Pracovní výkon zaměstnanců a faktory, které ho ovlivňují

Vydáno: 23 minut čtení

Soudobá společnost je čím dál tím více soustředěna na výkon. Kvantifikovanou veličinu, která udává informaci o tom, jak je ta která jednotka či činnost efektivní. V rámci firemního prostředí je celkový výkon firmy determinován pracovním výkonem zaměstnanců. Bez výkonných zaměstnanců by většina firem nemohla dosáhnout pozitivních finančních výsledků. Jak tedy stimulovat pracovní výkon zaměstnanců? Jsou pro zvýšení pracovního výkonu důležitější fyzické aspekty, jako je pracovní prostředí, nebo spíše pocity a emoce, jako například pocit spokojenosti či důvěry v zaměstnavatele?

Pracovní výkon lze chápat jako souhrnné označení nejen pro kvalitu a kvantitu práce jakožto výstupu, ale také jako samotný přístup každého jednotlivého zaměstnance. V pracovním výkonu je zrcadlena ochota vykonávat pracovní činnosti, stejně tak jako kvalita vztahů s kolegy na pracovišti, klienty a firemními partnery. Je proto zřejmé, že pracovní výkon je přímo ovlivněn mírou motivace zaměstnance i jeho schopnostmi.

V podnikové praxi pracovní výkon měříme z hlediska výsledku práce, jeho kvality a množství za určitou jednotku času. Dále také měříme pracovní výkon i z hlediska objektivních podmínek, za kterých byl výsledek dosažen. Pracovní výkon ve smyslu množství práce vykonané za dané časové období je výchozím bodem při zjišťování specifického podílu všech výkonových determinant, zejména somatických a psychických procesů a vlastností, které pracovní činnost člověka ovlivňují.

Při počátku diskuse nad tím, co ovlivňuje pracovní výkon zaměstnanců, je vhodné vyzdvihnout důležitý fakt, a to že výkon zaměstnance je proměnlivý, to znamená, že není stálou veličinou. Přestože většina nadřízených očekává od svých podřízených stabilní pracovní výkon, je nutné zohlednit skutečnost, že na pracovní výkon působí mnoho faktorů, a ne všechny může zaměstnavatel ovlivnit. Primárně ovlivňuje pracovní výkon kvalifikace daného pracovníka, délka jeho praxe v oboru, motivace ke konkrétní pracovní činnosti, jeho kompetence, ale i jeho vztah k podniku, pracovní prostředí, nastavený systém odměňování. Neméně důležité jsou faktory jako únava, stres či aktuální zdravotní stav. Je tak potom zřejmé, že u jednotlivých pracovníků se v čase liší jejich výkonnost při vykonávání stejné činnosti, a to i za stejných podmínek.

Cílem tohoto článku není představit vyčerpávající seznam faktorů, které pozitivně či negativně ovlivňují pracovní výkon zaměstnanců, ale naopak představit specifické konkrétní příklady z praxe, kdy vybrané faktory ovlivnily výkon zaměstnanců.

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí je vše to, co pracovníka obklopuje během výkonu práce. V některých případech je pracovní prostředí definováno jako soubor podmínek při pracovním procesu. Jedná se tedy o poměrně široký pojem, který zahrnuje:

  • organizační podmínky;
  • materiálně-technické podmínky;
  • sociální podmínky (mezilidské vztahy na pracovišti);
  • fyzikální kvalitu prostředí (například osvětlení);
  • informační technologie;
  • bezpečnostní podmínky (ochranné pomůcky);
  • hygienické prostředí.

V některých případech je do pracovního prostředí a podmínek začleněna i oblast zahrnující subjektivní předpoklady v podobě schopností a dovedností, odolnost pracovníka, ale i jeho hygienické návyky či jeho osobnost.

Pracovní prostředí či podmínky musí být v souladu s příslušnými z

Související dokumenty

Související články

Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Psychologické bariéry výkonnosti a jejich překonávání
Jak volit ukazatele personálního controllingu
Osobní efektivita: od motivace přes úkolování až ke kontrole sebe sama
Tvorba tarifních mezd na základě hodnocení náročnosti pracovních míst
Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele, ochrana osobních práv zaměstnance a inspekce práce
Procesní a personální audit může být i zábava
Hodnocení zaměstnanců, jeho druhy, nástroje a předávání
Několik poznámek ke služebnímu hodnocení státních zaměstnanců
Jak čelit pracovnímu stresu
Nástupnictví jako citlivé téma nejen pro samotné zaměstnance
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Sociální sítě a nábor zaměstnanců
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Práce na zkoušku
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Talent management
Výběr zaměstnanců
Umělá inteligence, nové technologie a s nimi související vývoj náplně práce zaměstnanců
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory

Související otázky a odpovědi

Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Odmítnutí pracovního úkolu
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Průměrný výdělek - odstupné
OSVČ a zaměstnanec na DPP
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Uchování kopií dokladů
Teambuilding
Kvalifikační dohoda
Dvě odborové organizace
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska