Pracovněprávní aktuality (7. 11. 2017 - 4. 12. 2017)

Vydáno: 13 minut čtení

(sledované období: 7. 11. 2017 - 4. 12. 2017)

Vyhlášené předpisy

Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 361/2017 Sb. dne 7. 11. 2017.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 362/2017 Sb. dne 7. 11. 2017.

Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2017 Sb. dne 7. 11. 2017.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 374/2017 Sb. dne 13. 11. 2017.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Vyhlášeno dne 14. 11. 2017 pod číslem 378/2017 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 399/2017 Sb. dne 30. 11. 2017.

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2017 Sb. dne 30. 11. 2017.

Ministerstvo financí obyčejně koncem roku stanoví novou výši základních sazeb zahraničního stravného pro následující kalendářní rok, která zohledňuje změny v cenových hladinách jednotlivých destinací. Není tomu výjimkou ani v letošním roce, a proto výše stravného zahraničních pracovních cest se bude v roce 2018 opět trochu měnit. Kromě 8 zemí, kde došlo k mírnému zvýšení, zůstává zahraniční stravné totožné. Změna se kromě mimoevropských zemí dotýká také Belgie a Velké Británie, kdy v Belgii bude za celý den od 1. 1. 2018 náležet základní sazba zahraničního stravného ve výši 50 EUR a ve Velké Británii pak 45 GBP.

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (úprava podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením)

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

V souvislosti s nedávným zákonem č. 327/2017, který novelizoval zákon o zaměstnanosti a zákon o inspekci práce, vyvstala nutnost upravit prováděcí předpisy, jež se k novelizovaným ustanovením váží. Mění se přitom zejména terminologie, kdy je původní „chráněné pracovní místo“ nově nazýváno „pracovním místem pro osobu se zdravotním postižením“, čemuž jsou přizpůsobeny i názvy jednotlivých příspěvků, jež souvisí s jejich zaměstnáváním.

Navrhovaná vyhláška dále rozšiřuje a konkretizuje charakteristiku takového pracovního místa, která bude muset obsahovat:

  1. popis druhu práce a místa výkonu práce,
  2. popis pracoviště a jeho umístění,
  3. popis předpokladů a požadavků stanovených pro zastávání pracovního místa,
  4. základní informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách,
  5. informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené podle § 80 zákona nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením,
  6. informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho předpokládanou délku.

Terminologické změny v zákoně i v prováděcích předpisech přitom odráží snahu zákonodárců nahradit neflexibilní systém vymezování jednotlivých chráněných pracovních míst novým institutem - uznáním zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Toto uznání je na základě novely zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. 1. 2018 realizováno na základě dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce uzavřené mezi Úřadem práce České republiky a zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Stav projednávání: v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí opět připravilo vyhlášku o stanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, výši stravného v podnikatelské a nepodnikatelské sféře pro rok 2018 a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Sazba základní náhrady za použití jednostopých vozidel a tříkolek i nadále činí 1,10 Kč za kilometr a za použití osobních silničních motorových vozidel nově činí 4,00 Kč za kilometr (dosud 3,90 Kč).

Větší vzestup lze zaznamenat v oblasti stravného, jež je oproti předchozímu roku v závislosti na délce pracovní cesty navýšeno o 6 až 15 Kč. Při pracovní cestě, která trvá 5 až 12 hodin, se toto stravné zvyšuje na 78 Kč (v roce 2017 - 72 Kč), při pracovní cestě nad 12 hodin na 118 Kč (v roce 2017 - 109 Kč) a nad 18 hodin na 186 Kč (v roce 2017 - 171 Kč) za každý kalendářní den pracovní cesty.

Mění se rovněž vyhláškou stanovená průměrná cena pohonných hmot, která se ve srovnání s rokem 2017 mírně zvýší, a to na:

  1. 30,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  2. 32,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  3. 29,20 Kč u motorové nafty za 1 litr pohonné hmoty.

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Z důvodu inflace se upravuje výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrad nákladů na výživu pozůstalých pro nároky, které vznikly do konce roku 2017. Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet výše uvedených náhrad se proto navrhovaným nařízením zvyšuje s účinností k 1. 1. 2018 o 3,5 %.

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: vyhlášením

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh nařízení vlády o úpravě podmínek pro uplatnění dlužných mzdových nároků zaměstnanců zaměstnavatele v platební neschopnosti

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 25. 5. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 4. 2018 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Stav projednávání: v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: vyhlášením (s výjimkami)

Věcný záměr zákona o lobbingu

Stav projednávání: vláda

Lobbing jakožto soustavná činnost spočívající v prosazování skupinových zájmů je běžnou součástí veřejných záležitostí v demokratických právních státech. V České republice však nejsou v současné době pro lobbing nastavena žádná pravidla, a proto je tento pojem veřejností vnímán spíše negativně.

Věcný záměr zákona o lobbingu je tak výrazem snahy o zvýšení transparentnosti legislativních a rozhodovacích procesů ve vztahu k lobbistické činnosti a o posílení veřejné kontroly v této oblasti. Cílem připravovaného zákona je pomoci rozlišit, kdy se jedná o legitimní a přínosný lobbing coby poskytnutí informací a dat politikům za účelem prosazení změny legislativy a kdy se naopak jedná o zákulisní, záměrně netransparentní lobbing, který mnohdy hraničí s trestným činem nepřímého úplatkářství.

V rámci připravovaného zákona by proto měl být zaveden veřejný registr lobbistů, ve kterém budou povinně uvedeni jak profesionální lobbisté (osoby zaměřující se primárně na lobbing), tak osoby vykonávající lobbing jako vedlejší aktivitu za účelem podpory své hlavní činnosti nebo podnikání. Právnické osoby budou mimoto nuceny do registru zapisovat fyzické osoby, jež reálně lobbing provádějí (jako jejich zaměstnanci, zástupci atd.).

Takto registrovaní lobbisté budou následně povinni prostřednictvím čtvrtletních zpráv veřejnost pravidelně informovat o uskutečněných schůzkách s lobbovanými osobami spolu s názvem materiálu, který byl předmětem lobbingu ve sledovaném období, včetně odkazu na právnickou či fyzickou osoby, v jejíž prospěch bylo lobbováno. Kromě registru lobbistů počítá připravovaný zákon též s novým registrem darů, který by evidoval veškeré dary veřejným funkcionářům, jež by přesahovaly 5 000 Kč.

Poslední výraznou novinkou připravovaného zákona by mělo být zavedení tzv. legislativní stopy. Lobbované osoby by nově byly povinny v důvodové zprávě k návrhu právního předpisu uvádět seznam všech osob (nikoli pouze registrovaných lobbistů), které s veřejnými funkcionáři spolupracovaly na vytvoření či změně legislativního návrhu, případně pozměňovacích návrzích.

Pokud by byl zákon v této podobě přijat, lze se domnívat, že se zvýší transparentnost legislativního procesu. Pro lobbisty přitom přináší dvě základní povinnosti: registrovat sebe a své zaměstnance, kteří se na lobbingu podílejí, a zasílat čtvrtletní zprávy o své aktivitě, související s lobbingem. Porušení obou povinností by přitom mělo být sankcionováno, a to až částkou ve výši 200 000 Kč.

O dalším postupu tohoto věcného záměru vás budeme informovat v některém z příštích vydání.

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Stav projednávání: vláda

Mezinárodní smlouvy

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Stav projednávání: souhlas s ratifikací doručen prezidentovi

Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: souhlas s ratifikací doručen prezidentovi

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení vydala 15. 11. 2017 tiskovou zprávu, v níž se vyjadřuje ke kontrolám lidí na tzv. neschopence (v dočasné pracovní neschopnosti). Od ledna do září letošního roku bylo zkontrolováno 112 191 zaměstnanců, tedy v průměru každý jedenáctý pojištěnec v dočasné pracovní neschopnosti. Postih za nedodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, spočívající ve zkrácení či odejmutí nemocenského, se přitom dotkl 2 850 z nich.

Česká správa sociálního zabezpečení dále upozorňuje, že největší důraz je v rámci kontroly kladen na to, zda lidé, jimž lékař vystavil potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, dodržují režim dočasně práce neschopného pojištěnce, zda sdělili ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, zda označili svůj byt a zvonek jmenovkou, zda se prokázali při kontrole průkazem totožnosti a zda dodržovali dobu vycházek, pokud jim je ošetřující lékař povolil. Vycházky přitom mohou být povoleny nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně (v jednom či více časových úsecích), a to v době od 7 do 19 hodin.

Evropská komise

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v rámci své zprávy o stavu Unie z 13. 9. 2017 oznámil svůj záměr vytvořit tzv. European Labour Authority - ELA (Evropský orgán pro pracovní záležitosti). Svůj záměr materializoval v pracovním programu Evropské komise na rok 2018.

Obecným záměrem ustavení ELA má být lepší, spravedlivější a efektivnější vymahatelnost pravidel vztahujících se k pracovní mobilitě (vč. vysílání pracovníků). ELA by podle představ Evropské komise měla přispět k lepší spolupráci mezi orgány členských států a k pracovní mobilitě (vč. výměny informací mezi orgány členských států, pomoci při zahájení a průběhu společných přeshraničních kontrol). ELA má dále být nezávislým orgánem pro řešení sporů mezi orgány členských států.

Související dokumenty

Související články

Daňové aktuality
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017

Související předpisy

361/2017 Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
10/2000 Sb. o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
362/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
365/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
64/2009 Sb. o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
374/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
378/2017 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
302/2014 Sb. o katalogu správních činností
104/2005 Sb. , kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
399/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
401/2017 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
327/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
251/2005 Sb. o inspekci práce
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV, 17a. část

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty