Pracovněprávní aktuality (12. 11. 2015 – 15. 12. 2015)

Vydáno: 12 minut čtení

(sledované období: 12.11.2015 – 15.12.2015)

Vyhlášené předpisy

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 309/2015 Sb. dne 27.11.2015

Účinnost: 1.1.2016

Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou č. 309/2015 Sb. ze dne 16. listopadu 2015 novou výši základních sazeb zahraničního stravného pro následující kalendářní rok. Zatímco výše stravného při zahraničních pracovních cestách po Evropě zůstane v roce 2016 víceméně na stejných částkách jako loni, při cestách do USA, Kanady nebo např. Číny dostanou vyslaní zaměstnanci základní zahraniční stravné vyšší (řádově o 5 EUR/USD).

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2015 Sb. dne 3.12.2015

Účinnost: 18.12.2015

Soubor novelizačních zákonů je z převážné části transpozicí směrnice EP a Rady 2013/32/EU, o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany, a směrnice EP a Rady 2013/33/EU, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. K požadovaným unijním změnám však byla dále „přilepena“ novelizace některých ustanovení zákona o pobytu cizinců, které v praxi způsobují nejpalčivější problémy.

V oblasti zaměstnávání cizinců tak novela přináší např. zjednodušení postupu v situaci, kdy zaměstnanec-cizinec žádá o souhlas se změnou zaměstnavatele/pracovního zařazení na konci platnosti své stávající zaměstnanecké karty. Namísto dosavadních dvou žádostí (žádosti o udělení souhlasu a žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty) tak nyní bude stačit podat pouze žádost o udělení souhlasu, která bude zároveň ze zákona považována za žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. Podmínkou bude podání žádosti v době 120 dní před uplynutím platnosti stávající karty.

Dále poté novela upravuje lhůty pro podání žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty – nově tak bude nutné podat žádost o prodloužení nejdříve 120 a nejpozději 30 dnů před uplynutím platnosti karty (stávající úprava stanoví nejdříve 90 a nejpozději 14 dní).

V této souvislosti nová úprava též explicitně zakotvuje princip fikce oprávněnosti výkonu zaměstnání po dobu řízení o prodloužení zaměstnanecké karty, který byl v poslední době ze strany ministerstva zpochybňován a jehož aplikace byla odvozována pouze analogicky. Zákonná úprava tak nyní výslovně stanoví, že oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla původní zaměstnanecká karta vydána, se považuje za platné do doby nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o její prodloužení.

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sdělování údajů z informačních systémů)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 317/2015 Sb. dne 7.12.2015

Účinnost: 1.7.2015

Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 328/2015 Sb. dne 9.12.2015

Účinnost: 18.12.2015

Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 336/2015 Sb. dne 11.12.2015

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (Velký pátek)

Sněmovní tisk: 491

Stav projednávání: Prezident

Předpokládaná účinnost: dnem vyhlášení

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Sněmovní tisk: 493, 494

Stav projednávání: schváleno Senátem

Předpokládaná účinnost: 1.1.2016 s výjimkami

Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci

Sněmovní tisk: 526

Stav projednávání: schváleno Senátem

Předpokládaná účinnost: dnem vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (prevence rizik)

Sněmovní tisk: 462

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 2. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona o službě vojáků v záloze

Sněmovní tisk: 456

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1.1.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 379

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1.7.2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zrušení karenční doby)

Sněmovní tisk: 393

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního roku následujícího po vyhlášení

Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Sněmovní tisk: 275

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zrušení maximálního vyměřovacího základu)

Sněmovní tisk: 392

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1.1.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (rodičovský příspěvek)

Sněmovní tisk: 535

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1.1.2016

Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (zrušení institutu přísedících v občanskoprávních řízeních)

Sněmovní tisk: 599

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1.7.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, a další související zákony (zaměstnávání mladistvých)

Sněmovní tisk: 642

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1.7.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (agenturní zaměstnávání)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1.1.2016 s výjimkami

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1.1.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), a další související předpisy (transpoziční novela)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1.5.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1.9.2016 s výjimkami

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Stav projednávání: připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1.1.2017

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona upravujícího ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 75 let a implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového věku

Stav projednávání: vláda

Nové projednávané předpisy

Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (důchodový věk horníků)

Sněmovní tisk: 654

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1.10.2016

Cílem novely zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení předkládaného vládou do Poslanecké sněmovny je rozšířit okruh osob pracujících v hornictví, které mají snížený důchodový věk.

Novela by tak měla zcela nahradit aktuálně účinné nařízení vlády upravující podmínky důchodového věku horníků (č. 363/2009 ve znění letošní novely č. 69/2015), úpravu sjednotit a zavést nižší důchodový věk a zvláštní výši procentní výměry starobního důchodu pro vybrané skupiny pojištěnců, tj. pro osoby pracující v hornictví ve vybraných povoláních, které mají stálé pracoviště pod zemí v hlubinných dolech – a to bez ohledu na to, v kterém období do tohoto povolání poprvé nastoupily.

Mezinárodní smlouvy

Doplňková smlouva pozměňující smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Sněmovní tisk: 136

Stav projednávání: souhlas Parlamentu předán prezidentovi

Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizaci práce č. 29 o nucené práci

Sněmovní tisk: 563

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení, Senát – zahájeno projednávání

Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Sněmovní tisk: 659

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Nejvyšší soud ČR

Společnosti s kolektivním statutárním orgánem musí pověřit jednoho člena jednáním vůči zaměstnancům

Nejvyšší soud ČR se ve svém usnesení ze dne 30.9.2015, sp. zn. 29 Cdo 880/2015, zabýval výkladem ustanovení § 164 odst. 3 nového občanského zákoníku, podle nějž za kolektivní statutární orgán vůči zaměstnancům jedná jeho pověřený člen nebo předseda, nebyl-li pověřen nikdo jiný.

Ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, podle nějž kolektivní statutární orgán jedná vůči zaměstnancům prostřednictvím předsedy či pověřeného člena, a to i kdyby z obchodního rejstříku vyplývalo něco jiného. Jednání jiného člena orgánu není podle názoru Nejvyššího soudu přípustné. Judikátem však není dále řešeno, jaké má tato nepřípustnost následky.

Vedle statutárního orgánu poté mohou vůči zaměstnancům jednat i pověření zaměstnanci. Pověření člena statutárního orgánu jednáním vůči zaměstnancům se zapisuje do obchodního rejstříku.

Soudní dvůr EU

Rozsudek Soudního dvora EU týkající se výkladu pojmu „pracovní doba“

Dne 10. září 2015 rozhodl Soudní dvůr EU ve věci C-266/14 („Tyco“) o předběžné otázce týkající se výkladu pojmu „pracovní doba“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby.

V uvedené věci se španělský nejvyšší soud dotázal SD EU, zda ve smyslu čl. 2 směrnice má být doba, kterou zaměstnanec stráví cestováním na začátku a na konci pracovního dne, považována za „pracovní dobu“, nebo spíše za „dobu odpočinku“, pokud daný zaměstnanec nemá stálé pracoviště a cestuje ze svého bydliště každý den k jinému zákazníkovi.

Ve svém rozhodnutí SD EU mimo jiné uvádí, že dobu na cestě mezi bydlištěm zaměstnance a zákazníky je třeba považovat za nástroj nezbytný k realizaci technických služeb u zákazníků, a tedy za dobu, během níž zaměstnanec vykonává práci. Pokud je navíc cestování nedílnou součástí plnění pracovních úkolů zaměstnance, který nemá stálé nebo obvyklé pracoviště, nelze jeho pracoviště omezit pouze na fyzickou přítomnost u zákazníků. Takový zaměstnanec pak pracuje i během cesty k zákazníkům a zpět.

K předmětné předběžné otázce tedy SD EU shrnuje, že u zaměstnanců, kteří nemají stálé nebo obvyklé pracoviště, představuje doba strávená na cestě mezi jeho bydlištěm a místem, kde sídlí první a poslední zákazník, „pracovní dobu“ ve smyslu čl. 2 směrnice.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Pracovněprávní aktuality (5. 3. 2019 - 3. 4. 2019)
Pracovněprávní aktuality (5. 2. 2019 - 4. 3. 2019)
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2016 – 8. 6. 2016)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2016 - 15. 8. 2016)
Pracovněprávní aktuality (16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)
Pracovněprávní aktuality (6. 10. 2016 – 9. 11. 2016)
Pracovněprávní aktuality (10. 11. 2016 – 7. 12. 2016)
Pracovněprávní aktuality (5. 9. 2017 - 2. 10. 2017)
Pracovněprávní aktuality (3. 10. 2017 - 6. 11. 2017)
Pracovněprávní aktuality (7. 11. 2017 - 4. 12. 2017)
Pracovněprávní aktuality (16. 12. 2015 - 6. 1. 2016)
Pracovněprávní aktuality (7.1.2016 – 10.2.2016)
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2016 – 4. 5. 2016)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 12. 2018 - 7. 1. 2019)
Pracovněprávní aktuality (4. 4. 2019 – 6. 5. 2019)

Související otázky a odpovědi

Nezabavitelná částka pro rok 2024
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Elektronické uzavření pracovní smlouvy

Související předpisy

309/2015 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
325/1999 Sb. o azylu
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
221/2003 Sb. o dočasné ochraně cizinců
314/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
317/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
328/2015 Sb. , kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
336/2015 Sb. o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
251/2005 Sb. o inspekci práce
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
262/2006 Sb., zákoník práce
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
99/1963 Sb. občanský soudní řád
89/2012 Sb. občanský zákoník
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
363/2009 Sb. o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
69/2015 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993