Pracovněprávní aktuality (16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)

Vydáno: 18 minut čtení

(sledované období: 16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)

Vyhlášené předpisy

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2016 Sb. dne 31. 8. 2016

Účinnost: 1. 9. 2016

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 270/2016 Sb. dne 24. 8. 2016

Účinnost: 1. 9. 2016

Zákon o některých přestupcích

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 251/2016 Sb. dne 3. 8. 2016

Účinnost: 1. 7. 2017

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 250/2016 Sb. dne 3. 8. 2016

Účinnost: 1. 7. 2017

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích nahradí s účinností od 1. 7. 2017 dosavadní zastaralou, roztříštěnou a nedostatečnou úpravu přestupků a jiných správních deliktů.

Nově tak bude obecná hmotněprávní i procesněprávní úprava odpovědnosti za přestupky fyzických osob upravena společně s odpovědností za přestupky (dříve jiné správní delikty) právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Tyto právní předpisy zároveň reagují na vývoj právní úpravy v souvisejících právních předpisech (a to především v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a trestním zákoníku) a obdobným způsobem upravují odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za to, že osoby za ni jednající (což jsou zejména její zaměstnanci a statutární orgány) při jednání za společnost splnily veškeré povinnosti, které jsou jí právním řádem uloženy a také umožňují se za určitých podmínek odpovědnosti za přestupek zprostit.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2016 Sb. dne 3. 8. 2016

Účinnost: 3. 8. 2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2016 Sb. dne 13. 6. 2016

Účinnost: 1. 12. 2016

Ačkoli jsme novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uvedli mezi vyhlášenými předpisy již v minulém vydání Práce a mzdy, z kapacitních důvodů jsme o ní více neinformovali. Tento stav níže napravujeme uvedením stručného shrnutí k přijatým změnám.

S účinností od 1. 12. 2016 byla schválena novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, která obsahuje dvě zásadní novinky.

První je změna definice trestných činů, za které může být právnická osoba trestně stíhána. Dosavadní pozitivní výčet se mění na výčet negativní. To znamená, že zákon bude přímo vymezovat trestné činy, kterých se právnická osoba nemůže dopustit (např. zabití, opilství, zanedbání povinné výživy, vlastizrada, trestné činy vojenské, dvojí manželství apod.).

Druhou změnou je poté možnost právnické osoby se odpovědnosti zprostit. Doposud byla obchodní společnost odpovědná za trestné činy, které jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti spáchal statutární orgán, zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů. Od 1. 12. 2016 však nebude obchodní společnost odpovědná za trestné činy výše uvedených osob (přičitatelných společnosti), pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu osobami pro ni pracujícími zabránila.

Tato novela je tak dalším podstatným důvodem pro právnické osoby připravit vhodný a komplexní interní předpis, důkladně s ním seznámit statutární orgány a zaměstnance, zavést jej do každodenní praxe a efektivně zajistit jeho dodržování.

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 379

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 5. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – návrh zákona projednán ve 3. čtení a vrácen k opakování 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zrušení karenční doby)

Sněmovní tisk: 393

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 23. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního roku následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sněmovní tisk: 592

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 4. 9. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (zaměstnávání mladistvých)

Sněmovní tisk: 642

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3. 11. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 783

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 19. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 2. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zrušení maximálního vyměřovacího základu)

Sněmovní tisk: 392

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 23. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (rodičovský příspěvek)

Sněmovní tisk: 535

Předkladatel: poslankyně Markéta Adamová (předložila PS dne 2. 7. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (zrušení institutu přísedících v občanskoprávních řízeních)

Sněmovní tisk: 599

Předkladatel: poslanec Martin Plíšek (předložil PS dne 17. 9. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 12. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 5. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 700

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 20. 1. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (vyměřovací základ pro státní pojištěnce)

Sněmovní tisk: 721

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 17. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny redukčních hranic pro výpočet PPM)

Sněmovní tisk: 730

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 29. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 9. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (karenční doba)

Sněmovní tisk: 744

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 22. 3. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní službě

Sněmovní tisk: 798

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 28. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 799

Předkladatel: poslanec Andrej Babiš (předložil PS dne 29. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (otcovská poporodní péče)

Sněmovní tisk: 821

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 27. 5. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (flexibilita čerpání rodičovského příspěvku)

Sněmovní tisk: 854

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 30. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a další související zákony

Sněmovní tisk: 880

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 26. 7. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (koncepční novela)

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017 (s výjimkami)

Na svém srpnovém zasedání vláda schválila očekávanou obsáhlou novelu zákoníku práce, a to ve znění, o němž jsme informovali v minulém čísle Práce a mzdy. V této podobě by tedy měl předpis být v následujících týdnech odeslán do Poslanecké sněmovny, kde odstartuje druhou polovinu legislativního procesu.

