499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Schválený:
499/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o dokumentaci staveb
Změna: 62/2013 Sb.
Změna: 405/2017 Sb.
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
 
§ 1
nadpis vypuštěn
(1) Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah
a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „stavba“),
b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,
c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
d) dokumentace pro vydání společného povolení,
e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,
f) projektové dokumentace pro provádění stavby a
g) dokumentace skutečného provedení stavby.
(2) Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.
(3) Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona, s výjimkou dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
 
§ 1a
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
(K § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebního zákona)
(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(5) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
 
§ 1b
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
(K § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebního zákona)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.
 
§ 1c
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
(K § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebního zákona)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.
 
§ 1d
Dokumentace pro vydání společného povolení
(K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona)
(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.
(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy je stanoven v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce.
 
§ 2
Projektová dokumentace
(K § 105 odst. 9 a § 110 odst. 5 stavebního zákona)
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce.
 
§ 3
Projektová dokumentace pro provádění stavby
(K § 134 odst. 7 stavebního zákona)
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce.
 
§ 4
Dokumentace skutečného provedení stavby
(K § 125 odst. 6 stavebního zákona)
(1) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v příloze č. 14 k této vyhlášce.
(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
 
§ 5
Dokumentace bouracích prací
(K § 128 odst. 8 stavebního zákona)
Náležitosti dokumentace bouracích prací stanoví příloha č. 15 k této vyhlášce.
 
§ 6
Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě
(K § 157 odst. 4 stavebního zákona)
Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví příloha č. 16 k této vyhlášce.
 
§ 6a
(1) Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle příloh č. 1 až 4 a 6 až 15 k této vyhlášce musí vždy obsahovat části A až D, dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 5 k této vyhlášce musí vždy obsahovat části A až C. K dokumentaci nebo projektové dokumentaci se přikládá dokladová část.
(2) Části příloh uvedené v odstavci 1 se dále člení na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí a položek musí odpovídat druhu a významu stavby, charakteru navrhované změny v území, charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby na území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.
(3) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb nebo dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby souboru staveb zpracovává podle příslušné přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby.
Přechodné a závěrečné ustanovení
 
§ 7
Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentace podle § 2, 3, popřípadě § 5, posuzované po 1. lednu 2007, pokud byly zpracovány převážně před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.
 
Příl.1
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o žadateli
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní technický popis staveb
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální situační výkres
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.
D Dokumentace objektů
D.1 Charakteristické půdorysy
D.2 Charakteristické řezy
Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.
D.3 Základní pohledy
Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
 
Příl.2
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o žadateli
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod.,
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) orientační náklady stavby.
B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.3 Základní technický popis staveb
B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.
B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení
Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 5 000,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické a dopravní infrastruktury,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu - u souvisejících technologických objektů, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb, u souvisejících technologických objektů,
k) stávající a nová ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
l) maximální dočasné a trvalé zábory,
m) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
n) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální situační výkres
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.
D Dokumentace objektů
D.1 Charakteristické půdorysy
D.2 Charakteristické řezy
Charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby.
D.3 Základní pohledy
Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny, pokud není řešeno v dokumentaci a závazném stanovisku posouzení vlivu záměru na životní prostředí.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
 
Příl.3
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby,
d) širší vztahy - význam tratě v rámci celé sítě, vztah na evropskou síť, předepsané parametry.
A.1.2 Údaje o žadateli
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních předpisů4).
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
a) technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, ostatní technologická zařízení,
b) stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení,
c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické části.
Pro řazení se použije následující základní členění:
I----------------------------------------------------------------------------I
I       Členění technologické části podle typů objektů        I
I--------------------I-------------------------------------------------------I
I Zabezpečovací   I Staniční zabezpečovací zařízení, traťové       I
I zařízení      I zabezpečovací zařízení, přejezdové zabezpečovací   I
I          I zařízení, spádovištní zabezpečovací zařízení, dálkové I
I          I ovládání zabezpečovacího zařízení, indikátory     I
I          I horkoběžnosti a indikátory plochých kol.       I
I--------------------I-------------------------------------------------------I
I Sdělovací zařízení I Místní kabelizace, rozhlasové zařízení, integrovaná  I
I          I telekomunikační zařízení, elektrická požární a    I
I          I zabezpečovací signalizace, dálkový kabel, dálkový   I
I          I optický kabel, závěsný optický kabel, zapojení    I
I          I dálkového kabelu, dálkového optického kabelu a    I
I          I závěsného optického kabelu do provozu, informační   I
I          I systém pro cestující, traťové radiové spojení, jiné  I
I          I sdělovací zařízení.                  I
I--------------------I-------------------------------------------------------I
I Silnoproudá    I Dispečerská řídící technika, technologie rozvoden   I
I technologie    I velmi vysokého napětí a vysokého napětí (energetika), I
I          I silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic  I
I          I (měníren, trakčních transformoven), silnoproudá    I
I          I technologie trakčních spínacích stanic, technologie  I
I          I transformačních stanic vysokého napětí a nízkého   I
I          I napětí (energetika), silnoproudá technologie     I
I          I elektrických stanic pro napájení zabezpečovacího   I
I          I zařízení, provozní rozvod silnoproudu, napájení    I
I          I zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního  I
I          I vedení.                        I
I--------------------I-------------------------------------------------------I
I Ostatní      I Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory,    I
I technologická   I měření a regulace, automatický systém řízení,     I
I zařízení      I elektrická požární signalizace.            I
I--------------------I-------------------------------------------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I       Členění stavební části podle typů objektů           I
I--------------------I-------------------------------------------------------I
I Inženýrské objekty I Kolejový svršek a spodek, nástupiště, přejezdy,    I
I          I mosty, propustky a zdi, ostatní inženýrské objekty  I
I          I (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty), potrubní I
I          I vedení (voda, plyn, kanalizace), tunely, pozemní   I
I          I komunikace, kabelovody, kolektory, protihlukové    I
I          I objekty.                       I
I--------------------I-------------------------------------------------------I
I Pozemní stavební  I Pozemní objekty budov (provozní, technologické,    I
I objekty a     I skladové), zastřešení nástupišť, přístřešky na    I
I technické vybavení I nástupištích, individuální protihluková opatření,   I
I pozemních     I orientační systém, demolice, drobná architektura a  I
I stavebních objektů I oplocení.                       I
I--------------------I-------------------------------------------------------I
I Trakční a     I Trakční vedení, napájecí stanice (měnírna, trakční  I
I energetická    I transformovna) - stavební část, spínací stanice -   I
I zařízení      I stavební část, ohřev výměn (elektrický, plynový),   I
I          I elektrické předtápěcí zařízení, rozvody vysokého   I
I          I napětí, nízkého napětí, osvětlení a dálkové ovládání I
I          I odpojovačů, ukolejnění kovových konstrukcí, vnější  I
I          I uzemnění.                       I
I--------------------I-------------------------------------------------------I
Ostatní objekty stavební a technologické části výše neuvedené budou zařazeny dle charakteru a funkce do příslušných skupin.
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,
f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
o) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických parametrů stavby (navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných provozních a dopravních technologiích a zařízeních).
e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem, případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,
f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
k) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
B.2.3 Celkové stavebně technické a technologické řešení
a) popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech,
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody,
c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a energetických vedení,
b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů.
B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení,
c) energetické výpočty.
B.2.7 Základní technický popis stavebních objektů
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.
B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie
a) popis dopravního řešení včetně traťové a staniční dopravní technologie počátečního a cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní dopravu, dosažené zásadní dopravní parametry stavby (dynamický průběh rychlosti, propustnosti, linkové vedení, systémové jízdní doby apod.),
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zásady organizace výstavby
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
f) základní bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
g) návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění počtu etap, výluky apod.),
h) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 5 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u změny stavby, která je kulturní památkou v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených objektů stavby dráhy a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) základní geodetické údaje,
o) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy,
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální výkresy
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území, apod. Výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů, umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím, vizualizace architektonicky významných objektů.
D Dokumentace objektů
Pro každý objekt se vypracuje dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle části A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.
D.1 Technologická část
Pro každý objekt se zpracuje:
1. Technická zpráva - koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení se zdůvodněním a návrhem typu zařízení, hlavních technických parametrů, včetně plošných a prostorových požadavků na jeho umístění a zabudování,
2. Výkresová dokumentace - výkresy a schémata, návrh řešení jednotlivých objektů, se zakreslením současného a navrhovaného stavu, popřípadě mezistavů a jejich přehledného grafického rozlišení.
D.2 Stavební část
Pro každý objekt se zpracuje:
1. Technická zpráva - koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení, zdůvodnění úprav a využití stávajících konstrukcí, návrh koncepce technického řešení jednotlivých objektů, s údaji o hlavních technických parametrech,
2. Výkresová dokumentace - zakreslení současného a navrhovaného stavu, popřípadě mezistavů a jejich řádného a přehledného grafického rozlišení, podle potřeby a charakteru objektu. Výkresy je nezbytné zpracovat do podrobností, které určí umístění stavby v území a zajistí stanovení potřebného trvalého a dočasného záboru pozemků a staveb nebo jejich částí, popřípadě jiného dotčení pozemků a staveb nebo jejich částí.
U inženýrských objektů se dle jejich charakteru dokládají zejména situace a příčné řezy, případně podélné řezy. U pozemních objektů budov se dokládají minimálně charakteristické půdorysy, charakteristické řezy včetně řezů dokumentujících návaznost na okolí zejména s ohledem na koordinační vazby a hloubku založení, základní pohledy.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
4.3. Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem
4.4 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
 
Příl.4
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - adresa, katastrální území, parcelní čísla pozemků, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o žadateli
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, název organizační složky, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
d) jména a příjmení projektantů či ověřovatelů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních předpisů4)
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad:
a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení - stavební objekty a provozní soubory,
b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,
c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby,
d) podle povahy stavby je možné podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů případně podobjektů a samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům případně podobjektům.
Pro řazení a číslování se použije následující základní členění:
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I Číselná I Skupina objektů I          Poznámka           I
I řada  I         I                        I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 000   I Objekty     I Bourací práce, případně další objekty     I
I     I přípravy    I obsahující rozsáhlé pomocné práce spojené s  I
I     I staveniště   I přípravou staveniště nebo zhotovovací práce,  I
I     I         I například protihluková opatření při stavebních I
I     I         I pracích, trhací práce při přípravě staveniště, I
I     I         I stavební jámy.                 I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 100   I Objekty         I Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky I
I     I pozemních    I a všechny další objekty pozemní komunikace   I
I     I komunikací   I dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné    I
I     I (včetně     I pozemní komunikace - dálnice, silnice, místní I
I     I propustků)   I komunikace, účelové komunikace, samostatné   I
I     I         I cyklistické stezky apod. Do této skupiny    I
I     I         I objektů se dále zařadí součásti pozemní    I
I     I         I komunikace (s výjimkou těch, které jsou    I
I     I         I obsaženy v samostatných řadách, například   I
I     I         I mosty a tunely) a vybavení pozemní komunikace, I
I     I         I zejména dopravní značky, světelné signály,   I
I     I         I propustky, únikové zóny, protihlukové valy,  I
I     I         I clony proti oslnění apod. Samostatnými objekty I
I     I         I pozemní komunikace mohou také být objížďky a  I
I     I         I dopravní opatření a zesilování existujících  I
I     I         I pozemních komunikací pro odkloněnou veřejnou  I
I     I         I dopravu a staveništní dopravu, případně    I
I     I         I odstranění následků těchto doprav provedené po I
I     I         I ukončení stavby. Do této skupiny se zahrnou i I
I     I         I objekty údržbového příslušenství.       I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 200   I Mostní objekty I Všechny druhy mostních objektů, kromě     I
I     I a zdi      I propustků, opěrné a zárubní zdi.        I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 300   I Vodohospodářské I Zejména objekty odvodnění pozemní komunikace - I
I     I objekty     I kanalizace, dešťové usazovací nádrže, úpravy  I
I     I         I nebo výstavba vodních toků, vodních nádrží,  I
I     I         I retenčních nádrží a závlahových zařízení,   I
I     I         I vodovodů a studní.               I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 400   I Elektro a    I Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a    I
I     I sdělovací    I podzemních silnoproudých a slaboproudých    I
I     I objekty     I vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo  I
I     I         I řízení dopravního provozu apod.        I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 500   I Objekty     I Úpravy nebo výstavba plynovodů, parovodů,   I
I     I trubních vedení I produktovodů a jiných vedení.         I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 600   I Objekty     I Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a I
I     I podzemních   I parkoviště a další podzemní zařízení. Tyto   I
I     I staveb     I typy speciálních objektů vyžadují s ohledem na I
I     I         I jejich složitost další členění na podobjekty, I
I     I         I které se označí dalším dvojčíslím za pomlčkou I
I     I         I za základním číslem objektu (například 600   I
I     I         I -08).                     I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 660   I Objekty drah  I Všechny objekty, které spadají pod kompetenci I
I     I         I drážního úřadu.                I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 700   I Objekty     I Objekty pozemního stavitelství, které jsou   I
I     I pozemních    I součástí nebo příslušenstvím pozemní      I
I     I staveb     I komunikace nebo slouží motoristům, případně  I
I     I         I jsou vyvolány stavbou pozemní komunikace.   I
I     I         I Patří sem zejména budovy a jejich       I
I     I         I příslušenství na odpočívkách, cestmistrovství, I
I     I         I celnice a objekty policie. Do řady 700 se   I
I     I         I zařadí také protihlukové clony, kromě valů,  I
I     I         I protihlukové stavební úpravy budov a trvalé  I
I     I         I oplocení cizích pozemků. K příslušným budovám I
I     I         I nebo skupinám určitého zařízení se přiřadí   I
I     I         I odpovídající provozní soubory a související  I
I     I         I objekty ostatních druhů, které kompletují   I
I     I         I zařízení.                   I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 800   I Objekty úpravy I Objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně I
I     I území      I odhumusování, ohumusování, výsadby rostlin   I
I     I         I včetně dřevin a úprav ploch po výstavbě,    I
I     I         I dočasné a trvalé oplocení pozemní komunikace. I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 900   I Volná řada   I Druh objektů, který není možné nebo vhodné   I
I     I objektů     I zařadit do předcházejících řad.        I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
Řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti objektů z hlediska celé stavby a dalších okolností. Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před označením řady objektů předřadit další číselné označení, zejména jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se číslo stavby.
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,
f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum - inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy nebo její varianty a posouzení technické realizovatelnosti pozemní komunikace včetně posouzení staveniště mostních objektů s případným doporučením optimálního vedení trasy, vyhledávací průzkum materiálových nalezišť - zemníků - pro ověření množství a vlastností sypaniny, korozní průzkum, případně základní průzkum, průzkum ložisek nerostů, pedologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje,
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
p) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,
h) základní technické parametry stavby - návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení apod.,
i) základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, realizaci, dokončení stavby a předání stavby do užívání,
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
B.2.3 Celkové stavebně technické řešení
a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech,
b) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení.
Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní charakteristiky.
B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.
B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zásady organizace výstavby
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,
c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 5 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) maximální výška stavby,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy stavby,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální výkresy
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod. Výkresy umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím.
D Dokumentace objektů
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím pořadí v přiměřeném rozsahu.
D.1 Stavební část
Pro každý stavební objekt nebo skupinu objektů shodného charakteru se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle části A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.
Pro každý objekt se zpracuje:
1. Technická zpráva - koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení se zdůvodněním a návrhem typu objektu, hlavních technických parametrů, včetně plošných a prostorových nároků na jeho umístění a zabudování, zásadní stavebně montážní postupy apod.
2. Výkresová dokumentace - výkresy a schémata, návrh řešení jednotlivých objektů, se zakreslením současného a navrhovaného stavu, popřípadě mezistavů a jejich přehledného grafického rozlišení.
D.2 Technologická část
Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní soubory nevýrobních procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní komunikace a jejích součástí.
Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, které tvoří technické vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního objektu.
Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:
1. Technická zpráva - předmět provozního souboru, účel, popis a základní parametry technologického zařízení.
2. Výkresy - sestava a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, pohledy a konstrukční detaily.
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
4.3 Souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a norem
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
 
Příl.5
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o souboru staveb
a) název,
b) místo - adresa, katastrální území, parcelní čísla pozemků,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o žadateli
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Členění souboru staveb
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území souboru staveb
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhovaného souboru staveb s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
l) věcné a časové vazby souboru staveb, podmiňující, vyvolané, související investice,
m) seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých se soubor staveb umísťuje,
n) seznam objektů v okolí zařazených dle zákona o prevenci závažných havárií, které mohou být dotčeny umístěním souboru staveb.
B.2 Celkový popis souboru staveb
B.2.1 Základní charakteristika souboru staveb a jeho užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) účel užívání včetně základního popisu,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání souboru stavby,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) ochrana podle jiných právních předpisů1),
f) limitní bilance - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
g) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci, členění na etapy,
h) orientační náklady.
B.2.2 Areál jaderného zařízení
a) hranice pozemku areálu jaderného zařízení,
b) vymezení ploch v areálu jaderného zařízení pro umístění trvalých staveb a ploch pro dočasné stavby zařízení staveniště,
c) vymezení funkčních skupin staveb v areálu jaderného zařízení a stanovení jejich skladby, druhu a účelu,
d) určení minimálních odstupových vzdáleností trvalých staveb, s výjimkou technické a dopravní infrastruktury, umisťovaných uvnitř areálu jaderného zařízení od hranice pozemku areálu jaderného zařízení popřípadě sousedních staveb mimo areál jaderného zařízení,
e) určení maximální plošné zastavěnosti ploch pro umístění trvalých staveb v areálu jaderného zařízení - poměr trvale zastavěných ploch staveb k celkové ploše areálu jaderného zařízení určené k umístění trvalých staveb,
f) maximální výškové omezení areálu jaderného zařízení,
g) nejnižší úroveň podlahy podzemního podlaží nebo její převažující části areálu jaderného zařízení,
h) vnější bezpečnostní pásma od hranice areálu jaderného zařízení - pokud je vyžadováno z jiných právních předpisů.
B.2.3 Ovlivnění vnějšího prostředí
a) kapacitní a časová maxima povolených vstupů za provozu do areálu jaderného zařízení, například voda, energie, skladované palivo,
b) kapacitní a časová maxima povolených výstupů za provozu z areálu jaderného zařízení včetně kvantitativních a kvalitativních charakteristik, například odpadní vody, odpady, emise, imise, odpady.
B.2.4 Dopravní a technická infrastruktura
a) napojení areálu jaderného zařízení na dopravní infrastrukturu,
b) napojení areálu jaderného zařízení na technickou infrastrukturu, například přívodní řady technologické a pitné vody, zdrojů požární vody, řady pro odvod odpadních vod, energetická vedení, komunikační sítě, způsob likvidace dešťových vod.
B.2.5 Obecné řešení
Požadavky stanovené podle zvláštních právních předpisů, které budou dodrženy a naplněny v dalších stupních projektové dokumentace.
B.2.5.1 Koncepce bezpečnosti při užívání staveb v areálu jaderného zařízení, například objektové, provozní, technické bezpečnosti staveb
B.2.5.2 Koncepce bezbariérového užívání staveb v areálu jaderného zařízení
B.2.5.3 Požárně bezpečnostní řešení areálu jaderného zařízení
a) návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití staveb a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,
b) návrh předpokládaného řešení příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku a způsobu evakuace osob a majetku a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,
c) návrh předpokládaného způsobu zajištění požární vody, popřípadě jiné hasební látky a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,
d) návrh předpokládaného rozsahu vybavení staveb vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,
e) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a nutnosti zřízení jednotky požární ochrany podniku, návrh předpokládaného rozsahu vybavení jednotky požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace,
f) návrh předpokládaného rozsahu a vymezení odstupových a bezpečnostních vzdáleností vzhledem k hranici areálu jaderného zařízení, včetně grafického vyznačení umístění areálu jaderného zařízení s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace.
B.2.5.4 Koncepce hygienických požadavků
Specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektových dokumentací pro stanovení hygienických požadavků na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.
B.2.5.5 Koncepce zásad ochrany souboru staveb před negativními účinky vnějšího prostředí
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření, opatření před účinky havárií v objektech nakládající s nebezpečnými látkami apod.
B.2.5.6. Ochrana obyvatelstva
a) provedení hodnocení stávající dopravní infrastruktury s ohledem na provedení evakuace osob a napojení na místa pro provedení dozimetrie a dekontaminace popřípadě zahrnutí vybudování těchto staveb do souvisejících a podmiňujících investic včetně identifikace jejich věcné a časové vazby na realizaci souboru staveb,
b) specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace pro stavebně - technické řešení zhodnocení komunikací využitelných jako evakuační trasy a místa provedení dozimetrie a dekontaminace obyvatelstva zasahujících osob,
c) specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace pro stavebně - technické zajištění realizace opatření ochrany obyvatelstva v ohrožené oblasti - varování, ukrytí, profylaxe, monitorování (dozimetrie), dekontaminace, evakuace apod.,
d) specifikace podmínek, které budou dodrženy v dalších stupních projektové dokumentace pro stavebně - technické řešení pro seznamování obyvatelstva s hrozícím nebezpečím a připravovanými opatřeními k jejich ochraně a zahrnutí vybudování systému varování do souvisejících a vyvolaných investic.
B.3 Popis vlivů na životní prostředí
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.4 Zásady organizace výstavby
a) hranice pozemku dočasně zastavěného území pro zařízení staveniště se stanovením maximální výškové hladiny pro dočasné objekty s výjimkou objektů technologických,
b) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení areálu jaderného zařízení na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých souborů staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) napojení na dopravní veřejnou infrastrukturu,
f) napojení na technickou infrastrukturu,
g) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
h) maximální dočasné a trvalé zábory,
i) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
j) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
3.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
3.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
 
Příloha 6
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o území
a) navrhovaná změna využití území,
b) místo - katastrální území, parcelní čísla pozemků,
c) předmět dokumentace (druh, účel záměru).
A.1.2 Údaje o žadateli
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis a zhodnocení území
a) charakteristika území, pozemků a staveb na nich, zastavěné území a nezastavěné území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
g) údaje o odtokových poměrech,
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
i) územně technické podmínky,
j) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice,
k) seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených změnou využití území,
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
B.2 Popis navrhované změny využití území
a) podrobné údaje o záměru, jeho účincích a vlivech na okolí,
b) zdůvodnění změny vzhledem k současnému způsobu užívání dotčeného území,
c) celková výměra území dotčeného změnou,
d) požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury,
e) zásady zajištění technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska předpokládaného způsobu využití území,
f) zásady ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí - povodně, záplavy, eroze a sesuvy půdy, poddolování, seizmicita, pronikání radonu z podloží, hluk, emise, odpady apod.,
g) předpokládaná lhůta realizace změny využití území.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
B.4 Dopravní řešení
B.5 Řešení vegetace
B.6 Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) vyznačení vztahu dotčeného území k urbanistické struktuře území a umístění v sídle.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) vyznačení hranic území s novým využitím,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres území dotčeného změnou
a) měřítko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých záměrů 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
b) stávající stavby a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající a navrhovaný výškopis a polohopis,
f) vyznačení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
g) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.
D Dokumentace objektů
Výkresy zobrazující změnu využití území v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a architektonické řešení navržené změny využití území; základní svislé řezy, dokumentující navržené terénní úpravy, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; zákres řešení odvodnění území v případě změn odtokových poměrů apod.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavební záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
 
Příloha 7
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,
c) předmět dokumentace - změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, stávající a navrhovaný účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o žadateli
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.3 Zdůvodnění změny vlivu užívání stavby na území
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území
a) charakteristika území, pozemků a staveb na nich, zastavěné zemí a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
g) údaje o odtokových poměrech,
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
i) územně technické podmínky,
j) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice, požadavky na vydání jiných rozhodnutí nebo opatření,
k) seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených změnou vlivu užívání stavby na území,
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
B.2 Popis navrhované změny vlivu užívání stavby na území
B.2.1 Základní charakteristika stavby a změny v jejím užívání
a) trvalá nebo dočasná stavba; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) stávající a navrhovaný účel užívání stavby,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
f) zásady ochrany území před negativními účinky vyvolanými změnou vlivu užívání stavby,
g) navrhovaná změna parametrů stavby - užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
i) posouzení technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska změny v užívání stavby,
j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy.
B.3 Nové nároky na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Nové nároky na dopravní infrastrukturu
a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérového řešení,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu.
B.5 Úpravy terénu a řešení vegetace v souvislosti se změnou vlivu užívání stavby na území
Údaje o vyvolaných protihlukových opatřeních - terénní valy, protihlukové stěny apod.
B.6 Popis změny vlivu užívání stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Popis změny vlivu užívání stavby na bezbariérové užívání stavby
B.8 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) vyznačení napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) vyznačení stavby s novým účelem užívání,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres území dotčeného změnou
a) měřítko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
b) hranice řešeného území,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) vyznačení napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
e) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.
D Dokumentace objektů
Výkresy zobrazující změnu v užívání stavby - půdorysy s vyznačením stávajícího a navrhovaného způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, řezy, pohledy.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese
4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
 
Příloha 8
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,
b) konstrukční a materiálové řešení,
c) mechanická odolnost a stabilita.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,
b) výčet technických a technologických zařízení.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická opatření.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) vyznačení geotechnických sond,
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální situační výkres
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území, apod.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem.
b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.
b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.
c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpravidla zpracovává pro jednotlivé části podle konkrétní stavby a obsahuje zejména:
- zdravotně technické instalace,
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika,
- elektronické komunikace,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentaci je účelné organizačně uspořádat podle postupu realizace stavby.
Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu - výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání; klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima, léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní, letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a stavebních hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.
b) Výkresovou část - umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.
Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury, zejména elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií apod., včetně souvisejících zařízení,
- přeložky vedení technické infrastruktury,
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:
a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie.
b) Výkresovou část - obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100.
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a společné řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
6. Projekt zpracovaný báňským projektantem
5)
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
6)
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
 
Příl.9
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
n) meteorologické a klimatické údaje.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
g) navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) orientační náklady stavby.
B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.3 Základní charakteristika objektů
B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.
B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) protipovodňová opatření,
b) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury,
b) připojovací parametry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) zákres navrhované stavby,
c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
d) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
e) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 5 000,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) maximální výška navrhovaných staveb a výšky upraveného terénu,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) vyznačení geotechnických sond,
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální situační výkres
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.
D Dokumentace liniové trasy, objektů a technických a technologických zařízení
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
Schematické znázornění liniové trasy, charakteristické půdorysy - objekty, technologického zařízení včetně popisů a zdůvodnění použitých materiálů a výrobků - základy, nosiče, vodiče, stavební jámy, stavebně-technické řešení, statické případně dynamické posouzení konstrukcí, specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, a další podklady v rozsahu technické zprávy a související výkresové dokumentace.
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny, pokud není řešeno v dokumentaci a závazném stanovisku posouzení vlivu záměru na životní prostředí.
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
Zejména charakteristické řezy, včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby.
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 Technika prostředí staveb
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a společné řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
6. Projekt zpracovaný báňským projektantem
5)
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
6)
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
 
Příl.10
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná),
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních předpisů4).
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
a) technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, ostatní technologická zařízení,
b) stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení,
c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické části,
d) objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce - seznam určených technických zařízení a objektů,
e) objekty s přímou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby týká, v členění podle subsystémů infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení7).
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
e) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických parametrů stavby (navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných provozních a dopravních technologiích a zařízeních),
e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, nebo souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,
f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
k) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Celkové technické řešení
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech - včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření,
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,
c) celková spotřeba vody,
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů a údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a energetických vedení,
b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů.
B.2.6 Základní charakteristika technologických objektů a technických zařízení
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení,
c) energetické výpočty - spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných vlivů, kontrola bilance činných a jalových výkonů a návrh opatření na zajištění předepsaného účiníku.
B.2.7 Základní charakteristika stavebních objektů
a) stručný popis stávajícího stavu,
b) stručný popis navrženého řešení.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,
c) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky.
B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie
a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a rámcová dopravní technologie v průběhu výstavby,
b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční dopravy po dobu stavby,
c) zdůvodnění a rozsah navrhovaného staničního a traťového zabezpečovacího zařízení, včetně potřeby navrhovaných rychlostí v jednotlivých kolejích a kolejových propojeních.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická, protierozní opatření.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zásady organizace výstavby
B.8.1 Technická zpráva
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu,
p) požadavky na výluky veřejné dopravy,
q) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu.
B.8.2 Výkresy
Situace se zakreslením údajů potřebných pro organizaci výstavby se zakreslují v situaci, která vychází z koordinační situace stavby (část C). Zejména se uvádí obvod staveniště, včetně ploch zařízení staveniště, vjezdy na staveniště, zdroje vody a energií.
B.8.3 Harmonogram výstavby
Harmonogram výstavby podle rozsahu a složitosti stavby ve dnech nebo týdnech. Časový plán musí postihnout všechny návaznosti technologických postupů, prokázat reálnost navrhovaných výlukových časů a celkové lhůty výstavby.
B.8.4 Schéma stavebních postupů
Schéma stavebních postupů zejména při stavbě nebo rekonstrukci kolejiště stanic a u staveb, kde budou vyžadovány výluky kolejí nebo vypnutí zabezpečovacího zařízení.
B.8.5 Bilance zemních hmot
Stanovení vlastností a objemu zemních hmot získaných stavbou, hmot potřebných pro stavbu, posouzení využitelnosti získaných hmot a přesuny hmot.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 5 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u změny stavby, která je kulturní památkou v měřítku 1 : 200; situace navržené stavby musí obsahovat podrobnosti potřebné pro ověření polohového řešení stavby a její výstavby,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické a dopravní infrastruktury,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených objektů stavby dráhy a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu - u souvisejících technologických objektů, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) stávající a nová ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
l) maximální dočasné a trvalé zábory,
m) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
n) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy,
o) vyznačení předpokládaných hranic poklesových kotlin (zón ovlivnění) u tunelových staveb,
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální výkresy
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod. Výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů, umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím, vizualizace architektonicky významných objektů.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Pro každý objekt se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle části A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.
D.1 Technologická část
Pro každý objekt se zpracuje:
1. Technická zpráva, která obsahuje:
a) popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů objektu,
b) seznam vstupních podkladů,
c) popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů,
d) popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání,
e) odůvodnění případných výjimek daného objektu z předpisů,
f) návaznost na ostatní objekty,
g) ochranu před nebezpečným dotykovým napětím,
h) stavebně montážní postupy výstavby,
i) výpočet spotřeby elektrické energie, či jiných médií,
j) potřebné výpočty nezbytné pro zdůvodnění navrhovaného řešení, pokud nejsou součástí části B,
k) přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.
2. Výkresová dokumentace
Technologická část je členěna po typech objektů následovně:
D.1.1 Zabezpečovací zařízení
a) staniční zabezpečovací zařízení,
b) traťové zabezpečovací zařízení,
c) přejezdové zabezpečovací zařízení,
d) spádovištní zabezpečovací zařízení,
e) dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení,
f) indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol.
D.1.2 Sdělovací zařízení
a) místní kabelizace,
b) rozhlasové zařízení,
c) integrovaná telekomunikační zařízení,
d) elektrická požární a zabezpečovací signalizace,
e) dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel,
f) zapojení dálkového kabelu, dálkového optického kabelu a závěsného optického kabelu do provozu,
g) informační systém pro cestující,
h) traťové radiové spojení,
i) jiné sdělovací zařízení.
D.1.3 Silnoproudá technologie
a) dispečerská řídící technika,
b) technologie rozvoden velmi vysokého napětí a vysokého napětí (energetika),
c) silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven),
d) silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic,
e) technologie transformačních stanic vysokého napětí, nízkého napětí (energetika),
f) silnoproudá technologie elektrických stanic pro napájení zabezpečovacího zařízení,
g) provozní rozvod silnoproudu,
h) napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení.
D.1.4 Ostatní technologická zařízení
a) osobní výtahy, schodišťové výtahy,
b) eskalátory,
c) měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace.
Ostatní objekty stavební nebo technologické části výše neuvedené budou zařazeny dle charakteru a funkce do příslušných skupin.
D.2 Stavební část
Pro každý objekt se zpracuje:
1. Technická zpráva, která obsahuje:
a) popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů objektu,
b) seznam vstupních podkladů,
c) popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů,
d) popis navrženého řešení, technických parametrů a jejich zdůvodnění ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání,
e) statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí technickými normami a předpisy vyžadována,
f) kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění navrhovaného řešení,
g) souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, souhlas s navrženým řešením, pokud je technickými normami a předpisy požadován,
h) popis výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení od předchozího stupně dokumentace,
i) přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. a uvedení jejich závaznosti pro realizaci, popřípadě při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,
j) shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání,
k) průkaz o zapracování výsledků průzkumů,
l) návaznost na ostatní objekty (průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých objektů, návaznost na jiné - související, cizí, výhledové investice),
m) na poddolovaných územích doplnit průkaz a řešení stavu únosnosti,
n) požadavky na geotechnický monitoring,
o) požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů,
p) řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
2. Výkresová dokumentace
Stavební část se člení po typech objektů následovně:
D.2.1 Inženýrské objekty
a) kolejový svršek a spodek,
b) nástupiště,
c) přejezdy,
d) mosty, propustky a zdi,
e) ostatní inženýrské objekty - inženýrské sítě a hydrotechnické objekty,
f) potrubní vedení - voda, plyn, kanalizace,
g) tunely,
h) pozemní komunikace,
i) kabelovody, kolektory,
j) protihlukové objekty.
D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
a) pozemní objekty budov - provozní, technologické, skladové,
- architektonicko-stavební řešení,
- stavebně-konstrukční řešení,
- technika prostředí staveb - zdravotně technická instalace, vnitřní plynovod, požární vodovod, vytápění, vzduchotechnická zařízení, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vnitřní slaboproudé rozvody,
- hromosvody,
- vnitřní vybavení budov,
b) zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích,
c) individuální protihluková opatření,
d) orientační systém,
e) demolice,
f) drobná architektura a oplocení.
D.2.3 Trakční a energetická zařízení
a) trakční vedení,
b) napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna)
- architektonicko-stavební řešení,
- stavebně-konstrukční řešení,
- technika prostředí staveb - zdravotně technická instalace, vnitřní plynovod, požární vodovod, vytápění, vzduchotechnická zařízení, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vnitřní slaboproudé rozvody,
- hromosvody,
- vnitřní vybavení budov,
c) spínací stanice
- architektonicko-stavební řešení,
- stavebně-konstrukční řešení,
- technika prostředí staveb - zdravotně technická instalace, vnitřní plynovod, požární vodovod, vytápění, vzduchotechnická zařízení, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vnitřní slaboproudé rozvody,
- hromosvody,
- vnitřní vybavení budov,
d) ohřev výměn (elektrický, plynový),
e) elektrické předtápěcí zařízení,
f) rozvody vysokého napětí, nízkého napětí, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů,
g) ukolejnění kovových konstrukcí,
h) vnější uzemnění.
Ostatní objekty stavební nebo technologické části výše neuvedené budou zařazeny dle charakteru a funkce do příslušných skupin.
D.2.4 Požárně bezpečnostní řešení
Projektová dokumentace se zpracovává samostatně v rozsahu a obsahu podle této vyhlášky a podle jiných právních předpisů.
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a společné řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
4.3 Stanoviska organizačních složek provozovatele dráhy
4.4 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem
4.5 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
6.1 Doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor dotčených stavbou, popřípadě s jinými oprávněnými subjekty
6.2 Další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení
7. Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů
Pokud se jedná o stavbu dráhy, která je součástí evropského železničního systému.
8. Projekt zpracovaný báňským projektantem
5)
Pokud není doložen u dokumentace k příslušnému objektu v části D.
9. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií zpracovaný samostatně pro každý relevantní objekt
6)
 
Příl.11
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních předpisů4).
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad:
a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení - stavební objekty a provozní soubory,
b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,
c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby,
d) podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů je vhodné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů případně podobjektů a samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům případně podobjektům.
Pro řazení a číslování se použije následující základní členění:
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I Číselná I Skupina objektů I          Poznámka           I
I řada  I         I                        I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 000   I Objekty     I Bourací práce, případně další objekty     I
I     I přípravy    I obsahující rozsáhlé pomocné práce spojené s  I
I     I staveniště   I přípravou staveniště nebo zhotovovací práce,  I
I     I         I například dočasné oplocení, protihluková    I
I     I         I opatření při stavebních pracích, trhací práce I
I     I         I při přípravě staveniště, stavební jámy.    I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 100   I Objekty     I Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky I
I     I pozemních    I a všechny další objekty pozemní komunikace   I
I     I komunikací   I dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné    I
I     I (včetně     I pozemní komunikace, tj. dálnice, silnice,   I
I     I propustků)   I místní komunikace, účelové komunikace,     I
I     I         I samostatné cyklistické stezky apod. Do této  I
I     I         I skupiny objektů se dále zařadí součásti    I
I     I         I pozemní komunikace, s výjimkou těch, které   I
I     I         I jsou obsaženy v samostatných řadách, například I
I     I         I mosty a tunely, a vybavení pozemní komunikace, I
I     I         I zejména dopravní značky, světelné signály,   I
I     I         I trvalé oplocení pozemní komunikace, propustky, I
I     I         I únikové zóny, protihlukové valy, clony proti  I
I     I         I oslnění. Samostatnými     objekty pozemní     I
I     I         I komunikace mohou také být objížďky a dopravní I
I     I         I opatření a zesilování existujících pozemních  I
I     I         I komunikací pro odkloněnou veřejnou dopravu a  I
I     I         I staveništní dopravu, případně odstranění    I
I     I         I následků těchto doprav provedené po ukončení  I
I     I         I stavby. Do této skupiny se zahrnou i objekty  I
I     I         I údržbového příslušenství.           I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 200   I Mostní objekty I Všechny druhy mostních objektů, kromě     I
I     I a zdi      I propustků, opěrné a zárubní zdi.        I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 300   I Vodohospodářské I Zejména objekty odvodnění pozemní komunikace - I
I     I objekty     I kanalizace, dešťové usazovací nádrže, úpravy  I
I     I         I nebo výstavba vodních toků, vodních nádrží,  I
I     I         I retenčních nádrží a závlahových zařízení,   I
I     I         I vodovodů a studní.               I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 400   I Elektro a    I Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a    I
I     I sdělovací    I podzemních silnoproudých a slaboproudých    I
I     I objekty     I vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo  I
I     I         I řízení dopravního provozu apod.        I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 500   I Objekty     I Úpravy nebo výstavba plynovodů, parovodů,   I
I     I trubních vedení I produktovodů a jiných vedení.         I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 600   I Objekty     I Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a I
I     I podzemních   I parkoviště a další podzemní zařízení. Tyto   I
I     I staveb     I typy speciálních objektů vyžadují s ohledem na I
I     I         I jejich složitost další členění na podobjekty, I
I     I         I které se označí dalším dvojčíslím za pomlčkou I
I     I         I za základním číslem objektu, například 600-08. I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 660   I Objekty drah  I Všechny objekty, které spadají pod kompetenci I
I     I         I drážního úřadu.                I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 700   I Objekty     I Objekty pozemního stavitelství, které jsou   I
I     I pozemních    I součástí nebo příslušenstvím pozemní      I
I     I staveb     I komunikace nebo slouží motoristům, případně  I
I     I         I jsou vyvolány stavbou pozemní komunikace,   I
I     I         I zejména budovy a jejich příslušenství na    I
I     I         I odpočívkách, cestmistrovství, celnice a    I
I     I         I objekty policie. Do řady 700 se zařadí také  I
I     I         I protihlukové clony, kromě valů, protihlukové  I
I     I         I stavební úpravy budov a trvalé oplocení cizích I
I     I         I pozemků. K příslušným budovám nebo skupinám  I
I     I         I určitého zařízení se přiřadí odpovídající   I
I     I         I provozní soubory a související objekty     I
I     I         I ostatních druhů, které kompletují zařízení.  I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 800   I Objekty úpravy I Objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně I
I     I území      I odhumusování, ohumusování, výsadby rostlin   I
I     I         I včetně dřevin a úprav ploch po výstavbě.    I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
I 900   I Volná řada   I Druh objektů, který není možné nebo vhodné   I
I     I objektů     I zařadit do předcházejících řad.        I
I---------I-----------------I------------------------------------------------I
Řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti objektů z hlediska celé stavby a dalších okolností. Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před označením řady objektů předřadit další číselné označení, zejména jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se číslo stavby.
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,
e) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),
k) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Celkové technické řešení
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),
c) celková spotřeba vody,
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) popis současného stavu,
b) popis navrženého řešení.
1. Pozemní komunikace
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,
- parametry a zdůvodnění trasy,
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch.
2. Mostní objekty a zdi
a) výčet objektů a zdí,
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory:
- základní technické řešení a vybavení,
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,
- postup a technologie výstavby.
3. Odvodnění pozemní komunikace
- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah.
4. Tunely, podzemní stavby a galerie
a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),
b) technické vybavení tunelu,
c) navržená technologie výstavby,
d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony
- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.
6. Vybavení pozemní komunikace
a) záchytná bezpečnostní zařízení,
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,
c) veřejné osvětlení,
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,
e) clony a sítě proti oslnění.
7. Objekty ostatních skupin objektů
a) výčet objektů,
b) základní charakteristiky,
c) související zařízení a vybavení,
d) technické řešení,
e) postup a technologie výstavby.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická, protierozní opatření.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Ochrana obyvatelstva
B.8 Zásady organizace výstavby
B.8.1 Technická zpráva
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
B.8.2 Výkresy
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy.
Vypracuje se zejména:
a) přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras,
b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy.
B.8.3 Harmonogram výstavby
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy.
B.8.4 Schéma stavebních postupů
B.8.5 Bilance zemních hmot
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná omezení, ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 500 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200; situace navržené stavby musí obsahovat podrobnosti potřebné pro ověření polohového řešení stavby a její výstavby,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) katastrální hranice, hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území včetně obvodu stavby,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
h) popis a vyznačení všech nově navržených objektů,
i) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
j) řešení vegetace,
k) okótované odstupy staveb od trvalých objektů nebo vlastnických hranic pozemku obnovených v terénu s lomovými body v KK=3 dle jiných právních předpisů,
l) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
m) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
n) maximální dočasné a trvalé zábory,
o) vyznačení geotechnických sond,
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody,
q) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu.
C.4 Speciální výkresy
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území, apod. Výkresy umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.
D.1 Stavební část
Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle části A. 2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.
Obsah jednotlivých stavebních objektů bez ohledu na jejich zařazení v konkrétní objektové skladbě:
D.1.1 Objekty pozemních komunikací, včetně propustků
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu,
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.,
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,
e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,
h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,
i) vazba na případné technologické vybavení,
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
2. Výkresy
a) Situace pozemní komunikace
Situace všech objektů je uvedena v koordinační situaci stavby v části C. Tam, kde není dostatečně zřejmé řešení objektu z této situace, přiloží se samostatná situace objektu (výřez situace stavby) ve větším měřítku. Situace musí obsahovat schématický zákres úprav pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
b) Podélný profil
Podélný profil v délkovém měřítku situace pozemní komunikace a výškovém měřítku s desetinásobným převýšením, měřítko 1 : 1 000 nebo 1 : 100 nebo 1 : 2 000 nebo 1 : 200. Pro jednoduchá technická řešení je možno použít měřítko 1 : 5 000 nebo 1 : 500.
c) Vzorové příčné řezy
Charakteristické vzorové příčné řezy, případně odlišné úseky pozemní komunikace (zářez, výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek), měřítko 1 : 50 nebo 1 : 100 s ohledem na šířku silniční koruny a místní podmínky, umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů.
d) Charakteristické příčné řezy
Zobrazení začlenění tělesa pozemní komunikace do terénu v charakteristických místech měřítko 1 : 100 nebo 1 : 200.
e) Schematické řešení křižovatek
Složitější křižovatky na samostatných výkresech v měřítku situace pozemní komunikace nebo větším. Pro potřebu ověření sklonových poměrů větví křižovatky (složitý tvar křižovatky nebo nepříznivé terénní podmínky) - zjednodušené podélné profily kritických větví.
f) Výkresy obslužných zařízení
Zpracují se, jestliže jsou součástí objektu pozemní komunikace, jedná se o zastávky linkové osobní dopravy, parkoviště a jiné dopravní plochy a odpočívky. Výkresy musí zobrazovat jednoznačně stavebně technické řešení. Měřítko volí projektant s přihlédnutím k povaze zařízení. Výkresy musí obsahovat údaje o bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně detailů příslušných vyhrazených míst a sklonů u přechodů.
g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku
Výkresy navržených dopravních značek a uvedených zařízení v měřítku situace pozemní komunikace nebo jiném měřítku jako samostatné výkresy. U jednoduchých řešení se dopravní značení a všechna další dopravní zařízení vyznačí přímo na situaci pozemní komunikace. Výkresy musí obsahovat údaje o bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně detailů hmatového a akustického vedení a frází orientačních majáčků.
h) Souřadnice hlavních bodů
Souřadnice všech důležitých bodů, které určují polohu objektu. Pokud nejsou tyto body vyznačeny v koordinační situaci, přiloží se samostatný geodetický výkres s jejich zákresem. Tato příloha se vypracuje, pokud uvedené údaje nejsou součástí dokladové části - geodetický podklad.
i) Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo rozšíření stávajícího objektu pozemní komunikace, který má být umístěn na území památkové rezervace, památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny.
Projektová dokumentace se doplní o pohledy nebo zákresy objektu pozemní komunikace do fotografií a vizualizaci.
D.1.2 Mostní objekty a zdi
1. Technická zpráva
1.1. Identifikační údaje mostu
a) stavba a objekt číslo,
b) název mostu,
c) evidenční číslo mostu,
d) katastrální území, obec, kraj,
e) pozemní komunikace - návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, evidenční číslo,
f) bod křížení - všechna křížení na délce mostu,
g) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy,
h) staničení přemosťované překážky - plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.,
i) úhel křížení - všech překážek,
j) volná výška - podjezdu, podchodu, plavební výška.
1.2. Základní údaje o mostu
a) charakteristika mostu,
b) délka přemostění,
c) délka mostu,
d) délka nosné konstrukce,
e) rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí,
f) šikmost mostu,
g) volná šířka mostu,
h) šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku,
i) šířka mostu,
j) výška mostu nad terénem,
k) stavební výška,
l) plocha nosné konstrukce mostu,
m) zatížení a zatížitelnosti mostu.
1.3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění
a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky, podklady na jeho řešení,
b) charakter přemosťované překážky - převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.,
c) územní podmínky,
d) geotechnické podmínky.
1.4. Technické řešení mostu
a) popis nosné konstrukce mostu,
b) údaje o založení a spodní stavbě mostu,
c) vybavení mostu,
d) statické a hydrotechnické posouzení,
e) cizí zařízení na mostě,
f) řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům,
g) požadované podmínky a měření sedání a průhybů - měření a monitoring,
h) požadované zatěžovací zkoušky.
1.5. Výstavba mostu
a) postup a technologie stavby mostu,
b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby - přístupy, přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.,
c) související (dotčené) objekty stavby,
d) vztah k území - inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.
1.6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů
a) vytyčovací údaje,
b) prostorové uspořádání a geometrie mostu,
c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce,
d) hydrotechnické výpočty.
1.7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace
2. Výkresy
a) situace mostního objektu v měřítku 1 : 500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty stavby pozemní komunikace včetně jejich ochranných pásem, zvláštních omezení a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
b) půdorys v měřítku 1 : 100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky v měřítku 1 : 250, 1 : 500,
c) podélný řez v měřítku 1 : 100, 1 : 250 nebo 1 : 500) nebo u směrově rozdělených komunikací oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a komunikací včetně zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů a mostem vzduté hladiny, povodňových hladin - zpravidla Q 100, hladiny návrhového průtoku, směrových a sklonových poměrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů a skalního podloží,
d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli v měřítku 1 : 50,
e) příčné řezy v měřítku 1 : 100 v lících opěr a osách jednotlivých vnitřních podpěr, případně s pohledem na podpěry,
f) vytyčovací schéma v měřítku 1 : 100, 1 : 250, 1 : 500,
g) výkres tvaru podpěry v měřítku 1 : 50,
h) výkres tvaru opěr a křídel v měřítku 1 : 50,
i) schéma technologie výstavby,
j) projektová dokumentace velkých mostů, mostů, které se umísťují na území památkové rezervace, památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou, se doplní o pohledy nebo zákresy mostu do fotografií a vizualizaci.
D.1.3 Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
1. Technická zpráva
a) základní identifikační údaje,
b) popis charakteristik objektu,
c) zdůvodnění funkčního a technického řešení, včetně provozních údajů a instalovaných výkonů,
d) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient,
e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana,
f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací na provoz a údržbu,
g) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby,
h) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům.
2. Hydrotechnické výpočty
a) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek,
b) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží,
c) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů.
3. Statické výpočty
a) pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti,
b) pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky stěn a dna nádrže a případného vyztužení.
4. Výkresy
a) situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení jak současných, tak plánovaných v měřítku shodném se situací objektů pozemní komunikace,
b) hydrotechnická situace, - vyplyne-li její nutnost z výsledků hydrotechnických výpočtů,
c) podélný profil v doporučeném měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 100, měřítko ve směru osy x musí odpovídat měřítku situace,
d) vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí nebo rigolů a příkopů,
e) výkresy aplikovaných typových nebo atypických objektů.
D.1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu,
b) stručný stavebně technický popis celého zařízení,
c) typ stožárů a svítidel,
d) světelně technický výpočet,
e) napojení na rozvodnou síť nízkého napětí
2. Výkresy
a) situace ve shodném měřítku se situací pozemní komunikace, se zákresem polohy stožárů a kabelových rozvodů a určení polohy zařízení v souřadnicích,
b) vzorový příčný řez se zákresem schematické polohy zařízení osvětlení v měřítku vzorového příčného řezu pozemní komunikace,
c) výkresy stožárů se svítidlem.
D.1.5 Objekty podzemních staveb
1. Technická zpráva
1.1. Všeobecná část
a) identifikační údaje,
b) členění objektů,
c) vazby na okolní výstavbu.
1.2. Technická část
a) vyhodnocení geotechnických průzkumů, podrobný popis geotechnických podmínek s ohledem na použitou tunelovou metodu, rozdělení horninového masivu na kvazihomogenní celky včetně doporučených hodnot geotechnických parametrů,
b) stanovení postupu nebo způsobu výstavby včetně návrhu technologických tříd výrubu, očekávané hodnoty deformací dočasného ostění pro jednotlivé technologické třídy výrubu,
c) návrh na likvidaci důlních vod, ochrana díla proti průvalům vod a zvodnělého materiálu, ochrana díla při povodních,
d) ochrana díla proti vnějším vlivům - bludné proudy, agresívní prostředí,
e) požárně bezpečnostní řešení,
f) bezpečnostní dokumentace u tunelů delších než 500 m,
g) protokol o stanovení prostředí,
h) komplexní geotechnický monitoring včetně popisu varovných stavů,
i) staveniště a provádění výstavby, nároky na zkušební provoz,
j) popis objektové skladby i s ohledem na možnost použití observační metody,
k) požadavky na bezbariérové užívání stavby.
2. Výkresy
a) celková situace stavby v měřítku 1 : 5000,
b) koordinační situace v měřítku 1 : 500 s označením stavebních objektů a provozních souborů, včetně zakreslení zóny poklesů, ovlivnění a sledování, vedení inženýrských sítí, včetně dočasných, a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
c) koordinační situace v místě portálů v měřítku 1 : 200 se zakreslením tras kabelovodů, kanalizací, drenáží, jímek, provozně-technických objektů, rozsah stavebních jam, zpětných zásypů apod.,
d) vzorové příčné řezy v měřítku 1 : 50 se znázorněním geometrických vztahů mezi průjezdným průřezem a konstrukcí ostění, technickým vybavením tunelu apod.,
e) charakteristické řezy s geotechnickými údaji včetně rozsahu poklesové zóny a zakreslením objektů a sítí v nadloží v měřítku 1 : 100, 1 : 200,
f) podélné profily s geotechnickými údaji a prognózou rozdělení raženého úseku tunelu na technologické třídy výrubu v měřítku 1 : 500, 1 : 50 nebo v měřítku 1 : 200 v zastavěném území,
g) výkres technologických tříd výrubu - délka záběru, členění plochy výrubu, schéma kotvení pro jednotlivé dílčí výruby, vzdálenost kotvení od čelby, skladba dočasného ostění, typy a délky kotev a sítí, dimenze výztužných rámů, maximální odstupy čeleb dílčích výrubů, opatření prováděná v předstihu před ražbou apod. včetně tabulky výkazu materiálu pro jednotlivé technologické třídy výrubu na 1 záběr a 1 m tunelu,
h) návrh způsobu izolací a drenáží včetně návrhu úpravy a odvedení drenážních vod,
i) výkresy požární ochrany,
j) výkresy jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
k) koordinační a technologické schéma vybavení tunelu,
l) situace organizace výstavby včetně doporučeného rozsahu vybavení zařízení staveniště.
3. Statická část
a) podklady,
b) rozsah výpočtu dočasného ostění a průkaz dimenzí,
c) rozsah výpočtu definitivního ostění včetně průkazu dimenzí hloubených úseků,
d) statický výpočet dočasného ostění dle jednotlivých etap a pro jednotlivé technologické třídy výrubu, statický výpočet definitivního ostění dle charakteru použitých konstrukcí.
D.1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu,
b) popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na typ zařízení a způsob a charakter rozvodů,
c) způsob uložení kabelového vedení ve vazbě na ostatní objekty stavby,
d) typy navržených zařízení,
e) uvedení hlavních předpisů, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět montáž,
f) návrh komplexních zkoušek,
g) v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká,
h) požadavky na údržbu zařízení.
2. Výkresy
a) zákres umístění zařízení a přístup k němu v měřítku situace pozemní komunikace, zakreslení navrženého zařízení do půdorysu v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50,
b) celková přehledně zpracovaná bloková schémata obsahující počet a logickou polohu jednotlivých koncových prvků,
c) základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany,
d) technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,
e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.
D.1.7 Objekty drah
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace nebo objektů stavbou vyvolaných, které mají charakter stavby dráhy a stavby na dráze, včetně zařízení na dráze, se zhotoví v rozsahu a obsahu podle této vyhlášky.
D.1.8 Objekty pozemních staveb
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které mají charakter pozemních staveb, se vypracují v rozsahu a obsahu podle této vyhlášky.
D.1.9 Ostatní stavební objekty
Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle této vyhlášky.
D.1.10 Požárně bezpečnostní řešení
Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle této vyhlášky a podle jiných právních předpisů.
D.2 Technologická část
Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní soubory nevýrobních procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní komunikace a jejích součástí.
Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, které tvoří technické vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního objektu.
Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:
1. Technická zpráva
a) identifikace předmětu provozního souboru,
b) výchozí podklady,
c) skladba technologického zařízení, jeho účel, popis a základní parametry,
d) vazba na stavební řešení včetně návrhu na zakládání konstrukcí,
e) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných medií, včetně požadavků a míst napojení.
2. Výkresy
a) výkresy zobrazí sestavu a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, pohledy a konstrukční detaily
b) výkresy a schémata připojení na media, místa připojení, ochranná zařízení,
c) měřítko výkresů se zvolí v závislosti na druhu a rozsahu provozního souboru.
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a společné řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
4.3 Doklady o udělení souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
6. Projekt zpracovaný báňským projektantem
5)
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
6)
8. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
9. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
 
Příl.12
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,
b) konstrukční a materiálové řešení,
c) mechanická odolnost a stabilita.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,
b) výčet technických a technologických zařízení.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická opatření.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres navrhované stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) vyznačení geotechnických sond,
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální situační výkresy
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem.
b) Výkresová část - výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.
b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.
c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpravidla zpracovává samostatně pro jednotlivé části podle konkrétní stavby a obsahuje zejména:
- zdravotně technické instalace,
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika,
- elektronické komunikace,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentace se organizačně uspořádává podle postupu realizace stavby.
Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu - výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima, léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní, letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a stavebních hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.
b) Výkresovou část - umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.
Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury zejména elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií apod., včetně souvisejících zařízení,
- přeložky vedení technické infrastruktury,
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:
a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie.
b) Výkresovou část - obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100.
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení.
3. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
6. Projekt zpracovaný báňským projektantem
5)
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
6)
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
 
Příl.13
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
Společné zásady:
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.
Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.
Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), identifikační číslo osoby, adresa sídla,
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
A.3 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření,
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,
c) další podklady.
B Souhrnná technická zpráva
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,
e) ochrana životního prostředí při výstavbě.
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
B.2 Celkový popis stavby
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) orientační náklady stavby.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) vyznačení geotechnických sond,
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem.
b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů,
c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy.
b) Podrobný statický výpočet
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického posouzení vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace - výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí.
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.
c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový nebo obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se například:
- zdravotně technické instalace,
- plynová odběrná zařízení,
- vzduchotechnika,
- vytápění,
- chlazení,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace a další.
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod apod.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání.
b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné.
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace, včetně seznamu použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, případně hořlavých kapalin, a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:
a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem.
b) Výkresovou část - obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku.
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů
3)
2. Projekt zpracovaný báňským projektantem
5)
 
Příl.14
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Výkresová dokumentace
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).
A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,
c) další podklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena.
B Souhrnná technická zpráva
a) popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů1), zvláště chráněné území, záplavové území apod.
b) popis stavby
- účel užívání stavby,
- trvalá nebo dočasná stavba,
- ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
- parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
c) technický popis stavby a jejího technického zařízení,
d) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,
e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
f) ochranná a bezpečnostní pásma,
g) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.
C Situační výkresy
C.1 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) vyznačení stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.2 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) hranice pozemků, parcelní čísla,
c) stávající objekty a zákres povrchových znaků technické infrastruktury,
d) stávající výškopis a polohopis,
e) stanovení nadmořské výšky; výška objektů,
f) okótované odstupy staveb,
g) stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
h) stávající vzrostlá vegetace,
i) ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
j) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
k) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
D Výkresová dokumentace
Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr.
Součástí výkresové dokumentace je geodetická část s číselným a grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, měřickými náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technickou zprávou podle jiného právního předpisu3).
2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)
Zjednodušená dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Zjednodušený situační nákres
D Zjednodušená výkresová dokumentace
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).
A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,
c) další podklady.
B Souhrnná technická zpráva
a) popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů1), zvláště chráněné území, záplavové území apod.
b) popis stavby
- účel užívání stavby,
- trvalá nebo dočasná stavba,
- ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
- parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
c) technický popis stavby a jejího technického zařízení,
d) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,
e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
f) ochranná a bezpečnostní pásma,
g) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.
C Zjednodušený situační náčrt
Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby.
D Zjednodušená výkresová dokumentace
Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.
 
Příl.15
Náležitosti dokumentace bouracích prací
Dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.2 Údaje o vlastníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení (fyzická osoba).
A.2 Členění odstraňované stavby
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku,
b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
c) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,
f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,
g) požadavky na kácení dřevin,
h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice,
i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.
B.2 Celkový popis stavby
a) druh a účel užívání odstraňované stavby,
b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1),
d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů,
e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,
f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,
g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,
h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,
c) způsob odpojení.
B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby
a) terénní úpravy po odstranění stavby,
b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.
B.5 Zásady organizace bouracích prací
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště,
f) maximální zábory,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,
i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 500 až 1 : 50 000, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturní památku bylo zrušeno, a u odstranění stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) ochranná a bezpečnostní pásma,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů,
c) vyznačení vlivů bouracích prací na okolí.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:
a) Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),
b) Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě),
c) Statické posouzení (statický, popřípadě dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí).
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení
2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
3. Projekt zpracovaný báňským projektantem
5)
4. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
".
 
Příl.16
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
Stavební deník
A. Identifikační údaje
a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,
b) místo stavby,
c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):
- zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby)
- stavebníka (investora)
- projektanta
- poddodavatelů
d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),
f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,
g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.
Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.
B. Záznamy ve stavebním deníku
1. Pravidelné denní záznamy obsahují:
a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
e) nasazení mechanizačních prostředků.
2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:
a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),
b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,
c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
h) geodetická měření,
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,
j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),
l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),
o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),
q) dílčí přejímky ukončených prací,
r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),
s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,
t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
u) odstranění vad a nedodělků,
v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),
w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,
y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.
C. Vedení stavebního deníku
1. Stavební deník
a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám,
c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.
3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.
Jednoduchý záznam o stavbě
A. Obsah
1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje
a) název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací,
b) jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení,
c) údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby,
d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.),
e) záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla,
f) záznamy o mimořádných událostech během výstavby.
2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na
a) postup prací a použití materiálů,
b) zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby,
c) bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby,
d) revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.,
e) podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci,
f) plnění ujednání obchodních smluv,
g) ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.,
h) dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.
B. Vedení jednoduchého záznamu o stavbě
1. Jednoduchý záznam o stavbě
a) se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
b) musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.
2. Část C. bod 2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého záznamu o stavbě obdobně.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 62/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Dokumentace a projektová dokumentace podle § 1a až 5 vyhlášky, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a předložena stavebnímu úřadu do 31. prosince 2014, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.
2. Projektová dokumentace podle § 3 vyhlášky může být zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2014.
Čl. II vyhlášky č. 405/2017 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle § 1a až 2, 4 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.
2. Pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby zpracována podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů.