374/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Schválený:
374/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. října 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
Vláda nařizuje podle § 64 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen "zákon"):
Čl.I
Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, se mění takto:
1. § 1 zní:
 
"§ 1
Agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou druhů prací uvedených v příloze k tomuto nařízení.".
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. Příloha včetně nadpisu zní:
 
"Příloha k nařízení vlády č. 64/2009 Sb.
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
524    Ostatní pracovníci v oblasti prodeje
721    Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci
722    Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci
723    Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)
741    Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení
751    Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci
753    Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech
812    Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů
814    Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru
815    Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků
816    Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků
818    Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení
821    Montážní dělníci výrobků a zařízení
833    Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají
834    Obsluha pojízdných zařízení".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s povolením k zaměstnání vydaným na základě žádosti podané Úřadu práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení anebo v souladu se zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou vydanou na základě žádosti podané příslušnému orgánu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.