Jedinou změnou je posunutí očekávané účinnosti novely z původně plánovaného aprílového data 1. 4. 2017 až na začátek prázdnin, tedy k 1. 7. 2017 (s některými výjimkami účinnými až k 1. 1. 2018), což by mělo dát zaměstnavatelům více prostoru k přípravě na všechny novinky.

O změnách, které předpis čekají v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, budeme samozřejmě dále informovat.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (agenturní zaměstnávání)

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 15. den po vyhlášení (s výjimkami)

Také nová úprava agentur práce, o níž jsme pravidelně informovali v průběhu předchozího roku, se legislativním procesem posunuje dál – vláda novelu zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů schválila ve znění, o němž jsme informovali naposledy v Práci a mzdě č. 7–8/2016.

Zásadní změnou tedy zůstává nový § 307 b v zákoníku práce, který stanoví povinnost agentur práce a uživatelů zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož buď (i) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, anebo (ii) koná nebo konal v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

Postup a případné pozměňovací návrhy navržené poslanci nebo senátory budeme dále sledovat.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (transpoziční novela – přeshraniční vysílání zaměstnanců)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (valorizace pojistného placeného státem)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (diferenciace sazeb pojistného na SZ)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a další související zákony (zjednodušení placení pojistného pro OSVČ)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 6. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (maximální hranice důchodového věku)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Stav projednávání: vláda – připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Stav projednávání: vláda

Nově projednávané předpisy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 892

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 19. 8. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017

Skupina poslanců navrhuje rozšířit pravomoci úřadu práce ve výběrových řízeních s uchazečem o zaměstnání ohledně volných pracovních míst, a to konkrétně o možnost dozorovat, zda uchazeč o zaměstnání není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Dle důvodové zprávy tímto předkladatelé chtějí odstranit „do očí bijící“ mezeru v zákoně o zaměstnanosti, která umožňuje zneužívání dávek v nezaměstnanosti částí dlouhodobě nezaměstnaných. Uvidíme, jak se k předloženému návrhu postaví vláda.

Návrh zákona o pobytu cizinců z nebezpečných zemí

Sněmovní tisk: 833

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 7. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

I přes zavádějící název zákona se jedná o pouhý návrh novely zákona o pobytu cizinců, jejímž cílem je upravit pravidla ohlašování pobytu na území ČR pro cizince z tzv. nebezpečných zemí (ty by měla vláda vyhlásit nařízením). Obvykle by se mělo jednat o země, o jejichž dočasném osvobození od vízové povinnosti rozhodla EU proti vůli ČR.

Jelikož však vláda k navrhované novele vydala nesouhlasné stanovisko, uvidíme, zda se v legislativním procesu vůbec pohne dál.

Návrh nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017

Stav projednávání: vláda – připomínkové řízení ukončeno Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (zaměstnávání OZP / rekvalifikace)

Stav projednávání: vláda – v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Dle důvodové zprávy předkladatele (MPSV) je obsahem novely navrhovaná změna koncepce zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich následné podpory v zaměstnávání a dalších změn, které vyplynuly z aplikační praxe.

Po vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení budeme o obsahu novely informovat podrobněji v některém z dalších vydání Práce a mzdy.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda – v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Do mezirezortního připomínkového řízení byl odeslán návrh MPSV na další zvýšení minimální (a s tím související zaručené) mzdy. Od 1. 1. 2017 by tak mohla minimální měsíční mzda vzrůst na 11 000 Kč (ze současných 9 900 Kč) a hodinová mzda na 66,00 Kč (ze současných 58,70 Kč).

Navrhovaná částka se zdá být kompromisem pro oba sociální partnery, kdy odbory navrhují růst až na 11 500 Kč, a zaměstnavatelé naopak zvýšení současné částky „pouze“ o 600–700 Kč – uvidíme, jak se s navrhovanými změnami vypořádají další připomínková místa.

Mezinárodní smlouvy

Doplňková smlouva pozměňující smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Sněmovní tisk: 136

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci

Sněmovní tisk: 563

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Sněmovní tisk: 659

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna i Senát – souhlas s ratifikací

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Sněmovní tisk: 690

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení, Senát – souhlas s ratifikací

Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Sněmovní tisk: 691

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení, Senát – souhlas s ratifikací

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
273/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
270/2016 Sb. o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
251/2016 Sb. o některých přestupcích
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
40/2009 Sb. trestní zákoník
249/2016 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
183/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
262/2006 Sb., zákoník práce
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
89/2012 Sb. občanský zákoník
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
99/1963 Sb. občanský soudní řád
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
234/2014 Sb. o státní službě
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí