362/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
362/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2017,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 3 a 6 a § 35 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb., podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 150/2016 Sb., a podle § 373 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 129/2008 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb., vyhlášky č. 135/2005 Sb. a vyhlášky č. 425/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se číslo "78" nahrazuje číslem "72".
2. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova "pokud s prováděním srážek odsouzený vyjádřil písemně souhlas," zrušují.
3. V § 3 odst. 1 se číslo "32" nahrazuje číslem "26".
4. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "zvýšené náklady zdravotní péče podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona, zvýšené náklady střežení, náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení podle § 36 zákona," nahrazují slovy "o uložení povinnosti nahradit další náklady spojené s výkonem trestu podle § 36 zákona, o uložení povinnosti obviněného nahradit náklady spojené s výkonem vazby podle § 21a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o výkonu vazby")," a slova "38 zákona" se nahrazují slovy "38 a § 39a zákona a § 21b zákona o výkonu vazby".
5. V § 6 odst. 1 se číslo "20" nahrazuje číslem "17".
6. V § 7 odst. 1 se číslo "2" nahrazuje číslem "11".
7. V § 7 odstavec 3 zní:
"(3) Z úložného nad 35 000 Kč se na základě rozhodnutí ředitele věznice uhradí i náhrada nákladů výkonu trestu podle § 35 zákona, náhrada dalších nákladů spojených s výkonem trestu podle § 36 zákona, náhrada nákladů výkonu vazby podle § 10, náhrada nákladů spojených s výkonem vazby podle § 21a zákona o výkonu vazby a náhrada škody podle § 38 a § 39a zákona a § 21b zákona o výkonu vazby, pokud nebudou tyto pohledávky uhrazeny srážkami z odměny odsouzeného; tyto úhrady je možné provádět průběžně při výkonu trestu.".
8. V § 7 odst. 4 se věty první a druhá nahrazují větou "Odsouzený může po splnění povinnosti uložené podle odstavce 3 použít část úložného přesahující částku 35 000 Kč k úhradě výživného osobám, kterým je povinen výživné poskytovat, k úhradě škody nebo nemajetkové újmy, kterou způsobil trestným činem, nebo k vydání bezdůvodného obohacení, které trestným činem získal, k úhradě nákladů spojených se zajištěním vlastního bydlení, k úhradě nákladů spojených s pořízením dokladů potřebných po propuštění z výkonu trestu, k podpoře své rodiny a jiných osob blízkých a osob, které jej ve výkonu trestu odnětí svobody pravidelně navštěvují, a při přerušení výkonu trestu.".
9. V § 8 odst. 5 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
10. V § 9 se na konci textu odstavce 2 a v § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby".
11. V § 13 odst. 1 a v § 16 písm. b) se slovo "zaměstnání" nahrazuje slovem "práce".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.
Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (7. 11. 2017 - 4. 12. 2017)