(Ne)bezpečný provoz a používání strojů a zařízení

Vydáno: 29 minut čtení

Ze statistických údajů informačního systému Státního úřadu inspekce práce vyplývá, že nejvíce pracovních úrazů vzniká ve zpracovatelském průmyslu, kde je také zaměstnáno nejvíce zaměstnanců. Důvodem tohoto nepříznivého vývoje pracovní úrazovosti za poslední období je práce na obráběcích a tvářecích strojích.

Pracovní úrazy, zejména u tvářecích strojů, bývají vážné, a s mnohdy trvalými následky. Hlavním zdrojem vzniku pracovních úrazů je samotný pracovní prostor stroje, jako například u lisů, ve kterém se ruka lisaře v době nebezpečného pracovního zdvihu beranu dostane do styku s pohybujícími se částmi nástrojů.

Zaměstnanci jsou rovněž ohrožováni často nedostatečným technickým stavem strojů, tj. špatnou funkcí, případně stavem zabezpečovacího a ochranného zařízení proti úrazům a také neodbornou manipulací při pracovním výkonu. [1]

Pracovní úrazovost v České republice v roce 2018

Zdroj pracovních úrazů

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byla v roce 2018 skupina „Materiály, břemena, výrobky, strojní součásti“ (33 %). U závažných pracovních úrazů to byla skupina „Budovy, konstrukce, povrchy“ (35 %) a u smrtelných pracovních úrazů skupina „Pozemní vozidla“ (29 %). Obdobné rozložení zdrojů pracovních úrazů podle typu (závažnosti) úrazu bylo evidováno i v letech minulých, rozdíly byly jen v procentním zastoupení.

Nejčastější příčinou u všech typů pracovních úrazů v roce 2018 bylo „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“. Tato příčina byla uvedena zaměstnavateli na záznamu o úrazu. U pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byla uvedena v 79 % případů, u pracovních úrazů závažných pak činila 64 % a u pracovních úrazů smrtelných 55 %.

Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností vzniklo v roce 2018 ve Zpracovatelském průmyslu, a to 42,7 %. Je ale nutné upozornit, že toto odvětví zahrnovalo 26,3 % pojištěnců.

Nejvíce případů smrtelných pracovních úrazů (22, tj. 17,9 %) vzniklo v roce 2018 v odvětví Doprava a skladování. Na druhém místě bylo Stavebnictví s 21 případy a na třetím pak Zpracovatelský průmysl a Těžba a dobývání, kde bylo evidováno shodně 19 případů. Nejvyšší četnost případů vykázalo odvětví Těžba a dobývání, a to 7,76 případů na 10 000 pojištěnců.

Zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny a úrazů závažných:

 • Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti - 33,0 %
 • Budovy, konstrukce, povrchy - 27,2 %
 • Ruční nářadí - 9,2 %
 • Budovy, konstrukce, povrchy - 35,2 %
 • Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky - 15,2 %
 • Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti - 14,8 %

Zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů smrtelných pracovních úrazů v roce 2018:

 • Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky - 28,5 %
 • Živé organismy, fyzikální jevy, přírodní živly - 26,0 %
 • Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti - 14,6 %
Příklad z praxe:
 • Zaměstnankyně nastoupila na směnu v 6 hodin. V ten den pokračovala v započaté práci, frézování (dělení) pantu frézou (pilkou), na frézce pákové horizontální, kterou prováděla již čtvrtý den. Seřízení stroje pro operaci provedl seřizovač. Na začátku pracovní směny bylo na pracovišti chladno, a proto si postižená oblékla svetr. V 6.30 hodin při pracovní činnosti došlo k zachycení pravé ruky a k její částečné amputaci.
 • Šetřením úrazové události bylo zjištěno nesplnění povinností vyplývajících z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pouze ze strany zaměstnavatele, a to ustanovení:
 • § 4 odst. 1 písm. a) zákona číslo 309/2006 Sb. („Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců.“),
 • § 103 odst. 2 písm. c) zákona číslo 262/2006 Sb. („Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení pomocí magnetických zařízení
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Úrazy lidské kůže vyvolané účinky tepelné energie
Bezpečnost tvarovacích, plnících a uzavíracích stojů
Identifikace kořenových příčin úrazů
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Bezpečnost regálového skladování
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Manipulace s pacienty - prevence muskuloskeletárních poruch
Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Bezpečnost balicích strojů. Ohlédnutí za seriálem

Související otázky a odpovědi

Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Pracovní úraz a daňový náklad
Pracovní úraz
Šetření nemocí z povolání

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
262/2006 Sb., zákoník práce
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Související komentovaná judikatura

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání