večera v rámci 1. ročníku konference „Bezpečnost práce a kvalita života“ ceny vítězům 1. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI.

Tuto novou soutěž a její první ročník slavnostně vyhlásila ministryně práce a sociálních věcí dne 20. 10. 2015. Organizátorem soutěže je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce, mediálním partnerem je www.bozpinfo.cz.

Jedná se o soutěž, jejímž cílem je ocenit jednotlivce, opravdové odborníky na BOZP na staveništích, kteří vykonávají práci v dané oblasti, a kteří napomáhají prosazování kultury prevence rizik v oblasti BOZP ve výstavbě, ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v ČR, ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jsou oceňovány tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými se dosahuje zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury jmenovitých podniků

Soutěž PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má za cíl podpořit aktivní přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi v České republice, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž koordinátora BOZP na staveništi ve vztahu k ostatním účastníkům ve výstavbě a podpořit oprávněné požadavky koordinátorů BOZP na staveništi na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti. Soutěž je určena pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky, popř. i v zahraničí. Odborně způsobilou osobou k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se rozumí fyzická osoba podle § 14 až 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která tuto činnost vykonává v pracovněprávním vztahu nebo jako podnikající fyzická osoba.

Soutěž se vypisuje pro tyto soutěžní kategorie:

  1. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze v přípravné fázi, a to při přípravě staveb, tj. od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání objednateli (podle stavebního zákona „stavebníkovi“),
  2. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze při realizaci staveb, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby,
  3. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak v přípravné fázi, tak při realizaci staveb.

V kategorii A zvítězil projekt Ing. Milana Kondziolky, který řešil problém opožděného řešení BOZP na staveništích, kdy velké množství zadavatelů se bezpečností a ochranou zdraví začne zabývat až v okamžiku, kdy se začne fyzicky stavět. Byla proto zpracována Směrnice pro zajištění BOZP, která stanoví, že koordinátor BOZP je určován již v přípravě stavby, v některých případech bylo dosaženo toho, že koordinátor je zapojován do práce již při ideovém záměru. Je-li koordinátor vybrán včas, a pokud ví, že za investorem stojí poradenská firma, dochází ke značnému zkvalitnění jeho práce. Dále bylo elektronické rozesílání informací při zpracovávání plánu BOZP nahrazeno službou české společnosti Capsa.cz, s.r.o. (www.capsa.cz). Zpracováním jednoduchých pravidel pro komunikaci a jejich zavedením do praxe se odstranily problémy v komunikaci – nyní mají všichni přístupné materiály na stejném místě, předchází se nedorozuměním a z toho vyplývajícím zdržením a je k dispozici historie vývoje dokumentů. Dochází též ke zlepšení kvality plánu, neboť je pod kontrolou všech zainteresovaných. Dalším zlepšením práce bylo zpracování jednostránkových informací pro zadavatele (investora) vysvětlující možné postupy pro splnění povinností plynoucích ze zákona.

V kategorii B vybrala komise jako vítězku Ing. Moniku Vavřínkovou, která ve svém projektu řešila nedostačující bezpečnostní opatření k převedení pěších na stavbě akce v Moravských Budějovicích (průtah ul. Palackého a Jaroměřická). Zhotoviteli byla zaslána fotodokumentace s popisem nedostatků a termínem odstranění a sjednání nápravy. Odstranění nedostatků bylo provedeno neprodleně a následně byla uskutečněna kontrola se zjištěním, že došlo ke zlepšení a nenastal žádný úraz osob procházejících stavbou i pracujících v obvodu staveniště. Ačkoli se původně kvalita Plánu BOZP jevila jako dostačující, po této zkušenosti jej autorka projektu doplnila o schematické obrázky s popisy.

Kategorii C zcela ovládl projekt Ing. Jiřího Zondlaka, který se zaměřil na rizikové provádění dopravy suti z demoličních prací a na snížení drobné úrazovosti na stavbě hotelu Peninsula v Paříži. Nesprávné provádění odvozu vyústilo v pracovní úraz mistra, proto se autor projektu zaměřil na změnu organizace práce při demolicích, tak aby nemohlo dojít k dalšímu úrazu zasypáním sutí. Pro zamezení drobným poraněním, zejména rukou a očí byly zavedeny krátké koordinační instruktáže pro dělníky před zahájením prací, byla zpřísněna kontrola používání OOP, a to zejména rukavic a ochranných brýlí. Činnost koordinátora se projevila rychle se snižující úrazovostí, na stavbě pak již nedošlo k úrazu s pracovní neschopností a též klesl počet drobných poranění. Původně velmi formálně francouzskou stranou zpracovaný plán BOZP byl doplňován a aktualizován dle připomínek a doporučení Ing. Zondlaka a také o výsledky projednaných technologických postupů, takže kvalita tohoto dokumentu se velmi zvýšila.

Věříme, že i v dalším ročníku, který bude vyhlášen na podzim roku 2017, se najde řada projektů, které přispějí ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v České republice.

Související dokumenty

Související články

Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
Benchmarking, měření a monitorování výkonnosti BOZP
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
"Job Hazard Analysis" a bezpečné pracovní postupy
Pracovní podmínky v nájemních jednotkách obchodních center
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní konference "Nelegální zaměstnávání a trh práce v ČR" a výsledky činnosti SÚIP za měsíc listopad 2015
Kontrola rovného zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec 2015
Práce v zahraničí, poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016
Nelegální zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016
Vybrané plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc březen 2016
Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc duben 2016
Bezpečnost práce z pohledu informačního systému SÚIP
Bezpečnost práce při použití harvestorových technologií v lese a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen 2016

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)