Pracovněprávní aktuality

Vydáno: 16 minut čtení

(sledované období: 10.3.2016 – 6.4.2016)

Vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 103/2016 Sb. dne 6.4.2016

V souladu se zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určuje MPSV rozhodnou částku pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci. Pro období od 1. května 2016 do 30. dubna 2017 činí tato částka 26 467 Kč.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 102/2016 Sb. dne 6.4.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 101/2016 Sb. dne 6.4.2016

Účinnost: 21.4.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 88/2016 Sb. dne 31.3.2016

Účinnost: 1.5.2016 (s výjimkami)

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Sněmovní tisk: 275

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 30.7.2014)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 379

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 5.1.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1.7.2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zrušení karenční doby)

Sněmovní tisk: 393

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 23.1.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního roku následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (důchodový věk horníků)

Sněmovní tisk: 654

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 11.11.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1.10.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (změna systému valorizace důchodů)

Sněmovní tisk: 725

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 17.2.2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1.8.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zrušení maximálního vyměřovacího základu)

Sněmovní tisk: 392

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 23.1.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1.1.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (rodičovský příspěvek)

Sněmovní tisk: 535

Předkladatel: poslankyně Markéta Adamová (předložila PS dne 2.7.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1.1.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (zrušení institutu přísedících v občanskoprávních řízeních)

Sněmovní tisk: 599

Předkladatel: poslanec Martin Plíšek (předložil PS dne 17.9.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1.7.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (zaměstnávání mladistvých)

Sněmovní tisk: 642

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3.11.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1.7.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23.12.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1.5.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sněmovní tisk: 592

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 4.9.2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 700

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 20.1.2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (vyměřovací základ pro státní pojištěnce)

Sněmovní tisk: 721

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 17.2.2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1.1.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny redukčních hranic pro výpočet PPM)

Sněmovní tisk: 730

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 29.2.2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1.9.2016

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1.1.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1.9.2016 s výjimkami

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1.1.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (agenturní zaměstnávání)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. den po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (otcovská poporodní péče)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1.1.2017 s výjimkami

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (transpoziční novela – přeshraniční vysílání zaměstnanců)

Stav projednávání: vláda – připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (valorizace pojistného placeného státem)

Stav projednávání: vláda – připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1.1.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (rodičovský příspěvek)

Stav projednávání: vláda – připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1.1.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stav projednávání: vláda – připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1.4.2017

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona upravujícího ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let a implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového věku

Stav projednávání: vláda

Nové projednávané předpisy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (karenční doba)

Sněmovní tisk: 744

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 22.3.2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení / zasláno vládě k vyjádření stanoviska

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Do projednávání v Poslanecké sněmovně nyní postoupil již druhý návrh na změnu zákoníku práce a souvisejících zákonů, jehož prostřednictvím chtějí předkladatelé odstranit z českého právního řádu institut tzv. karenční doby – tedy prvních tří neplacených dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců.

Původní návrh skupiny poslanců (sněm. tisk č. 393) je v prvním čtení v Poslanecké sněmovně po vyjádření neutrálního stanoviska vlády evidován již více než rok beze změny.

Předkladatelé nového senátního návrhu, který je v současnosti zaslán vládě k vyjádření stanoviska, si (oproti poslaneckému návrhu) uvědomují citlivost tématu karenční doby pro oba sociální partnery a rozhodli se zaměstnavatelům výdaje na uhrazení náhrady mzdy za první tři dny nemoci zaměstnanců částečně kompenzovat ve formě snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2% (původně senátoři navrhovali pouze 0,1%). Uvidíme, zda postup aktuálního senátního návrhu legislativním procesem bude plynulejší. Novelu budeme samozřejmě dále sledovat a v příštích číslech o ní budeme informovat.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Stav projednávání: vláda – připomínkové řízení

Předpokládaná účinnost: 1.5.2016

Cílem navrhovaných změn je sladit prováděcí předpis se schválenými změnami v zákoně č. 309/2006 Sb. (viz výše – vyhlášené předpisy) a s poznatky z praxe, které cílí na efektivnější aplikaci tohoto právního předpisu. Vedle toho by novela nařízení vlády měla standardizovat činnost držitelů akreditací a pomoci tak zvýšit úroveň ověřování znalostí a dovedností spadajících do odborných způsobilostí podle zákona, a tím zvýšit odbornou úroveň osob odborně způsobilých.

Oborově se navrhované změny týkají především povinností zhotovitelů a koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Jedná se o postupy pro činnosti, které odborně způsobilé osoby vykonávají jak při přípravě, tak při realizaci staveb, a o kvalifikační předpoklady odborně způsobilých osob.

Mezinárodní smlouvy

Doplňková smlouva pozměňující smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Sněmovní tisk: 136

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizaci práce č. 29 o nucené práci

Sněmovní tisk: 563

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Sněmovní tisk: 659

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení, Senát – souhlas s ratifikací

SÚIP

Metodický pokyn SÚIP na srovnatelné pracovní a mzdové podmínky

V minulém čísle Práce a mzdy (4/2016) jsme krátce informovali o vydání metodického pokynu generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce, který se týká zásady hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a zaměstnance uživatele.

Nyní přinášíme přehledné shrnutí obsahu metodického pokynu, jehož okamžitá účinnost by měla vést k co nejrychlejšímu zapracování do praxe agenturního zaměstnávání.

Zvláštní případy srovnatelných zaměstnanců

Ve svém úvodu metodický pokyn stanovuje, že dodržování srovnatelných podmínek se obecně vztahuje i na určité zvláštní skupiny zaměstnanců:

 • zaměstnanci vykonávající práci na základě DPČ, pokud vykonávají stejnou práci za stejných pracovních podmínek (stejný pracovní režim, rozsah a rozvržení pracovní doby apod.),
 • zaměstnanci s kratší pracovní dobou, s výjimkou poměrně zkrácené měsíční mzdy,
 • osoby se zdravotním postižením.

Pracovní podmínky

Srovnatelné pracovní podmínky je dle metodického pokynu nutné poskytovat agenturním zaměstnancům v případě, že je poskytování těchto pracovních podmínek upraveno pracovněprávními předpisy (ať už je jejich poskytování povinné, či volitelné) a že jejich poskytování je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele ve smyslu zákona o dani z příjmu. V této souvislosti poskytuje metodický pokyn následující příkladný výčet pracovních podmínek, které je nutné zajistit i pro agenturní zaměstnance:

 • zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy,
 • poskytování přestávek v práci,
 • rozsah nároku na dovolenou,
 • rozsah poskytovaného pracovního volna, včetně zvláštních případů jeho poskytování (např. sick-days) či jeho poskytování zaměstnancům s DPČ,
 • výše poskytované náhrady mzdy,
 • výše poskytovaného stravného (do i nad limit dle ZP) a míra jeho snižování,
 • poskytování cestovních náhrad neupravených pro podnikatelskou sféru – kapesné,
 • náhrady při výkonu práce v zahraničí (1. cesta),
 • náhrady za opotřebení vlastního nářadí,
 • cestovní náhrady při DPČ,
 • zaškolení, zaučení, prohlubování kvalifikace ve vztahu k příslušnému druhu práce (ne např. jazyková výuka),
 • přístup ke stravovacímu zařízení (když se nebude moci stravovat v závodní jídelně, dostane stravenky v adekvátní hodnotě),
 • příspěvek na stravování (stravenky) do limitu a za podmínek pro daňovou uznatelnost,
 • úschova svršků a osobních předmětů,
 • odměna za pomoc, likvidaci, odstraňování následků požárů, živelných katastrof apod.

Naopak dle metodického pokynu není nutné poskytovat agenturním zaměstnancům následující pracovní podmínky:

 • jiné náhrady než uvedené v části VII ZP (např. kapesné při tuzemských pracovních cestách),
 • příspěvek na stravování (stravenky) nad limit a mimo podmínky pro daňovou uznatelnost,
 • příspěvek na stravování (stravenky) poskytovaný ze soc. programů, ze zisku (FKSP),
 • odměna při životním, pracovním jubileu, odchod do důchodu podle § 224 odst. 2 písm. a) ZP,
 • finanční příspěvky poskytované ze sociálních programů (ze zisku) – např. půjčky, příspěvky na rekreaci, přestěhování apod.,
 • příspěvky na životní a důchodové pojištění,
 • finanční příspěvky nesouvisející s výkonem práce – např. příspěvek na dopravu, bydlení apod.

Mzdové podmínky

U mzdových podmínek metodický pokyn stanovuje, že se musí jednat o odměnu (a ve stanovených případech o náhradu mzdy), která přímo souvisí s výkonem práce. Není rozhodující, zda je jejich poskytování upraveno pracovněprávními předpisy. Metodický pokyn uvádí následující příklady mzdových podmínek, jejichž poskytování je nezbytné zabezpečit:

 • základní mzda (měsíční, hodinová, úkolová),
 • odměny, prémie, bonusy, 13. a 14. plat apod.,
 • příplatky upravené pracovněprávními předpisy (i nad minimální hranici) – např. příplatek za sobotu, neděli, noční práci, přesčas, svátek, ztížené pracovní prostředí,
 • příplatky neupravené pracovněprávními předpisy (nebo např. jen pro státní sféru) – např. příplatek za odpolední směnu, osobní příplatek, příplatek za rozdělenou směnu,
 • odměna za pracovní pohotovost.

Ačkoli je metodický pokyn vydán primárně pro inspektory práce, v praxi se bude jednat o praktickou pomůcku pro agentury práce, ale také pro zaměstnavatele/uživatele těchto agentur, kteří rovněž za dodržování srovnatelných pracovních a mzdových podmínek dle zákona odpovídají.

Kompletní znění pokynu naleznete na adrese: http://www.suip.cz/novinky-suip/zasady-hodnocenisrovnatelnychpracovnich-a-mzdovych-podminek-agenturnihozamestnance-a-zamestnanc e-uzivatele-1/.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
251/2005 Sb. o inspekci práce
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
262/2006 Sb., zákoník práce
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
99/1963 Sb. občanský soudní řád
89/2012 Sb. občanský zákoník
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů